INKVISITION I ØJENHØJDE: MAGT OG AFMAGT I 1800-TALLETS STRAFFEPROCES

Forfattere

  • Lars Andersen Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

Nøgleord:

Inkvisition, 1800-tallet, restvæsen, magt, fejøsag

Resumé

Lars Andersen: Inkvisition i øjenhøjde: Magt og afmagt i 1800-tallets straffeproces

Traditionel retshistorie skrives ud fra lovtekster, domsafsigelser, og juridiske afhandlinger. Denne artikel tager afsæt i nyere international forskning, der inspireret af kulturhistorie og mikrohistorie analyserer retshistorie ’nede-fra’ – i et aktørperspektiv. Hvordan fungerer retssystemet i praksis og hvordan opleves det af de mennesker, der optræder i forbindelse med det, det være sig dommere, sagførere, retsvidner, anklagede, arrestforvarere osv.? Hvordan tolkes ”i øjenhøjde” handlinger og ord, der kommer til udtryk under en retssag? Som case-studium indeholder artiklen et narrativ om den såkaldte ’Fejøsag’ fra 1880’erne. Det var en retssag, hvor uskyldige, fattige kvinder af en mentalt utilregnelig birkedommer dømmes for barnemord. En dom, Højesteret efter en kommissionsundersøgelse ender med at omstøde. Den historiske scene, hvor den tætte beskrivelse udfolder sig, er ’retslokalet’, hvor forskellige aktørers dagordener er på spil, og hvor der udøves magt på skiftende og uforudsigelige måder. Den reducerede analyseskala giver en ny vinkel på historien og dramaet på Fejø samt myndighedernes behandling af sagen. Artiklen argumenterer overordnet for relevansen af en kulturhistorisk retshistorie, en ’mikro-retshistorie’, der med hensyn til fremtidig kan tænkes at bidrage med nye svar på spørgsmålet om, hvorfor en modernisering af retsvæsenet, navnlig strafferetsplejen, udeblev i Danmark i 1800-tallet.

Referencer

Albrechtsen, Kristian: Femti kriminalsager fra vor tid, København: Politikens Forlag, 1958.

Andersen, Per: Studier i dansk proceshistorie. Tiden indtil Danske Lov 1683, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010.

Brun, P. M.: Et Kriminalforhør, København: C. A. Reitzel, 1892.

Christiansen, Palle Ove: ’Forståelsen af det anderledes’, Historisk Tidsskrift 101 (1), 2001, 111-145.

Friis, Achton: De Danske Øer II, København: Gyldendals Forlag, 1927.

Fritzbøger, Bo: ’Mikrohistorie og Aktør-Netværks-Teorier: Kontekst, repræsentation og relevans’, Temp – tidsskrift for historie 5, 2012, 104-123.

Frost, Jep Lausen: ’Lidt retshistorie. Tiden før retsreformen af 1919’. I Jep Lausen Frost (red.) De gamle Byfoged-, Birke- og Herredsfuldmægtige, København: G. E. C. Gads Forlag, 1967, 11-29.

Garde, Peter: Konger, krigere og andet godtfolk, København, Forlaget Thomson, 2004.

Garde, Peter: Dommerens litteraturhistorie, Frederiksberg: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007.

Ginzburg, Carlo: Osten og ormene – Kosmos ifølge en 1500-tals møller, Aarhus: Forlaget Klim, 2006.

Ginzburg, Carlo: ’Inkvisitoren som antropolog’. I Morthen Thing og Gert Sørensen (red.): Carlo Ginzburg: Spor – om historie og historisk metode, København: Museum Tusculanums Forlag, 1999, 142-151.

Glarbo, N. H.: ’Mangler i vor nuværende Strafferetspleje’, Dansk Tidsskrift 1904, 39-55.

Goos, Carl: Den danske Straffeproces i Forhold til Strafferetsplejens Grundsætninger fra Chr. V’s Lov til Nutiden, København: G. E. C. Gads Forlag, 1880.

Goos, Carl: Den Danske Kriminal-Proces, København: H. Schreier, 1888.

Goos, Carl: Den danske Strafferets specielle del, bd. 1, København: Gyldendal, 1895.

Grundtvig, Stener: ’Et Kriminalforhør (anm.)’. Ugeskrift for Retsvæsen 1892, 977-978.

Hage, Hother: De faste Statsdommere og Edsvorneretten, København: C. A. Reitzels Forlag, 1847.

Halkier, H. B.: Om Retsreformen fra et praktisk Synspunkt, København: G.E.C. Gad, 1892.

Hein, A.: ’Vore Dommere’, Tilskueren 1896, 41-59.

Henrichsen, Erik: ’Retsreformen’, Tilskueren 1900, 95-122.

Hett, Benjamin Carter: Death in the Tiergarten: murder and criminal justice in the Kaiser’s Berlin, Boston, Mass.: Harvard University Press, 2004.

Holm, Emil Malling: Fra en Forhørsvirksomhed, København: G. E. C. Gad, 1883.

