Evangelielæsningens placering og funktion i dansk højmesseordning

Forfattere

  • Holger Villadsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v84i1.128070

Nøgleord:

Danish liturgy, order of worship, Gospel reading, the Creed, altar, pulpit, service book, hymn book, lectionary, half Mass

Resumé

Abstract: This article examines the place of the Gospel reading and the Creed in Danish liturgy. In the first centuries after the Reformation, the Gospel was sung from the altar followed by the Creed, normally a Danish hymn. The Gospel was read once more from the pulpit before the sermon. In the 19th century, the Gospel was often only read from the pulpit in connection with the sermon and the Creed gradually disappeared. At the end of the 19th century, a new lectionary was introduced with two years and two different Gospel readings: the first from the altar, the second from the pulpit as the text for the sermon. In the middle of the 20th century, the Creed was reinstated after the Gospel from the altar, but now as the Apostles’ Creed. In 1992, the Danish Church got a new Service Book with three biblical readings: Old Testament, Epistle and Gospel. Here the Gospel is normally read from the pulpit and the Apostles’ Creed read or sung from the altar after the Epistle.

Referencer

Alterbog. 1992. Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke: Den Danske Alterbog. Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992. København: Vajsenhuset.

Anden Række. 1885. Prædiketexter til Kirkeaarets Søn- og Helligdage. Kjøbenhavn: Gyldendalske Forlag.

[Bagger, Hans]. 1688. Forordnet Alterbog udi Danmark og Norge. Kiøbenhavn: Joachim Schmedtgen.

Barfoed, Chr. 1899. Vor Høimesse. Kjøbenhavn: Lehmann & Stage.

Betænkning. 1940. Betænkning afgivet af det i Henhold til Lov af 7. Marts 1928 nedsatte Udvalg angaaende Forholdet mellem Staten og Folkekirken. København: Schultz.

Betænkning. 1971. Kirkeministeriets liturgiske kommission: Betænkning om en foreløbig revision af højmessen. Betænkning nr. 625. København.

Betænkning. 1975. De bibelske læsninger i gudstjenesten. Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission. Betænkning nr. 750. København.

Betænkning. 1985. Forslag til Alterbog. Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission. Betænkning nr. 1057. København.

[Biskoppernes Vejledning]. 1949. Vejledning i Den danske folkekirkes gudstjenesteordning med de autoriserede ritualer. Udarbejdet af biskopperne. København: Haase & Søns Forlag.

[Biskoppernes Vejledning]. 1955. Vejledning i Den danske folkekirkes gudstjenesteordning med de autoriserede ritualer. Udarbejdet af biskopperne, 2. udgave. København: Vajsenhuset.

Borregaard, Svend. 1953. Danmarks og Norges Kirkeritual af 1685. Teologiske Studier II,13. København: Gad.

Brandt, C.J., & R.Th. Fenger. 1850-1851. Christiern Pedersens Jærtegns-Postil, I. Vinterparten, II. Sommerparten. Kjøbenhavn: Gyldendal.

Cederfeld de Simonsen, C.C.S. 1885. Kirkeaaret, Gudstjenesten og de kirkelige Handlinger, en Haandbog for Kirkegjængere og Menighedsmedlemmer. Kjøbenhavn: Th. Lind.

Dansk Kirkesang. 1943. “Forslag til en dansk Højmesseliturgi”, udgivet af Samfundet Dansk Kirkesang. Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1943: 1-26.

Engelstoft, C. T. 1840. Liturgiens eller Alterbogens og Kirkeritualets Historie i Danmark. Kjøbenhavn: Reitzels Forlag.

Fogtman, Laurids. 1810. Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, udtogsvis udgivne i chronologisk Orden, VI. Deel, 11. Bind, 1801-1802. København: Gyldendal.

Foreløbige Ændringer. 1973. Foreløbige Ændringer i Ritual- og Alterbog. Autoriseret ved kgl. resolution af 20. november 1972. Udgivet ved Kirkeministeriets foranstaltning. København: P. Haase & Søn.

