Landmænd er da økonomisk rationelle – eller? Danske landmænds respons på pesticidafgifter

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v52i2.130802

Nøgleord:

begrænset rationalitet, miljøafgifter, pesticidpolitik, politikdesign, målgruppeadfærd

Resumé

Teorien om begrænset rationalitet udviklet af Herbert Simon (1947) er et af de første bidrag til den politologiske litteratur, der eksplicit fokuserer på beslutningsprocesser og kobler kognitiv forskning med beslutningsprocesser på både individ- og organisatorisk niveau. I tråd med nyere adfærdsforskning er afsættet, at offentlige politikker bør designes med udgangspunkt i en realistisk forståelse af målgruppers adfærd for at sikre en effektiv implementering. Artiklen analyserer danske landmænds respons på to pesticidafgifter, der har haft forskellig succes. Ingen af de to afgifter har dog helt nået de forventede pesticidreduktioner, der var baseret på antagelser om, at landmænd agerer økonomisk rationelt. Vi undersøger, om responsen på de to afgifter kan forklares med, at landmænd er begrænset rationelle, og om forskellen i respons skyldes, at designet i den nye afgift i højere grad end den gamle passer til landmændenes beslutningsprocesser. Vi finder, at landmændenes beslutningsprocesser viser træk af begrænset rationel beslutningstagning, som kan bidrage til at forklare, at ingen af afgifterne virkede så stærkt som forventet. Men i 2013 fordobledes afgiftens gennemsnitlige niveau. Det kan have fået flere landmænd til at opprioritere økonomiske hensyn og dermed forklare den større respons på denne afgift.

Referencer

Battaglio, R. Paul, Paolo Belardinelli, Nicola Bellé og Paola Cantarelli (2019). Behavioral public administration ad fontes: a synthesis of research on bounded rationality, cognitive biases, and nudging in public organizations 79 (3): 304-320. doi: 10.1111/puar.12994.

Bichel-udvalget (1998). Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen. Rapport fra Hovedudvalget. Bichel-udvalget.

Bækgaard, Martin og Søren Serritzlew (2016). Interpreting performance information: Motivated reasoning or unbiased comprehension. Public Administration Review 76 (1): 73-82.

Chabé-Ferret, Sylvain, Philippe Le Coent, Arnaud Reynaud, Julie Subervie og Daniel Lepercq (2019). Can we nudge farmers into saving water: Evidence from a randomized experiment. European Review of Agricultural Economics 46 (3): 393-416.

Christiansen, Peter Munk og Anne Mette Kjær (2020). Strukturer og aktører i analyser af politiske beslutninger. Politica 52 (2): 83-103.

Cyert, Richard M. og James G. March (1963). A Behavioural Theory of the Firm. New Jersey: Prentice Hall.

Erhvervsstyrelsen (2019). Myndigheders konsekvensvurderinger. https://erhvervsstyrelsen.dk/myndigheders-konsekvensvurderinger (15. september 2019).

Finansministeriet (2017). Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. August 2017. https://www.fm.dk/publikationer/2017/vejledning-i-samfundsoekonomiske-konsekvensvurderinger (15. september 2019).

Folketinget (1986). F 26 (oversigt): Forespørgsel til miljøministeren om forbruget af bekæmpelsesmidler. http://webarkiv.ft.dk/?/samling/19851/MENU/00000093.htm (13.09.2018)

Gigerenzer, Gerd og Reinhard Selten (2001). Rethinking rationality, pp. 1-12 i Gerd Gigerenzer og Reinhard Selten (red.), Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox. Cambridge: MIT Press

Hall, Peter (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain. Comparative Politics 25 (3): 275-296.

Howlett, Michael (2018). Matching policy tools and their targets: Beyond nudges and utility maximization in policy design. Policy & Politics 46 (1): 101-124.

Jones, Bryan (2001). Politics and the Architecture of Choice. Bounded Rationality and Governance. Chicago: University of Chicago Press.

Kahneman, Daniel (2012). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Kahneman, Daniel og Amos Tversky (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econometrica 47 (2): 263-291.

Kolstad, Charles (1999). Environmental Economics. Oxford: Oxford University Press.

Konkurrencestyrelsen (2006). Konkurrenceredegørelse 2006.

Lindblom, Charles (1958). The science of muddling through. Public Administration Review 19: 79-88.

March, James og Herbert Simon (1958). Organizations. New York: Wiley.

Miljøministeriet (1986) Miljøministerens handlingsplan for nedsættelse af forbruget af bekæmpelsesmidler (Bilag til bet. o. lovf. vedr. kemiske stoffer og produkter – Bilag IV, December 1986).

Miljøministeriet (2008). Evaluering af målopfyldelse og virkemidler i Pesticidplan 2004-09 (Miljøprojekt nr. 1247), Rambøll Management.

Miljøstyrelsen (2018). Evaluering af den differentierede pesticidafgift. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 26.

Miljøstyrelsen (2019). Bekæmpelsesmiddelstatistik 2017. Behandlingshyppighed og pesticidbelastning baseret på salg og forbrug. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 31, maj 2019.

Nielsen, Helle Ørsted (2010). Bounded Rationality in Decision-making. Manchester: Manchester University Press.

