Kulturstudier https://tidsskrift.dk/fn Tidsskriftet publicerer bidrag med historisk og etnografisk indhold. Dansk Historisk Fællesråd da-DK Kulturstudier 1904-5352 <p>Artikler udgivet i Kulturstudier må ikke frit offentliggøres på egne eller institutionelle hjemmesider i deres helhed det første år. I tilfælde af, at den institution man er tilknyttet kræver publicering indenfor systemet, kan man her med fordel angive en kort sammenfatning af artiklen, og så et link til Kulturstudier, hvor artiklen ellers er frit tilgængeligt.</p> Hverdagens små erindringssteder https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106573 <p>Hvordan formidler du bedst muligt fortællingen om en kold krig, der aldrig blev varm til skoleelever? På Hjørring Kommunearkiv har vi udarbejdet undervisningsmaterialet Den Kolde Krig i din hjemby – Lokale kilder til Den Kolde Krig i Hjørring og omegn, der har en ambition om at bringe lokale kilder i spil på en måde, der giver eleverne mulighed for ikke blot at få et kendskab til Den Kolde Krig, men giver dem en betydningsgivende relation til de historiske begivenheder, der har formet det samfund, vi lever i i dag (Venderby 2017, s. 1-24.). Artiklen undersøger, hvorledes erindringsdannelse kan være et særdeles nyttigt redskab, når faghistorikere skal formidle til et bredere publikum.</p> Lone Bækgaard Venderby ##submission.copyrightStatement## 2018-07-09 2018-07-09 9 1 9 28 Historiebevidsthed hos demente https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106574 <div class="main"> <p><em>Identity and memory are not things we think about, but things we think with.</em> (Gilles 1994, s. 5).</p> <p>Denne artikel vil tage udgangspunkt i forløb på museer for ældre, der har et socialt- og sundhedsorienteret behandlingsmæssigt sigte og vil beskrive den brug af historie, der er ved disse forløb. Gennem indsamlet data vil artiklen vise, at disse forløb har en positiv indvirkning på de ældres velbefindende. Et særligt fokuspunkt er observationer ved en række forløb i Den Gamle By for ældre ramt af demens. Artiklen vil med inddragelse af teorier om historiebevidsthed diskutere den brug af historie, der kan være gældende for denne gruppe, hvis evner til at erindre er svækkede.</p> </div> Martin Brandt Djupdræt ##submission.copyrightStatement## 2018-07-09 2018-07-09 9 1 29 61 Historiska ting https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106575 <p>Vilken roll fyller ting och materialiteter i bruk av historia? Och, hur kan vi som forskare undersöka tingens roll i dessa sammanhang? Med utgångspunkt i dessa frågor och med inspiration från Actor-Network-Theory intresserar sig denna artikel för ting som aktörer i bruk av historia. En etnografisk metod bestående av observationer och intervjuer lyfts fram som ett användbart tillvägagångssätt. Dessutom diskuteras möjliga analytiska poänger av en sådan approach. Artikeln konkluderar att ett intresse för tingens roll i bruk av historia är ett fruktbart angreppssätt för att synliggöra de komplexa och ibland motsägelsefulla meningssystem som skapas då individer och grupper brukar historia.</p> Robin Ekelund ##submission.copyrightStatement## 2018-07-09 2018-07-09 9 1 62 80 En brugt historiker https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106576 <p>Denne artikel handler om organisationers muligheder for bruge deres historie. Artiklen udspringer af mit arbejde med at skrive en jubilæumsbog på Copenhagen Business School (CBS) i anledning af handelshøjskolens 100års jubilæum. Baseret på autoetnografisk metode, notater, mødereferater og personlige refleksioner, gennemgår jeg min egen rolle i forløbet fra projektets start i 2014 til jubilæumsåret i 2017. I artiklen tager jeg udgangspunkt i eksisterende historiebrugstypologier, for at kunne udpege forskellige dimensioner af organisatorisk historiebrug, og jeg beskriver hvordan CBS’s jubilæum blev brugt til tre overordnede formål: til at opbygge og forstærke en intern organisationsidentitet, til ekstern branding og markedsføring, og til at indhente konkret viden om organisationens fortid.