Frikommuneforsøg bør (også) forstås ud fra en innovationsdoktrin

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v53i3.130452

Nøgleord:

forsøgsvirksomhed, reformer, bureaukrati, New Public Management, New Public Governance

Resumé

Der er en lang dansk og nordisk tradition for frikommuneforsøg, hvor kommuner får undtagelser fra lovgivningen, så de kan eksperimentere med nye velfærdsløsninger. På trods af et stort samfundsmæssigt fokus på fænomenet er der er behov for at kvalificere de styringsdoktriner, som beslutningstagere kan bruge til at udvikle og evaluere frikommuneforsøg. Gennem en analyse af frikommuneidéen og de danske frikommuneforsøgs udvikling og indhold identificeres styrker og svagheder i de historisk mest centrale styringsdoktriner – bureaukrati, New Public Management og New Public Governance. Disse doktriner giver imidlertid ikke et fuldt dækkende grundlag for at forstå frikommuneforsøgenes innovative kerne og de styringsmuligheder, der knytter sig hertil. I artiklen introduceres derfor en supplerende innovationsdoktrin, der direkte kan adressere centrale elementer i innovationsprocesser centreret omkring entreprenørskab og spredning inden for en statslig rammesætning af lokale innovative eksperimenter.

Forfatterbiografier

Ulf Hjelmar

Professor mso, VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Forsker i offentlig forvaltning med fokus på velfærdsinnovation og styring. Særlig fokus er på innovativt og løsningsorienteret arbejde i kommuner og regioner, især nye former for samarbejde på tværs af fagprofessionelle grupper og inddragelse af private aktører i opgaveløsningen.

Mads Leth Jakobsen

Lektor i statskundskab og vicecenterleder på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet. Forsker i offentlig ledelse og styring og den offentlige forvaltnings indretning og udfordringer med fokus på bureaukrati og innovation.

Referencer

Andersen, Lotte Bøgh, Carsten Greve, Kurt Klaudi Klausen og Jakob Torfing (2020). Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens, 2. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Andersen, Simon Calmar og Mads Leth Jakobsen (2018). Political pressure, conformity pressure, and performance information as drivers of public sector innovation adoption. International Public Management Journal 21 (2): 213-242

Askim, Jostein, Ulf Hjelmar og Lene Holm Pedersen (2018): Turning innovation into evidence-based policies: Lessons learned from free commune experiments, Scandinavian Political Studies 41 (4): 288-308.

Baldersheim, Harald og Krister Ståhlberg (red.) (1994). Towards the self-regulating municipality: Free communes and administrative modernization in Scandinavia. Aldershot: Dartmouth Press.

Baldersheim, Harald og Lawrence Rose (2014). Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. udg. Bergen: Fagbokforlaget.

Bevan, Gwyn og Christopher Hood (2006). What’s measured is what matters: Targets and gaming in the English public health care system. Public Administration 84 (3): 517-538.

Borins, Sandford (2014). The persistence of innovation in government. Washington DC: Brookings Institution Press

Brown, Kerry og Stephen P. Osborne (2012). Managing change and innovation in public service organizations. London: Routledge.

Buurman, Margaretha, Josse Delfgaauw, Robert Dur og Seth Van den Bossche (2012). Public sector employees: Risk averse and altruistic? Journal of Economic Behavior & Organization 83: 279-291.

Carstensen, Helle, Ulf Hjelmar og Lene Krogh Jeppesen (2017). Innovationsevaluering – når resultatmålinger understøtter reel innovation. Økonomistyring & Informatik 32 (3): 207-222.

Christensen, Tom og Per Lægreid (2011). Complexity and hybrid public administration: Theoretical and empirical challenges. Public Organization Review 11 (4): 407-423.

Finansministeriet (2010). Finansloven 2011. København.

Gieske, Hanneke, Arwin Van Buuren og Victor Bekkers (2016). Conceptualizing public innovative capacity: A framework for assessment. Innovation Journal 21 (1): 1-27.

Hansen, Morten Balle og Mads Leth Jakobsen (2013). Offentlig sektor-innovation: Hvad er det? Og hvad er værd at vide om det? Politica 45 (3), 243-249.

Hartley, Jean (2006). Innovation and its contribution to improvement: A review for policymakers, policy advisers, managers and researchers. London: Warwick Business School.

Hjelmar, Ulf (2019). The institutionalization of public sector innovation. Public Management Review 23 (1): 53-69.

Hjelmar, Ulf og Niels Ejersbo (2019). Frikommuneforsøg 2016-2020. Status over forsøg. København: VIVE.

Holm-Petersen, Christina, Alexandrine Schmidt, Rikke Povlsen, Emilie Hjermitslev Johnsen og Mads Leth Jakobsen (2020). Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren. København: VIVE.

Hood, Christopher (1991). A public management for all seasons? Public Administration 69 (1): 3–19.

