Strategi som legitimitetsarbejde : Strategiske svar på bibliotekernes udfordringer

Forfattere

  • Nanna Kann-Rasmussen lektor, ph.d. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, nanna.kann.rasmussen@hum.ku.dk
  • Elsebeth Tank Elsebeth Tank, selvstændig udviklingspartner Etank.nu, info@etank.nu

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v5i3.25786

Resumé

Artiklen undersøger tre forskellige strategiske svar på bibliotekernes udfordringer i Danmark. Teoretisk er artiklens udgangspunkt en sammenkobling af diskursiv policyanalyse og kultursociologi. Det teoretiske fokus er at forstå, hvordan strategi kan give mening som legitimeringsarbejde. Empirisk undersøger artiklen tre forskellige typer af strategier, som har haft væsentlig indflydelse på mange bibliotekers virksomhed og opgaveløsning. Den første strategi som behandles, er idéen om betjeningsløse såkaldte Åbne biblioteker. Denne kan karakteriseres som en national strategi, idet konceptet har været et indsatsområde, drevet af Slots- og Kulturstyrelsen. Den anden strategi er Borgerservice på bibliotekerne. Denne strategi er båret frem af biblioteksfeltets interesseorganisationer. Den tredje strategi er den eneste, der omtaler sig selv som en strategi. Det er den nye biblioteksstrategi i Danmarks største biblioteksvæsen Københavns Biblioteker. Strategien hedder "Styrk Borgerne" og er fra 2014. Både strategiens afsender og modtager er Københavns biblioteker selv. Analysen af de tre strategier viser, at tilgængelighed og effektiv ressourceudnyttelse var i fokus i alle tre strategier. Ligeledes vises det, at bibliotekerne villigt har stillet sig til rådighed i forbindelse med løsningen af offentlige opgaver, som ikke traditionelt har ligget i biblioteksregi. Dette er tydeligst i strategien om integrationen af Borgerservice i biblioteker og i Københavns bibliotekers strategi. Dette er ikke i sig selv problematisk, men analysen viser at biblioteksfagligheden i alle tre tilfælde må holde for, og dette problematiseres i artiklen.

Referencer

Alexander, J.C. (2011). Performance and Power. Cambridge: Polity Press.

Bacchi, C. (2009). Analysing policy: What's the problem represented to be? French Forest, NSW: Pearson.

Bacchi, C. (2012). Why Study Problematisations? Making Politics Visible. Open Journal of Political Science. 2(1), 1-8.

Balling, G. & Kann-Christensen, N. (2013). What is a non-user? An analysis of Danish surveys on cultural habits and participation. Cultural trends, 22(2), 67-76.

Buschman, J.E. (2003). Dismantling the Public Sphere: Situating and Sustaining Librarianship in the age of the New Public Philosophy. Westport, Connecticut: Libraries Unlimited.

Digitaliseringsstyrelsen [2015a]. Kommissorium og målbillede 2020. Lokaliseret på http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Ny-digitaliseringsstrategien-2016-2020/Kommissorium-og-maalbillede-2020

Digitaliseringsstyrelsen (2015b). Revideret hjælpeplan. Lokaliseret på http://www.digst.dk/~/media/Files/Digitaliseringsstrategi/Hjaelpeplan/Revideret_hjaelpeplan-for_2015.pdf

Emerek, L. (2001). At skrive bibliotekshistorie. I: R. Audunson & N. Lund (Eds.), Det siviliserte informajonssamfunn: Folkebibliotekernes rolle ved inngangen til en digital tid. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke, 88-117.

Hansson, J. (2015). Documentality and legitimacy in future libraries - an analytical framework for initiated speculation. New Library World, 116(1/2), 4-14.

Hvenegaard Rasmussen, C., Jochumsen, H. & SkotHansen, D. (2013). Biblioteket som mødested: Sociologisk legitimitet og inspiration fra byplanlægningen. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 2(1), 51-59.

Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C. & Skot-Hansen, D. (2012). The four spaces - a new model for the public library. New Library World, 113(11/12), 586-597.

Johannsen, C.G. (2012). Åbne biblioteker - et kortlægningsprojekt. Kulturstyrelsen. Lokaliseret på http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/AAbne_biblioteker._Rapport.pdf

Kann-Christensen, N. (2009). Forestillinger om Forandringer. Ph.d. afhandling. København. Danmarks Biblioteksskole.

Kann-Christensen, N. (2011). National Strategies for Public Library Development - Comparing Danish and Swedish models for project funding. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift (1/2), 33-50.

Kann-Rasmussen, N. (2016). For samfundets skyld. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift (2). (in press).

Knights, D. & Morgen, G. (1991). Strategic Discourse and Subjectivity: Towards a critical analysis of corporate strategy in organizations. Organization Studies, 12(3), 655-683.

Kornberger, M. (2014). Strategi. I: Vikkelsøe, S & Kjær, P. (red) Klassisk og moderne organisationsteori. København: Hans Reitzel, 479-496.

