Kvinder, Køn & Forskning

2021-04-23

Kønsforskningen og lignende forskningsfelter har i de sidste måneder været genstand for en række angreb fra udvalgte meningsdannere og politikere. Kvinder, Køn & Forskning bifalder at kønsforskningen diskuteres og underkastes kritiske blikke. Men vi finder alligevel grund til at rette en række misforståelser, der cirkulerer om tidsskriftet og dets artikler. I det følgende præsenterer vi tidsskriftets profil, vores forståelse af den forskning vi publicerer samt vores systematiske kvalitetssikring af denne

Kvinder, Køn & Forskning har et ønske om, at den viden, som vi formidler sættes i relation til den verden der omgiver os. Vi beder derfor ofte vores bidragsydere om at forholde sig til aktuelle debatter, politiske situationer eller nybrud. Det gælder bl.a. politiske spørgsmål og temaer, som kønsforskningen kan behandle på forskningens egne præmisser. Denne samtale med omverden står ikke i modsætning til videnskabelighed. Tværtimod tror vi på og arbejder for, at forskningen gør en forskel.

Kvinder, Køn & Forskning blev startet i 1992 og er Danmarks eneste videnskabelige tidsskrift for kønsforskning. Vores rolle er at muliggøre og sikre, at dansk kønsforskning samles og publiceres i en dansk sammenhæng til et dansk og internationalt publikum. Redaktionens medlemmer repræsenterer derfor seks forskellige danske universiteter, hvilket sikrer tidsskriftets solide forankring i danske kønsforskningsmiljøer.

Tidsskriftet præsenterer original tværvidenskabelig og tværdisciplinær kønsforskning med særlige styrker inden for humaniora og samfundsvidenskaberne og med en specifik interesse for forskning omhandlende betydningen af en række sociale kategorier, såsom køn, race, socio-økonomisk baggrund, seksualitet, alder, handicap mm.

Kvinder, Køn & Forskning ser sig selv som rammen for den akademiske og videnskabelige samtale om og i kønsforskning i Danmark og ønsker at fremme den teoretiske og metodiske debat i kønsforskningen. Tidsskriftet udgiver derfor løbende artikler, der sætter spørgsmålstegn ved og gentænker fagets teorier, metoder og grundantagelser. Tidsskriftet prioriterer således formidling af grundforskning såvel som artikler, der i mere eksperimenterede form prøver nye tanker og ideer af. Både forskere, studerende, kunstnere og praktikere har mulighed for at indsende forskningsartikler. Tidsskriftet prioriterer især at sikre, at yngre forskere får mulighed for at publicere deres forskning, hvorfor redaktionen i særlig grad vægter at hjælpe dette vækstlag i publiceringsprocessen.

Fælles for alle bidrag er dog, at de gennemgår en professionel fagfællebedømmelse efter internationale standarder om dobbelt-blindhed og uvildighed. Det betyder, at alle artikler i anonymiseret form sendes til to eller flere fagfæller, der uafhængigt af hinanden bedømmer, hvorvidt artiklen lever op til fagets metoder, om der er transparens og sammenhæng i forskningsspørgsmål, metodologi, analyse og fortolkning, om artiklen forholder sig til den nationale og internationale forskning på området, og om den lever op almindelige krav om videnskabelig etik og redelighed. Kvinder, Køn & Forskning lever med andre ord op til Forskning og Uddannelsesstyrelsens standarder for akademisk fagfællebedømmelse (se:

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/BFIs-regler/retningslinjer_for_forskningsregistrering_til_bfi.pdf)

Kvinder, Køn & Forskning kvalificeres desuden af et fagfællekorps på flere hundrede danske og internationale forskere, som kommer fra stort set alle universitære discipliner, ligesom alle artikler gennemgår denne ovenfor beskrevne uvildige, anonyme og systematiserede fagfællebedømmelse, som er tidsskriftets garanti for den publicerede forsknings kvalitet. Det gælder også, når et af vores egne redaktionsmedlemmer bidrager med en artikel. I det tilfælde udelukkes vedkommende fra hele fagfællebedømmelsesprocessen for at sikre, at vi lever op til de akademiske standarder.

Kvinder, Køn & Forskning tager klar og entydig afstand fra de personlige angreb, direkte og indirekte trusler, som vores forfattere har oplevet i den seneste tid. Vi opfatter chikanen som en del af den polemiserende debat om humanistisk forskning i medierne og blogosfæren. Kvinder, Køn & Forskning står med vores forfattere mod alle former for chikane.