Portfoliokoncepter – med caseportfolioen og kompetenceportfolien som eksempel

  • Jens Jørgen Hansen Syddansk Universitet
  • Nina Bonderup Dohn Syddansk Universitet
Nøgleord: Portfolio, pædagogisk mønster, portfolioteori, portfoliokonceptmodel, portfoliokoncepter

Resumé

I denne artikel undersøger og udvikler vi en forståelse af begrebet portfoliokoncepter, som et aspekt af portfolioteorien. Koncept-begrebet beskrives som et pædagogisk mønster, der kan støtte underviseres handlinger i typiske situationer og som i kompakt form opsamler den centrale del af en praksis. Artiklen præsenterer derfor portfoliokoncept-modellen, som vi har udviklet, og som beskriver tre niveauer af et portfoliokoncept: dens formål, indhold og metode samt læringsteoretiske grundlag. Modellens niveauer tilbyder forskellige kategorier til analyse af et portfoliokoncept: formålet kan fx rette sig mod læring og empowerment, effektiv undervisning, employabilitet eller accountabilitet, indhold og metode kan beskrives med kategorier som beholder, medie og redskab, og det læringsteoretiske grundlag kan beskrives ud fra behavioristiske, kognitive og sociokulturelle læringsteorier. Vi demonstrerer anvendelsen af portfoliokonceptmodellen på to konkrete portfoliokoncepter: kompetenceportfolioen og caseportfolioen. Begge koncepter er eksempler på portfoliodesigns, der sigter mod at videreudvikle portofoliopædagogik og undervisningspraksis på de videregående uddannelser. Afslutningsvis pointerer vi, at der findes et stadigt stigende antal portfoliokoncepter inden for den universitære praksis, og at det er vigtigt, at undervisere udvikler en nuanceret, kritisk og refleksiv forståelse af de forskellige koncepters potentialer og begrænsninger set i forhold til den praksis, de skal støtte og udvikle.

Forfatterbiografier

Jens Jørgen Hansen, Syddansk Universitet
Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, Letkor, Ph.d.
Nina Bonderup Dohn, Syddansk Universitet
Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, Letkor, Ph.d.

Referencer

Barrett, H. (2010). Balancing the two faces of ePortfolios. Educação, Formação & Tecnologias-ISSN 1646-933X, 3(1), 6-14.

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university. Maidenhead: Open University Press.

Dohn, N. B. (2011). Bag om dikotomierne - problematisering af implicitte forudsætninger. In J. E. Feldt & N. B. Dohn (Eds.), Universitetsundervisning i det 21. århundrede. Læring, dannelse, marked (pp. 156-186). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Dohn, N. B. (2013). "Viden i praksis" - implikationer for it-baseret læring. Res Cogitans, 1, 94-128.

Dohn, N. B., & Johnsen, L. (2009). E-læring på web 2.0. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Dysthe, O. (2003). Mappemetodik med sociokulturel forankring. I: Dysthe, O.(red.). Dialog, samspil og læring, 335-351.

Dysthe, O. (2005). Teoretiske perspektiver. In O. Dysthe & K. S. Engelsen (Eds.), Mapper som pædagogisk redskab (pp. 41-62). Århus: Klim.

Dysthe, O., & Engelsen, K. S. (2004). Portfolios and assessment in teacher education in Norway: a theory‐based discussion of different models in two sites. Assessment & evaluation in higher education, 29(2), 239-258.

Gibbs, G. (1999). Using Assessment Strategically to Change the Way Students. Assessment matters in higher education, 41.

Greenberg, G. (2004). The Digital Convergence. Extending The Portfolio Model. EDUCAUSE Review, 39(4), 28.

Hansen, T. (1999). Stilladser og læring-et forsøg på afklaring. I Hansen, TJ & Nielsen, K.(red). Stilladsering-en pædagogisk metafor, 9-41.

Hedegaard, M. (1995). Tænkning, viden, udvikling. Århus: Århus Universitetsforlag.

Kennedy, F., Bruen, J., & Péchenart, J. (2012). Using an e-portfolio to facilitate the self-assessment of both language and intercultural learning in higher education: A case-study approach.

Klenowski, V. (2002). Developing Portfolios for Learning and Assessment: Processes and Principles. New York: RoutledgeFalmer.

Kvale, S., & Nielsen, K. (1999). Landskab for læring. In K. Nielsen & S. Kvale (Eds.), Mesterlære. Læring som social praksis (pp. 237-260). København: Hans Reitzels Forlag.

Meeus, W., Van Petegem, P., & Van Looy, L. (2006). Portfolio in higher education: Time for a clarificatory framework. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 17(2), 127-135.

Mor, Y., Mellar, H., Warburton, S., & Winters, N. (2014). Practical Design Patterns for Teaching and Learning with Technology. Rotterdam: SensePublishers.

Nicol, D. J., & Macfarlane‐Dick, D. (2006). Formative assessment and self‐regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in higher education, 31(2), 199-218.

Nielsen, K. (1999). Stilladsbaseret læring i en professionsmæssig sammenhæng Stilladsering: en pædagogisk metafor.

Paulson, F. L, Paulson, P. R & Meyer, C. A. (1991). What Makes a Portfolio a Portfolio? Educational leadership, 48(5), 60-63.

Peet, M. R. (2016). Transforming students' beliefs: Developing employability skills and generative identities through the Integrative Knowledge Portfolio Process. Journal of Transformative Learning, 3(2), 15-36.

Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223-231. doi:10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x

Qvortrup, A., & Rüsselbæk, D. H. (2014). Evaluerings-og synliggørelseskrav Frihed Og Styring: Syddansk Universitetsforlag.

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2015). Indledning: Temaer, tendenser og perspektiver i universitetspædagogiske praksisser. In L. Rienecker & P. Stray Jørgensen (Eds.), Universitetspædagogiske praksisser (pp. 15-28). København: Samfundslitteratur.

Rienecker, L., Stray Jørgensen, P., Dolin, J., & Ingerslev, G. H. (Eds.). (2013). Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68-78.

Skinner, B. F. (1968a). Teaching Science in High School-What Is Wrong? Science, 159(3816), 704-710.

Skinner, B. F. (1968b). The technology of teaching. New York: Prentice-Hall.

Säljö, R. (2000). Læring i praksis - et sociokulturelt perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.

Vygotsky, L. e. S. (1986). Thought and language (Rev. ed. ed.). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Wenger, E. (1999). Communities of practice: learning, meaning and identity (Vol. Reprintet). Cambridge: Cambridge University Press.

Yin, R. K. (2014). Case study research: design and methods (Vol. 5.). Los Angeles, CA: SAGE.

Publiceret
2017-05-17
Citation/Eksport
Hansen, J., & Dohn, N. (2017). Portfoliokoncepter – med caseportfolioen og kompetenceportfolien som eksempel. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 10(17). https://doi.org/10.7146/lom.v10i17.25854