Guds børn og Fadervor (II)

Bibeloversættelse og Abba-råb ifølge N.F.S. Grundtvig

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v83i1-2.124180

Resumé

In the baptismal ritual of the Danish Church, the Lord’s Prayer has since 1912 been placed after baptism while it formerly was placed before, as in Luther’s Taufbüchlein. Two consecutive articles argue that the replacement in 1912 was influenced by Nikolai Frederik Severin Grundtvig’s theology. The present second article deals with the different translations of Biblical passages central to the baptizee as a child of God, and attempts to demonstrate that Grundtvig identified the Lord’s Prayer with the Abba-cry mentioned in Romans 8:15 and Galatians 4:6. Thus, the Lord’s Prayer had its role to play after baptism and furthermore functioned for the believer as a daily confirmation and an inner assurance of salvation.  

Referencer

Albeck, Gustav, “Grundtvigs Forsøg som Bibeloversætter”, Bidrag til Den danske Bibels Historie. Festskrift i Anledning af den danske Bibels 400 Års Jubilæum, red. Bertil Molde (Aarhus: Rosenkilde og Baggers Forlag 1950), 148-174.

Albeck, Gustav, “Grundtvigs Syn paa Jens Møllers ‘Bidrag til en Oversættelsestheorie med nærmest Hensyn til de bibelske Skrifter’”, Grundtvig Studier (1957), 25-35.

Bauer, Walter, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur (Berlin & New York: De Gruyter 1971).

Christensen, Georg og Grundtvig, Stener (udg.), Breve fra og til Grundtvig II: 1821–1872 (København: Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag 1926).

Det ny Testamente paa Danske (Københaffn: Ludowich Dietz 1550). [Christian III’s Bibel].

Forordnet Alter-Bog udi Dannemark og Norge, hvori findes de nyelig allenaadigst giorte Forbedringer (Kiøbenhavn: Den Gyldendalske Boghandlings Forlag 1812).

Fortegnelse over N. F. S. Grundtvigs Bibliothek, som bortsælges ved offentlig Auction i Klædeboderne Nr. 38 Mandagen den 29. Sept. 1873 Kl. 10 (Kjøbenhavn: E.C. Løsers Bog- og Nodetrykkeri 1873).

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin, Christelige Prædikener eller Søndags-Bog II (I-III, Kiøbenhavn: Wahlske Boghandlings Forlag 1827-1830).

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin, Christenhedens Syvstjerne fra 1860, udg. Th. Balslev (København: Kirkeligt Samfunds Forlag 1955).

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin, Sang-Værk til den danske Kirke, 1-5 (København: G.E.C. Gad 1982-1984): GSV.

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin, Sidste Prædikener. I Vartov Kirke 1861-72 (Et Udvalg af C.J. Brandt) (Kjøbenhavn: Karl Schønbergs Forlag 1880), bd. I-II.

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin, Udvalgte Skrifter ved Holger Begtrup, I–X (København: Gyldendal 1904-1909): US.

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin, Værker i Udvalg ved Georg Christensen og Hal Koch, I-X (København: Gyldendal 1940-1949): VU.

Hammerling, Roy, The Lord’s Prayer in the Early Church. The Pearl of Great Price (New York: Palgrave Macmillan 2010).

Holm, Jette et al. (udg.), Grundtvig: Prædikener i Vartov, bd. 1: 1839-40, Fra 2. søndag efter trinitatis 1839 (Grundtvigs indsættelse i Vartov); bd. 2: Kirkeåret 1840-41; bd. 3: Kirkeåret 1841–42; bd. 4: Christian Thodberg, Indledning og kommentar til Grundtvigs prædikener i Vartov 1839–42 (bind 1, 2 og 3) (København: Forlaget Vartov 2003).

Holm, Jette et al. (udg.), Nypagts-Bogen. Grundtvigs nytestamentlige oversættelser. Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet XLI, Palmeserien 11 (København: Fønix 2018).

Jeremias, Joachim, Abba. Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1966).

Jeremias, Joachim, Fadervor i lyset af den nyere forskning. Økumene 13 (Aarhus: Aros 1980).

Jewett, Robert og Kotansky, Roy D., Romans. A Commentary. Hermeneia (Minneapolis: Fortress Press 2007).

“Kirkeligt Møde i Kjøbenhavn den 9de og 10de September”, Dansk Kirketidende 39-40 (1863), 619-648.

Ludwigs, Christian, “Grundtvigs bibel”, Højskolebladet (1919), 501-508.

Michel, Otto, Der Brief an die Römer, KEK IV (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1978).

Ordbog over det danske Sprog 1-27 (København: Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag 1919-
1954).

Pedersen, Christiern, Det Ny Testamente Ihesu Christi egne ord oc Euangelia, som han selff predickede oc lærde her paa Jorden, Hwilke hans hellige Apostle och Euangelister siden bescreffue (Andorp: Willem Vorsterman 1531).

Prenter, Regin, “Grundtvigs treenighedslære”, N.F.S. Grundtvig. Theolog og Kirkelærer. Prædikener og foredrag fra 200-året, udg. Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi (Skarrild 1983), 54-76.

Resen, Hans Poulsen, Det Ny Testamentis Bøgger/ paa Danske/ Igeñem seete med fliid effter den Grækiske text/ det negste mueligt vaar/ oc effter som de paa andre atskillige Tungemaal vaare best udsatte. Effter vor allernaadigste Herris K. Christian den IV. Christelig Befalning. (Kiøbinghaffn: 1607).

Skautrup, Peter, “Reformationsbiblens tilblivelse og forudsætninger. Forskningens problemer og resultater”, Bidrag til Den danske Bibels Historie. Festskrift i Anledning af den danske Bibels 400 Års Jubilæum, red. Bertil Molde (Aarhus: Rosenkilde og Baggers Forlag 1950), 42-58.

Svane, Hans, Det Ny Testamentis Bøgger, paa Danske, Igennem seete med fliid effter den Grækiske text, det negste mueligt Var, Effter vor allernaadigste Herris K. Christians den IV. Christelige Befalning (Kiøbinghaffn 1647).

Thodberg, Christian, En glemt dimension i Grundtvigs salmer – bundetheden til dåbsritualet (København: G.E.C. Gad 1969). Se også: Holm, Jette et al. 2003, bd. 4.

Vor Herres og Frelseres Jesu Christi Nye Testamente, Med Fliid og efter Grund-Texten efterseet og rettet, Saa og med Mange Paralleler og udførlige Summarier forsynet (Kjøbenhavn: Udi det Kongel. Waysenhuses Bogtrykkerie, og paa dets Forlag 1780). [Christian VI’s Bibel].

Vor Herres og Frelsers Jesu Christi Nye Testament, ved Kong Frederik den Siettes christelige Omsorg med Fliid efterseet, og rettet efter Grundtexten, saa og med mange Parallelsteder og udførlige Indholdsfortegnelser forsynet (Kiøbenhavn: Det Kongl. Vaisenhuses Forlag 1819).

Widdicombe, Peter, The Fatherhood of God from Origen to Athanasius (Oxford: Clarendon Press 2000).

Downloads

Publiceret

2021-01-14

Citation/Eksport

Pedersen, N. A. (2021). Guds børn og Fadervor (II): Bibeloversættelse og Abba-råb ifølge N.F.S. Grundtvig. Dansk Teologisk Tidsskrift, 83(1-2), 3–21. https://doi.org/10.7146/dtt.v83i1-2.124180

Nummer

Sektion

Artikler