Energihistorie – en løst defineret fagretning med en stor fremtid

  • Flemming Petersen

Resumé

Energihistorie er ikke en fasttømret disciplin med fastlagte teorier og temaer. Siden 1970’erne har energiproduktion og energiforbrug fået stor opmærksomhed i mange historiske afhandlinger. Nærværende artikel er en forskningsoversigt. Artiklens hovedvægt ligger på, hvordan energien både temamæssigt og teoretisk håndteres inden for økonomisk historie, miljøhistorie, teknologihistorie, kulturhistorie og politisk historie. Oversigten sluttes af med den danske energihistorie, hvor størstedelen af det, der er skrevet, enten har en teknologisk eller politisk tilgang. Tendensen er dog, at den kulturhistoriske tilgang fylder mere og mere. Danske historiske undersøgelser omkring miljø, demokrati, teknologikritik og græsrodsbevægelser har endnu kun i begrænset omfang beskæftiget sig med energiens historie, men vil kunne være et godt afsæt for ny energihistorie. Artiklen konkluderer, at energihistorie vil udvikle sig bedst med en tværfaglig tilgang, der både rummer nye delstudier og oversigtværker. Med nutidens store energipolitiske dagsorden, vil fremtiden sandsynligvis byde på mange nye studier om energiens historiske rolle.

---

Energy History is not an established discipline with its own theories and themes. Since the 1970s, energy production and consumption have got considerable attention in many historical studies. This article is an outline of the Energy History. The article emphasizes how energy both in terms of theme and theory is handled in economic history, environmental history, history of technology, cultural and political history. The article ends with the Danish energy history. Most of what is written about energy history has either a technological or political approach. The trend is, however, that the cultural-historical approach has become more and more acknowledged. The article concludes that energy history will develop best with a multidisciplinary approach that includes as well new sub-studies as broader works. With today's widespread energy policy agenda, the future will probably bring many new studies of the historical role of Energy.

Publiceret
2016-07-07
Citation/Eksport
Petersen, F. (2016). Energihistorie – en løst defineret fagretning med en stor fremtid. Erhvervshistorisk Årbog, 65(1), 36-77. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/23982
Sektion
Artikler