Når religionen sætter sig i kroppen: Om fænomenologiske drejninger i antropologisk ritualteori

  • Martin Lindhardt

Resumé

Denne artikel belyser fænomenologiske drejninger i antropologisk ritualteori. Jeg trækker både på andre forskeres arbejde og på min egen forskning i pinsekristendom i Tanzania og Chile, idet jeg argumenterer for, at et fænomenologisk fokus på forskellige erfaringsmåder og ikke mindst på den inkarnerede væren-i-verden kan nuancere klassiske definitioner af religion, som relaterer til propositionel tro (for eksempel tro på, at Gud eksisterer), ideer og symbolsystemer. Artiklen ser blandt andet på, hvordan den kropslige deltagelse i rituel praksis kan resultere i produktionen af rituelle agenter, der i tilgift til at have en særlig tro og særlige verdenssyn besidder en praktisk rituel viden i form af færdigheder, dispositioner og en intuitiv sensibilitet i forhold til det hellige. Endvidere argumenterer jeg for, at kropslig rituel praksis i mange tilfælde bør ses som konstituerende for religiøst liv og ikke bare som en materialisering af forudeksisterende religiøs tro og religiøse ideer.

Søgeord: ritual, fænomenologi, krop, spontanitet, færdigheder, betydning, tro, pinsekristendom, Tanzania, Chile.

 

This article sheds light on phenomenological turns in anthropological ritual theory. Drawing on the work of other scholars and my own research on Pentecostalism in Chile and Tanzania, I argue that a phenomenological focus on different modes of experience and not least on the incarnated being-in-the world is helpful in terms of adding nuances to classical definitions of religion as related to propositional beliefs (for instance the belief that God exists), ideas and systems of symbols. Among other things the article explores how bodily participation in ritual practices results in the production of ritual agents who, in addition to holding certain beliefs and world views, possess a practical ritual knowledge in the form of skills, dispositions and an intuitive sensitivity to the sacred. It is further argued that embodied ritual practice should in many cases be seen as constitutive of religious life and not just as a materialization of priorly existing religious ideas and beliefs.

Keywords: ritual, phenomenology, body, spontaneity, skills, meaning, belief, Pentecostalism, Chile, Tanzania 

Publiceret
2014-04-15
Citation/Eksport
Lindhardt, M. (2014). Når religionen sætter sig i kroppen: Om fænomenologiske drejninger i antropologisk ritualteori. Tidsskriftet Antropologi, (69). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/27295
Sektion
Artikler