“VOR OCH CRONENS LAND”: DANSK-NORSKE FORESTILLINGER OM RETTEN TIL GRØNLAND, CA. 1550-1700

  • Simon Mølholm Olesen Ph.d.-stipendiat, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Nøgleord: Grønland, kolonihistorie, forestillinger, Danmark-Norge, tidlig moderne tid

Resumé

“Vor och Cronens Land”: Dansk-norske forestillinger om retten til Grønland, ca. 1550-1700

Simon Mølholm Olesen

Artiklen undersøger og diskuterer den dansk-norske elites forestillinger om Grønland i 1500- og 1600-tallet, og hvordan disse forestillinger ændrede sig i perioden. Forskningen har ikke haft fokus på dette emneområde, og de få forskere der har skrevet lidt om emnet, har ikke tilstrækkeligt blik for årsagerne til, hvorfor lige pludselig blev et muligt koloniland i slutningen af 1600-tallet. Indtil 1660’erne opfattede kongerne, lærde og politikere Grønland som et ældgammelt biland, der endnu nød visse etablerede rettigheder, selv om rigsdelene havde været adskilt siden 1400-tallet. Rettighederne hvilede formentlig på en gensidig overenskomst fra middelalderen, der lovede forsyningsskibe og selvstyre til gengæld for skatter til kongemagten. Det var altså ikke muligt at kolonisere Grønland som følge af de gensidige forpligtelser, der endnu mentes at gælde. Kun handel og skatteopkrævning på de gamle præmisser var acceptabelt frem til ca. 1660. Dansk-norske forestillinger om retten til Grønland ændrede sig gradvist i kølvandet på anerkendelsen af statslig suverænitet med Den westfalske Fred i 1648, enevældens indførelse i 1660 og andre staters forøgede aktivitetsniveau i Davisstrædet fra 1660’erne. Omslaget i 1660’erne ansporede kongemagten til at fastslå sin forrang og suverænitet i Grønland. Ambitiøse konger, embedsmænd og købmænd udformede derfor en mere aktiv (koloni)politik, der implicit fjernede de gamle skranker på kongelig indgriben, private handelsforetagender og dansk-norske bosættelser i Grønland. Kolonipolitikken blev først til virkelighed, da Hans Egede indledte kolonisationen i 1721.         

Referencer

Utrykt materiale

Kongeloven, 14. november 1665, guldseglet. Rigsarkivet (RA): https://www.sa.dk/da/web-exhibition/kongeloven/ (12.12.2018).
Privilegiebrev udstedt af Christian IV, 18. februar 1636. RA: Særligt stillede landskaber og unionsriger, D12, Grønland, 1579-1741.
Resen, Peder Hansen: Descriptio Færoarum, Islandiæ et Grönlandiæ. Det Kgl. Bibliotek, Ny kgl. Samling (NKS), 1088. Fol.
Salvingstronen. Kongernes Samling (KS): Riddersalen på Rosenborg Slot, inventar 21-01.