Hood, Christopher og Michael Jackson (1991). Administrative argument. Aldershot: Dartmouth.

Jakobsen, Mads Leth (2009). Bureaukratisering som begreb: Fra politisk skældsord til videnskabeligt analyse-objekt. Politica 41 (2): 135-149.

Jakobsen, Mads Leth (2016). Uncertainty, ideas, and institutional reform. Acta Politica 51 (1): 102-121.

Jakobsen, Mads Leth og Claus Thrane (2016). Public innovation and organizational structure: Searching (in vain) for the optimal design, pp. 217-236 i Jakob Torfing og Peter Triantafillou (red.), Enhancing public innovation by transforming public governance. Cambridge: Cambridge University Press.

Jakobsen, Mads Leth og Morten Balle Hansen (2013). Den offentlige sektor kan godt være innovativ, i Carsten Jensen (red.), Politologisk Årbog 2012-2013. København: Hans Reitzels Forlag.

Jakobsen, Mads Leth og Peter Bjerre Mortensen (2014). Regelstaten: Væksten i danske love og bekendtgørelser 1989-2011, 1. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Jakobsen, Mads Leth og Peter Bjerre Mortensen (2016). Rules and the doctrine of performance management. Public Administration Review 76: 302-312.

Jakobsen, Mads Leth, Martin Baekgaard, Donald P. Moynihan og Nina van Loon (2018). Making sense of performance regimes: Rebalancing external accountability and internal learning. Perspectives on Public Management and Governance 1 (2): 127–141.

Jensen, Lars Krogh (2013). Projektstyring i teori og praksis. København: Hans Reitzel

Kickul, Jill og Thomas Lyons (2012). Understanding social entrepreneurship: The relentless pursuit of mission in an ever changing world. London: Routledge.

Kinder, Tony (2012). Learning, innovation and performance in post-New Public Management of locally delivered public services. Public Management Review 14 (3): 403-428.

Kommunernes Landsforening og Regeringen (2020). Økonomiaftale for 2021. København.

Nielsen Arendt, Jakob og Iben Bolvig (2016). Kvantitativ slutevaluering af frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. København: KORA.

OECD (2021). Country scan: The public sector innovation system of Denmark. OECD.

Osborne, David og Ted Gaebler (1992). Reinventing government. New York: Penguin Press.

Osborne, Stephen P. (2006). The New Public Governance? Public Management Review 8 (3): 377-387.

Osborne, Stephen P. (red.) (2010). The New Public Governance?: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. London: Routledge.

Pollitt, Christopher, og Geert Bouckaert (2011). Public management reform: A comparative analysis: New public management, governance, and the neo-Weberian state. Oxford: Oxford University Press.

Rambøll og BDO (2016). Hovedrapport. Slutevaluering af frikommuneordningen. København.

Regeringen (2020). Politisk principaftale mellem regeringen og borgmestre vedr. indgåelse af velfærdsaftaler på hhv. dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet og ældreområdet. København.

Regeringen (2020). Lovgivning folketingsåret 2020/2021. https://www.stm.dk/media/10043/lovprogram_folketingsaaret-2020-2021.pdf

Reiter, Renate og Tanja Klenk (2019). The manifold meanings of “post-New Public Management” – a systematic literature review. International Review of Administrative Sciences 85 (1): 11-27.

Rogers, Everett M. (2003). Diffusion of innovations, 5. udg. New York: Free Press.

Social- og Indenrigsministeriet (2016). Kommuner i overhalingsbanen – nyt, endnu mere ambitiøst frikommuneforsøg på vej. København.

Socialdemokratiet. (2018). Tillid, faglighed og arbejdsglæde. En selvstyrereform for den offentlige sektor. https://www.socialdemokratiet.dk/media/7442/tillid-faglighed-og-arbejdsglaede.pdf

Sørensen, Eva og Jacob Torfing (2011). Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. 1. udg. København: Jurist- og Økonomforbundet.

Torfing, Jakob (2016). Collaborative Innovation in the Public Sector. København: DJØF Publishing.

Torfing, Jakob og Peter Triantafillou (2016). Enhancing public innovation by transforming public governance, pp. 1-32 i Jakob Torfing og Peter Triantafillou (red.), Enhancing public innovation by transforming public governance. Cambridge: Cambridge University Press.

Weber, Max (1995). Makt og byråkrati: Essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier, 2. udg. Gyldendal Norsk Forlag.

Åkerstrøm Andersen, Niels og Justine Pors (2014). Velfærdsledelse – mellem styring og potentialisering. København: Hans Reitzels Forlag.

Downloads

Publiceret

2021-09-06

Citation/Eksport

Hjelmar, U., & Leth Jakobsen, M. (2021). Frikommuneforsøg bør (også) forstås ud fra en innovationsdoktrin. Politica, 53(3), 218–239. https://doi.org/10.7146/politica.v53i3.130452