Borgerservice og offentlige digitale løsninger på bibliotekerne : Retlige og biblioteksfaglige udfordringer i vejledningen

Forfattere

  • Rikke Gottrup Rikke Gottrup, lektor Juridisk Institut, Syddansk Universitet, rgo@sam.sdu.dk
  • Margrethe H. Møller Margrethe H. Møller, lektor Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, mhm@sdu.dk

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v5i3.25787

Resumé

Formålet med artiklen er at undersøge de retlige og de deraf følgende biblioteksfaglige udfordringer i forbindelse med den vejledning i offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, der i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er kommet til som en ny opgave på mange danske folkebiblioteker. Undersøgelsen bygger dels på feltstudier gennemført i vinteren 2013/14 som led i forskningsprojektet "Borgerservicevejledning på biblioteket", og dels på regler og retspraksis på det forvaltningsretlige område. I artiklen beskrives vejledningstyper og centrale problemstillinger, der kunne iagttages i feltstudierne, og der peges på retlige udfordringer i forhold hertil. Artiklen afsluttes med en række opmærksomhedspunkter i forhold til den faglige indsigt og bevidsthed, der kræves af biblioteksmedarbejderen i rollen som vejleder og repræsentant for kommunen.

Referencer

Ammenstorp, S. & Urskov, C.J. (2000). Det elektroniske referenceinterview. I: Nielsen, H. J. Nielsen, M.L., Thorlund Jepsen, E. og Hummelshøj, M.(red.): Biblioteksarbejde nr. 58.

Andersen, J. (2013). Offentlighed i forvaltningen. Jurist-og Økonomforbundets Forlag.

Bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister.

Betænkning om Udvidet statslig information om love m.v. Betænkning nr. 787, 1977. Udvalg nedsat af Statsministeriet.

Bibliotekarforbundet (2010). Bibliotek og borgerservice. Pressemeddelelse. Lokaliseret på http://bf.dk/PolitikogPresse/~/media/Bibliotekarforbundet/Om%20BF/HvadMenerBF/BFmenerBibliotelOgBorgerservice.ashx, 12.09.2016.

Biblioteksloven. Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed. LBK nr. 100 af 30/01/2013.

Bønsing, S. (2013). Almindelig forvaltningsret. 3. udgave, Jurist-og Økonomforbundets Forlag.

Fenger, N. (2012). Forvaltningsloven som minimumslov- 25 år efter, i Bülow m.fl. Forvaltningsloven 25 år, Jurist og Økonomforbundet Forlag, 69-88.

Fenger, N. (2013). Forvaltningsloven med kommentarer, 1. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Fenger, N. (2014). Borgeren og digitaliseret forvaltning- hvor går vi? Forhandlinger ved det 14. nordiske juristmøde i Oslo 21.-22. august 2014, Del I - 2014, 89-104.

Forslag til forvaltningslov, LSF 4, FT 1985-86, Tillæg A, sp. 61 ff., fremsat den 2. oktober 1985.

Forslag til lov om Offentlig Digital Post (2011), LSF 160 2011/1, fremsat den 13. april 2012.

Forslag til lov om Udbetaling Danmark (2011). Forslag til lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark, LSF 86 2011/1, fremsat den 9.februar 2012.

Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister m.v. (2011).

Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven, LSF 159 2011/1.

Forvaltningsloven. Bekendtgørelse af forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22/04/2014.

Friis Jensen, O. (2009). Offentligt erstatningsansvar, i Revsbech m.fl.: Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udgave, Jurist-og Økonomforbundets Forlag, 535-587.

Gøtze, M. (2012). Proaktiv vejledningspligt. I: Bülow et al. Forvaltningsloven 25 år, Jurist-og Økonomforbundets Forlag, 131-146.

Hummelshøj, M. (1998). Folkebiblioteket som formidler af samfundsinformation. Biblioteksarbejde nr.53, 27-32.

Hyldegård, J. (1994). Kvalitet i referenceinterviewet. Referencen.

Jaeger, P.T., Greene, N.N., Bertot, J.C., Perkins, N. & Wahl, E.E. (2012). The co-evolution of e-government and public libraries: Technologies, access, education, and partnerships. Library & Information Science Research, 34(4), 271-281.

