https://tidsskrift.dk/tidsskriftforuddannelsesvidens/issue/feed Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab // Danish Journal of Education Studies 2023-03-27T09:47:13+02:00 Miriam Madsen djes@edu.au.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/tidsskriftforuddannelsesvidens/article/view/131972 Læringsdesign i Videregående Uddannelse – Manual eller Inspirationskatalog? 2022-06-16T11:18:17+02:00 Verner Larsen vla@via.dk Lisbeth Lunde Frederiksen LLUF@via.dk Thomas Iskov TISK@via.dk Jette Henriksen JHEN@via.dk <p><em>Læringsdesigns, forstået som en formgivning af undervisning i en for andre tilgængelig form, har vundet indpas de senere år især på institutioner for videregående uddannelser. Artiklen sætter fokus på en relativ underbelyst side af læringsdesigns, som vedrører opretholdelsen af et didaktisk råderum for de undervisere der skal anvende læringsdesign, men ikke selv har medvirket i udviklingen af dem. Heri ligger en grundlæggende modstilling, som rejser en række spørgsmål. På basis af studier fra et afsluttet forskningsprojekt undersøges didaktiske råderum i udviklingen og anvendelsen af læringsdesigns. Ved hjælp af videndelingsteori kombineret med didaktisk teori fremstiller artiklen fire modsætningsfyldte tematikker i spændingsfeltet mellem formgivning, deling og genanvendelse af læringsdesigns. Hver af disse tematikker udfoldes og begrundes i artiklen, og på basis heraf udvikles nye begreber, der kan tjene til belysning af egenskaberne ved læringsdesigns med henblik på at fastholde og styrke didaktiske råderum for undervisere.</em></p> 2023-02-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Verner Larsen https://tidsskrift.dk/tidsskriftforuddannelsesvidens/article/view/133664 "Jeg tror, at alle føler en eller anden form for stress" 2022-12-13T12:32:10+01:00 Anna Skov Jensen asj@edu.au.dk <p><em>De senere år har flere universiteters studiemiljørapporter peget på udbredt stress blandt studerende. Det er imidlertid uklart, hvad det betyder, at universitetsstuderende oplever stress i forbindelse med studiet. Denne artikel undersøger, hvad der karakteriserer universitetsstuderendes oplevelser med stress. Med empirisk afsæt i 12 individuelle interviews belyser artiklen forskelle, ligheder og nuancer i de studerendes oplevelser med stress gennem en tematisk analyse. Oplevelser med stress knytter sig til forskellige krav og forventninger i de studerendes hverdag, der både er direkte og indirekte forbundet til uddannelsens betingelser. Udsagn om at være stresset har mange potentielle betydninger (blandt andet travlhed, sygdom og eksamensnervøsitet), og kan i nogle studiekulturer opleves som en sproglig norm. Studerendes udsagn om oplevet stress må derfor fortolkes i deres kontekst, og kan ikke nødvendigvis fortolkes som udtryk for mistrivsel på studiet. Artiklen diskuterer på denne baggrund mulighederne for og de potentielle konsekvenser af ”stress” som mistrivselsindikator i studiemiljøundersøgelser.</em></p> 2023-09-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Anna Skov Jensen https://tidsskrift.dk/tidsskriftforuddannelsesvidens/article/view/136517 Affektive investeringer i dansk antiracistisk pædagogik 2023-03-13T14:41:13+01:00 Mante Vertelyte mante@edu.au.dk Dorthe Staunæs dost@edu.au.dk <p><em>Forskere, undervisere og pædagoger har længe arbejdet med at udvikle og sætte begreb på antiracistisk pædagogik. Artiklen kortlægger skiftende forståelser af race og racisme i en dansk uddannelsessammenhæng gennem analyse af vidensproduktion om antiracistisk undervisning fra 1980erne og til i dag. Artiklen fokuserer på affektive spændinger og investeringer i antiracistisk pædagogisk praksis og tænkning. Vi viser, hvordan den antiracistiske diskurs som ’tolerancearbejde’, der dominerede 1980er og 1990erne, udviklede en pædagogisk strategi om og som ’at skabe en god og positiv stemning’, og hvordan følelser af ubehag, forlegenhed og ængstelse ved at tale om race blev en del af antiracistisk forskning og praksis fra 00erne og frem. Gennem analyse af hvordan forskellige affektive registre og intensiteter historisk set væver sig ind i antiracistiske pædagogikker i Danmark, viser vi hvordan affekt er uløseligt forbundet med (uddannelses)politik.