Slægt, hygge, tid og sted: Familieperspektiver på overvægtsepidemien

  • Lone Grøn

Resumé

Hvordan spredes overvægt? Kan man tale om, at noget smitter i overvægtsepidemien? Hvis man kan, hvad er det så, der smitter, og hvilke dynamikker kendetegner sådanne smitteprocesser? Det er nogle af de spørgsmål, jeg har undersøgt i et etnografisk feltarbejde udført blandt overvægtige familier i Danmark i 2001-2003 og i 2014-2015. Jeg undersøger familiernes erfaringer og refleksioner over overvægtsepidemien gennem tre begreber: 1. ’social smitte’ i familie- og slægtskabsrelationer og i den danske hygge, 2. ’kontaminering’ fra sted og tid og 3. ’konfiguration’ som det konkrete felt eller mønster af social smitte, kontaminering og andre forhold, som gør sig gældende i konkrete situationer, familier, tider og steder. Jeg foreslår ligeledes ’affektion’ som et fænomenologisk funderet bud på, hvordan vi kan forstå de kausale dynamikker i social smitte, kontaminering og konfiguration. Affektion er karakteriseret ved intersubjektivitet og ubestemthed frem for den afgrænsede individualitet og lineære kausalitet, der præger både energiubalance-modellen, livsstilsbegrebet samt de fleste interdisciplinære tilgange til overvægt.

Kinship, “Hygge”, Time and Place. Family Perspectives on the Obesity Epidemic

How does obesity spread? Does it make sense to talk about contagion in relation to the obesity epidemic? If so, what is contagion, and what dynamics characterize the processes of spread? These are some of the questions I explored in an ethnographic fieldwork among overweight families in Denmark in 2001-2003 and 2014-2015. I explore the families’ experiences and reflections in relation to the obesity epidemic through three notions: 1. ‘social contagion’ in family and kinship relations and Danish “hygge”, 2. ‘contamination’ from place and time and 3. ‘configuration’ as the concrete field or pattern of social contagion, contamination and other factors, which are pertinent to concrete situations, persons, families, times and places. In addition, I propose ‘affection’ as a phenomenological take on causal dynamics in social contagion, contamination and configuration. Affection is characterized by intersubjectivity and indeterminacy, contrary to the delineated individuality and a linear causality, which characterize both the energy expenditure model, the notion of lifestyle and most interdisciplinary approaches to obesity.  

 

Publiceret
2017-05-04
Citation/Eksport
Grøn, L. (2017). Slægt, hygge, tid og sted: Familieperspektiver på overvægtsepidemien. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 14(26). https://doi.org/10.7146/tfss.v14i26.26286
Sektion
Originalartikler