Lytninger i Alternativ Behandling: En fænomenologisk analyse

  • Inge Kryger Pedersen

Resumé

I den evidensbaserede medicins æra prioriteres tekniske færdigheder, standardise- ringer og behandlinger med videnskabeligt beviste virkninger i effektiviseringen af pleje og behandling. Ikke desto mindre er alternativ behandling, som hverken er reguleret, kontrolleret, standardiseret eller autoriseret og med yderst be- grænset videnskabelig evidens, meget populær i Danmark og andre lande. I denne artikel, der bygger på etnografiske undersøgelser inden for tre af de mest populære former for alternativ behandling i Danmark, undersøges lytning som fænomen med henblik på at bidrage til forklaringerne og forståelsen af behand- lingernes popularitet. Forskellige former for lytning som fænomenologiske og intersubjektive processer er i fokus: behandlernes lytning til deres klienter, klienternes lytning til deres behandlere og egen krop, forskerens lytning som en fænomenologisk analytisk praksis og undersøgelsesstrategi. Lytning er et overset område sammenlignet med blikket, for eksempel det medicinske eller kliniske blik i forskning inden for sundhedsområdet. I den eksisterende litteratur om lytning er der kun få undersøgelser af patienters eller brugeres oplevelser af lytning. Denne artikel anvender et lyttebegreb, der adskiller sig fra det at høre som en fysiologisk proces, for at analysere, hvad den lyttende gør, når lytning opleves – her af klienter i alternative behandlingsklinikker. Hvad er det for en praksis, der overbeviser klienten om at være forstået af behandleren? Alle sanser synes at være i spil, og lytning er mere end konversation. Brugere af alternativ behandling værdsætter behandleres inddragelse af andet end det, der bliver sagt, for eksempel opbygningen af relationen mellem behandler og klient og ikke kun vægtningen af fysiologiske data. Artiklen anlægger et dobbeltperspektiv ved at tage udgangspunkt i såvel brugeres erfaringer som forskerens egne erfaringer og fremgangsmåde. Således demonstreres værdien af at praktisere lytning i en behandlings-, men også i en fænomenologisk undersøgelsessammenhæng.

Søgeord: alternativ behandling, brugerperspektiv, praksis, kropsfænomenologi, Merleau-Ponty.


In the era of evidence based medicine, technical skills, standardization and healthcare tested by research are at a premium to help determine the effectiveness of caring and healing practice. However, alternative medicine, which is less rule-bound than official bio-medicine and based on very limited scientific evidence, represents an increasingly popular medical option for many Danes. In this article, which is based on in-depth ethnographic research on three of the most popular forms of session-based alternative medicine in Denmark the phenomenon of listening is highlighted to make this popularity intelligible. Different forms of listening as a phenomenological and intersubjective process are explored: practitioners’ listening to their clients, clients’ listening to their practitioners as well as to their own body and finally the researcher’s listening as a phenomenological analytical practice and strategy. Listening has been a much neglected area compared to the gaze (for example the medical or clinical gaze) in healthcare research. In the scarce literature on listening within healthcare, only few studies have explored patients’ perception of listening. Drawing on a concept of listening that distinguishes listening from hearing as a physiological process this article argues in favor of another element of listening, namely the practitioner’s involvement that gives the client a sensation of being understood (or listened to). The true listener uses all the senses and listening is more than conversation. Users of alternative treatments benefit when practitioners in their listening draw on the context, i.e. the practitioner-client relationship, and not only on physiological data. Addressing the users’ as well as the researcher’s perspective, this article demonstrates the value of paying more attention to different forms of listening, both in healthcare and in ethnographic research.

Keywords: alternative medicine, user’s perspective, bodily practice, phenome- nology of the body, Merleau-Ponty.Publiceret
2014-04-15
Citation/Eksport
Pedersen, I. (2014). Lytninger i Alternativ Behandling: En fænomenologisk analyse. Tidsskriftet Antropologi, (69). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/27293
Sektion
Artikler