Jeppesen, M. (2016, 29. februar). Ekspert: Vi risikerer dårligere service, når Borgerservice rykker ind
på biblioteket. Ugebrevet A4. Lokaliseret på http://www.ugebreveta4.dk/ekspert-vi-risikerer-daarligereservice-naar-borgerse_20396.aspx, 12.09.2016.

Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C. & SkotHansen, D. (2012). The four spaces - a new model for the public library. New library world, 113(11/12), 586-597.

KL (u.å.). Livssituationer i Borgerservice. Lokaliseret

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_55781/cf_202/Livssituationer_i_Borgerservice.PDF, 29.8.2016.

Knudsen, H.M. (2015). Bibliotek og borger. Du er altid velkommen! Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med Bibliotekschefforeningen og Kulturstyrelsen.

Lov om Udbetaling Danmark. Lov nr. 324 af 11/04/2012 med senere ændringer.

Møller, M.H. (2016). Vejledning på biblioteket. I: Dohn, N.B. og Hansen, J.J. (red.): Didaktik, design og digitalisering. Samfundslitteratur.

Mønsted, S. (2012). Hører borgerservice til på det ideelle bibliotek? Perspektiv nr. 7, 2012.

Offentlighedsloven. Lov om offentlighed i forvaltningen. Lov nr. 606 af 12/06/2013.

Pors, N.O. (2009). Borgerservice og Lokalbiblioteker.[Danmarks Biblioteksskole].

Pors, N.O. (2010). Citizen services and public libraries: an analysis of a new service in Danish public libraries. New Library World, 111(7/8), 263-272.

Regeringen, KL og Danske Regioner (2011). Den digitale vej til fremtidens velfærd. Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Lokaliseret på http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Den-faellesoffentlig-digitaliseringsstrategi-2011-15, 13.12.2015.

Retssikkerhedsloven. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. LBK nr. 1052 af 08/09/2015 med senere ændringer.

Revsbech K. et al (2014). Forvaltningsret sagsbehandling. 7. udgave, Jurist-og Økonomforbundets Forlag.

Rønsholdt, S. (2014). Forvaltningsret - retssikkerhed,
proces og sagsbehandling. 4. udgave, Karnov.

Samarbejdsaftale for 2013-2015 (u.å.). Samarbejdsaftale for 2013-2015 mellem Digitaliseringsstyrelsen og Kulturstyrelsen om tiltag for digitalisering af kommunikationen mellem borgerne og det offentlige. Lokaliseret på http://slks.dk/biblioteker/fokusomraader/laesning-og-laering/den-digitale-borger/laer-mere-om-it/, 30.08.2016.

Schreiber, T. (2006). Bibliotekarprofessionen siden 1960'erne. I: Schreiber, T. og Elbeshausen, H. (red.). Bibliotekarerne - en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi. Samfundslitteratur.

Smith, C.A. & Eschenfelder, K. (2013). Public libraries in an age of financial complexity: Toward enhancing community financial literacy. Public Libraries,
83(4).

Straffeloven. Bekendtgørelse af straffeloven, LBK nr. 1052 af 04/07/2016.

Styrelsen for Bibliotek og Medier (2010). Folkebibliotekerne i vidensamfundet: Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Talevski, K. (2009). God vejledning styrker borgernes retssikkerhed. I Folketingets Ombudsmands Beretning 2009.

Talevski, K. (2012). Vejledning og information. I: Bülow et al. Forvaltningsloven 25 år, Jurist-og Økonomforbundets Forlag, 297-312.

Thompson, K.M., Jaeger, P.T., Taylor, N.G., Subramaniam, M. & Bertot, J.C. (2014). Digital literacy and digital inclusion: Information policy and the public library. Rowman & Littlefield.

Downloads

Publiceret

2016-03-08

Citation/Eksport

Gottrup, R., & Møller, M. H. (2016). Borgerservice og offentlige digitale løsninger på bibliotekerne : Retlige og biblioteksfaglige udfordringer i vejledningen. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 5(3), 21–38. https://doi.org/10.7146/ntik.v5i3.25787