Det arktiske vindue – et kig til Grønlands udenrigspolitik

Forfattere

  • Alexander Niels-Jacob Hviid

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130593

Nøgleord:

rigsfællesskabet, Grønland, udenrigspolitik, Arktis, Den Europæiske Union

Resumé

I både hjemmestyreloven og senere selvstyreloven er det slået fast, at Grønland havde og har et vist juridisk handlerum til selv at føre udenrigspolitik. Det har imidlertid altid været uklart, præcist hvor stort dette udenrigspolitiske handlerum er. Denne juridiske uklarhed kom til udtryk i praksis i casen det ”arktiske vindue” fra 1999. Dengang som nu havde København og Nuuk divergerende opfattelser af Grønlands udenrigspolitiske handlerum. Denne forskellighed blev ikke kommunikeret åbent men snarere fejet ind under gulvtæppet. Den grundlæggende juridiske uklarhed er imidlertid blevet videreført i selvstyreloven, som er gældende i dag. De dynamikker, som denne artikel belyser, fortsætter derfor med at præge dansk-grønlandske relationer. Dette bliver mere problematisk efterhånden, som den geopolitiske konkurrence øges, og rigsfælleskabet skal håndtere et stigende antal internationale aktører i Arktis.

Forfatterbiografi

Alexander Niels-Jacob Hviid

Cand.mag. i samfundsfag fra KU, cand.soc. i international sikkerhed og folkeret fra SDU. Siden 2016 underviser hos organisationen DIS – Study Abroad i fagene Humanitarian Law and Armed Conflict, Arctic Geopolitics og Cyberwarfare. Siden 2020 ekstern lektor hos Center for War Studies på SDU.

Referencer

Ackrén, Maria (2019). From bilateral to trilateral agreement: The case of Thule Air Base, pp. 33-42 i Lustinsse Heininen, Heather Exner-Pirot og J. Barnes (red.), Redefining Arctic Security: Arctic Yearbook 2019. https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2019 (18. juli 2021).

Airoldi, Adele (2008). The European Union and the Arctic: Policies and actions. København: Nordisk Ministerråd. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701329/FULLTEXT01.pdf (16. februar 2021).

Archer, Cliver (2003). Greenland, US bases and missile defence: New two-level negotiations? Cooperation and Conflict 38 (2): 125-147.

Beamer, Glenn (2002). Elite interviews and state politics research. State Politics & Policy Quarterly 2 (1): 86-96.

Catellani, Nicola (2000). Outlining the Northern Dimension: Toward regional cooperation in Northern Europe, pp. 3-30 i Nicola Catellani og Antonio Missiroli (red.), The European Union’s Northern Dimension. Laboratorio Cespi nr. 1, Marts.

Commission of the European Communities (1998). Communication from the Commission: A Northern Dimension for the Policies of the Union. http://aei.pitt.edu/3360/ (16. februar 2021).

Commission of the European Communities (2008) Communication to the European Parliament and the Council – The European Union and the Arctic Region. http://eeas.europa.eu/arctic_region/docs/com_08_763_en.pdf (16. februar 2021)

Fogh Rasmussen, Anders: (2002). Priorities of the Danish Presidency – From Copenhagen to Copenhagen. Address by Prime Minister Anders Fogh Rasmussen, DUPI-Conference, June 14, 2002. http://www.stm.dk/_p_7374.html (16. juli 2016).

Frederiksen, Morten (2015). Mixed methods-forskning, pp. 197-213 i Svend Brinkman og Lene Tanggaard (red.), Kvalitative metoder – en grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Grønlands Landsting (1999) 15. Mødedag, tirsdag 26 oktober: Punkt 7. Udenrigspolitisk Redegørelse. http://www.inatsisartut.gl/dvd/cd-rom/samlinger/EM-1999/Dagsordenens%20punkt%2007-1.htm (16. februar 2021).

Grønlands selvstyrekommision (2003). The Commission on Self-Governance – A Presentation. http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Naalakkersuisut/DK/Selvstyre/Betaenkning/Resumé%20af%20betænkning%20ENG.pdf (21. maj 2021).

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission (2008). Betænkning om selvstyre i Grønland. http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Naalakkersuisut/DK/Selvstyre/Grønlandsk-Dansk%20Selvstyrekommissionens%20betænkning.pdf (21. maj 2021).

Heikkilä, Markku (2006). The Northern Dimension. Published by Europe Information, Ministry for Foreign Affairs of Finland, 188c/2006. http://www.eurooppatiedotus.fi/public/download.aspx?ID=21875&GUID=%7B4B7A9DB6-5A3E-41AF-B007-05DADB6D4C56%7D (15. juli 2016).

Henriksen, Anders og Jon Rahbek-Clemmensen (2017). Grønlandskortet – Arktis’ betydning for Danmarks indflydelse i USA. København: Center for Militære Studier.

Joenniemi, Pertti og Alexander Sergounin (2003). Russia and the European Union’s Northern Dimension – Encounter or Clash of Civilizations? Nizhny Novgorod Linguistic University Press.

Kvale, Steinar og Svend Brinkmann (2009). Interview – introduktion til et håndværk. 2.udg. København: Hans Reitzels Forlag.

Loukacheva, Natalia (2007). The Arctic Promise: Legal and Political Autonomy of Greenland and Nunavut. University of Toronto Press.

Naalakkersuisut. Fisheries Partnership Agreement. https://naalakkersuisut.gl/en/Naalakkersuisut/Greenland-Representation-to-the-EU/European-Union-and-Greenland/Fisheries-Partnership-Agreement (16. februar 2021).

Putnam, Robert (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. International Organization 42 (3): 427-460.

Sergounin, Alexander (2000). The rise of transregionalism in Russia: The case of the European Union’s northern dimension. International Journal of Political Economy 30 (3): 58-80.

Stenlund, Peter og Marja Nissinen (1999). A Northern Dimension for the Policies of the European Union. Ministry for Foreign Affairs of Finland. http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=50831&nodeid=15145&contentlan=2&culture=en-US (15. juli 2016).

Vooren, Bart Van og Ramses A. Wessel (2014). EU External Relations Law: Text, Cases and Materials. Cambridge University Press.

Wegge, Njord (2012). The EU and the Arctic: European foreign policy in the making. Arctic Review on Law and Politics 3 (1): 6-29.

Østergaard, Eva Victoria Arpe, Mathilde Agerskov og Morten Muff Pedersen (2021). Paradiplomatiske relationer i Rigsfællesskabet. Økonomi og Politik 1. https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/oep/files/2021/1_2021/1_2021_11.pdf.

Juridiske kilder

Fuldmagtsloven. Lov nr. 577 af 24. juni 2005. https://w0.dk/~chlor/www.retsinformation.dk/lov/l20990.html (25 maj, 2021)

Hjemmestyreloven. Lov nr. 577 af 29. november 1978. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1978/577 (25 maj, 2021)

Selvstyreloven. Lov nr. 473 af 12. juni 2009. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/473 (25 maj, 2021)

Amsterdamtraktaten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A11997D%2FTXT (25 maj, 2021)

Lissabon traktaten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN (25 maj, 2021)

Downloads

Publiceret

2022-02-01

Citation/Eksport

Hviid, A. N.-J. (2022). Det arktiske vindue – et kig til Grønlands udenrigspolitik. Politica, 54(1), 44–63. https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130593