Liturgisk reformarbejde i Danmark

Med fokus på samvirket mellem stat, kirke og folk fra Kirkeordinansen 1537/39 til det 20. århundredes liturgiske revisioner

Forfattere

  • Nete Helene Enggaard Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v85i2.134336

Nøgleord:

Liturgical reform, the Danish Evangelical Lutheran Church, historical experiment, liturgical laws, state church and people

Resumé

In 2016 the Danish bishops initiated an “historical experiment”, viz. the so-called liturgical debate in the Danish Evangelical Lutheran Church of the years 2017-2021. The aim of the debate was to involve theological scholars, pastors and lay people in the discussion of the liturgical texts that regulate the celebration of the Sunday service and the sacraments. This historical experiment re-opened classical questions regarding the right to initiate liturgical reforms and regulate liturgical rules in the Danish Evangelical Lutheran Church. It also re-opened the question of authority in the Church. This article outlines the most important historical discussions and developments from the Church Ritual (Kirkeritualet) of 1537/39 until the present day in order to shed light on how and by whom liturgical reforms were and still are initiated and executed in Denmark. A special focus is put on the interaction between state, church and people.

Referencer

Balslev-Clausen, Peder & Hans Raun Iversen (red.). 2014. Salmesang. Grundbog i hymnologi. København: Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag.

Borregaard, Svend. 1953. Danmarks og Norges Kirkeritual af 1685. Teologiske studier 13. København: Gad.

Christoffersen, Lisbet. 2017. “Fri og lige adgang til Vorherre: Kirken og retten 1901-2017.” I Reformationen i dansk kirke og kultur 1914-2017, red. Niels Henrik Gregersen & Carsten Bach-Nielsen. Bd. III, 195-228. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Engelstoft, Christian Thorning. 1840. Liturgiens eller Alterbogens og Kirkeritualets Historie i Danmark: udarbeidet med stadigt Hensyn til det efter allerhøieste Befaling forfattede Udkast til en Alterbog og et Kirkeritual for Danmark. København: Reitzel.

Espersen, Preben. 1999. Kirkeret. Almindelig del. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/espersen_kirkeret_1999.pdf.

Espersen, Preben. 2000. Kirkeret i grundtræk. Nyt juridisk forlag. https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/espersen_kirkeret_i_grundtraek_2000.pdf.

Garde, Kristine. 2020: “Det fremtidige biskoppelige tilsyn med folkekirkens menigheder og deres præster”. I Nådens Sprogdragt red. Agnete Raahauge. 33-42. Sønderborg: Tidehvervs Forlag.

Garne, Kristoffer 2020. Den danske gudstjeneste – Historie, teori og praksis. Fønix (e-bog).

Gudstjeneste. Om gudstjenestelivet i Den Danske Folkekirke 2019. Rapport fra faggruppen vedrørende gudstjenesten. Folkekirken.

Jacobsen, Lis. 1911-26. Palladius, Peder: Peder Palladius’ Danske Skrifter, udg. af Lis Jacobsen. V. Bd. København: H.H. Thiele. Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: https://tekster.kb.dk/text/adl-texts-palladius03val-shoot-idm139651352013792.

Kong Christian den Femtis Danske Lov. Udg. og med Kildehenvisninger forsynet af V. A. Secher. 1911. Digitalisering 2016 af udgaven: København: i Kommission hos G.E.C. Gad (xlviii, 1063 sp.). https://www.kb.dk/e-mat/dod/130021543234_bw.pdf.

Larsen, Nicolai Andreas. 1936. Folkekirkens Gudstjeneste og de kirkelige Handlinger. København: Gyldendal.

Lissner, Holger. 2009. Kollekter og bønner. København: Eksistensen.

Lausten, Martin Schwarz. 1987. [CH]. Christian den 3. og kirken (1537-1559). København: Akademisk Forlag.

Lausten, Martin Schwarz. 1987. [PP]. Biskop Peder Palladius og kirken (1537-1560). Studier i den danske reformationskirke 2. København: Akademisk Forlag.

Lausten, Martin Schwarz. 1989. Kirkeordinansen 1537/39. Tekstudgave med indledning og noter ved Martin Schwarz Lausten. København: Akademisk Forlag.

