https://tidsskrift.dk/politica/issue/feed Politica 2024-02-01T08:16:28+01:00 Annette Bruun Andersen annette@ps.au.dk Open Journal Systems <p>The journal Politica is a Danish scientific journal of political science. It is published by members of staff at Institute of Political Science at Aarhus University and University of Southern Denmark. The journal is accessible at tidsskrift.dk from 1968 till 2001.<br><br><br></p> https://tidsskrift.dk/politica/article/view/142992 Dansk statsborgerskab: en gave der ikke er givet 2024-01-09T12:57:07+01:00 Tore Vincents Olsen tvo@ps.au.dk <p>For strammerne i diskussionen om tildeling af dansk statsborgerskab er statsborgerskabet ikke en menneskeret eller noget, man kan gøre sig berettiget til ved at indfri et bestemt sæt af krav. Det er en gave eller et privilegium, som tildeles udlændinge på baggrund af folketingsmedlemmernes gode vilje, hvis og når sidstnævnte føler sig overbeviste om, at førstnævnte genuint bekender sig til de danske værdier og ikke udgør en trussel for demokratiet. I forsvaret for demokratiet og de liberale frihedsrettigheder skal lovgiverne kunne agere suverænt og suspendere alle principper. Derved gentager strammernes position det militante demokratis dilemma: Transformerer forsvaret af demokratiet det til dets modsatte?</p> 2024-02-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Politica https://tidsskrift.dk/politica/article/view/142993 Forskelsbehandling op til valg? Sammenhængen mellem den elektorale cyklus og deservingness-heuristikken 2024-01-09T13:01:32+01:00 Victor Hejstvig-Larsen vnh@ps.au.dk Ebbe Normann Kristiansen ebben12@gmail.com <p>Denne artikel undersøger, om den elektorale cyklus – det fænomen at politikere indfører mere generøs policy tæt på et parlamentsvalg – betinges af modtagergruppers status som deserving. Vi argumenterer for, at strategiske politikere vil time generøs policy op til valg, men kun for deserving modtagergrupper, hvis velfærdsbehov ikke opfattes som selvforskyldte. For at undersøge argumentet har vi kodet et nyt datasæt over alle Folketingets vedtagne lov- og beslutningsforslag fra 1975 til 2019 indenfor fem policyområder. Gennem lineære sandsynlighedsmodeller finder vi, at politikere begynder at indføre yderligere generøs policy for deserving grupper tæt på valg, mens sammenhængen ikke findes for undeserving modtagergrupper. Vores fund peger i retning af en mere disaggregeret tilgang til studiet af den elektorale cyklus.</p> 2024-02-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Politica https://tidsskrift.dk/politica/article/view/142994 Borgernes til- og fravalg af daginstitutioner – et conjoint eksperiment 2024-01-09T13:06:32+01:00 Peter Rasmussen Damgaard pda@sam.sdu.dk Morten Hjortskov mohl@vive.dk Jakob Majlund Holm jakob.m.holm@gmail.com <p>Borgeres til- og fravalg i velfærdsstaten har store konsekvenser for kvaliteten og indretningen af den offentlige service. Derfor er det også vigtigt for politikere og beslutningstagere at vide, hvilke faktorer der har indflydelse på borgernes til- og fravalg, og hvordan borgerne afvejer dem mod hinanden. Vi undersøger disse spørgsmål i en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, hvor vi beder respondenterne tage stilling til daginstitutionsvalg i et conjoint eksperiment. Resultaterne viser, at de inkluderede faktorer alle har meningsfulde effekter på sandsynligheden for valget af en daginstitution. Dog ser information om, hvorvidt daginstitutionen er offentlig eller privat/selvejende, ikke ud til at have nogen indflydelse. Desuden ser vi på, om en højere andel af uddannede pædagoger kan dæmpe den negative effekt af lave normeringer – det viser sig ikke at være tilfældet.</p> 2024-02-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Politica https://tidsskrift.dk/politica/article/view/142995 Parlamentariske forhandlinger i Danmark 2024-01-09T13:11:53+01:00 Asbjørn Skjæveland skjaeveland@ps.au.dk <p>Forhandlingsteorien fortæller, hvordan man bør forhandle, hvis man vil forhandle klogt. Her lærer man om at gøre kagen større, og om hvordan man får så stor en bid af kagen som muligt. Forhandlinger er helt centrale i politik. Alligevel er der ikke mange videnskabelige studier, der anvender forhandlingsteorien på forhandlinger om lovgivning, ej heller om danske lovgivningsforhandlinger. Derimod findes der litteratur, der beskriver faktiske danske forhandlinger om lovgivning. Hvor godt svarer forhandlingslitteraturen og de beskrevne forhandlinger til hinanden? Politikerne kan i varierende grad lære noget af forhandlingsteorien, og forhandlingsteorien kan også lære noget af den danske forhandlingspraksis. Ministerens dominerende rolle i de parlamentariske forhandlinger reducerer væsentligt de kompleksitetsproblemer, som ellers forbindes med flerpartsforhandlinger.