Trykt materiale

Altekamp, Stefan: ’Italian Colonial Archaeology in Libya 1912-1942’. I Michael L. Galaty og Charles Watkinson (red.): Archaeology under Dictatorship, Boston: Springer, 2004, 55-71.
Arneborg, Jette: ’The Norse settlements in Greenland’. I Stefan Brink et al. (red.): The Viking World, New York: Routledge, 2012, 588-597.
Arnorsdottir, Agnes: ’Erindring og ejendomsret: Jordejendommens kulturhistoriske betydning for islandsk identitetsdannelse i middelalder og tidlig moderne tid’. I Samuel Edquist (red.): Tanker om ursprung, Stockholm: Statens Historiska Museum, 2009, 81-94.
Benton, Lauren: ’Legal spaces of empire: Piracy and the origin of ocean regionalism’, Comparative Studies in Society and History 47 (4), 2005, 700-724.
Beyer, Absalon: Om Norgis Rige, Bergen: Foreningen for Norsk Bokkunst, 1567 [udg. 1928].
Birket-Smith, Kaj: Jens Munk’s Rejse og andre Danske Ishavsfarter under Christian IV, København: C. A. Reitzels Forlag, 1929.
Bielke, Jens: ’Relation Om Grønland’. I Flemming Lundgreen-Nielsen (red.): Jens Bielke: Relation Om Grønland & Enn Lystig Disceptaz, København: Hans Reitzels Forlag, 1607 [udg. 1990], 26-77.
Binnema, Ted: Enlightened zeal: The Hudson’s Bay Company and scientific networks, 1670-1870, Toronto: University of Toronto Press, 2014.
Bobé, Louis: Hollænderne paa Grønland, København: Foreningen ”De danske Alterhavsøer”, 1915.
Bobé, Louis: Opdagelsesrejser til Grønland 1473-1806, København: C. A. Reitzels Forlag, 1936a.
Bobé, Louis: Den grønlandske Handels og Kolonisations Historie indtil 1870, København: C. A. Reitzels Forlag, 1936b.
Bobé, Louis: Diplomatarium Groenlandicum, København: C. A. Reitzels Forlag, 1936c.
Bregnsbo, Michael et al.: Danmark og kolonierne: Danmark – En kolonimagt, København: Gads Forlag, 2017.
Brev fra Christian IV til Arild Huitfeldt, 11. august 1605. I Bobé (1936c), 14.
Brev fra den pavelige nuntius i Bruxelles til pave Paul IV, december 1605. I Bobé (1936c), 14-15.
Brev fra Hans Egede til kong Frederik IV, 4. juni 1720. I Bobé (1936c), 60-61.
Brev fra Martin Frobisher til kong Frederik II, 21. marts 1587. I Bobé (1936c), 12-13.
Brev fra Thormod Torfæus til Christian V, 18. januar 1683. I Bobé (1936c), 22.
Brito, Cristina og Nina Vieira: ’A sea-change in the sea? Perceptions and practices towards sea turtles and manatees in Portugal’s Atlantic ocean legacy’. I Kathleen Schwerdtner Mánez og Bo Poulsen (red.): Perspectives on Oceans Past: A handbook of marine environmental history, Boston: Springer, 2016, 175-191.
Busck, Steen et al.: Danmarks historie – I grundtræk, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2008.
Christian V’s forbud, 25. februar 1691. I Bobé (1936c), 24.
Claussøn, Peder: Norriges Oc Omliggende Øers sandfærdige Bescriffuelse, Kiøbenhaffn: Melchior Marzan, 1632.
Dalgård, Sune: Dansk-norsk hvalfangst 1615-1660 – En studie over Danmark-Norges stilling i Europæisk Merkantil Expansion, København: G. E. C. Gads Forlag, 1962.
Dawes, Gregory: ’The rationality of renaissance magic’, Parergon 30 (2), 2013, 33-58.
Degroot, Dagomar: The frigid Golden Age: Climate Change, the Little Ice Age, and the Dutch Republic, 1560-1720, Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
Dekker, Pieter: ’Meer dan vijftig jaren: vrije handel met de Eskimo’s op Groenland’, It Beaken 37 (6), 1975, 371-385.
Dúason, Jón: Grønlands statsretlige stilling i Middelalderen, Oslo: Nikolai Olsens Bogtrykkeri, 1928.
Dugmore, Andrew et al.: ’Norse Greenland Settlement: Reflections on climate change, trade, and the contrasting fates or human settlements in the North Atlantic Islands’, Arctic Anthropology, 44 (1), 2007, 12-36.
Elden, Stuart: The birth of territory, Chicago: The University of Chicago Press, 2013.
Erichsen, John: Udtog af Christian Lunds Indberetning til Kong Frederich den 3die af 28 Martii 1664. Angaaende de i Aarene 1652 og 1653 under General-Toldforvalter Henrik Møllers Bestyrelse foranstaltede Søetoge til Grønland, for tillige at beseile den gamle Østerbøigd sammesteds, Kiøbenhavn: Hofbogtrykker N. Møller, 1787.
