The teacher as innovator during a pandemic:

Changing practices and culture

Forfattere

  • Ylva Lindberg Jönköping University
  • Therése Haglind

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125581

Nøgleord:

Covid-19, distansundervisning, praktiker, gymnasium, digitalisering

Resumé

Gymnasieskolans övergång till digital undervisning våren 2020 visade på svenska skolors beredskap att ställa om till undervisningen på distans (Skolinspektionen, 2020). Processerna i förloppet avslöjade att tekniken inte bara tog plats, utan även tog över. I syfte att skapa fördjupad kunskap om förutsättningar och praktiker som underlättat omställningen, har ett data-set konstruerats utifrån gymnasielärares berättelser om sina personliga upplevelser av övergången. Sammantaget bygger analysen på 52 berättelser. Den narrativa ansatsen (Riessman, 1993; 2008) tjänar till att komma åt kvalitativa aspekter och olika dimensioner av praktiken i förändring. Teoretiskt beskriver Kemmis (2019) betydelsen av att uppmärksamma praktiker i rörelse och att nära och stödja praktiker i vardande, eftersom mänsklig utveckling, samt individens och kollektivets lärande, bygger på ständigt förändrade praktiker. Datamaterialet har analyserats tematiskt (Cohen et al., 2011; Lincoln & Guba, 1986) och belyser tre övergripande tematiska praktiker: kollaborativa, kommunikativa, och kreativa praktiker som avgörande i utvecklingsarbetet av undervisningen på distans. Analysen ger indikationer på att om dessa tre praktiker samverkar och stöds gemensamt och likvärdigt inom lärarkår och organisation utvecklas också undervisningens kvalitet.

Referencer

Alerby, E. (2019). Skolans rum: fyllda av minnen, känslor och pedagogiska betydelser. In I. C., Berndtsson, A. Lilja, & I. Rinne, (Eds.), Fenomenologiska sammanflätningar: till minne av Jan Bengtsson. Göteborg: Daidalos. (pp. 83–104).

Bagga–Gupta, S., Dahlberg, G. M., & Lindberg, Y. (Eds.) (2019). Virtual Sites as Learning Spaces: Critical Issues on Languaging Research in Changing Eduscapes. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bonderup Dohn, N., Børsen Hansen, S., & Hansen, J. J. (Eds.) (2020). Designing for Situated Knowledge Transformation. London: Routledge.

Cerratto–Pargman, T., & Jahnke, I. (Eds). (2019). Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies. Cham: Springer.

Choi, H. J., & Park, J. H. (2006). Difficulties that a Novice Online Instructor Faced: A Case Study. Quarterly Review of Distance Education, 7:3 (pp. 317–322). URL: https://www.learntechlib.org/p/106761/.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research Methods in Education. London: Routledge.

Conceição, S. C. O. (2006). Faculty Lived Experiences in the Online Environment. Adult Education Quarterly, 57:1 (pp. 26–45). DOI: https://doi.org/10.1177/1059601106292247.

Creswell, J. W., & Creswell J. D. (2018). Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London: Sage Publications.

Duran, L. (2020). Distance Learners’ Experiences of Silence Online: A Phenomenological Inquiry. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 21:1 (pp. 82–99). DOI: https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i5.4538

Flick, U. (2009). An Introduction to Qualitative Research. 4th edition. London: Sage.

Glăveanu, V. P., Ness, I. J., & de Saint Laurent, C. (Eds.) (2021). Creative Learning in Digital and Virtual Environments. Opportunities and Challenges of Technology–enabled Learning and Creativity. New York and London: Routledge.

Glăveanu, V. P. (2014). The Psychology of Creativity: A Critical Reading. Creativity: Theories – Research – Applications, 1:1 (pp. 10–32). DOI: https://doi.org/10.15290/ctra.2014.01.01.02

Hager, P., & Beckett, P. (2019). The Emergence of Complexity: Rethinking Education as a Social Science. Cham: Springer.

Hampel, R. (2019). Disruptive Technologies and the Language Classroom: A Complex Systems Theory Approach. Cham: Palgrave Macmillan.

