Indsendelser

Dette tidsskrift accepterer ikke indsendelser på nuværende tidspunkt.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word- eller RTF- eller dokumentfilformat.
 • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.

Retningslinjer for forfattere

OVERSKRIFTER

Hvis artiklen er lang, bør den udover en overskrift også have underoverskrifter. Disse markeres med STORE BOGSTAVER efterfulgt af linjeskift.

 

TITLER

Titler på bøger, film, tidsskrifter og kunstværker skrives i kursiv, for eksempel Écrits.
Titler på artikler markeres med dobbelt anførselstegn øverst i linjen, for eksempel ”Die Zerlegung der psychischen Persönlichkeit”.

 

CITATER

Citater markeres med dobbelt anførelsestegn.
Citater i citater markeres med enkelt anførelsestegn.
For eksempel: ”[D]et, som er under tøjet, og som vi kalder ’kroppen’, er måske ikke andet end den rest, jeg kalder ’objekt a’”, skriver Lacan.

Længere citater, det vil sige citater på cirka tre linjer eller længere, markeres ikke med anførelsestegn, men ved linjeskift og indrykning.

Udeladelser i citater markeres med tre prikker i firkantede parenteser.
Egne tilføjelser til citater markeres også i firkantede parenteser.
Punktum sættes efter parentesen, ikke inde i parentesen.
Citeres der parantetisk fra originalteksten inde i det oversatte citat, sættes originalteksten i kursiv sådan her:

Når jeg i kærligheden kræver opmærksomhed [demande un regard], er det dybt utilfredsstillende og en konstant mangel, at du aldrig betragter mig der, hvorfra jeg ser dig [jamais tu ne me regardes là d’ou je te vois]. Og omvendt: det, som jeg betragter, er aldrig dét, som jeg ønsker at se.

 

OVERSÆTTELSER

Alle citater bør oversættes til dansk, med mindre der netop er en pointe i, at det citerede ikke lader sig oversætte. Oversæt om muligt citaterne fra det originale sprog.

 

TANKESTREGER

Ved anvendelse af tankestreger omkring indskudte sætninger og/eller før eftersætninger, vær opmærksom på, at den typografiske streg faktisk er en tankestreg (–) og ikke en bindestreg (-).

 

HENVISNINGER TIL SIDETAL

Henvisninger til sidetal sættes som slutnoter indikeret med almindelige tal.
Vælg <Indsæt> <Fodnote...>
Klik: <Slutnoter [I slutningen af dokumentet]> <Talformat [1, 2, 3, ...]> <Nummerering [Fortløbende]>

Eksempler:

• ”Her, i drømmens felt, har du hjemme”.1

• S2 betegner, som Lacan formulerer det, “batteriet af signifianter”.2

• “En signifiant kan ikke repræsentere sig selv”3, som Lacan formulerer det, og derfor må den repræsenteres af en anden signifiant.

• Denne direkte forbindelse til verden, til objektet, til moderbrystet, hvorfra nydelsen flød, konstituerer subjektets begær og gør det tabte objekt til objekt a, der netop er defineret som tab – som “tab af objektet”4. Objekt a er på den måde “repræsentationen af manglen af at nyde” eller “repræsentationen på savnet af at nyde [la représentation du manque à jouir]”, som Lacan formulerer det, hvilket også betyder repræsentationen af at nyde manglen.5

• ”Aldrig betragter du mig der, hvorfra jeg ser dig”, skriver Lacan, og tilføjer, at ”det, som jeg betragter, aldrig er dét, som jeg ønsker at se”.6 ”Menneskets begær” er sagt med Lacan ikke den andens, men ”den Andens”7 med stort A, og det er som sagt uvist, hvad den store Anden vil.

_________________________________________

 1. 1  Lacan 1998: 44

 2. 2  Lacan 1969-70: 8

 3. 3  Lacan 1968-69: 17

 4. 4  Lacan 1969-70: 18

 5. 5  ibid. 18

 6. 6  Lacan 1964: 95

 7. 7  ibid. 213

 

UDDYBENDE NOTER

Uddybende noter sættes som fodnoter indikeret med små romertal.
Vælg <Indsæt> <Fodnote...>
Klik: <Fodnoter [Nederst på siden]>, <Talformat [i, ii, iii, ...]>, <Nummerering [Forfra på hver side]>

Eksempler:

• THE ACT OF KILLINGi

• Det er for eksempel i denne ånd, at Žižek citerer Vergils acheronta moveboIi, som også Freud citerer i indledningen til sin Drømmetydning: Det handler om at “rykke ved de djævelske regioner”, det vil sige de ubevidste vaner og mønstre, vi handler efter.

