Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
  • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Manuskriptvejledning

Tidsskriftet publicerer 4 overordnede typer af bidrag; videnskabelige bidrag, faglige bidrag, essays/short reports samt debatindlæg og anmeldelser.
I nedenstående specificeres vejledninger for de forskellige typer af bidrag. Under de videnskabelige artikler findes vejledning for videnskabelige empiriske artikler, systematiske reviews (herunder ligger metasynteser og metaanalyser) samt diskussionsartikler.
Under faglige artikler ligger faglige empiriske studier, reviews/oversigtsartikler samt diskussionsartikler.
 

Videnskabelige artikler

Videnskabelige empiriske artikler max. 5000 ord eksklusiv referencer, figurer, tabeller og abstrakt.
Videnskabelige empiriske artikler opbygges efter IMRAD strukturen og skal indeholde følgende
elementer:

Abstract på dansk og engelsk 
Baggrund
Formål
Metode
Resultater/Fund
Konklusion
Implikationer for praksis
Referencer

Baggrunden skal være fokuseret og præcis og lede frem til formålet for undersøgelsen.
Metodeafsnittet skal være beskrives fyldestgørende og transparent så det er tydeligt hvordan undersøgelsen er gennemført. Herunder hvordan data er udvalgt, indsamlet og analyseret.
Anvendes statistik, skal de statistiske metoder beskrives.
Et afsnit med etiske overvejelser og tilladelser skal fremgå. Resultaterne skal præsenteres nuanceret og systematisk. Diskussionen skal indeholde en diskussion af de(n) valgte metode(r) efterfulgt af en diskussion af resultaterne, med inddragelse af relevant eksisterende litteratur og evt. teori. 
Der afsluttes med en konklusion og implikationer for praksis samt videre forskning.


Systematisk review max 5000 ord eksklusiv referencer, figurer, tabeller og abstrakt.
Et systematisk review er en fokuseret undersøgelse af litteratur baseret på et specifikt og klart forskningsspørgsmål ved anvendelse af systematisk videnskabelig metode. En systematisk review artikel skal beskrive en udtømmende litteratursøgning samt hvordan inkluderet litteratur er kvalitetsvurderet.
Et systematisk kan være enten en metasyntese eller metaanalyse. Artiklen kan med fordel opbygges over IMRAD strukturen og skal indeholde en konklusion samt implikationer for praksis. 

Diskussionsartikler max 5000 ord eksklusiv referencer, figurer, tabeller og abstrakt.
Diskussions artikler kan præsentere en analytisk diskussion af en begrebsmæssig, filosofisk eller teoretisk vinkel på sundhedsprofessionel praksis, af interesse for professionen i et nationalt og internationalt perspektiv. Videnskabelige diskussionsartikler skal indeholde et kritisk analytisk perspektiv der bidrager til forståelse og udvikling af professionen. 


Metodeartikel max 5000 ord eksklusiv referencer, figurer, tabeller og abstrakt.
Metode artikler er en systematisk præsentation af en overordnet metodisk tilgang til undersøgelser af empirisk eller teoretisk karakter af sundhedsfaglige problemstillinger. En videnskabelig metodeartikel kan beskrive en specifik tilgang til dataindsamling eller analyse af data og skal indeholde en velargumenteret beskrivelse af metodiske overvejelser samt en kritisk analytisk analyse og diskussion af metodens muligheder og begrænsninger.

 

Fagprofessionelle artikler

Empiriske fagprofessionelle artikler max 5000 ord eksklusiv referencer, figurer, tabeller og abstrakt.
Fagprofessionelle artikler der er baseret på en empirisk undersøgelse opbygges efter IMRAD strukturen og følger samme opbygning som for videnskabelige empiriske artikler men med mindre vægt på beskrivelse af metodiske valg og en større vægt på det faglige perspektiv og artiklens bidrag til udvikling af faget. 


Review/Oversigtartikel max 5000 ord eksklusiv referencer, figurer, tabeller og abstrakt.
En oversigtsartikel (review) afdækker litteraturen indenfor et bestemt emne på et givent tidspunkt. Artiklen skal indeholde en beskrivelse af litteratursøgningen som ligger til grund for den inkluderede litteratur. Det beskrives på hvilket grundlag litteraturen er inkluderet samt den metodiske tilgang til bearbejdning af data. Artiklen skal afslutningsvis indeholde et afsnit med overvejelser om implikationer set i et fagligt perspektiv.


