TYVERI OG RAN I DANSK SENMIDDELALDER: BORTTAGELSESFORBRYDELSERNES RETSPRAKTISKE BRUG OG SOCIOØKONOMISKE BEGRUNDELSE 1400-1513

  • Frederik Lynge Vognsen Ph.d.-stipendiat, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Nøgleord: Ran, tyveri, tingsvidner, borttagelse, senmiddelalder, Poul Johannes Jørgensen

Resumé

Tyveri og ran i dansk senmiddelalder. Borttagelseforbrydelsernes retspraktiske brug og socioøkonomiske begrundelse 1400-1513

Frederik Lynge Vognsen


I 1940 skrev prof. dr. jur. Poul Johannes Jørgensen en artikel om begreberne tyveri og ran på baggrund af de danske landskabslove. Der er hverken før eller siden gjort forsøg på alternative læsninger, og derfor står Jørgens arbejde endnu stærkt den dag i dag. Forskningslandskabet har imidlertid forandret sig betragteligt de seneste godt 80 år og derfor fortjener begreberne en revurdering. Artiklen skal ikke ses som et opgør med Jørgensen, hvis bidrag endnu er relevant, men derimod som en dialog, hvor Jørgensens materiale, metode og konklusioner undersøges inden for en anden forståels og et andet kildemateriale end landskabslovene. I stedet diskuteres Jørgensens definitioner overfor kildegruppen danske tingsvidner. Tingsvidnerne giver direkte indsigt i, hvordan begreberne faktisk blev benyttet og præsenteret i periodens retsvæsen. Med denne tilgang påviser artiklen, at selvom Jørgens bidrag er både grundigt, gennemført og overbevisende, så medfører hans metodik en begrænset og stigmatiserende forståelse af middelaldersamfundet. Frem for at betragte ran og tyveri som absolutte kategorier tydeliggøreres det, at deres brug og eksistens blev konstitueret socialt: De var i højere grad resultatet af en løbende social forhandling, end bare gennemførelse af fysiske handlinger. Dette afspejler en genere karakterestik af hele periodens retsvæsen som værende ret dynamisk og kontekstafhængigt.

Referencer

Litteratur
Trykt kildemateriale

DDR 2 Aage Andersen (udg.): Den danske rigslovgivning 1397-1513, København: C.A. Reitzels Forlag, 1989.
DM Danske Magazin, tidsskrift, København, 1745ff.
Erik Sjæ. Skautrup, Peter (udg.): Danmarks Gamle Landsskabslove med Kirkelovene, bd. V: Eriks Sjællandske lov, text 1-2, København: Gyldendals Boghandel. 1936.
Jy.Lov ’Jyske lov’. I Erik Kromann (udg.): Danmarks Gamle Love Paa Nutidsdansk. Andet bind: Eriks Sjællandske lov – Jyske lov – Skaanske og Sjællandske Kirkelov, København: G.E.C. Gads Forlag, 1945
KøbstL ’Lunds købstadslovgivning efter 1326, 15. august’. I Erik Kroman (udg.): Danmarks Gamle Købstadslovgivning, bd. IV: Skaane, Bornholm, Halland og Blekinge, København: Rosenkilde og Bagger, 1961.
NLR Madsen, Haakon Bennike og Porsmose, Erland (udg.): Næsbyhoved lens regnskaber 1502-1511, Odense: Odense Universitetsforlag, 1991.
Rep. I Kr. Erslev, William Christensen og Anna Hude (udg.): Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte, 1, rk., bd. 1-4, København: G.E.C. Gad, 1894-1912.
Rep. II William Christensen (udg.): Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte, 2.rk., bd. 1-9, København: G.E.C. Gad, 1928-39.
SkånL ’Skaanske lov’. I Svend Aakjær og Erik Kroman (udg.):Danmarks Gamle Landskabslove med Kirkelovene, bd.1, andet halvbind: Skånske Lov, Anders Sunesøns Parafrase, Skånske Kirkelov m.m, København: Gyldendals Boghandel, 1933.
Val.Sjæ. ’Valdemars sjællandske Lov’. I Erik Kroman (udg.): Danmarks Gamle Landskabslove med Kirkelovene, bd. VIII: Valdemars Sjællandske Lov, Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, København: Gyldendals Boghandel, 1941.

