Retningslinjer for forfattere

Dansk Teologisk Tidsskrift

Retningslinjer for forfattere

 

Hele manuskriptet inkl. noter må, hvis ikke andet er aftalt, højst have et omfang på 46.000 anslag inkl. mellemrum. Alle sider forsynes med sidetal og der benyttes fodnoter (se under opsætning). Hver artikel indledes med et abstract på engelsk, der højst må være på 150 ord. Det er forfatterens ansvar, at dette abstract er på korrekt engelsk.

Derudover angives efter abstract en række key-words på engelsk. Disse adskilles med tankestreger. Se venligst praksis fra 2007/1.
På manuskriptets første side anføres forfatterens stilling, evt. akademisk grad, og fulde navn, samt institution (som trykkes under artiklens overskrift). Derudover angives en adresse samt telefonnummer og email-adresse.

Hver artikel ledsages af en litteraturliste over alle citerede værker.

Artikler, der indsendes med henblik på at blive optaget i Dansk Teologisk Tidsskrift, må ikke have været offentliggjort andetsteds på dansk eller være indsendt til andre tidsskrifter eller blade med henblik på offentliggørelse på dansk.
Efter modtagelsen videresendes artiklerne til peer-review, og forfatteren modtager efterfølgende besked om, hvorvidt artiklen kan antages umiddelbart, efter større eller mindre revision eller må afvises. 

 

Opsætning:
Artiklerne skrives med 12 pkt, linjeafstand 1,5. Ved fodnoter benyttes skriftstørrelse 10, linjeafstand 1.0.

Artiklen skal inddeles i et passende antal afsnit, der adskilles med op til to overskriftsniveauer:
1. niveau: To linjeskift før. Kan nummereres
2. niveau: Kursiv. Et linjeskift før. Ingen nummerering.

Notehenvisninger anbringes umiddelbart efter tegnet (punktum, komma etc.).

Illustrationer kan kun bringes efter forudgående aftale.

Citater over 3,5 linjer markeres med indryk uden anførselstegn.
Forkortelser i citater markeres med ”...”. Undgå parenteser eller klammer. Citater skal altid efterfølges af en kildehenvisning. Hvis citatet er oversat, angives den anvendte oversættelse. Evt. kan originalteksten anføres i en fodnote.

Ved brug af græsk, hebraisk og transskription anvendes helst en skriftfont, som kan sendes til forlaget. Dansk Teologisk Tidsskrift foretrækker brugen af græske og hebraiske fonte, men transskription accepteres. Ved transskription benyttes transskriptionssystemet i Gads Bibelleksikon, 2011, VIII-IX, fx berît og diathēkē.

Anførselstegn: Brug generelt dobbelte anførselstegn (”...”). Enkelte anførselstegn (’...’) anvendes kun i citater markerede med dobbelte anførselstegn. Hvis citatet udgør en hel sætning sættes anførselstegnet efter punktum eller evt. spørgsmålstegn. I alle andre tilfælde sættes anførselstegnet før anden tegnsætning (punktum, komma etc.).

Citater over 3,5 linje markeres med indryk uden anførselstegn. 

Undgå et overforbrug af noter.

Litteraturhenvisninger

Anfør alle oplysninger i fodnoten første gang et værk nævnes, jf. nedenstående retningslinjer. Anden gang benyttes author-date-format (se nedenfor). Rene sidehenvisninger anføres i brødtekst.

Format for Author-date-system og førstegangsreferencer

Brug author-date system både i brødtekst og fodnoter. Henvisninger anbringes i brødtekst i parentes med forfatternavn, udgivelsesår og sidetal.

Fx. (Gerstenberger 2002, 207-209). Ved flere henvisninger: (Gerstenberger 2002, 207-209; Ulrich 2002, 27). Parentesen efterfølges altid af punktum. Aldrig punktum før parentesen. 

I fodnoter således: Gerstenberger 2002, 207: ”…..”

I author-date-systemet bruges fodnoterne kun til indholdsmæssige uddybninger, mens rene henvisninger sættes i brødteksten. Første gang en reference nævnes anføres de fulde bibliografiske oplysninger i fodnoterne. Formatet for førstegangsreferencer følger formatet for litteraturlisten, dog bringes fornavn før efternavn i fodnoter og årstal efter forlag (jf eksempler under Monografier og Tidsskriftsartikel).

Ved henvisning til samme værk, der følger umiddelbart efter hinanden, kan forkortelsen ”ibid.” benyttes. 
Ved egentlige værkgennemgange i brødteksten kan henvisningen, hvis referencen til det aktuelle værk er tydelig, begrænses til sidetal i parentes: (236).

Al citeret litteratur anføres i litteraturlisten. Litteraturlisten ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn. Opgives flere titler af samme forfatter, opstilles de kronologisk efter årstal (ældste først). Anfør altid forfatteren. Dette gælder også ved angivelse af leksikonartikler, websites og lignende.

Retningslinjerne for litteraturliste og referencer i noter og brødtekst følger i vid udstrækning Chicago Manual of Style (jf. https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html), dog tilrettet Dansk Teologisk Tidsskrift i henhold til nedenstående eksempler


Monografier

Én forfatter

I litteraturliste:

Gerstenberger, Erhard S. 2002. Theologies in the Old Testament. London: T&T Clark.

