Systematisk litteraturstudie, SLS

- metodeanvisning til brug på professionsbachelorstudier

Forfattere

  • Annette Fløe Møller Lektor Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

Nøgleord:

Keywords dansk: systematisk litteraturstudie, litteraturstudie, analyse, kvalitativ analyse, teoristyret, datastyret, induktiv, deduktiv, Keywords: Literature review, systematic review, analysis, deductive, inductive, research methods

Resumé

 

Today, large amounts of scientific knowledge are available nationally and internationally. This knowledge can form the basis for an assignment in the professional bachelor programs. There is a growing need for methodological knowledge of how to review scientific literature. Therefore, it is relevant for you as a bachelor student to be able to master review methods. There are various methods for making literature-based studies but some are extremely complex. The purpose of this text is to describe step-by-step the Systematic Literature Studies, also called an SLS. The method has a content, which makes the method relevant to you as a bachelor student. All the methods for literature-based tasks have some common features. Method authors describe in detail how literature is sought and assessed, but it is difficult to see how the literature is analyzed and how the findings can be presented, the latter is therefore in focus in this article. In the article, it is discussed and decided what is to be included as empirical data in the SLS, and inductive and deductive approaches to research will be presented. The article refers continuously to method literature where you can read more about what has inspired the development of the SLSmethod