Johansen, Oscar: Kriminel Retspleje, København: Studentersamfundets Smaaskrifter, 1890.

Jørgensen, Harald: Thi kendes for ret. Studier i de civile københavnske domstoles historie i perioden ca. 1660 til 1919, København: G. E. C. Gads Forlag, 1980.

Jørgensen, Troels G.: ’Fejøsagen’, Juristen 1938, 49-58.

Jørgensen, Troels G.: Retsreformen 1849 til i dag, København: Arne Frost-Hansens Forlag 1950.

Knepper, Paul: Writing the history of crime, London: Bloomsbury Publishing, 2016.

Knudsen, Pernille Ulla: Lovkyndighed og vederhæftighed. Sjællandske Byfogeder 1682-1801, Frederiksberg: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001.

King, Peter: Crime and law in England, 1750-1940. Rethinking justice from the margins, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Krogh, Tyge et al. (red.): Cultural Histories of Crime in Denmark 1500 to 2000, London, Routledge, 2018.

Lange, F. M.: Udvalg af danske og udenlandske Criminalsager og af mærkelige Forhandlinger om saadanne, bd. 6, København: C. A. Reitzels forlag, 1841.

Lerdam, Henrik: Birk, lov og ret. Birkerettens historie i Danmark indtil 1600, København: Museum Tusculanum, 2004.

Løgstrup, Birgit: Dommer og administrator. Herredsfogeden 1790-1868, København: G.E.C. Gad, 1982.

Munch-Petersen, H.: Retsreformen med Hensyn til vor Strafferetspleje, København: G. E. C. Gad, 1902.

Munch-Petersen, H.: Retspleje og Kultur, København: J. H. Schultz, 1913.

Neergaard, Jens Veibel: Morderne Ole P. Kollerød’s, Ole Hansen’s, og og Peter Christian Knudsen’s og flere andre Forbryderes Criminalsag, historisk psychologisk bearbejdet,
København: Reitzels Forlag, 1838.

Nellemann, Johannes: Civilprocessens almindelige Del, København: 1868.

Nielsen, Beth Grothe: Letfærdige Qvindfolk – om Gisle Nielsdatter og andre barnemordersker, Stenløse: Delta, 1983.

Nørregaard, Georg: ’Forholdet til offentligheden’. I Povl Bagge et al. (red.): Højesteret 1661-1961, I, København: G. E. C. Gads Forlag, 1961, 424-479.

Pedersen, Karl Peder: I kommissionens kløer. Kommissionsdomstolene – dansk forvaltnings særlige undersøgelses- og domstolsinstanser, København: Statens Arkiver, 2002.

Pedersen, Karl Peder: Straffeprocessen i enevældens Danmark. En introduktion, 2012. https://www.academia.edu/1551115/Straffeprocessen_i_enev%C3%A6ldens_Danmark (22.3.2019).

Plesner, Karen: Retfærdighedens hus, København: Det Schønbergske Forlag, 1961.

Pontoppidan, Knud: Retsmedicinske Forelæsninger og Studier, København: Gyldendal, 1907.

Scott, James C.: Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts, New Haven: Yale University Press, 1990.

Siemens, Daniel: ’Towards a New Cultural History of Law’, InterDisciplines 2, 2012, 18-45.

Smith, Jørgen: ’Ildebrandskommissionerne. Hvem var Sylow?’, Politihistorisk Selskabs Årsskrift 1984, 29-69.

Stenfeldt, Niels: Træk af Livet på Fejø i svundne Tider, Nykøbing Falster: Lolland-Falsters Historiske Samfund, 1931.

Tage-Jensen, S: Danske Kriminalsager 1838-1938, København: Forlaget Norden, 1945.

Tamm, Henrik: ’Ideer og personer bag retsplejereformen’. I O. A. Borum et al. (red.): Retsplejeloven gennem 50 år, Frederiksberg: Juristforbundets Forlag, 1969, 9-55.

Tamm, Ditlev: Dansk retshistorie, Frederiksberg: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udg., 1996.

Tocqueville, Alexis de: Democracy in America, bd. I, New York: Bantam Classics, 2004.

Tybjerg, E.: ’Inkvisitionsproces’. I Chr. Blangstrup (red.) Salmonsens Konversationsleksikon. Anden Udgave, Bind XII, 1922, 400-401.

Waaben, Knud: ’Rettergangsfejl i 1800-tallets straffeproces’. I J. Olsen (red.): Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, Frederiksberg: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004, 677-690.

Zahlmann, F.C.C.: ’En Kriminalsag. Indlæg til Forsvar for Inkvisitionsprocessen’, Ugeskrift for Retsvæsen 1895, 1-18.

Downloads

Publiceret

2019-09-08

Citation/Eksport

Andersen, L. (2019). INKVISITION I ØJENHØJDE: MAGT OG AFMAGT I 1800-TALLETS STRAFFEPROCES. Temp - Tidsskrift for Historie, 9(18), 148–172. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/115841