</em></p> 2023-08-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Mante Vertelyte, Dorthe Staunæs https://tidsskrift.dk/tidsskriftforuddannelsesvidens/article/view/136748 Legende tværprofessionel uddannelse 2023-03-27T09:47:13+02:00 Kim Holflod kimh@edu.au.dk <div class="page" title="Page 2"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'PalatinoLinotype'; font-style: italic;">Denne artikels formål er at undersøge og diskutere legende samarbejde i tværprofessionel uddannelse – og hvilke muligheder, udfordringer og implikationer det har at udvikle og praktisere tværprofessionel uddannelse med legende pædagogik og didaktik. Artiklen er metodologisk informeret af designbaseret forskning og baseret på empirisk ma</span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'PalatinoLinotype'; font-style: italic;">teriale fra studerendes refleksionstekster, interviews med undervisere og observationer fra legende interventioner ved pædagog</span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'PalatinoLinotype'; font-style: italic;">‐ </span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'PalatinoLinotype'; font-style: italic;">og læreruddannelsen. I artiklen udfoldes to analytiske temaer om 1) kommunikative strategier og håndteringer af forskelle samt 2) kollaborative muligheder og begrænsninger i udforskninger af relationer og for</span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'PalatinoLinotype'; font-style: italic;">skellighed. Analyserne viser, at studerende i legende og tværprofessionelt samarbejde mellem uddannelser oplever at udvikle kommunikative strategier, nærværende og relationelle deltagelsesformer samt at skabe perspektiver til at udforske og forstå hinandens forskellighed. Analyserne viser endvidere, at det er didaktisk meningsfuldt, når en pointe med tværprofessionel uddannelse er at forberede til en tværprofessionel praksis præget af faglig og professi</span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'PalatinoLinotype'; font-style: italic;">onel forskellighed og kompleksitet. Endelig viser analyserne, at samarbejdet ikke er uden udfordringer, når forfor</span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'PalatinoLinotype'; font-style: italic;">ståelser og stereotyper sættes i spil. Til sidst i artiklen diskuteres muligheder og implikationer for legende tværpro</span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'PalatinoLinotype'; font-style: italic;">fessionelle uddannelsesformer, som perspektiveres til en relationel pædagogik. </span></p> </div> </div> </div> 2023-03-27T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kim Holflod https://tidsskrift.dk/tidsskriftforuddannelsesvidens/article/view/134093 Lektionssystemet Lectio som motivationsteknologi for gymnasieelever 2022-09-25T19:26:29+02:00 Lene Josiasen lene_josi@live.dk <p><em>Artiklen centrerer sig om lektionssystemet Lectio, som anvendes på flertallet af de danske gymnasier. Formålet er at undersøge Lectio som en aktuel motivationsteknologi fra et elevperspektiv. Gennem interviews med </em><em>gymnasieelever belyses det, hvordan eleverne strategisk navigerer i en hverdag med Lectio, hvor der er en stor og </em><em>lettilgængelig samling af performative data om karakterer, fravær og afleveringer. Eleverne har altid muligheden </em><em>for at logge på Lectio eller tjekke den sidste nye notifikation i Lectio‐appen, og de må derfor konstant til‐ eller fravælge Lectio. Analysen viser, at eleverne motiveres til at handle på forskellige måder på baggrund af tidligere erfarede følelser i mødet med Lectios påmindelser, afleveringsoversigt og røde fraværssøjler. Analysen viser også, at eleverne bruger Lectio som et værktøj til at træffe beslutninger. For nogle elever handler det om at opsøge eller </em><em>undgå bestemte følelser, for andre om at mindske arbejdsbyrden og for andre igen om at opnå bestemte karakterer.</em></p> 2023-11-06T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Lene Josiasen https://tidsskrift.dk/tidsskriftforuddannelsesvidens/article/view/136439 Pedagogikkvitenskap og/eller utdanningsvitenskap? 2023-03-09T10:23:17+01:00 Herner Saeverot herner.severot@hvl.no Christian Lomsdalen christian.lomsdalen@uib.no <p>Spiller det noen rolle hvilken paraply man plasserer pedagogikk og pedagogisk forskning inn under? Kan det tenkes at pedagogikk, skole og samfunn kan tape på en utdanningsvitenskapelig organisering av fakulteter, studietilbud og forskning? Hvordan kan man heve statusen til pedagogikk som autonom akademisk disiplin? Eller er pedagogikk kun et uselvstendig kunnskapsområde som er avhengig av å låne teorier og metoder fra andre vitenskaper for å undersøke fenomener knyttet til utdanning? Hvilken fremtid har pedagogikkvitenskapen? Lektor og stipendiat Christian Lomsdalen snakker med professor dr. Herner Sæverot fra Høgskulen på Vestlandet om dette. Intervjuet er delt inn i fire deler: 1. innledning, 2. utdanningsvitenskap, 3. pedagogikkvitenskap og 4. avslutning.</p> 2023-07-31T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Herner Saeverot, Christian Lomsdalen