_________________________________________

i Det følgende er baseret på director’s cut-versionen og forskellige interviews hentet på YouTube
ii “Flectere si nequeo superos Acheronta movebo” (“Hvis ikke jeg kan røre guderne, skal jeg sætte Helvede i bevægelse”), Žižek 2009

Flere eksempler:

• Én ting er at spise ved moderbrystet. Noget andet er at spise ved at få maden serveret, forhandle om det, sidde pænt ved bordet osv. Sproget og signifianterne kiler sig ind imellem verden og subjektet.i

• Psykoanalysen handler altså ifølge Reich om at styrke jeg’et.ii

• Det er således ambitionen her at bidrage til den lacanianske reklameanalyse, der havde sin spæde start i 1970’erne – mest markant med Judith Williamsons bog Decoding Advertisements – Ideology and Meaning in Advertising fra 1978.iii

i Jeg skylder denne formulering Brian Benjamin Hansen fra en privat korrespondance.
ii En sådan forestilling er i overensstemmelse med de egopsykologiske tendenser, vi ser hos Freud, men ikke med de psykoanalytiske tendenser, Lacan ville tilbage til – Jævnfør hans berømte parole: “Tilbage til Freud!”
iii Skulle der tegnes et fyldestgørende billede af den lacanianske reklameanalyse, hvilket ikke kan være intentionen her, skulle Baudrillards Lacan-inspirerede arbejde med reklamen i Le système des objets fra 1968 selvfølgelig også medregnes.

Side- og notehenvisninger placeres altid efter tegnsætning.

SÆT IKKE PUNKTUM efter
- andre sluttegn såsom spørgsmålstegn, udråbstegn, kolon og tankestreg. - romertal
- overskrifter

FORKORTELSER bør undgås, med mindre det er del af stilen: ikke ”dvs.”, men ”det vil sige”
ikke ”bl.a.”, men ”blandt andet”
ikke ”m.fl.”, men ”med flere”

ikke ”fx.” / ”f.eks.”, men ”for eksempel”
ikke ”jf.” eller ”jvf.”, men ”jævnfør”
ikke ”mao.”, ”m.a.o.”, men ”med andre ord”
ikke ”S11” eller ”SemXI”, men ”Seminar XI” eller ”Séminaire XI” ikke ”ff.”, men ”flere følgende”

 

UDHÆVNING

Fremhævning eller accentuering af ord sker ved kursiv. Relativering eller sætten i gåseøjne sker via dobbelt anførselstegn.

 

LITTERATURLISTE

Overskriften på litteraturlisten er bare ”LITTERATUR”. Referencer til bøger skal følge denne form:

Kierkegaard, Søren: Begrebet Angest. Gads Forlag 1997 (1844)
Lacan, Jacques: ”Le stade du mirroir comme formateur de la fonction du Je...”. I Écrit I. Seuil 1966 (1949) Lacan, Jacques: Le Séminaire: Livre VII: L’éthique de la psychanalyse. Seuil 1986 (1959-60)
Lacan, Jacques: Le Séminaire. Livre VIII : Le transfert. Seuil 1991 (1960-61)
Zupančič, Alenka: Ethics of the Real. Verso 2012 (2000a)

Referencer til antologiartikler skal følge denne form:

Zupančič, Alenka: ”The Case of the Perforated Sheet”. I Sexuation, redigeret af Salecl, Renata. Duke University Press 2000b

Referencer til tidsskriftartikler skal følge denne form:
Blanchot, Maurice ”La Voix narrative (le « il », le neutre)”. I L’entretien infini, Gallimard 1969

Byrckel, Tine: ”Lacan, begæret, kvinde(n) og fallos i en fransk dobbeltseng den 13. marts 1973”. I Kritik nummer 209, årgang 46. 2013

Gibson, Andrew: ”And the Wind Wheezing Through That Organ Once in a While: Voice, Narrative, Film”. I New Literary History. Volume 32. John Hopkins University Press 2001

 

ILLUSTRATIONER

Du er velkommen til at medsende illustrationer til din artikel – gerne med en lille illustrationstekst.
Har kunstneren været død i over 70 år, er billedet i princippet up for grabs. Er det ikke up for grabs, må du selv påtage dig at søge om ophavsrettigheder.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.