Diskussionsartikler max 5000 ord eksklusiv referencer, figurer, tabeller og abstrakt.
Diskussions artikler kan præsentere en faglig diskussion af en begrebsmæssig, filosofisk eller teoretisk vinkel på sundhedsprofessionel praksis, af interesse for professionen i et nationalt og evt. et internationalt perspektiv. Diskussionsartikler skal indeholde en faglig nuanceret diskussion der bidrager til forståelse og udvikling af professionen. 

 

Metodeartikel max 5000 ord eksklusiv referencer, figurer, tabeller og abstrakt.
En metodeartikel præsenterer arbejdet med en konkret metodisk tilgang, typisk i en specifik kontekst. Artiklen skal indeholde overvejelser og argumenter for valget af den konkrete metode samt indeholde en diskussion af metodens muligheder og begrænsninger. Dette kan eksempelvis være metoder til dataindsamling eller til analyse af data. Eksempelvis introduktion af en ny og entreprenant tilgang i sundhedsprofessionel praksis. Det kan også være en beskrivelse af processen med oversættelse og validering af et spørgeskema.

 
 
Essays, short reports og konferencebidrag max. 1500 ord.

Essays, short report og konferencebidrag er kortere bidrag som behandler et emne af relevans for de sundhedsfaglige professioner.

Et essay giver mulighed for i mere fri form end artiklen at beskrive og reflektere over et fagligt synspunkt eller relevant problemstilling. Det er et krav at temaet der behandles er relevant for professionen hvor faglig argumentation for synspunkter er fremherskende. Der kan anvendes referencer men dette er ikke et krav. 
 
En short report kan være et kort resumé af ex. BA projekt, kandidatspeciale eller andre relevant projekter. 


Anmeldelser og debat max 500 ord.

Debatindlæg er et konstruktiv kritisk synspunkt som kan behandle et aktuelt emne af faglig interesse eller være en kommentar til andet der er publiceret i tidsskriftet.

Anmeldelser af bøger skal indeholde en kritisk og konstruktiv bedømmelse samt en vurdering af anvendelighed inden for det aktuelle fagområde og skal foreligge senest 6 måneder efter udgivelsen.

 

Vejledning til opsætning af manuskript  

Manus uploades så det er klar til publicering så snart det er godkendt, uden yderligere redigering af layout. Det er derfor forfatternes ansvar at læse korrektur på manuskriptet og at sikre at det er udarbejdet efter følgende forskrifter:

Titel inkl. evt. undertitel
Skal være kort og præcis
Titel skal skrives i pkt. 14 og med fed 
Undertitel skal skrives i pkt. 14 alm skrift

Forfatternavne skrives i den ønskede rækkefølge. Forfatternavne skrives med fornavn og efternavn samt evt. initialer. Eks. Georg J. Hansen, Andrea R. Nielsen.
Skrives i pkt. 12 med alm skrift.

Abstraktet følger punkterne i manuskriptvejledningen. Skrives i alm tekst pkt. 12. Uden understregning eller fed skrifttype.

Keywords skal angives i slutningen af abstraktet. Angiv 4-6 keywords.

Hovedteksten som helhed skal skrives i pkt. 12. og med enkelt linjeafstand.
Marginer skal være med lige venstre margin, og alle marginer 3 cm. Orddeling slås fra.

Overskrifter i teksten skal følge manuskriptvejledningen og skrives med fed pkt. 12.
 
Citater skrives med kursiv og citater på 3 linjer eller mere skrives med venstre indryk.
 
Referencer skal følge Vancouverreglerne

Figurer og tabeller placeres i teksten hvor der er en relevant sammenhæng med teksten.

 

Fagprofessionelle artikler

Fagprofesionelle artikler kan være; empiriske undersøgelser, review og diskussionsartikler.

Essay, short reports og konferencebidrag

Denne sektion indeholder kortere bidrag fra f. ex konferencer, større projektrapporter, BA projekter, kandidatspecialer, ph.d. afhandlinger

Anmeldelser og debat

Denne sektion indeholder anmeldelser af relevante nyheder på det sundhedsprofessionelle område som ex. bøger, ny teknologi eller film samt debatindlæg som respons på enten en bragt artikel eller et aktuelt emne i sundhedssektoren.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.