Efterord: NORDISK KUNSKAPSHISTORIA INFÖR 2020-TALET

  • David Larsson Heidenblad
  • Johan Östling
Nøgleord: Videnscirkulation

Resumé

Med våra avslutande reflektioner vill vi rikta blicken framåt och fråga oss vad det kunskapshistoriska fältet kan bli under 2020-talet. För tillfället befinner fältet sig i ett viktigt formerande skede. Det mest utmärkande draget är att det i dag fyller en integrativ funktion. Detta temanummer är en manifestation av detta. Men för att kunskapshistoria ska utvecklas till ett verkligt värdefullt historievetenskapligt fält krävs det mer. Det behöver utveckla sin generativa potential. En väg framåt som vi pekat på här är att utforma nya analytiska begrepp, metoder och perspektiv. En annan kan vara att forskningskluster bildas kring speciella teman och fenomen, företrädesvis sådana som inte överlappar med etablerade forskningsfält. En tredje väg är samarbeten mellan olika lokala kunskapshistori- ska forskningsmiljöer och forskargrupper, både inom och utanför Norden.

I samtliga fall menar vi att det bör finnas en genuin strävan att visa hur en kunskapshistorisk ingång påverkar utformning, genomförande och resultat. Det ska betyda något annat att bedriva kunskapshistoria än bokhistoria, idéhistoria, mediehistoria, vetenskapshistoria eller utbildningshistoria. Kan vi lyckas med detta realiseras fältets potential. Det finns det alla möjligheter till under 2020-talet.

Publiceret
2019-12-22
Citation/Eksport
Heidenblad, D., & ÖstlingJ. (2019). Efterord: NORDISK KUNSKAPSHISTORIA INFÖR 2020-TALET. Kulturstudier, 10(2). https://doi.org/10.7146/ks.v10i2.118023