Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Retningslinjer for forfattere

Manuskripter til Passage bør ikke overskride 40.000 tegn inkl. mellemrum og noter. Manuskriptet indsendes i Word-format eller som pdf-fil til passage@cc.au.dk. Sammen med artikelmanuskriptet indsendes i en selvstændig fil:

 • En kort biografi for forfatteren på max. 2 linjer med angivelse af fødselsår, uddannelse og arbejdssted
 • Et engelsk resume af artiklen på max. 5 linjer inkl. en oversættelse af titlen til engelsk.
 • 4-5 nøgleord på engelsk.

Opbygning

 • Generelt: Tekstafsnit på mere end en halv side bør undgås.
 • Ved kapitelstart samt efter mellemrubrikker, citater, figurer, tabeller og blanke linjer starter teksten uden indrykning.
 • Ved alle andre afsnit starter teksten med tabulator (0,75 cm).
 • Tekstens niveauer skal fremgå tydeligt. De markeres ved – niveau for niveau – konsekvent at anvende samme skrift og samme grad.
 • Det skal tydeligt markeres i teksten, hvor evt. tabeller og figurer skal placeres.
 • Efter selve teksten følger litteraturfortegnelse samt evt. tabeller og figurer – alternativt afleveres tabeller og figurer i et dokument for sig.
 • Antallet af noter begrænses i videst muligt omfang. Teksten bør i stedet indgå i hovedteksten. Notetal skal stå umiddelbart efter sætningstegn såsom punktum, komma etc., dvs. rækkefølgen er: tekst.1, eller ”tekst.”1. Hvis noten hører til et enkelt ord, sættes notetegnet lige efter ordet og foran et evt. efterfølgende komma, punktum, kolon, semikolon osv.
 • Brug slutnotefunktionen i det benyttede tekstbehandlingsprogram.
 • Personer introduceres første gang de nævnes med fuldt navn og, hvor det skønnes tjenligt, en kort beskrivelse (den camerounske forfatter…, den spanske sinolog…) – med enkelte undtagelser (Shakespeare, Dante, Goethe og lign.)

Citater

 • Citater på mindre end to linjer skrives som løbende tekst markeret ved “…”. Citater i citatet markeres ved ‘ ’.
 • Længere citater (ca. 40 ord eller derover) rykkes ind, og der sættes en ekstra linjes luft ind før og efter citatet.
 • Udeladelse: i citater markeres en udeladt del med kantede parenteser: [...].

Forkortelser mv.

 • Anvendte forkortelser er osv., dvs., m.m., mv., jf., ca., bl.a., f.eks. eller fx
 • Brug pct. (% anvendes kun i tabeller og skemaer og referencer til disse).
 • Skriv: 1990’erne (ikke 1990erne).

Kursivering

 • Bogtitler, avis- og tidsskriftsnavne kursiveres, hvorimod artikeltitler, digte, noveller m.m. i en samling sættes i anførselstegn (f.eks. “John Wilkins’ analytiske sprog” i Passage).
 • Latinske ord kursiveres.
 • Begreber hentet fra engelsk, tysk etc. kursiveres første gang de anvendes.

Litteratur

 • I teksten bruges parenteser til litteraturhenvisninger (Svensson 1981, 113), (1981, 113) og (s. 113).
 • Alle bibliografiske oplysninger samles i litteraturlisten.
 • Hvad litteraturlisten angår, skal følgende elementer (hvor de er relevante) indgå i nævnte rækkefølge:

Navn(e) på forfatter(e) eller redaktør(er)
Årstal
Titel på artikel
Navn(e) på forfatter(e) eller redaktør(er)
Titel på bog
Tidsskriftnavn
Bind
Vol./årgang
Udgave (i parenteser)
Serie (i parenteser)
Udgivelsessted
Forlag
Sidetal
DOI-angivelse (ved elektroniske kilder)

Eksempel på litteraturliste:
Bilde, Per (1994): “Jesus and Paul: A Methodological Essay on Two Cases of Religious Innovation in the Context of Centre-Periphery Relations”, i Per Bilde, Troels Engberg-Pedersen, Lise Hannestad, Jan Zahle, Klavs Randsborg (red.): Centre and Periphery in the Hellenistic World (Studies in Hellenistic Civilization, 4), Aarhus: Aarhus University Press, s. 316-39.
Brooks, Peter (1972): Reading for the Plot, Cambridge/London: Harvard University Press.
Byatt, A. S. (1996): Djinnen i nattergalens øje, København: Gyldendal.
Genette, Gérard (1999): “Litteraturen og rummet”, i Passage 31/32, s. 63–75.
Mitford, T.B. (1939): “Milestones in Western Cyprus”, i Journal of Roman Studies 29.3, s. 184-98.
Kitchin, Rob og Tracey P. Lauriault (2015): “Small data in the era of big data”, i GeoJournal 80, DOI 10.1007/s10708-014-9601-7

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.