Uddannelsesvidenskab – mellem pædagogik og uddannelsesforskning?

- om uddannelsesforskningens indtog og pædagogikkens tilbagetog

Forfattere

  • Jens Erik Kristensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/djes.v1i1.132578

Nøgleord:

uddannelsesvidenskab, uddannelsesforskning, pædagogik

Resumé

I et komparativt perspektiv undersøger artiklen indledningsvist, hvordan og hvorfor koncepterne ’uddannelsesforskning’ og ’uddannelsesvidenskab’ er dukket op i Danmark, Norge og Sverige de seneste to-tre årtier. Det er i alle tre lande sket som led i en primært forskningspolitisk reorganisering og internationalisering af det pædagogiske forskningsfelt, der afspejler en international tendens, hvor den tysk-kontinentale forståelse af pædagogik som
en selvstændig forskningsdisciplin er kommet under pres fra en angloamerikansk forståelse baseret på ’educational research’ og ’educational sciences’ som et interdisciplinært forskningsfelt. Artiklen argumenterer for, at det i Danmark især er det policy-orienterede begreb om empirisk, anvendelsesorienteret og evidensbaseret ’uddannelsesforskning’, der siden årtusindskiftet har haft uheldige konsekvenser for den pædagogiske forskning og for forståelsen af pædagogik og pædagogisk praksis i det hele taget. For at indkredse, hvad ’uddannelsesvidenskab’ til forskel fra ’uddannelsesforskning’ på denne baggrund kunne og burde være, argumenteres der i et videnskabsteoretisk og videnspolitisk perspektiv for, at det i dag er blevet nødvendigt at skelne mellem ’videnskab’ og ’forskning’. Sidstnævnte betegner en generaliseret og transdisciplinær form for vidensproduktion, hvor det i mindre grad er videnskabelige normer, kriterier og metoder end den herskende forsknings- og videnspolitik, der afgør, hvad der skal prioriteres og fremmes som acceptabel, relevant og nyttig viden. På denne baggrund diskuteres og vurderes den eksisterende uddannelse i og afdeling for Uddannelsesvidenskab ved DPU, før der afslutningsvis samles op og peges på det spændingsfyldte forhold mellem pædagogik og uddannelsesforskning samt uddannelsesvidenskabens mulige mediering imellem dem.

Forfatterbiografi

Jens Erik Kristensen

https://orcid.org/0000-0001-6484-4892

Publiceret

2022-05-16

Citation/Eksport

Kristensen, J. E. (2022). Uddannelsesvidenskab – mellem pædagogik og uddannelsesforskning? - om uddannelsesforskningens indtog og pædagogikkens tilbagetog. Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab // Danish Journal of Education Studies, 1(1). https://doi.org/10.7146/djes.v1i1.132578