Larmende Tavshed

Forfattere

  • Mehmet Ümit Necef

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i66.27315

Resumé

Der er en del felter i forbindelse med etniske minoriteter i Danmark, som en række forskere og debattører ønsker at forbigå i tavshed. Man mener tilsyneladende, at videnskabelige undersøgelser og teoretisering samt en åben, offentlig debat om kontroversielle emner risikerer at sætte nydanskere i dårligt lys. I denne artikel diskuterer jeg kun to af disse områder, overkriminalitet og æresdrab. Artiklen bygger på en kritisk læsning af de pågældende forskeres og debattørers argumenter og synspunkter, som fremkommer enten i en videnskabelig form eller som artikler eller udtalelser i pressen. Yderligere inddrager jeg en del data fra Danmarks Statistik. Med hensyn til den eventuelle overkriminalitet blandt nydanskere handler tavsheden dels om at ignorere den videnskabelige debat om forskellige måder at korrigere rå data på, dels om at undgå at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt den eventuelle overkriminalitet har at gøre med de etniske gruppers kulturelle baggrund. I denne sammenhæng ses der ofte bort fra de store forskelle mellem etniske minoritetsgrupper. Angående æresdrab fremfører man, at forklaringer, som inddrager kulturen som et hovedelement, er essentialistisk og kulturalistisk, og i stedet præsenterer man enten psykologiserende og partikularistiske eller generaliserende og universalistiske fortolkninger. I debatten om æresdrab har man eksempelvis flere gange påstået, at der ikke er væsentlige forskelle mellem æresdrab og jalousidrab. Jeg præsenterer til sidst en række mulige forklaringer på, hvorfor man prøver på at undgå kultur som en forklaringsfaktor, og argumenterer for, at man ikke nødvendigvis bliver kulturfundamentalist eller -determinist, blot fordi man bruger kultur som forklaringsfaktor i forbindelse med et negativt fæno- men. Man kan nemlig have en procesorienteret tilgang, der har blik både for kontinuiteten og forandringen.

Søgeord: tavshed, kriminalitet, æresdrab, kultur, essentialisme, indvandrer- forskning 


There are certain issues concerning ethnic minorities in Denmark, which a number of scholars and public figures wish to pass over in silence. They appear to believe that scientific investigations, and open public debate on controversial topics risk throwing a negative light on ethnic minorities. In this article, I take up two of these topics: the overrepresentation of ethnic minorities in criminal statistics, and so-called honour killing among some ethnic communities. The article builds on a critical reading of the arguments and views of the researchers and public figures in question, which are put forward in scientific articles and in the media. In presenting my critique, I also draw on data from official Danish statistics. Regarding the possible overrepresentation of ethnic minorities in criminality, the silence is about ignoring the scientific debate about the different methods of statistical adjustment of data, and about avoiding the question of whether the overrepresentation in criminality has to do with the cultural backgrounds of ethnic groups. In this context, the major differences among ethnic groups are overlooked. With regard to the phenomenon of honour killing, the scholars and public figures in question claim that explanations which include culture as a main element are essentialising and culturalising; instead, they present psychologising and particularistic or generalising and universalistic interpretations. For instance, it has been claimed that there are no fundamental differences between honour killings and “crimes of passion”. Finally, I present some possible explanations why the concept of culture is avoided as an explanatory factor, and argue that a scholar does not become a cultural fundamentalist or determinist, merely because s/he uses culture as an explanatory element in relation to a social and cultural phenomenon. Rather, culture as an explanatory concept permits a process-orientated approach, which encompasses both continuity and change.

Keywords: Silence, criminality, honor killing, culture, essentialism, immigrant research 


Downloads

Publiceret

2012-10-28

Citation/Eksport

Necef, M. Ümit. (2012). Larmende Tavshed. Tidsskriftet Antropologi, (66). https://doi.org/10.7146/ta.v0i66.27315

Nummer

Sektion

Artikler