Knudsen, H.M. (2014). Bibliotek & Borger - du er altid velkommen. 2. rev. udgave. Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med Bibliotekschefforeningen og Kulturstyrelsen.

Københavns Biblioteker (2014). Biblioteksstrategi 2014 - 2019. Lokaliseret på https://bibliotek.kk.dk/sites/default/files/files/news/koebenhavns_bibliotekers_strategi_2014-2019.pdf#overlay-context=blog/biblioteksstrategi-2014-2019

Københavns Biblioteker (2015a). Biblioteksstrategi 2014 - 2019. Lokaliseret på https://bibliotek.kk.dk/blog/biblioteksstrategi-2014-2019

Københavns Biblioteker (2015b). Styrk Borgerne: gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. Lokaliseret på https://bibliotek.kk.dk/sites/default/files/files/news/styrk_borgerne.pdf#overlay-context=blog/biblioteksstrategi-2014-2019.

Københavns Biblioteker (2015c). Styrk borgerne / organisering 2015. Lokaliseret på https://bibliotek.kk.dk/sites/default/files/files/2015-02-10_1450/styrk_borgerne_organisering_2015_skrivebeskyttet.pdf#overlay-context=blog/biblioteksstrategi-2014-2019.

Larsen, H. (2013). Den nye kultursociologien: kultur som perspektiv og forskningsobjekt. Oslo: Universitetsforlaget.

Larsen, H. (2015). Performing Legitimacy: A cultural approach to arts and media organizations. Paper presented at the 7th Nordic Conference on Cultural policy Research, Telemark University College, 25th-27th August 2015.

Larsen, M. (2007). Use the library - outside opening hours as well: New technology gives small libraries a boost. Scandinavian Public Library Quarterly. 40(2). Lokaliseret på http://slq.nu/?article=use-the-libraryoutside-opening-hours-as-well.

Lov om kommunale borgerservicecentre, 2005

Lov om biblioteksvirksomhed, 2000.

Niegaard, H. (2014). Styrk samfundsopgaverne I loven: Interview. Danmarks Biblioteker (3). Lokaliseret på http://www.db.dk/artikel/styrk-samfundsopgaverne-i-loven-interview.

Niegaard, H. (2015). Nyskred i prioriteringer og servicemål. Interview med Jakob Heide Petersen. Danmarks Biblioteker (4). Lokaliseret på http://www.db.dk/artikel/nyskred-i-prioriteringer-ogservicem%C3%A5l-interview-med-jakob-heide-petersen.

Pors, N.O. (2010). Citizen services and public libraries: an analysis of a new service i Danish public libraries. New Library World. 111(7-8), 263-272.

Regeringen (2005) Kommissorium: Danmark i den globale økonomi. Lokaliseret på http://www.stm.dk/multimedia/Kommissorium1.pdf.

Regeringen (2006). Fremgang fornyelse og tryghed: Strategi for Danmark i den globale økonomi. Lokaliseret på http://www.stm.dk/multimedia/Fremgang_fornyelse_og_tryghed.pdf.

Regeringen / KL / Danske Regioner (2011). Den digitale vej til fremtidens velfærd: Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Lokaliseret på http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Den-faellesoffentlig-digitaliseringsstrategi-2011-15/Download-strategien.

Skouvig, L. (2004). De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920: en kulturhistorisk undersøgelse ud fra dannelses- og bevidsthedshistoriske aspekter med belysning af tilknytningsforholdet til staten og "det offentlige". Ph.d. afhandling. Danmarks Biblioteksskole.

Steensgaard, P. (2015). De overflødige. Weekendavisen 04.09.2015.

Stevenson, D., Balling, G. & Kann-Rasmussen, N. (2015). Cultural participation in Europe: shared problem or shared problematisation?, International Journal of Cultural Policy, DOI: 10.1080/10286632.2015.1043290.

Styrelsen for Bibliotek og Medier (2010). Folkebibliotekerne i videnssamfundet. Rapport fra udvalget om folkebibliotekerne i videnssamfundet. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. Academy of Management Review, 20:3, 571-610.

Søndag aften (2015). 0-løsning for kommunerne. Søndag aften. Lokaliseret på http://søndagaften.dk/2015/02/0-loesning-for-kommunerne.

Søndag Aften (2014). Stop for bibliotekslukninger. Søndag aften. Lokaliseret på http://søndagaften.dk/2014/08/stop-for-bibliotekslukninger/.

Tank, E. (2015). Folkebibliotekernes aktuelle tilstand - en diagnose med forslag til Kursskifte. SPITZEN Publish (e-bog).

Bibliotekschefforeningen (2015). Nyt fra BCF (3)2015.

Downloads

Publiceret

2016-03-08

Citation/Eksport

Kann-Rasmussen, N., & Tank, E. (2016). Strategi som legitimitetsarbejde : Strategiske svar på bibliotekernes udfordringer. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 5(3), 5–19. https://doi.org/10.7146/ntik.v5i3.25786