Trykt materiale

Blangstrup, Christian (red.): Salmonsens Konversations Leksikon,. 26 bd., 2. udgave, København: J.H. Schultz Forlagsboghandel A/S, 1915-1930.
Bill, Jan, Bjørn Poulsen, Flemming Rieck og Ole Ventegodt: Dansk søfarts historie I. Indtil 1588. Fra Stammebåd til skib, København: Gyldendal, 1997.
Bisgaard, Lars: ’En vestfynsk fejde: Hans Andersen i Bukkerup og Eske Bille på Hagenskov’, Fynske årbøger, 2014, 22-45.
Dahlerup, Troels: Lavadelens krise i dansk senmiddelalder’, Historisk Tidsskrift, 12. rk., bd. IV, 1969, 1-43.
Dahlerup, Troels: ’Den nordiske Adel i Senmiddelalderen. Struktur, funktioner og internordiske relationer’. I Rapporter til det nordiske historiker-møde i København 1971 9-12 august, København: Nordisk Historikermøde, 1971, 45-80.
Dahlerup, Troels: Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd. 6: De fire stænder, 1400-1500, København: Gyldendal,1989.
Danstrup, John et al. (udg.): Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder: fra vikingetid til reformationstid, København: Rosenkilde og Bagger, 1956-1978.
Esmark, Kim: ’Farlige ritualer. Middelalderens politiske kultur mellem antropologiske og tekstlige vendinger’, Passepartout: Skrifter for kunsthistorie, årg. 13, nr. 25, 2005, 56-67.
Esmark, Kim og Hans Jacob Orning: ‘General Introduction’. I Kim Esmark, Lars Hermanson, Hans Jacob Orning og Helle Vogt (red.): Disputing Strategies in Medieval Scandinavia, Leiden/Boston: Brill, 2013, 1-28.
Fritzbøger, Bo: A windfall for the magnates: the development of woodland ownership in Denmark c. 1150-1830, Odense: University Press of Southern Denmark, 2004.
Heebøll-Holm, Thomas Kristian: Ports, Piracy, and Maritime War. Piracy in English Channel and the Atlantic, c. 1280-c. 1330, København: University of Copenhagen, 2011.
Hermanson, Lars:’Makten, individen och kollektivet. Ett alternativt perspektiv på det danska 1100-talets politiska historia’. I Lars Carelli, Lars Hermanson og Hanne Sanders (red.): Ett annat 1100-tal. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark, Göteborg: Makadam Förlag, 2004, 61-99.
Hoff, Anette: Lov og Landskab. Landskabslovenes bidrag til forståelsen af landbrugs- og landskabsudviklingen i Danmark ca. 900-1250, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 1997.
Hvidtfeldt, Johan: ’Paul Johannes Jørgensen: Dansk Retshistorie. (Gads Forlag, 1940.)’ Historie/Jyske Samlinger, Bd. 5, rk. 6, 1941/1942, 80-83.
Hybel, Nils, og Bjørn Poulsen: The Danish Resources c. 1000-1550. Growth and Recession, Leiden/Boston: Brill, 2007.
Ingesman, Per: ’Overvågning og straf på ærkesædets gods ved middelalderens slutning’, Bo og by, 1995, nr. 1, 8-35.
Jexlev, Thelma: ’Lensregnskabernes sagefaldsregistre. Kan de bruges til en vurdering af retspraksis i det 16. og 17. århundrede?’. I Grethe Christensen, Karl-Erik Frandsen, Kai Hørby, Benito Scocozza og Alex Wittendorff (red.): Tradition og Kritik. Festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984, København: Den Danske Historiske Forening, 1984, 163-181.
Jexlev, Thelma: ’Herredstingene i middelalderen. En vigtig lokal faktor og en endnu vigtigere lokalhistorisk kilde’. I Tommy P. Christensen et al. (red.): Slægter, Skjolde, steder. Festskrift til Knud Prange 6. juni 1990, Odense: Odense Universitetsforlag, 1990, 171-181.
