Om tidsskriftet

Fokus og område

Den redaktionelle linie

Nordiske Udkast er et kritisk samfundsvidenskabeligt tidsskrift, der udgiver originale, peer-reviewede artikler på skandinaviske sprog. Det overordnede formål med Nordiske Udkast er at samle især akademiske forsøg på at nå længere og dybere i forståelsen af sociale og samfundsmæssige processer. Nordiske Udkast tilstræber at skabe rum for diskussion af den mulighed for overskridelse af teori og praksis, som udfoldes socialt og institutionelt.

Nordiske Udkast aftegner en redaktionel linie, der understreger tværfaglig profil og praksisnære problemstillinger. Den samfundsvidenskab, Nordiske Udkast har udspring i, anser individ og samfund for at være forbundet og forudsætte hinanden og forstår nødvendigheden af at forholde sig opmærksomt og kritisk reflekteret til en samfundsudvikling, hvor teori og praksis til stadighed betinger og bevæger hinanden. At Nordiske Udkast er kritisk skal forstås på den måde, at der heri udgives artikler, der forholder sig nysgerrigt, undrende og udforskende til aktuelle problemstillinger i samfundet for derigennem at rokke ved dogmer, stivnede forestillinger og undertrykkende magtforhold. Frem for at bestemme, hvori kritikken består, vægtes i Nordiske Udkast dialog og samarbejde. I Nordiske Udkast gives dermed mulighed for at vidensproduktion sættes til debat.

Nordiske Udkast råder over et vidt forgrenet netværk af fagpersoner og tilstræber velformulerede og tilgængelige tekster. Nordiske Udkast ser det som sin opgave at være et attraktivt publikationssted for alle former for praksis, dvs. både forskere, praktikere og studerende. Nordiske Udkast modtager manuskripter af forskelligt format, herunder både teoretiske, empiriske og praksisreflekterende videnskabelige artikler, men også gennemarbejdede refleksions- og diskussionsindlæg midt i endnu ufuldendte udvikling.

Peer review-proces

Artiklen bliver i hovedsagen kommenteret udfra den redaktionelle målsætning, profil og reviewerens faglige ekspertise. En reviewer har derved til opgave, at kommentere artiklen på en måde, så forfatteren får kommentarer og eventuelle forslag til rettelser, opstramninger mv.

Reviewet afsluttes for det meste med en indstilling: kan optages som den er, kan optages efter udførte foreslåede ændringer, kan optages efter grundig omskrivning osv. Det er tovholderen og redaktionen, der godkender artiklen.

Nordiske Udkast benytter to reviewere til en artikel. Reviewere udvælges på deres faglige viden og tilgang i forhold til artiklen, der skal reviewes.

Revieweren har 4 uger til at udføre sit review.

Forsinket Open Access

Dette tidsskrifts indhold vil være tilgængeligt i et Open Access-format 24 måned(er) efter publiceringen af et nummer.

Sponsors

Foreningen Udkast