</p> 2024-02-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Politica https://tidsskrift.dk/politica/article/view/143233 Danish citizenship: A gift you should not take for granted 2024-01-31T13:46:59+01:00 Tore Vincents Olsen tvo@ps.au.dk <p>For the hawks in the Danish debate on naturalization, Danish citizenship is not a human right or something that you can earn by living up to a specific set of criteria. Rather, it is something that members of parliament bestow on foreigners as a benevolent act, if the members are convinced that the foreigners are genuinely committed to Danish values and do not constitute a threat to democracy. In the hawks’ view, the members of parliament are sovereign and should be able to suspend all principles in the defense of democracy and liberal rights. Thereby the hawks repeat the dilemma of militant democracy: Does the defense of democracy turn democracy into its opposite?</p> 2024-02-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Politica https://tidsskrift.dk/politica/article/view/143236 Differential treatment close to the election? The relationship between the electoral cycle and the deservingness heuristic 2024-01-31T13:51:52+01:00 Victor Hejstvig-Larsen vnh@ps.au.dk Ebbe Normann Kristensen ebben12@gmail.com <p>This article investigates whether the electoral cycle – the phenomenon where politicians formulate more generous policy close to elections – is moderated by the deservingness status of the recipient of said generous policy. We argue that strategic politicians will design generous policy only for deserving recipients whose welfare needs are perceived as self-inflicted. To test this, we coded all adopted acts and parliamentary resolutions in the Danish parliament from 1975-2019 that target five societal groups. With linear probability models, we find that politicians do in fact introduce more generous policies for deserving groups close to elections, while the effect of the electoral cycle is non-existent for undeserving groups. Our findings point towards a more disaggregated approach in the study of the electoral cycle.</p> 2024-02-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Politica https://tidsskrift.dk/politica/article/view/143238 Citizens’ choice of daycare provider: A conjoint experiment 2024-01-31T13:54:16+01:00 Peter Rasmussen Damgaard pda@sam.sdu.dk Morten Hjortskov mohl@vive.dk Jakob Majlund Holm jakob.m.holm@gmail.com <p>In modern welfare states, citizens’ choice of service providers is consequential for both service quality and the design of public services. Politicians and other central decision makers have a substantial interest in understanding how different factors affect citizens’ choice of service and how citizens make trade-offs between these factors. Using a conjoint experiment on a representative sample of Danish citizens, we study the importance of different organizational factors in the choice of daycare provider. Our results show that all included factors have meaningful effects on the propensity to choose a given provider. However, information about public vs. private ownership does not seem to have an impact on service choice. Additionally, we study whether having a high proportion of staff with pedagogical education can offset the negative impact of a poor staff to child ratio – this turns out not to be the case.</p> 2024-02-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Politica https://tidsskrift.dk/politica/article/view/143240 Parliamentary negotiations in Denmark 2024-01-31T13:57:53+01:00 Asbjørn Skjæveland skjaeveland@ps.au.dk <p>Negotiation theory tells us how we should negotiate if we want to negotiate wisely. We learn how to make the cake larger and how to get as big a bite as possible. Negotiations are key in politics. Even so, not many scientific studies apply the negotiation theory framework to legislative negotiations, including Danish legislative negotiations. On the other hand, there is a literature that describes actual legislative negotiations in Denmark. To what extent do the negotiations literature and the described real-life negotiations match each other? Danish politicians can learn from negotiation theory to varying degrees, and negotiation theory can learn from Danish legislative negotiations. The dominant role of the minister in parliamentary negotiations substantially reduces the complexity problems normally associated with multiparty negotiations.</p> 2024-02-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Politica