Jexlev, Thelma: ’Fra bypatriciat til Rigsrådsadel. Social mobilitet belyst ved eksemplet Eggert Frille’. I Per Ingesman og Jens Villiam Jensen (red.): Riget, magten og æren. Den danske adel 1350-1660, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2001, 126-139.
Jørgensen, Poul Johannes: ’Begreberne Tyveri og Ran i de danske landskabslove’. I Erik Reitzel-Nielsen (red.): Festskrift til Professor, dr. juris Vinding Kruse paa Tresaarsdagen den 30. juli 1940, København: Nyt nordisk forlag v. Juristforbundet, 1940, 155-203.
Jørgensen, Poul Johannes: Dansk strafferet fra reformationen til danske lov, Ditlev Tam og Helle Vogt (red.), København: Jurist- og Økonomforbundet (Narayana Press, Gylling), 2007
Kristensen, Hans Krongaard og Bjørn Poulsen: Danmarks byer i middelalderen, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2016.
Netterstrøm, Jeppe: At forsvare til rette. Værnsforholdet og bøndernes retslige stilling i Danmarks senmiddelalder 1400-1513, Kerteminde: Landbohistorisk Selskab, 2003.
Netterstrøm, Jeppe: ’Mourids Nielsen Gyldenstjernes kvinder’, Den jyske Historiker, nr. 125, 2010, 34-52.
Paulsen, Kirsten Berth: ’Den Skånske Birkeret’, Scandia. Tidsskrift för historisk forskning, bd. 44, 1. h, 1978, 25-57.
Poulsen, Bjørn: Land – By – Marked. To økonomiske landskaber I 1400-tallets Slesvig, Flensborg: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (Winds Bogtr., Haderslev), 1988.
Poulsen, Bjørn: ’Dagliglivets fællesskaber’. I Per Ingesman, Ulla Kjær, Per Kristian Madsen og Jens Vellev (red.): Middelalderens Danmark. Kultur og samfund fra trosskifte til reformation. København: Gads Forlag, 1999, 188-207.
Poulsen, Bjørn: ’Anmeldelse: Bo Fritzbøger: A Windfall for the Magnates. The Development of Woodland Ownership in Denmark c. 1150-1830. University Press of Southern Denmark’, Historisk tidsskrift, 105:1, 2004, 230-252.
Prange, Knud: ’Bonde af Thy. En standshistorisk studie’ Bol og By, 5, 1964, 47-70.
Prange, Knud: ’Lavadelsskæbner i senmiddelalder og renaissance’. I Svend Green-Pedersen, Jens Villiam Jensen og Knud Prange (red.): Profiler i nordisk Senmiddelalder og Renaissance. Festskrift til Poul Enemark, Aarhus: Arusia, 1983, 219-232
Sjöholm, Elsa: Sveriges medeltidslager. Europæisk rättstradition i politisk omvandling, Lund 1988,
Ulsig, Erik: Danske adelsgodser i middelalderen, København: Gyldendal, 1968.
Vognsen, Frederik Lynge: Velbyrdige og beskedne mænd. Stand og status i dansk senmiddelalder’, Historisk Tidsskrift, 118:1, 2018, 51-76.
Vogt, Helle: ’The Power to Judge: Jurisdiction in Property Conflicts in Thirteenth-Century Denmark’. I Kim Esmark, Lars Hermanson, Hans Jacob Orning og Helle Vogt (red.): Disputing Strategies in Medieval Scandinavia, Leiden/Boston: Brill, 2013, 161-180.
Vogt, Helle: ’Danish Penal Law in the Middle Ages: Cases of Homicide and Wounding’. I Stefan Brink og Lisa Collinson (red.): New Approaches to Early Law in Scandinavia, Turnhout: Brepolis, 2014, 185-200.
Zangenberg, H.: ’En lollandsk Gaards Inventar i 1505’, Lolland-Falsters Historiske Samfund, 1928, 36-50.
Publiceret
2020-01-13
Citation/Eksport
Vognsen, F. (2020). TYVERI OG RAN I DANSK SENMIDDELALDER: BORTTAGELSESFORBRYDELSERNES RETSPRAKTISKE BRUG OG SOCIOØKONOMISKE BEGRUNDELSE 1400-1513. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(19), 27-51. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/118078