ETIK 3.0: Blindheder og visioner i tænkningen

  • Dan V. Hirslund

Resumé

Dan V. Hirslund: Ethics 3.0. Blindness and Visions of Anthropological

Knowledge

This article formulates a notion of ethics based on the interests that our concepts

represent. It identifies a distinction between two dominant understandings of ethics

in (Danish) anthropology. Ethics 1.0 creates the fundament for the construction

of anthropological knowledge in the dialectical and inductive meeting between

fieldworker and informant. Ethics 2.0 seeks to protect “the field” against the anthropological

intervention, and it teaches us to “take care” of our fields. Adding to these, the article presents the idea of Ethic 3.0. The aim of this ethic is to explore

how the theoretical and methodological construction of research fields is embedded

in political and economic interests outside of academic institutions. Based

on an ethic deconstruction of my own PhD project and its indirect alliance with a

political fear of radicalization, the article seeks to craft a critical but constructive

opening for the continued relevance of anthropological knowledge.

Keywords: ethics, anthropology, radicalisation, concepts, fields of interest,

visionary theory

 

Dan V. Hirslund: Etik 3.0. Blindheder og visioner i tænkningen

Denne artikel formulerer et etikbegreb baseret på de interesser, vores begrebsapparat

repræsenterer. Artiklen identificerer en adskillelse mellem to dominerende

etikforståelser i antropologien. Etik 1.0 rammesætter grundlaget for konstruktionen

af antropologisk viden i det dialektiske og induktive møde mellem feltarbejder

og informant. Etik 2.0 søger at beskytte „felten“ mod antropologens intervention

og lærer os at „passe på“ vores felter. I tillæ hertil formulerer artiklen ideen

om Etik 3.0. Denne etik har til formå at undersøe, hvordan den teoretiske og

metodiske konstruktion af forskningsfelter er indlejret i politiske og øonomiske

interesser, der ræker langt ud over universiteternes mure. Med afsæ i en etisk

dekonstruktion af mit eget ph.d.-projekt og dets indirekte alliance med en politisk

bekymring for radikalisering søer artiklen at bane en kritisk, men konstruktiv

åning for den fortsatte relevans af antropologisk viden.

Søgeord: etik, antropologi, radikalisering, begrebsøkonomi, interessefelter, viden

som utopi

Publiceret
2018-06-01
Citation/Eksport
Hirslund, D. (2018). ETIK 3.0: Blindheder og visioner i tænkningen. Tidsskriftet Antropologi, 2018(77). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/115394
Sektion
Artikler