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and online Learning. Educause Review 27. March 2020. URL: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning

Howard, S. K., Tondeur, J., Siddiq, F., & Scherer, R. (2021). Ready, set, go! Profiling Teachers’ Readiness for Online Teaching in Secondary Education. Technology, Pedagogy and Education, 30:1 (pp. 141–158). DOI: 10.1080/1475939X.2020.1839543

Kalloo, R. C., Mitchell, B., & Kamalodeen, V. J. (2020). Responding to the COVID–19 Pandemic in Trinidad and Tobago: Challenges and Opportunities for Teacher Education. Journal of Education for Teaching, 46:4 (pp. 452–462). DOI: 10.1080/02607476.2020.1800407

Kaufmann. R., & Vallade, J. I. (2021). Online Student Perceptions of their Communication Preparedness. E–Learning and Digital Media, 18:1 (pp. 86–104). DOI: 10.1177/2042753020950873

Kayaduman, H., & Demirel, T. (2019). Investigating the Concerns of First–Time Distance Education Instructors. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20:5 (pp. 85–103). DOI: 10.1177/2042753020950873

Kelly, R. W. (2016). Creative Development: Transforming Education though Design Thinking, Innovation, and Invention. Edmonton, Alberta: Brush Education Ltd.

Kemmis, S. (2019). A Practice Sensibility. An Invitation to the Theory of Practice Architectures. Singapore: Springer.

Kemmis, S. (2009). Action Research as a Practice–Changing Practice. Educational Action Research, 17:3 (pp. 463–474). DOI: 10.1080/09650790903093284

Kim, L. E., & Asbury, K. (2020). Like a Rug had been Pulled from Under You: The Impact of Covid–19 on Teachers in England During the First Six Weeks of the UK Lockdown. British Journal of Educational Psychology, 90 (pp. 1062–1083). DOI: 10.1111/bjep.12381

Limon Quezada, R., Talbot, C., & Quezada–Parker, K–B. (2020). From Bricks and Mortar to Remote Teaching: A Teacher Education Program’s Response to COVID–19. Journal of Education for Teaching, 46:4 (pp. 472–483). DOI: 10.1080/02607476.2020.1801330

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it Rigorous? Trustworthiness and Authenticity in Naturalistic Evaluation. New Directions for Program Evaluation, 1986:30 (pp. 73–84). DOI: 10.1002/ev.1427

Lindberg, Y. (2020). Review of T. C. Pargman and I. Jahnke (Eds.). (2019). Emergent Practices and

Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies, Postdigital Science & Education. DOI: 10.1007/s42438-020-00200-w

Lindberg, Y. (2019a). On Methodology and the Educational Sciences–Reflections on the ViLS Contributions. In S. Bagga–Gupta, G. Messina Dahlberg, & Y. Lindberg (Eds.), Virtual Sites as Learning Spaces: Critical Issues on Languaging Research in Changing Eduscapes (pp. 383–401). Cham: Palgrave Macmillan.

Lindberg, Y. (2019b). Creativity at the Workplace. In H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Eds.), Human Resource Management: A Nordic Perspective, (pp. 72–85). London, UK: Routledge.

Marshall, D. T., Shannon, D. M., & Love, S. M. (2020). How Teachers Experienced the COVID–19 Transition to Remote Instruction. Phi Delta Kappan, 102:3 (pp. 46–50). DOI: 10.1177/0031721720970702

Mutton, T. (2020). Teacher Education and Covid–19: Responses and Opportunities for New Pedagogical Initiatives. Journal of Education for Teaching, 46:4 (pp. 439–441). DOI: 10.1080/02607476.2020.1805189

Miller, A. N., Sellnow, D. D., & Strawser, M. G. (2021). Pandemic Pedagogy Challenges and Opportunities: Instruction Communication in Remote, HyFlex, and BlendFlex Courses. Communication Education, 70:2, (pp. 202–204). DOI: 10.1080/03634523.2020.1857418

Oswald, A. G. (2019) Improving Outcomes with Qualitative Data Analysis Software: A Reflective Journey. Qualitative Social Work, 18: 3 (pp. 436–442). DOI: 10.1177/1473325017744860

Ott, T., Magnusson, A.G., Weilenmann, A. & Hård af Segerstad, Y. (2018). “It Must not Disturb, it’s as Simple as That”: Students’ Voices on Mobile Phones in the Infrastructure for Learning in Swedish Upper Secondary School. Educ Inf Technol, 23 (pp. 517–536). DOI: 10.1007/s10639-017-9615-0

Ott, T., Haglind, T., & Lindström, B. (2014). Students’ Use of Mobile Phones for Schoolwork. In M. Kalz, Y. Bayyurt. & M. Specht (Eds.), special issue: Mobile as Mainstream–Towardss Future Challenges in Mobile Learning Communications. Communications in Computer and Information Science, 479, (pp. 69–80). Cham: Springer. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-13416-1_8

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.