Eriksen, Gunnar: ’Foreldelse, hevd og alders tids bruk i Norge og Danmark-Norge fra Middelalderen til Naturretten’, Tidsskrift for Rettsvitenskap 125 (5), 2012, 675-713.
Fink-Jensen, Morten: ’Ole Borch mellem naturlig magi og moderne naturvidenskab’, Historisk Tidsskrift 100 (1), 2000, 35-67.
Fortescue, Michael, Marianne Mithun og Nicholas Evans: The Oxford Handbook of Polysynthesis, Oxford: Oxford University Press, 2017.
Gad, Finn: Arngrimur Thorkilsson Vídalín: Den Tredie Part af Det saa kaldede Gamle og Nye Grønlands Beskrifvelse, København: Det grønlandske Selskab, 1971.
Gad, Finn: Grønlands historie 1700-1782, bd. 1, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1969.
Gad, Finn: Grønlands historie indtil 1700, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1978.
Grandjean, Poul: Det danske Rigsvåben, København: Schultz, 1926.
Grant, Shelagh: Polar Imperative: A history of Arctic sovereignty in North America, Vancouver: Douglas & McIntyre, 2011.
Gulløv, Hans Christian: From Middle Ages to colonial times: Archaeological and ethnohistorical studies of the Thule culture in South West Greenland 1300-1800 AD, København: Commission for Scientific Research in Greenland, 1997.
Gulløv, Hans Christian et al.: Grønland – Den arktiske koloni, København: Gads Forlag, 2017.
Gøbel, Erik et al. (2017): Vestindien: St. Croix, St. Thomas og St. Jan, København: Gyldendal, 2017.
Hacquebord, Louwrens: ’The hunting of the Greenland right whale in Svalbard, its interaction with climate and its impact on marine ecosystem’, Polar Research 18 (2), 1999, 375-282.
Hacquebord, Louwrens: ’English and Dutch whaling trade and whaling stations in Spitsbergen (Svalbard) before 1660’, International Journal of Maritime History 15 (2), 2003, 117-134.
Hacquebord, Louwrens: De Noordse Compagnie (1614-1642): Opkomst, bloei en ondergang, Zutphen: Walburg Pers, 2014.
Hall, James: ’Iames Hall, his Voyage forth of Denmarke for the discouery of Greeneland, in the yeare 1605’. I Samuel Purchas (red.): Pvrchas His Pilgrimes, bd. 3, London: William Stansby, 1625, 814-821.
Hall, James: ’The second Voyage of Master Iames Hall, forth of Denmarke into Groenland, in the yeere 1606’. I Samuel Purchas (red.): Pvrchas His Pilgrimes, bd. 3, London: William Stansby, 1625, 821-826.
Hede, Holger: Danmarks og Norges mønter 1541-1814-1963, København: Munksgaard og Dansk Numismatisk Forening, 1963.
Heiberg, Steffen: Christian 4: En europæisk statsmand, København: Lindhardt og Ringhof, 2017.
Høiris, Ole: ’Eskimoen som idéhistorisk figur’. I Ole Høiris og Ole Marquardt: Fra vild til verdensborger – Grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens globalitet, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2011, 97-145.
Instruks fra Christian IV til Carsten Richardsøn og James Hall, 6. maj 1607. I Bobé (1936c), 17.
Jensen, Kurt Villads og Michael Bregnsbo: Det danske imperium: Storhed og fald, Viborg: Aschehoug, 2004.
Jespersen, Leon: ’Knærødfreden – 400 år – og hvad den bør huskes for’, Siden Saxo 30 (1), 2013, 28-39.
Johnsen, Oscar Albert: Finmarkens politiske historie: Aktmæssig fremstillet, Kristiania: Jacob Dybwads Forlag, 1923.
Jónsson, Arngrímur: Arngrimi Jonæ Grönlandia, eller Historie om Grønland, København: Henrik Rotmer, 1688 [dan. 1732].
Kisbye-Møller, Jørgen: ’Isaac de la Peyrère: »Relation du Groenland« - En 335 år gammel fransk »beretning om Grønland«. Den ældste almindelige Grønlandsbeskrivelse på et europæisk hovedsprog’, Tidsskriftet Grønland 6, 1981, 168-184.
Kisbye-Møller, Jørgen: ’Jens Bielkes grønlandsberetning 1605: Grønlands genopdagelse – En aldrig tidligere offentliggjort øjenvidneskildring af de første grønlænderes ankomst til Danmark’, Tidsskriftet Grønland 5/6/7, 1985, 117-148.
Kisbye-Møller, Jørgen: Peder Hansen Resen: Groenlandia, København: Det grønlandske Selskab, 1987.
Kjærgaard, Thorkild: ’Kolonihistorie uden koloni’, Temp – tidsskrift for historie 17, 2018, 138-144.
Kongeligt skibspas for Oliver Brunell og Arnt Meier, 1. marts 1583. I Bobé (1936c), 12.
Kongeligt søbrev for Mogens Heinesen, 18. februar 1581. I Bobé (1936c), 10.