Nielsen, Helle Ørsted, Anders Branth Pedersen, M. T. Konrad og S. Gyldenkærne (2020). Evaluering af denomlagte pesticidafgift Betydningen af beslutningsadfærd for pesticidanvendelsen. Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 183. Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, April .

North, Douglass (1993). What do we mean by rationality? Public Choice 77: 159-162.

OECD (2010). OECD/EEA database on instruments used for environmental policy and natural resources management. http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/ (10. maj 2010).

Payne, John W., James R. Bettman og Eric J. Johnson (1993). The Adaptive Decision Maker. New York: Cambridge University Press .

Pedersen, Anders Branth og Helle Ørsted Nielsen (2017). Effectiveness of pesticide polices: the experiences of Danish pesticide regulation, i Moshe Call og Eric (red.), Environmental Pest Management: Challenges for Agronomists, Ecologists, Economists and Policymakers. John Wiley.

Pedersen, Anders Branth, Tove Christensen, Helle Ørsted Nielsen og Berit Hasler (2011). Barrierer i landmændenes beslutningsmønstre vedrørende ændret pesticidanvendelse. Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning.

Pedersen, Anders Branth, Helle Ørsted Nielsen, Tove Christensen og Berit Hasler (2012). Optimising the effect of policy instruments: A study of farmers’ decision rationales and how they match the incentives in Danish pesticide policy. Journal of Environmental Planning and Management 55 (8): 1094-1110. doi: 10.1080/09640568.2011.636568.

Schneider, Anne og Helen Ingram (1990). Behavioural assumptions of policy tools. The Journal of Politics 52 (2): 510-529.

Simon, Herbert A. ( 1955). A behavioural model of rational choice. The Quarterly Journal of Economics 69 (1): 99-118.

Simon, Herbert A. (1947/1976). Administrative Behaviour: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations. New York: The Free Press.

Simon, Herbert A. (1990). Invariants of human behavior. Annual Review of Psychology 41: 1-19.

Simon, Herbert A. (1997). Models of Bounded Rationality: Empirically Grounded Economic Reason. Cambridge: MIT Press.

Simon, Herbert A. (2001). Rationality in society, pp. 12782-12786 i International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences.

Skatteministeren (Carsten Koch) (1995). Forslag til lov om bekæmpelsesmidler. Lovforslag nr. L186. Fremsat den 7. marts 1995 af skatteministeren.

Skatteministeren (Ole Stavad) (1998). Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler og lov om ændring af forskellige punktafgiftslove (Afgiftsforhøjelse m.v.) 1997/2 LSF 44.

Skatteministeriet (2012). Lovforslag L171, Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Fremsat den 25. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen). https://www.ft.dk/ripdf/samling/20111/lovforslag/l171/20111_l171_som_fremsat.pdf

Skatteministeriet, Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Dansk Planteværn, Dansk Erhvervsgartnerforening, De Danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Landbrugsraadet, Danmarks JordbrugsForskning (2001). Rapport om muligheden for at omlægge pesticidafgiften til en afgift på behandlingshyppighed. København: Skatteministeriet. https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/2001/april/rapport-om-muligheden-for-at-omlaegge-pesticidafgiften-til-en-afgift-paa-behandlingshyppighed,-oktober-2004 (13. september 2019)

Speck, Stefan, Mikael Skou Andersen, Helle Ørsted Nielsen, Anders Ryelund og Carey Smith (2006). The Use of Economic Instruments in Nordic and Baltic Environmental Policy 2001-2005. TemaNord 2006:525. København: Nordisk Ministerråd.

Straßheim, Holger og Silke Beck (red.) (2019). Handbook of Behavioural Change and Public Policy. Edward Elgar.

Thaler, Richard og Cass Sunstein (2008). Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. New Haven: Yale University Press.

Tversky, Amos og Daniel Kahneman (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science 185: 1124-1131.

Woods, Bryndis Arndal, Helle Ørsted Nielsen, Anders Branth Pedersen og Dadi Kristofersson ( 2017). Farmers’ perceptions of climate change and their likely responses in Danish agriculture. Land Use Policy 65: 109-120.

Ørum, Jens Erik (2003). Opdatering af Bicheludvalgets driftsøkonomiske analyser. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 20.

Ørum, Jens Erik, L. N. Jørgensen og Per Kudsk (2013). Potentiel reduktion i pesticidbelastning ved substitution af midler og anvendelse af IPM: en analyse af de største afgrøder og pesticidanvendelse. IFRO Udredning, Nr. 2013/17.

Ørum, Jens Erik, Mads V. Boesen, Lise N. Jørgensen og Per Kudsk (2008). Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en reduceret pesticidanvendelse i dansk landbrug. København: Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. Rapport/Fødevareøkonomisk Institut, Nr. 197.

Downloads

Publiceret

2020-05-18

Citation/Eksport

Nielsen, H. Ørsted, & Pedersen, A. B. . (2020). Landmænd er da økonomisk rationelle – eller? Danske landmænds respons på pesticidafgifter. Politica, 52(2), 104–124. https://doi.org/10.7146/politica.v52i2.130802