Magten i sundhed: Om sundhedsprofessionalisme i kommunale sundhedshuse

  • Marie Østergaard Møller

Resumé

Artiklen undersøger, hvordan det ændrede fokus på sundhed (afstedkommet af strukturreformen i 2007) har haft betydning for udviklingen af sundhedsprofessionalisme i kommunale sundhedshuse og for de sundhedsprofessionelles kamp for status. Hvordan udøves sundhedsprofessionalisme i fraværet af læger og deres bio-medicinske forståelsesramme, i fraværet af hospitalets kliniske rammer og ikke mindst i fraværet af ”diagnosen” som klassificerende og statusgivende redskab? Artiklens teoretiske afsæt er professionel udvikling og status. Teori peger her på at professionalisme får sin endelige form i mødet med individet og de administrative, sociale og fysiske rammer, der betinger udøvelsen af aktiviteter og graden af formalisering. Artiklen undersøger hvilken status, der knytter sig til de sundhedsrelaterede aktiviteter udøvet under de lokale administrative og forvaltningsmæssige rammer i sundhedshusene, ligesom det undersøges, hvilken status sundhedshuset ser ud til at have for de borgere, der kommer der.

The power of health: Health professionalism in municipal health houses
The article examines how the altered focus on health (brought about by structural reform in 2007) has had an impact on the development of health professionalism in municipal health houses and health professionals’ struggle for status? How is the health professionalism exercised in the absence of doctors and their bio-medical framework of understanding, in the absence of hospital clinical setting and not least in the absence of »the diagnosis« as a classifying and status-giving tool? The article’s theoretical basis is professional development and status. Theory suggests that professionalism gets its final form in the meeting with the individual and in the meeting with the administrative, social and physical environment that determines the performance of activities and the degree of formalization. The article examines the status related to the health-related activities pursued under the local administrative and governance structures in health houses, just as it is examined what status the health house seems to have for the citizens who come there.

Publiceret
2016-12-08
Citation/Eksport
Møller, M. (2016). Magten i sundhed: Om sundhedsprofessionalisme i kommunale sundhedshuse. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 13(25). https://doi.org/10.7146/tfss.v13i25.24953