Lajus, Dmitry et al.: ’Atlantic salmon fisheries in the White and Barents Sea basins: Dynamic of catches in the 17-18th century and comparison with 19-20th century data’, Fisheries Research 87 (2), 2007, 240-254.
Lajus, Julia: ’Colonization of the Russian North: A frozen frontier’. I Christina Folke Ax, Niels Brimnes et al. (red.): Cultivating the colonies: Colonial states and their environmental legacies, Athens: Ohio University Press, 2011, 164-190.
Lockhart, Paul: Denmark 1513-1660: The rise and decline of a renaissance monarchy, Oxford: Oxford University Press, 2007.
Lundgreen-Nielsen, Flemming: C.C. Lyschanders digtning 1579-1623, bd. 1, København: Den danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989.
Lundgreen-Nielsen, Flemming: Jens Bielke: Relation Om Grønland & Enn Lystig Disceptaz, København: Hans Reitzels Forlag, 1990.
Lyschander, Claus: Den Grønlandske Chronica, Kiøbenhavn: Benedicht Laurentz, 1608.
Marquard, E.: Kancelliets Brevbøger 1635-1636, København: C. A. Reitzels Forlag og Rigsarkivet, 1940.
McGhee, Robert: The Arctic voyages of Martin Frobisher: An Elizabethan adventurer, Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2001.
Munk, Jens: Navigatio Septentrionalis, København: Kongl. Majestets privilegerede Bogtrykkerie, 1624 [udg. 1723].
Munzi, Massimiliano: ’Italian archaeology in Libya: From colonial Romanità to decolonization of the past’. I Michael L. Galaty og Charles Watkinson (red.): Archaeology under Dictatorship, Boston: Springer, 2004, 73-107.
Mølholm Olesen, Simon: ’Hvorfor genoplivede Hans Egede nordboernes ruiner?’, Tidsskriftet Grønland 66 (1), 2018, 31-35.
Mølholm Olesen, Simon: ’Dansk-norske krav på Grønland, 1600-1750’. Findes online på: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/dansk-norske-krav-paa-groenland-1600-1750/ (21.06.2019).
Nielsen, Flemming: ’Den ældste grønlandske Bibel – et sprogligt og kulturelt møde’. I Ole Høiris og Ole Marquardt: Fra vild til verdensborger: Grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens globalitet, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2011, 147-189.
Nielsen, Flemming: ’Det dansk-grønlandske kulturmøde fra middelalderen til Hans Egede’. I Ole Høiris, Ole Marquardt og Gitte Adler Reimer (red.): Grønlændernes syn på Danmark: Historiske, kulturelle og sproglige perspektiver, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2019, 59-104.
Nordisk Ministerråd: Forskningsaktiviteter på Færøerne og Grønland – Forskningssamarbejde i Vestnorden I, København: Nordisk Ministerråd, 1997.
Nordin, Jonas: ’Center of Diversity: Sámi in early modern Stockholm in the light of European colonial expansion. A historical archaeological approach’, International Journal of Historical Archaeology 22 (4), 2018, 663-685.
Notat af Arni Magnusson fra 1671. I Pingel, 726.
Oesau, Wanda: Hamburgs Grönlandfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag vom 17.-19. Jahrhundret, Glückstadt und Hamburg: Verlag J. J. Augustin, 1955.
Olearius, Adam: Aussfürliche Beschreibung der Kundbaren Reyse nach Muscow und Persien, Schleswig: Fürstl. Druckerey durch Johan Holwein, 1656 [udg. 1663].
Osterhammel, Jürgen: Colonialism – A theoretical overview, Princeton: Markus Wiener Publishers, 2. udg., 2009.
Otto Kalkars Ordbog: Indføde. https://kalkarsordbog.dk/ordbog?query=indf%C3%B8de (29.05.2019).
Otto Kalkars Ordbog: Ævent[u]r, [æmtyr]. https://kalkarsordbog.dk/ordbog?query=%C3%A6ventyr (12.12.2018).
Pádron, Ricardo: ’Mapping plus ultra: Cartography, space and Hispanic modernity’, Representations 79 (1), 2002, 28-60.
Peder Huitfeldts udkast til eventuel bevilling om at besejle Grønland. I Bobé (1936c), 6.
Peyrère, Isaac de la [udg. anonymt]: Relation dv Groenland, Paris: Avgvstin Covbre, 1647.
Pingel, Christian: ’Om de vigtigste Reiser, som i som i nyere Tider ere foretagne fra Danmark og Norge for igjen at opsöge det tabte Grönland og at undersöge det gjenfundne’. I Finn Magnussen (red.): Grønlands Historiske Mindesmærker, bd. 3, Kjøbenhavn: Det kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab og S. L. Möllers Bogtrykkeri, 1845, 625-794.