Referencer

1. Frederiksen K, Beedholm K, Glasdam S. Litteraturreview. I: Glasdam S, redaktør. Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder. 2. udg. Kbh.: Nyt Nordisk Forlag; 2015. s. 54–62.
2. Green BN, Johnson CD, Adams A. Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals: secrets of the trade. J Chiropr Med. 2006;5(3):101–17.
3. Jesson JK, Matheson L, Lacey FM. Doing your literature review : traditional and systematic techniques. Los Angeles, Calif.: SAGE; 2011. xi, 175 s., illustreret.
4. VIA Bibliotek. Reviewtyper [Internet]. VIA Bibliotekerne. u.å. [henvist 20. maj 2019]. Tilgængelig hos: https://www.bibliotekerne.via.dk/da/side/reviewtyper
5. 224064@au.dk. Systematiske reviews [Internet]. [henvist 4. marts 2018]. Tilgængelig hos: http://library.au.dk/forskere/systematiskereviews/
6. Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 4. utg. Stockholm: Natur & kultur; 2016. 216 s., illustreret.
7. Willman A, Stoltz P. Metasyntese. I: Henricson M, redaktør. Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination. Kbh.: Munksgaard; 2014. s. 473–86.
8. The Joanna Briggs Institute. Introduction to JBI Systematic reviews - JBI Reviewer’s Manual [Internet]. u.å. [henvist 20. maj 2019]. Tilgængelig hos: https://wiki.joannabriggs.org/display/MANUAL/1.1+Introduction+to+JBI+Systematic+reviews
9. Ludvigsen MS, Hall EOC, Meyer G, Fegran L, Aagaard H, Uhrenfeldt L. Using Sandelowski and Barroso’s Meta-Synthesis Method in Advancing Qualitative Evidence. Qual Health Res. februar 2016;26(3):320–9.
10. Rosen M, Anttila S. Metaanalyse. I: Henricson M, redaktør. Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination. Kbh.: Munksgaard; 2014. s. 463–72.
11. Møller AF. At skrive en selvstændig akademisk opgave er som at bage en kage. Uddannelsesnyt. 2015;2015(3):19–25.
12. Garrard J. Health sciences literature review made easy : the matrix method. 4. udg. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2014. xii, 217 s., illustreret.
13. Hørmann E. Litteratursøgning. I: Glasdam S, redaktør. Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område : indblik i videnskabelige metoder. 2. udg. Kbh.: Nyt Nordisk Forlag; 2015. s. 37–49.
14. Bjerrum M. Fra problem til færdig opgave. Kbh.: Akademisk Forlag; 2005. 167 sider.
15. Bidstrup Jørgensen. Sygeplejeteori som referenceramme. I: Bidstrup Jørgensen B, Steenfeldt VØ, redaktører. Med sygeplejeteori som referenceramme - i forskning og udvikling. Kbh.: Gad; 2010. s. 61–78.
16. Sievert, Chaiklin. Betydning af sygeplejeteori i faglige undersøgelser: belyst i et spørgsmål-metode-konklusion-perspektiv. I: Bidstrup Jørgensen B, Steenfeldt VØ, redaktører. Med sygeplejeteori som referenceramme - i forskning og udvikling. Kbh.: Gad; 2010. s. 39–60.
17. Kristiansen HM, Hjørland B. Litteratursøgningens metodik. I: Pors NO, Johannsen CG, redaktører. Evidens og systematiske reviews : en introduktion. Frederiksberg: Samfundslitteratur; 2013. s. 59–72.
18. Lund H f 1958-08-23. Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning : redskaber til evidensbaseret praksis. Kbh.: Munksgaard; 2014. 252 sider, illustreret.
19. Munch Kristiansen H, Buus N, Tingleff EB, Blach Rossen C. Litteratursøgning i praksis : begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken. 2008;108(10, Tillæg):2–8.
20. Brørup C, Lindstrøm M, Søgaard M, Johannsen G. Inklusion og eksklusion af forskningsresultater. I: Pors NO, Johannsen CG, redaktører. Evidens og systematiske reviews : en introduktion. Frederiksberg: Samfundslitteratur; 2013. s. 73–86.
21. Onwuegbuzie AJ 1962-, Frels R. 7 steps to a comprehensive literature review : a multimodal & cultural approach. Los Angeles: SAGE; 2016. xvi, 424 s., illustreret.
22. DASY Dansk Sygeplejeselskab. VAKS Vurdering af kvalitative studier [Internet]. 2009 [henvist 3. august 2018]. Tilgængelig hos: http://www.dasys.dk/om-dasys/arkiv/vaks.aspx
23. Center for Kliniske Retningslinjer. CASP Critical Appraisal Skills Programme [Internet]. [henvist 3. august 2018]. Tilgængelig hos: http://www.cfkr.dk/manualer-og-skabeloner/casp-instrumentet.aspx
24. Sjekklister for vurdering av forskningsartikler [Internet]. Folkehelseinstituttet. [henvist 3. august 2018]. Tilgængelig hos: http://www.fhi.no/kk/oppsummert-forskning-for-helsetjenesten/sjekklister-for-vurdering-av-forskningsartikler/
25. Lund H, Juhl C, Christensen R. Systematic reviews and research waste. Lancet. 9. januar 2016;387 North American Edition(10014):123–4.
26. PRISMA [Internet]. [henvist 8. marts 2018]. Tilgængelig hos: http://prisma-statement.org/prismastatement/flowdiagram.aspx
27. Rosen M. Systematisk litteraturoversigt. I: Henricson M, redaktør. Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination. Kbh.: Munksgaard; 2014. s. 445–62.
28. Sandelowski M; B Julie. Finding the findings in qualitative studies. J Nurs Scholarsh Off Publ Sigma Theta Tau Int Honor Soc Nurs. 2002;34(3):213–9.
29. Thisted J f 1952. Forskningsmetode i praksis : projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 2. udgave (ny revideret udgave). Kbh.: Munksgaard; 2018. 292 sider, illustreret.
30. Rienecker L, Stray Jørgensen P. Den gode opgave : håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 5. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur; 2017. 432 sider.
31. Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. J Adv Nurs. 2008;62(1):107–15.
32. Malterud K. Systematisk tekstkondensering En pragmatisk metode for tverrgående tematisk analyse av kvalitative data. I: Hounsgaard L, Gildberg FA, redaktører. Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning. Aarhus: Klim; 2018. s. 115–34.
33. Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning : en innføring. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget; 2011. 238 sider, illustreret.
34. Priebe G, Landström C. Den videnskabelige erkendelses muligheder og begrænsninger - grundlæggende videnskabsteori. I: Henricson M, redaktør. Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination. 2. udg. Kbh.: Munksgaard; 2018. s. 37–58.
35. Binderkrantz AS. Værktøjer til datahåndtering og analyse. I: Hounsgaard L, Gildberg FA, redaktører. Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning. Aarhus: Klim; 2018. s. 22–36.
36. Henricson M, redaktør. Kvalitativ indholdsanalyse. I: Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination. 2. udg. Kbh.: Munksgaard; 2018. s. 315–32.
37. Dahler-Larsen P. At fremstille kvalitative data. Odense: Syddansk Universitetsforlag; 2008. 123 sider, illustreret.
38. Houghton C, Murphy K, Meehan B, Thomas J, Brooker D, Casey D. From screening to synthesis: using nvivo to enhance transparency in qualitative evidence synthesis. J Clin Nurs. marts 2017;26(5/6):873–81.
39. Pedersen, B.D; Dreyer P. Fænomenologisk-hermeneutisk forskningstilgang - inspireret af Ricæurs forskningsteori. I: Hounsgaard L, Gildberg FA, redaktører. Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning. Aarhus: Klim; 2018. s. 193–209.
40. Thomas J, Harden A, Thomas J, Harden A. Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Med Res Methodol. januar 2008;8:45–45.
41. Husted J f 1947. Etik og værdier i sygeplejen. Kbh.: Hans Reitzel; 2013. 416 sider, illustreret.
42. Henricson. Diskussion. I: Henricson M, redaktør. Videnskabelig teori og metode : fra idé til eksamination. 2. udg. Kbh.: Munksgaard; 2018. s. 479–90.

Downloads

Publiceret

2019-11-28

Citation/Eksport

Møller, A. F. (2019). Systematisk litteraturstudie, SLS: - metodeanvisning til brug på professionsbachelorstudier. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(4). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/117528