Første gang i fodnote:

Erhard S. Gerstenberger. 2002. Theologies in the Old Testament. London: T&T Clark

 

Flere forfattere

I litteraturliste:

LaCocque, André, & Paul Ricoeur. 1998. Thinking Biblically: Exegetical and Hermeneutical Studies. Overs. David Pellauer. Chicago: University of Chicago Press.

Første gang i fodnote:

André LaCocque & Paul Ricoeur. 1998. Thinking Biblically: Exegetical and Hermeneutical Studies. Overs. David Pellauer. Chicago: University of Chicago Press.

Monografi i serie

Serietitel skrives fuldt ud. Undgå forkortelse. Serietitel udelades i fodnote.

I litteraturliste:

Miesner, Anje Caroline. 2020. Sich geben lassen. Das Abendmahl als wirkmächtiges Ereignis. Dogmatik in der Moderne 31. Tübingen: Mohr Siebeck.

Første gang i fodnote:

Anje Caroline Miesner. 2020. Sich geben lassen. Das Abendmahl als wirkmächtiges Ereignis. Tübingen: Mohr Siebeck.

 

Bidrag i antologi/samleværk/leksika etc.

I litteraturliste:

Räisänen, Heikki. 2003. ”Jødedommen hos Paulus og i Qumran.” I Den nye Paulus og hans betydning, red. Troels Engberg-Pedersen. 83-119. København: Gyldendal, 95.

Første gang i fodnote:

Heikki Räisänen. 2003. ”Jødedommen hos Paulus og i Qumran.” I Den nye Paulus og hans betydning, red. Troels Engberg-Pedersen. 83-119. København: Gyldendal.

Hvis der første gang tillige henvises til et konkret sidetal, angives det på følgende måde: Heikki Räisänen. 2003 ”Jødedommen hos Paulus og i Qumran.” I Den nye Paulus og hans betydning, red. Troels Engberg-Pedersen. 83-119. København: Gyldendal, 95.

Ved flere redaktører nævnes højst to navne forbundet med ”&”. Er der flere end to redaktører af et samleværk nævnes den første efterfulgt af et ”m.fl.”.

Tidsskriftsartikel

I litteraturliste:

Rosfort, René. 2014. ”Kritik af forestillingen om et godt liv.” Dansk Teologisk Tidsskrift 77: 46-64.

Første gang i fodnote: 

Réne Rosfort. 2014. ”Kritik af forestillingen om et godt liv.” Dansk Teologisk Tidsskrift 77: 46-64.

 

Materiale hentet fra nettet

I litteraturliste:

Østergaard, Uffe. 2018. ”Uffe Østergaard: Marx har på uhyggeligt mange måder fået ret.” Kristeligt Dagblad d. 5. maj. https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/historiker-marx-har-paa-uhyggeligt-mange-maader-faaet-ret (set 14.03.2019).

Første gang i fodnote:

Uffe Østergaard. 2018. ”Uffe Østergaard: Marx har på uhyggeligt mange måder fået ret.” Kristeligt Dagblad d. 5. maj. https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/historiker-marx-har-paa-uhyggeligt-mange-maader-faaet-ret (set 14.03.2019).

 

Upublicerede kilder

I litteraturliste:

Baunvig, Katrine Frøkjær. 2013. Forsamlingen først. N.F.S. Grundtvigs og Émile Durkheims syn på fællesskab. Aarhus Universitet: upubliceret ph.d.-afhandling. 

Første gang i fodnote:

Katrine Frøkjær Baunvig. 2013. Forsamlingen først. N.F.S. Grundtvigs og Émile Durkheims syn på fællesskab. Aarhus Universitet: upubliceret ph.d.-afhandling. 

 

Referenceliste
Ved flere referencer i samme note separeres disse med semikolon.

Bibelhenvisninger
Ved bibelhenvisninger benyttes almindelige forkortelser, fx 4 Mos 24,8-25,7. Jf. forkortelseslisten i Bibelen (1992).

Bibeloversættelser anføres ikke på litteraturlisten, men første gang der citeres fra Bibelen angives i en note, hvilken oversættelse der benyttes. Fx: ”Hvis ikke andet er anført, citeres Bibelen efter den autoriserede danske oversættelse fra 1992” eller ”Citater fra Bibelen anføres i min egen oversættelse”.

Forkortelser generelt

Titler på tidsskrifter skrives ud i fodnoter og i litteraturlisten. Undgå brug af forkortelser.

Navne på bogserier skrives ud i litteraturlisten. Undgå brug af forkortelser.

Bogserier udelades i fodnoter

Ved forkortelser af danske vendinger følges Dansk Sprognævns anbefalinger.

Specielle låneord fra fremmedsprog sættes almindeligvis med kursiv i brødtekst og fodnoter, fx: Weltanschauunglongue duréeencouragementperpetuum mobile etc.

Referenceliste
Ved flere referencer i samme note separeres disse med semikolon.

Andre bestemmelser
Forfattere bør af hensyn til peer review undgå formuleringer, der afslører forfatterens identitet (fx ”jf. min afhandling …”.

Korrektur
Forfattere vil kun få én korrektur tilsendt og der må i denne korrektur kun rettes egentlige korrekturfejl. Rettelser mod manuskriptet bør ikke forekomme. Korrekturen returneres til forlaget hurtigst muligt og senest efter 14 dage.