Retningslinjer for forfattere

Manuskripter, der ønskes optaget i Dansk Teologisk Tidsskrift, skal sendes til hovedredaktør lektor ph.d. Bo Kristian Holm (teobh@cas.au.dk).

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSER AF MANUSKRIPTER TIL DTT

Hele manuskriptet inkl. noter må, hvis ikke andet er aftalt, højst have et omfang på 46.000 anslag inkl. mellemrum. Alle sider forsynes med sidetal og der benyttes fodnoter (se under opsætning). Hver artikel indledes med et abstract på engelsk, der højst må være på 150 ord. Det er forfatterens ansvar, at dette summary er på korrekt engelsk.

Derudover angives efter abstract en række key-words på engelsk. Disse adskilles med tankestreger. Se venligst praksis fra 2007/1.
På manuskriptets første side anføres forfatterens stilling, evt. akademisk grad, og fulde navn, samt institution (som trykkes under artiklens overskrift). Derudover angives en adresse samt telefonnummer og email-adresse.

Ved indsendelsen af artikler, skal der ved hver artikel medsendes en seperat fil indholdende en liste over alle citerede værker. Denne liste opstilles efter retningslinjerne for førstegangscitationer - dog opstillet alfabetisk med efternavnet først. Listen anvendes til katalogisering af artiklerne på tidskrift.dk


Artikler, der indsendes med henblik på at blive optaget i Dansk Teologisk Tidsskrift, må ikke have været offentliggjort andetsteds på dansk eller være indsendt til andre tidsskrifter eller blade med henblik på offentliggørelse på dansk.
Efter modtagelsen videresendes artiklerne til peer-review, og forfatteren modtager efterfølgende besked om, hvorvidt artiklen kan antages umiddelbart efter revision eller må afvises. 

Opsætning:
Artiklerne skrives med 12 pkt. typer og inddeles i et passende antal afsnit, der adskilles med op til to overskriftsniveauer:
1. niveau: To linjeskift før. Kan nummeres (med latinske tal).
2. niveau: Kursiv. Et linjeskift før. Ingen nummerering.
Notehenvisninger anbringes umiddelbart efter tegnet (punktum, komma etc.). Illustrationer kan kun bringes efter forudgående aftale. Ved brug af græsk, hebraisk og transskription anvendes helst en skriftfont, som kan sendes til forlaget.
Citater over 2,5 linjer markeres med indryk uden anførselstegn.
Forkortelser i citater markeres med "...". Undgå parenteser eller klammer. 
Anførselstegn: Brug generelt dobbelte anførselstegn ("...). Enkelte anførselstegn ('...') anvendes kun i citater markerede med dobbelte anførstelstegn. Indrykkede citater markeres med indryk uden anførselstegn. 
I fodnoter placeres citater efter kildereference. Eksempel: Bayer (2003), 56: "...". 
Ved henvisning til samme værk, der følger umiddelbart efter hinanden, kan forkortelsen "ibid." bruges. 
ved egentlige værk gennemgange i brødteksten kan, hvis referencen til et aktuelle værk er tydeligt, henvisningen begrænses til sidetal i parentes: (236).
Undgå et overforbrug af noter. Da der ikke anvendes bibliografier efter artiklerne, skal litteraturangivelser anføres i noter efter flg. retningslinier:

Monografier

1. gang: Oswald Bayer, Martin Luthers Theologie. Eine Vergegenwärtigung (Tübingen: Mohr Siebeck 2003), 34. Ved monografier, der samtidigt indgår i en serie: Hanna Roose, Eschatologische Mitherrschaft. Entwicklungslinien einer urchristlichen Erwartung, NTOA 54 (Göttingen/Fribourg: Vandenhoeck & Ruprecht/Academic Press 2004).
2. gang: a) Hvis det alene drejer sig om henvisning til side, da i brødtekst: (Bayer 2003, 67) - b) Ved citater i fodnote: Bayer (2003), 67: " ... ".
Ved flere forfattere nævnes forbindes disse med "&".
Ved forlagssamarbeje forbindes steder og forlag med "/" uden mellemrum (jf. ovenfor). 

Antologibidrag

1. gang: Heikki Räisänen, "Jødedommen hos Paulus og i Qumran", Den nye Paulus og hans betydning, red. Troels Engberg-Pedersen (København: Gyldendal 2003), 83-119.
2. gang: a) I brødtekst: (Räisänen 2003, 92) - b) Ved citater i fodnote: Räisänen (2003), 92: " ... ".
*) Hvis der første gang tillige henvises til et konkret sidetal, angives det på følgende måde: Heikki Räisänen, "Jødedommen hos Paulus og i Qumran", Den nye Paulus og hans betydning, red. Troels Engberg-Pedersen (København: Gyldendal 2003), 83-119 (95).
Ved flere redaktører nævnes højst t0 navne forbundet med "&". Er der flere end to redaktører af et samleværk nævnes den første efterfulgt af et "m.fl.".

Tidsskriftartikler
1. gang: Ingolf U. Dalferth, "Umsonst. Vom Schenken, Geben und Bekommen", StTh 59 (2005), 83-103
2. gang: a) I brødtekst (Dalferth 2005, 100) - b) Ved citater i fodnote: Dalferth (2005), 100: " ... "
*) Hvis der første gang tillige henvises til et konkret sidetal, angives det på følgende måde: Ingolf U. Dalferth, "Umsonst. Vom Schenken, Geben und Bekommen", StTh 59 (2005), 83-103 (99). 

Upublicerede kilder
1. gang: Katrine Frøkjør Baunvig, Forsamlingen først. N.F.S. Grundtvigs og Émile Durkheims syn på fællesskab (Aarhus Universitet: upubliceret ph.d.-afhandling 2013). 
2. gang: a) I brødtekst (Baunvig 2013,77) – b) Ved citater i fodnote: Baunvig (2013), 77: ”…”. 

Elektroniske kilder
”The gospel according to Ikea”, http://www.theguardian.com/g2/story/0,3604,336379,00.html (besøgt 01.09.14). 

Andre litteraturformer
Ved andre litteraturformer anvendes ovenstående som skabelon.

Referenceliste
Ved flere referencer i samme note separeres disse med semikolon.

Forkortelser
Ved bibelhenvisninger benyttes almindelige forkortelser, fx 4 Mos 24,8,-25,7. Jf. forkortelseslisten i Bibelen (1992). Andre forkortelser anvendes i overensstemmelse med S. Schwertner, Abkürzungsverzeichnis, Theologische Realenzyklopädie (TRE) eller forkortelseslisten i Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. udg. (RGG). Ved forkortelser af danske vendinger bruges kortest muligt form:
for eksempel = fx
med andre ord = mao. 

Andre bestemmelser
Forfattere bør af hensyn til peer review undgå formuleringer, der afslører forfatterens identiet (fx ”jf. min afhandling …”.

Korrektur
Forfattere vil kun få én korrektur tilsendt og der må i denne korrektur kun rettes egentlige korrekturfejl. Rettelser mod manuskriptet bør ikke forekomme. Korrekturen returneres til forlaget hurtigst muligt og senest efter 14 dage.

Honorar
Honorar ydes ikke for artikler i DTT, men forfatteren modtager uden beregning 5 frieksemplarer af det pågældende nummer af tidsskriftet. Ønskes flere, kan det ske efter aftale med forlaget.