“Så lenge vi er med i utviklingsprosjekt skjer det noe!” Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring

  • Erling Birkedal
  • Stephen Sirris
Nøgleord: Menighedsudvikling, Den norske kirke, MUV

Resumé

Den norske kirke er i endring. Nye rammebetingelser og interne dynamikker utfordrer folkekirkens sentrale og lokale ledelse. Grunnleggende spørsmål som hva kirken er og hva kirken skal gjøre settes på dagsorden. Denne artikkelen presenterer en distinkt case av ekklesiologisk og organisatorisk konfigurasjon i denne endringskonteksten. I 2008 startet Den norske kirke et prosjekt for å stimulere systematisk utviklingsarbeid i den lokale kirke, Menighetsutvikling i folkekirken (MUV). Målet med denne artikkelen er å analysere menighetslederes erfaringer og drøfte hvordan disse erfaringene kan bidra til å videreutvikle MUV som konsept. Artikkelen bygger på både en spørreundersøkelse og intervjuer. Materialet drøftes i lys av ledelses- og organisasjonsfaglig teori. Det viser seg at motivering til deltakelse i et MUV-prosjekt er varierte, med ønsker om både kvantitativ og kvalitativ vekst. MUV har bidratt til å gjøre en forskjell og ført til økt ekklesiologisk bevissthet og mer systematisk arbeid. Det er imidlertid få umiddelbare endringer i samarbeid mellom aktørene i lokalkirken. Arbeidsmetodene brukes i bare liten grad etter avsluttet MUV-prosjekt. Informantene gir varierte innspill på endringer av MUV-konseptet, blant annet ønske om større fleksibilitet og nærhet til den lokale kontekst. Artikkelen diskuterer praktiske implikasjoner og fremtidig retning for MUV for å stimulere den lokale kirke i systematisk utvikling.

Publiceret
2018-11-22
Citation/Eksport
Birkedal, E., & Sirris, S. (2018). “Så lenge vi er med i utviklingsprosjekt skjer det noe!” Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring. Dansk Tidsskrift for Teologi Og Kirke, 45(3), 213-237. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/110997
Sektion
Artikler