Call "Det Biosociale"

2023-11-03

Call:

 

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Sundhed

 

Særnummer: "Det Biosociale "

 

Gæsteredaktører: Eimear Mc Loughlin, Janne Flora, Jens Seeberg

 

Vi inviterer hermed til indsendelse af bidrag til et særnummer af Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Sundhed med fokus på temaet "Det Biosociale".

 

Begrebet ’det biosociale’ er et forsøg på at gentænke sociale relationer mellem arter, inklusive mennesket, uden i udgangspunktet at opfatte sociale og biologiske fænomener som adskilte domæner. Det biosociale perspektiv tager udgangspunkt i, at alt liv udfolder sig i relationer der både er biologiske og sociale. Historisk er samfundsmæssige og biologiske domæner blevet defineret som tilhørende forskellige videnskabelige hovedområder. Den antropocæne tidsalders påtrængende kriser har nødvendiggjort en decentrering af mennesket som genstandsfelt for at forklare og undersøge de komplekse måder, hvorpå mennesker og andre arter interagerer, er indbyrdes forbundne og afhængige af hinanden og. Fra repræsentationskriser til biologiske opdagelser af eksempelvis mikrobiomet er vores traditionelt adskilte videnskabelige domæner ikke længere egnede til at studere den verden, vi befinder os i. I antropologien har dette blandt andet ført til en aktuel udvikling af flerarts-etnografi, det vil sige perspektiver, som udover mennesket inddrager dyrs og andre arters socialitet i den etnografiske undersøgelse. Hvilke teoretiske, metodologiske og empiriske udfordringer indebærer sådanne perspektiver? Det rejser nye spørgsmål til forståelsen af de dynamikker, der former sundhed, sygdom og trivsel. Det er en tilgang, som anerkender, at menneskers sundhed ikke kan forstås fuldt ud uden at tage hensyn til de komplekse samspil mellem biologiske processer, sociale strukturer, kulturelle praksisser og historiske kontekster. Dette særnummer søger at uddybe vores forståelse af det biosociale ved at invitere nytænkende bidrag, der udforsker dets forskellige dimensioner.

 

Dette særnummer er blandt andet inspireret af Donna Haraway (When Species Meet, 2007), Anna Tsing (The Mushroom at the End of the World, 2015), og Tim Ingold og Gísli Palsson (Biosocial Becomings, 2014). Disse værker har informeret en stribe nyere udgivelser med etnografiske bidrag af relevans for den biosociale udforskning, eks. Biosocial Worlds (red. Seeberg, Roepstorff, Meinert, 2021), Domestication Gone Wild (red. Swanson, Lien, Ween, 2018), Feral Atlas (red. Tsing, Deger, Saxena, Zhou, 2021), og Understanding Conflicts about Wildlife (red. Hill, Webber, Priston, 2017).

 

Sundhed og sygdom ses i denne sammenhæng som mere-end-menneskelig. Corona-pandemien viste med al ønskelig tydelighed at zoonoser kan opstå med kort varsel i kraft af nye biosociale relationer mellem mennesker og dyr, som får stor spredning takket være befolkningstæthed og mobilitet (både blandt mennesker og dyr); men mange andre felter af betydning for sundhed på tværs af arter påkalder sig opmærksomhed, hvad enten det handler om produktionsdyr, kæledyr eller vilde dyr, som må indrette sig på nye vilkår; eller mikrobiomets tilpasninger til ændrede levevilkår og kostvaner, med nye sundheds- og sygdomstilstande til følge.

 

Vi byder bidrag velkommen, der behandler, men ikke er begrænset til, følgende emner:

 

  • Teoretiske udviklinger inden for det biosociale perspektiv
  • Etnografiske studier, der undersøger biosocial dynamik på tværs af arter
  • Etiske overvejelser og implikationer af det biosociale perspektiv
  • Rollen for biosociale tilgange i folkesundhed og veterinær- og husdyrvidenskab
  • Kritiske undersøgelser af begrænsninger og udfordringer ved den biosociale tilgang
  • Tværfaglig forskning, der integrerer biologiske, sociale og kulturelle perspektiver
  • Sammenlignende analyser af biosociale rammer på tværs af forskellige samfund og populationer, herunder på tværs af arter
  • Nye metoder og værktøj til undersøgelse af biosociale fænomener.

 

Bidrag kan være i form af originale forskningsartikler, oversigtsartikler eller konceptuelle artikler, der bidrager til udvikling af det biosociale perspektiv.

Manuskripter skal udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjerne angivet af Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Sundhed, som kan findes på tidsskriftets hjemmeside. Alle indsendte bidrag vil gennemgå en grundig peer-review-proces for at sikre højeste standarder for kvalitet og faglighed.

 

Vigtige datoer:

 

Indsendelse af abstract 15. januar 2024 (sendes til gæsteredaktionen på e.mcloughlin@anivet.au.dk)

 

Indsendelse af manuskript 1. september 2024

 

Temanummeret, Det Biosociale publiceres efterår 2025

 

Indsend venligst dine manuskripter gennem tidsskriftets online system på tidsskriftets hjemmeside.

 

Hvis du har spørgsmål eller behøver yderligere information, bedes du kontakte gæsteredaktørerne på e.mcloughlin@anivet.au.dk eller redaktionen på rsa@cas.au.dk

 

Vi ser frem til at modtage dine bidrag og skabe en livlig dialog om det biosociale paradigme inden for sundhedsforskning.

 

Med venlig hilsen,

 

Eimear Mc Loughlin, Janne Flora, Jens Seeberg

Gæsteredaktører, Særnummer om "Det Biosociale"

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Sundhed