Diagnoser som styringshybrider Diagnoserelaterede grupper i sundhedsvæsenet

  • Claus Bossen
  • Peter Danholt
  • Morten Bonde Klausen

Resumé

Denne artikel viser, hvordan diagnoser indgår som centrale komponenter i en styrings-infrastruktur på sundhedsområdet. Herved opnås en forståelse af diagnoser som ’styrings-hybrider’, som på en og samme tid betegner patienters lidelser og deres regnskabsmæssige værdi i systemer af Diagnose-Relaterede Grupper (DRG). DRG er et internationalt udbredt system til at knytte patienter og deres behandlingsomkostninger sammen i faste kategorier med henblik på at måle hospitalers produktivitet. Med afsæt i Science-Technology-Studies (STS)-feltet analyserer artiklen, hvorledes diagnoser overskrider deres kliniske funktioner, og transformeres til DRG i en styrings-infrastruktur, der forbinder stat, regioner og hospitalsafdelinger. Formålet er at bidrage til en forståelse af diagnosers rolle som infrastrukturerende og således som både dele af en infrastruktur og som performative elementer med væsentlige samfundsmæssige betydninger og funktioner. Artiklen præsenterer analyser af (i) hvorledes diagnoser spiller en central rolle i et historisk skifte i magtforholdet mellem lægefaglige og stat, (ii) hvordan behandlingen af diagnoser med DRG bliver et administrativt anliggende, der kræver nye særskilte kompetencer og funktioner, (iii) hvordan diagnoser som grundkomponenter i DRG muliggør finansieringsmodeller og forfølgelsen af en række styringsmæssige mål, som førhen ikke var mulige, og (iiii) hvordan DRG-systemet har afstedkommet kritik af dets effekter som incitamentssystem. Endeligt reflekterer artiklen over, hvordan DRG-systemet alternativt kan anskues som en samfundsudviklende infrastruktur, idet det forsamler og skaber gensidigt involverende interaktioner imellem politiske, administrative og sundhedsprofessionelle domæner. En sådan indsigt bidrager til en udvidet forståelse af infrastrukturers roller som aktører snarere end blot redskaber i samfundet.

Diagnoses as governance hybrids: Diagnosis related groups in healthcare
This paper analyses how diagnoses comprise a central component in the governance infrastructure of health care. A view upon diagnoses as ‘governance hybrids’ enables a perspective that sees diagnoses simultaneously as designating patients’ diseases and their accountable value in the system of Diagnosis Related Groups (DRG). DRG is an internationally widespread system that categorises patients into groups that are clinically meaningful and have approximately the same average costs. Based on Science-Technology-Society studies (STS), the paper analyses how diagnoses transgress their clinical functions and are transformed into DRG in a governance infrastructure that connects the state, regions and hospital departments. The aim is to contribute to an understanding of diagnoses as infrastructuring and hence as both parts of an infrastructure and as performative elements with societal consequences. The paper presents analyses of (i) how diagnoses play a central role in a historical change in the power relations between clinicians and the state, (ii) how processing of diagnoses through DRG becomes an administrative matter requiring new special competences and functions, (iii) how diagnoses as part of DRG enables financial modeling and pursuance of governance goals that were not previously possible, and finally (iv) how the DRG system has spurred criticism due to its perceived effects as an incentive system. Lastly, the paper reflects upon how the DRG system can be regarded as an infrastructure that develops and constitutes society, because it gathers and creates mutually involving interactions between political, administrative and healthcare professional domains. Thus infrastructures such as DRG are not only tools, but also societal actors.

Publiceret
2016-12-15
Citation/Eksport
Bossen, C., Danholt, P., & Klausen, M. (2016). Diagnoser som styringshybrider Diagnoserelaterede grupper i sundhedsvæsenet. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 13(25). https://doi.org/10.7146/tfss.v13i25.24995