Fæhn, Helge. 1994. Gudstjenestelivet i Den norske kirke – fra reformationen til våre dager. Oslo: Universitetsforlaget.

Hansen, Ernst. 1922. Messebog. København: Tutein & Koch.

Hansen, Georg V. 1895. Oldkirkens Nadveroffer. Dets Forfald og dets Kaar i Nutiden. Kjøbenhavn: Frimodts Forlag.

Jakobsen, Lis. 1918. Peder Palladius, Den ældste danske Alterbog, 1556, udgivet efter originalen. København: Gyldendal.

Jesperssøn, Niels, 1573. Gradval. En Allmindelig Sangbog ... effter Ordinantzens lydelse. Kjøbenhaffn: Laurentz Benedicht.

Jesperssøn, Niels. 1986. Niels Jesperssøns Graduale 1573. Facsimileudgave ... Udg. af Dansk Organist- og Kantorsamfund og Samfundet Dansk Kirkesang. København: Dan Fog Musikforlag.

Jungmann, Josef Andreas. 1962. Missarum sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe. Fünfte, verbesserte Auflage. Freiburg: Herder.

Kent, Harald. 1937. Brændpunkter i Reformationstidens Gudstjenesteordning med en Ny-udgivelse af 1539-Haandbogens Gudstjenestedel og Nodebilag samt Ordinansens Anvisning og Nodebilag. København: Levin & Munksgaard.

Kirke-Ritual. 1985. Danmarks Og Norgis Kirke-Ritual, 1685-1985. Genudgivet af Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi. Skarrild.

Kornerup, Bjørn. 1934. Hans Tausens Postil. Med Indledning og Noter. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, bind I-II. København: Munksgaard.

Larsen, N. A. 1936. Folkekirkens Gudstjeneste og de kirkelige Handlinger. København: Gyldendalske Boghandel.

Lausten, Martin Schwarz. 1989. Kirkeordinansen 1537/1539. Det danske Udkast til Kirkeordinansen (1537). Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniæ et Norwegiæ et Ducatum Sleswicensis Holtsatiæ etc. (1537). Den danske Kirkeordinans (1539). Tekstudgave med indledning og noter. København: Akademisk Forlag.

Lindegaard, Olav. 2010. “Den Danske Alterbogs tilblivelse”. Kirkehistoriske Samlinger, 17-46.

Lindhardt, P. G. 1986. Kirke-Ritualet og pietismen. Biskop Peder Herslebs betænkning over Danmarks og Norgis Kirke-Ritual af 1685. København: Akademisk Forlag.

Love og Expeditioner vedkommende Kirke- og Skolevæsen 1857/59 ff. 1869 ff. Kjøbenhavn: Gyldendal. [Tidsskriftslignende udgivelse over mere end 100 år. Titel i senere årgange ændret til: Love og Ekspeditioner ... ].

Malling, Anders. 1978. Dansk Salmehistorie. Bind VIII: Salmebøgerne. København: Schultz Forlag.

Martling, Carl Henrik. 1992. Svensk liturgihistoria. Stockholm: Verbum.

Matzen, Henning, & Johannes Timm. 1891. Haandbog i den danske Kirkeret. Kjøbenhavn: Schultz.

Moth, Matthias. Ca. 1700. “Messe”. I Moths Ordbog. https://mothsordbog.dk (set 01.12.2020)

[Mynster, Jacob Peter]. 1839. Udkast til en Alterbog og et Kirke-Ritual for Danmark. Kiöbenhavn: Schultz.

Nielsen, Bent Flemming. 2020. Højmessen: Historie og teologi. København: Eksistensen.

Nielsen, Henning. 1985. “Rids af 2. Textrækkes Tilblivelseshistorie”. Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falsters Stift 1985: 23-40.

Oplæg til Gudstjenesteordning. 1991. Udarbejdet af biskopperne juni 1991. Frederiksberg: Materialecentralen.

Palladius, Petrus. 1556. Søndagers Oc helige dagers Episteler oc Euangelia met Collecter oc andet at bruge vdi Christi Naduere effter Ordinantzens lydelse. Weydeborgk: Hans Walter. [Moderne udgave: Jakobsen 1918].