</p> Anders Ravn Sørensen ##submission.copyrightStatement## 2018-07-09 2018-07-09 9 1 81 109 Putins brug af sportsbegivenheder som erindringshistorisk arena https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106577 <div class="main"> <p>Med udgangspunkt i begrebet historiebrug belyser artiklen, hvordan den russiske statsmagt og præsident Vladimir Putin benytter store sportsbegivenheder på national grund som en særlig erindringshistorisk arena til påvirkningen af en ny national identitet i Rusland. Artiklen konkluderer, at Putins styre søger at skabe en ny national fortælling med en stærk hyldest til den zaristiske og sovjetiske æra, hvor særligt elitesport og rumpolitik fremhæves, ligesom gamle konservative og religiøse værdier også har en vigtig rolle i Putins genrejsning af Rusland og for russisk national identitet.</p> <p>„For us (and I am talking about Russians and Russia), questions about who we are and who we want to be are increasingly prominent in our society (…) the question of finding and strengthening national identity really is fundamental for Russia.“ (Putin 2014, s. 28-29. Vladimir Putins tale ved et møde hos den Moskvabaserede tænketank Valdai International Discussion Club den 19. september 2013.)</p> </div> Stanis Elsborg ##submission.copyrightStatement## 2018-07-09 2018-07-09 9 1 110 139 'EUROP' - House of European History https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106578 <p>Hvordan kan en fælles europæisk historie fortælles og repræsenteres? Og hvilken rolle tildeles nationalstaterne i en europæisk integrationshistorie i begyndelsen af det 21. århundrede? Med udgangspunkt i en analyse af det i maj 2017 åbnede House of European History i Bruxelles undersøger artiklen Europa-Parlamentets musealisering af Europas historie som et erindringspolitisk arbejde og en kollektiv identitetsskabende proces. Husets permanente udstilling analyseres med særligt fokus på udstillingens topos, materialitet, orden og publikum (Gade 2006) og med inspiration fra antropologen Sharon Macdonalds (Macdonald 2013) forståelse af erindring som past-presencing-praksis. Analysen viser, at selvom huset ønsker at skabe en paneuropæisk eller transnational historiefortælling, hvor intentionen ikke er at skabe en teleologisk EU-integrationshistorie, så ender EU alligevel med at fremstå som både middel og mål for et bedre Europa. Analysen rejser således spørgsmålet hvilke(n) rolle(r) den transnationale udstilling indtager i moderne historiebrug og i en kontekst af EU’s værdsættelse af kosmopolitisme, postnationalitet og globalisering.</p> Marie Sandberg Marie Riegels Melchior ##submission.copyrightStatement## 2018-07-09 2018-07-09 9 1 140 166 I riktning mot en normkreativ kulturmiljövård https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106579 <p>Utifrån tvärvetenskapliga perspektiv och metoder, hämtade från etnologin och kulturgeografin, och med en empirisk utgångspunkt i tre kulturmiljöer som förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) i Sverige, analyserar artikeln historiebruk i form av kulturarvsproduktion och föreslår ett applicerbart normkritiskt samt i förlängningen normkreativt angreppssätt för att möjliggöra alternativa, varierade och mer inkluderande historieskildringar kring kulturmiljöer. Genom att utveckla och integrera dessa synsätt och verktyg vill artikeln argumentera för att man får tillgång till nya berättelser om platsen; berättelser som går utöver den traditionella, „normala“ historien om staten, enskilda byggnaders materiella utformning och den sociokulturella och ekonomiska eliten. En långsiktig effekt blir att det möjliggör ökad mångfald och inkludering både i fråga om förmedling och representation av platser som komplexa rumsliga och sociokulturella helheter.</p> Paul Agnidakis Maja Lagerqvist Annika Strandin Pers ##submission.copyrightStatement## 2018-07-09 2018-07-09 9 1 167 198 Temanummer om historiebrug - et forord https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106571 <p>Forord til temanummeret.</p> Ivan Lind Christensen Anders Ravn Sørensen ##submission.copyrightStatement## 2018-07-08 2018-07-08 9 1 5 8