Forventninger til de nyuddannede sygeplejersker i den kommunale sygepleje

Forfattere

  • Sunniva Maria Jøker
  • Karen Bro Aaen
  • Cathrine Sand Nielsen

Resumé

Denne artikel præsenterer forventninger til nyuddannede sygeplejersker ved ansættelse i den kommunale sygepleje og hvilke bekymringer forventningerne kunne give anledning til.
Den overordnede metode er kvalitativ med et semistruktureret gruppeinterview og en hermeneutisk induktiv analysestrategi, med baggrund i læringsteorier.

Det konkluderes, at de nyuddannedes bekymringer handler om modsætning mellem intentioner om introduktion og den virkelighed der møder dem med produktionsfokus og mangel på refleksion. Artiklen afsluttes med idéer til introduktionen, hvor de forskellige uddannelsesmæssige baggrunde kan mødes.

Referencer

Witthofft, Anne. (2018, marts 1). Nyuddannede bliver syge af at gå på arbejde |

Sygeplejersken, DSR. DSR. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2018-

/nyuddannede-bliver-syge-af-at-gaa-paa-arbejde

Sygeplejersker forlader faget https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/sygeplejerskerforlader-faget

Fremskrivning af behov for skyeplejersker i kommunerne

https://www.kl.dk/media/20086/fremskrivning-af-behov-for-sygeplejersker-ikommunerne.pdf

Vinge, S. (2018). Kompleksitet i den kommunale sygepleje. VIVE.

https://www.vive.dk/da/udgivelser/kompleksitet-i-den-kommunale-sygepleje-10847/

Vejledning om hjemmesygepleje

https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2006/102

Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/804

Benner, P (2004) Fra novice til ekspert: Mesterlighed og styrke i klinisk

sygeplejepraksis

Astrup Nielsen, D., Hjørnholm, T. Q., & Stray Jørgensen, P. (2019). Det gode

bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne: Håndbog i opgaveskrivning og metode.

Samfundslitteratur

Ministry of Higher Education and ScienceDanish Code of Conduct for Research

integrity (2014). Retrieved from http://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/thedanish-code-of-conduct-for-research-integrity.pdf. Hentet 14. april 2021.

Buur Hansen, N og Gleerup, J. (2004) Videnteori, professionsuddannelse og

professionsforskning.

Illeris, K. (2013). Transformativ læring og identitet. Samfundslitteratur.

Aagen, V. (2018) Teori og læring - anvendt i erhvervsuddannelsernes didaktik

Wackerhausen, S. (2008) Erfaringsrum, handlingsbåren kundskab og refleksion.

Refleksion i praksis, nr 1

Downloads

Publiceret

2023-05-10

Citation/Eksport

Jøker, S. M., Aaen, K. B., & Nielsen, C. S. (2023). Forventninger til de nyuddannede sygeplejersker i den kommunale sygepleje. Sundhedsprofessionelle Studier, 7(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/137286