Polkinghorne, D. E. (1995). Narrative Configuration in Qualitative Analyses. Qualitative Studies in Education, 8:1, (pp. 2–23). DOI: 10.1080/0951839950080103

Robinson, M., & Rusznyak, L. (2020). Learning to Teach without School–Based Experience: Conundrums and Possibilities in a South African Context. Journal of Education for Teaching, 46:4 (pp. 517–527). DOI: 10.1080/02607476.2020.1800408

Roger, E. M. (2003 [1962]). Diffusion of Innovations, 5th edition. New York: Free Press.

Riessman, C. K. (1993). Narrative Analysis. Newbury Park: Sage Publications.

Riessman, C. K. (2008). Narrative Methods for the Human Science. London: Sage Publications.

Salo, C. (2021). Distansundervisningen har sett liknande ut i Sverige och Finland. Hufvustadsbladet, July 15.

Skolinspektionen (2020). Utbildning under påverkan av coronapandemin [Education under the influence of the corona pandemic]. Rapport. Diarienummer: 2020:5177. URL: skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/ovriga-publikationer/2020/covid-19/utbildning-under-paverkan-av-coronapandemin-i-grundskolan-och-grundsarskolan.pdf

Stein, M. (1953). Creativity and Culture. Journal of Psychology, 36 (pp. 311–322). DOI: 10.1080/00223980.1953.9712897

Stroobants, V. (2005). Stories about Learning in Narrative Biographical Research. International Journal of Qualitative Studies in Education, 18:1 (pp. 47–61). DOI: 10.1080/09518390412331318441

Svensson, P., & Ahrne, G. (2013). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. In G. Ahrne & P. Svensson, (Eds.). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.

Tondeur, J., Petko, D., Christensen, R. et al. (2021). Quality Criteria for Conceptual Technology Integration

Models in Education: Bridging Research and Practice. Education Technology Research and Development, January 11. DOI: 10.1007/s11423-020-09911-0

Tracy, S. J. (2010). Qualitative Quality: Eight “Big–Tent” Criteria for Excellent Qualitative Research. Qualitative Inquiry, 16:10 (pp. 837–851). DOI: 10.1177/1077800410383121

Van Nuland, S., Mandzuk, D., Tucker Petrick, K., & Cooper, T. (2020). COVID–19 and its Effects on Teacher Education in Ontario: a Complex Adaptive Systems Perspective. Journal of Education for Teaching, 46:4 (pp. 442–451). DOI: 10.1080/02607476.2020.1803050

Wenger-Trayner, E., & Wenger-Treyner, B. (2020). Learning to Make a Difference. Value Creation in Social Learning Spaces. Cambridge: Cambridge University Press.

Willermark, S. (2018). Digital Didaktisk Design: Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola (Doctoral dissertation). Trollhättan: Högskolan Väst, Sweden. URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1174749/FULLTEXT01.pdf

Åkerfeldt, A. (2021). Gymnasieelevers uppfattningar om fjärr- och distansundervisning. Web site: Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola, January 11. URL: https://www.ifous.se/gymnasieelevers-uppfattningar-av-fjarr-och-distansundervisning/

Åman, P., Lindberg, Y., & Rapp, S. (2021). Prövad eller beprövad? Praktiker för prövande av lärares yrkeserfarenheter i skolan. Educare – Vetenskapliga Skrifter, 2021: 3, (pp. 1–31). DOI: 10.24834/educare.2021.3.1

Downloads

Publiceret

2021-08-27

Citation/Eksport

Lindberg, Y., & Haglind, T. (2021). The teacher as innovator during a pandemic:: Changing practices and culture. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125581