Nepper-Christensen, Henrik (udateret). “Den gældende ordning for folkekirkens styre. Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen.” Dok. 36815/12. https://www.km.dk/fileadmin/share/Departementschefen.pdf

Nielsen, Bent Flemming. 2020. Højmessen. Historie og teologi. København: Eksistensen.

Mynster, Jacob Peder. 1839. Udkast til en Alterbog og et Kirke-Ritual for Danmark. København: Jens Hostrup Schultz.

Olsen, Max. W. 1936. Den danske Kirkeordinans af 1539 og andre Aktstykker vedrørende den lutherske Kirkereformations Indførelse i Danmark. København: Nyt Nordisk Forlag.

Pedersen, Inge Lise. 2020. Rådene der forandrede folkekirken – og deres forening gennem 100 år. København: Eksistensen.

Rasmussen, Jens. 2021. Folkekirken under kongemagt og folkestyre. Struktur og liturgi. Fønix (e-bog).

Sørensen, Søren 1969. Kirkens liturgi. En fremstilling med særligt henblik på den liturgiske musik og med forslag til salmevalg for hele kirkeåret. København: Wilhelm Hansen Musikforlag.

Villadsen, Holger. 2011. “Liturgi og kirkeret.” I Folkekirkens gudstjenestereform 1992: Liturgiske artikler og foredrag. København: Books on Demand GmbH.

Villadsen, Holger. 1993. “Forsøg på kortfattet beskrivelse af beslutningsprocessen i Den danske Folkekirke i sager vedr. liturgi”. http://www.sejrupvilladsen.dk/LN-04.pdf.

Villadsen, Holger. 2021. “Evangelielæsningens placering og funktion i dansk højmesseordning”. Dansk Teologisk Tidsskrift 84. årg.: 48-91. https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/128070/174271.

Westergaard, Elof, Marianne Christiansen & Tine Lindhardt. “Biskopper: Debatten om liturgi er et historisk eksperiment.” Kristeligt Dagblad 21.10.2019.

Betænkninger, Ritualbøger m.m.

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. 2014. Udgivet af Kirkeministeriet april 2014.

Forslag til Ritualer for Daab, Nadvere, Brudevielse og Begravelse. Udarbejdet af den danske Folkekirkes Biskopper. 1910. København: Det Kgl. Vajsenshus’ Forlag.

Vejledning i Den Danske Folkekirkes Gudstjenesteordning med de autoriserede Ritualer. Udarbejdet af biskopperne. 1982 [1955]. 2. udgave 6. oplag. København: Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag.

Prøvealterbogen 1958. Forslag til Alterbog for Den Danske Evangelisk-lutherske Folkekirke. Kollekter, Lektier, Epistler og Evangelier samt Jesu Kristi Lidelses Historie. 1958. København: Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag.

Prøveritualbog 1963. Forslag til Ritualbog for Den Danske Evangelisk-lutherske Folkekirke. Gudstjenester og kirkelige Handlinger. 1965. København: Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag.

Foreløbige Ændringer i Ritual- og Alterbog. Autoriseret ved kgl. resolution af 20. november 1972. Udgivet ved Kirkeministeriets foranstaltning. 1973. København: Det Kgl. Vajsenshus’ Forlag.

Dåb og brudevielse. Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission. Betænkning nr. 973. 1983. København.

Indledning. Forslag til Alterbog. Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission. Betænkning nr. 1057. 1985. København.

Oplæg til gudstjenesteordning. Udarbejdet af biskopperne juni 1991. 1991. København: Materialecentralen.

Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke. Ritualbog. 2006 [1992]. København: Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag.

Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke. Tillæg til Alterbogen. 1993. København: Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag.

Downloads

Publiceret

2022-10-19

Citation/Eksport

Enggaard, N. H. (2022). Liturgisk reformarbejde i Danmark: Med fokus på samvirket mellem stat, kirke og folk fra Kirkeordinansen 1537/39 til det 20. århundredes liturgiske revisioner. Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(2), 151–188. https://doi.org/10.7146/dtt.v85i2.134336

Nummer

Sektion

Artikler