Pedersen, Christiern. 1515. Alle Epistler oc Euangelia som lesiss alle Søndage om aared, sammeledis Jule dag, Paaske dagh, Pingetz dag, meth deriss udtydning oc glose oc eth Jertegen til huer dag ... Paris: Josse Badius Ascensius.

Poulsen, S. H. 1959. Danske messebøger fra reformationstiden. Udgivet i facsimile af Universitets-Jubilæets danske Samfund med en liturgihistorisk redegørelse. København: J.H. Schultz.

[Prøvealterbog]. 1958. Forslag til Alterbog for Den danske evangelisk-lutherske Folkekirke. Kollekter, lektier, epistler og evangelier samt Jesu Kristi lidelses historie. København: Vajsenhuset.

[Prøveritualbog]. 1963. Forslag til Ritualbog for Den danske evangelisk-lutherske Folkekirke. Gudstjenester og kirkelige handlinger. København: Vajsenhuset.

Psalmebog. 1798. Evangelisk-kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt. Kiøbenhavn: Vaisenhuses Forlag.

Ritualbog. 1992. Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke: Ritualbog. København: Vajsenhuset.

Roesen, August. 1960. “Nogle afsnit af dansk kirkeret”. Teologisk Stat, udg. af Den danske Præsteforening, red. Jon Iuul, 1-252. Hillerød: Rud Pallesen.

Rørdam, Holger Fr. 1883. Danske Kirkelove ... fra Reformationen indtil Christian V’s Danske Lov, 1536-1683, bind I. Kjøbenhavn: Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Sanne, Viggo. 1879. Messebog. Kjøbenhavn: F. Borchorsts Forlag.

Skydsgaard, K. E. 1943. “Kirkens Gudstjeneste”. I Haandbog i Kristendomskundskab, bind 6, red. Aage Bentzen m.fl., 7-78. København: Munksgaard.

Sørensen, Søren. 1969. Kirkens Liturgi. 2. rev. udgave. København: Wilhelm Hansens Musikforlag.

Thodberg, Christian. 1965. Den forsømte Gudstjeneste. København: Gad.

Thomissøn, Hans. 1569. Den danske Psalmebog met mange Christelige Psalmer. Kiøbenhaffn: Laurentz Benedicht. [Faksimileudgave udgivet i 1933 af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. København: Levin & Munksgaard].

Ussing, Henrich. 1788. Kirkeforfatningen i de kongelige danske Stater, med dens vigtigste Fordele og Mangler samt muelige Forbedringer, 4. Deel, 1. Bind. Sorøe: J. Lindgrens Enke.

Villadsen, Holger. 1989. “Tilbagemeldinger på Liturgikommissionens Alterbogsforslag. En foreløbig oversigt ved forsøgsperiodens udløb”. Kritisk forum for praktisk teologi 35: 5-18.

Villadsen, Holger. 2008. “Nikænum i dansk liturgisk tradition”. Dansk Teologisk Tidsskrift 71: 1-27.

Villadsen, Holger. 2011. Folkekirkens gudstjenestereform 1992. Liturgiske artikler og foredrag. København: Books on Demand.

Villadsen, Holger. 2015. “På gudstjenestens betingelser. Om valget af gammeltestamentlige læsninger i Den Danske Alterbog (1992)”. I Bibelen i gudstjenesten, red. Gitte Buch-Hansen & Frederik Poulsen, 109-127. Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Vormordsen, Frans. 1539. Een gantske nyttelig oc alle sogneprester oc predicanter nødtørtelig Handbog Om den rette Euangeliske Messe ... Malmø: Oluf Ulriksen. [Faksimileudgave i Poulsen 1959].

Wiberg, Johannes. 1832. Messe-Melodier. Kjøbenhavn: Birck & Comp.

Downloads

Publiceret

2021-07-16

Citation/Eksport

Villadsen, H. (2021). Evangelielæsningens placering og funktion i dansk højmesseordning. Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(1), 48–91. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i1.128070

Nummer

Sektion

Artikler