Porsmose, Erling: ’Af Arilds tid – Kulturlandskabet som argument’. I Jørn Guldberg og Morten Ranum (red.): Naturminder – Levnenes betydninger i tid og rum, Odense: Odense Universitetsforlag, 1997, 43-54.
Poulsen, Bo: ’The renaissance sea: Perceptions in Danish and Norwegian topography’, International Journal of Maritime History 14 (2), 2002, 284-292.
Poulsen, Bo: ’Sekulariserede søslanger: naturssyn i 1700-tallets Danmark-Norge’, Den jyske Historiker 105, 2004, 52-72.
Privilegiebrev udstedt af Frederik III, 15. april 1652. I Bobé (1936c), 19-21.
Purchas, Samuel: Pvrchas His Pilgrimes, bd. 3, London: William Stansby, 1625.
Resen, Peder: ’Groenlandia’. I Jørgen Kisbye-Møller (red.): Peder Hansen Resen: Groenlandia, København: Det grønlandske Selskab, 1687 [udg. 1987], 14-171.
Sandmo, Erling: Tid til historie: En bog om historiske spørgsmål, København: Hans Reitzels Forlag, 2016.
Seed, Patricia: Ceremonies of possession in Europe’s conquest of the New World 1492-1640, Cambridge: Cambridge University Press, 1995 [udg. 2010].
Sigurdsson, Páll: ’The law of the Nordic community in medieval Greenland and its jurisdictional status’. I Ingi Sigurdsson og Jón Skaptason (red.): Aspects of Arctic and sub-Artic history – Proceedings of the international congress on the history of the Arctic and sub-Arctic region, Reykjavik, 18-21 June 1998, Reykjavik: University of Iceland Press, 2000, 51-61.
Skipperlavets Skrå, 22. december 1634. I Oluf Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, bd. 3, København: Thiele, 1877, 138-145. http://eremit.dk/ebog/kd/3/kd3_174.html (12.12.2018).
Soja, Edward: The political organization of space, Washington: Association of American Geographers, 1971.
Storå, Nils: ’Russian walrus hunting in Spitsbergen’, Études/Inuit/Studies 11 (2), 1987, 117-137.
Strandsbjerg, Jeppe: ’The cartographic production of territorial space: mapping and state formation in early modern Denmark’, Geopolitics 13 (2), 2008, 335-358.
Strandsbjerg, Jeppe: Territory, globalization and international relations: The cartographic reality of space, New York: Palgrave Macmillan, 2010.
Svane, Erling: Det danske rigsvåben og kongevåben: Udvikling og anvendelse, Odense: Odense Universitetsforlag, 1994.
Tamm, Ditlev: Romerret: En indføring, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009.
Thorsteinsson, Björn et al.: Island, København: Politikens Forlag, 1985.
Toft, Peter Andreas: Livets ting – Tingenes liv. Inuit og europæiske genstande i Grønland 1600-1900, København: Københavns Universitet, upubliceret ph.d.-afhandling, 2010.
Toft, Peter Andreas: ’Mødet med fremmede mennesker og ting – Europæiske perlers livshistorier i Grønland’, Jordens Folk 46 (3), 2011, 14-17.
Van der Voort, Hein: ’Eskimo pidgin in West Greenland’. I Ernst Håkon Jahr og Ingvild Broch (red.): Language Contact in the Arctic: Northern Pidgins and Contact Languages, Berlin og New York: Mouton de Gruyter, 1996, 157-258.
Vaughan, Richard: The Arctic: A history, Stroud: Sutton, 1999.
Vídalín, Arngrímur: ’Den Tredie Part af Det saa kaldede Gamle og Nye Grønlands Beskrifvelse’. I Finn Gad (red.): Arngrímur Vídalín: Den Tredie Part af Det saa kaldede Gamle og Nye Grønlands Beskrifvelse, København: Det Grønlandske Selskabs Skrifter, 1703 [udg. 1971], 37-117.
White, Richard: The middle ground: Indians, empires, and republics in the Great Lakes region, 1650-1815, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Wittendorf, Alex: ’Fire stolper holder et skidehus’. I Svend Ellehøj (red.): Christian IVs verden, København: Nyt Nordisk Forlag, 1988, 214-248.
Worm, Ole: ’Brev fra Ole Worm til Isaac la Peyrère, 12. april 1645’. I H. D. Schepelern og Holger Friis Johansen (red.): Breve til og fra Ole Worm, bd. 3, København: Munksgaard, 1968, 97-101.
Åbent brev fra kong Frederik II omhandlende Jacob Alldays afsejling, 21. maj 1579. I Bobé (1936c), 8.
Publiceret
2020-01-13
Citation/Eksport
Olesen, S. (2020). “VOR OCH CRONENS LAND”: DANSK-NORSKE FORESTILLINGER OM RETTEN TIL GRØNLAND, CA. 1550-1700. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(19), 71-101. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/118080