https://tidsskrift.dk/dttk/issue/feed Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2018-06-15T13:15:29+02:00 Kurt Christensen dttk@teologi.dk Open Journal Systems <p>&nbsp;</p> <p>Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.</p> <p>Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.</p> <p>Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle forskningsartikler. Disse bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages. Tidsskriftet er anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Kundskabsdepartementet i Norge og Forskningsministeriet i Danmark.</p> https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/106303 Introduktion 2018-06-15T13:15:29+02:00 Jeppe Bach Nikolajsen mangler@mangler.dk 2018-06-15T13:15:29+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/106304 Som i himlen således også på jorden – Himmeriget og den skabte verden i Matthæusevangeliet 2018-06-15T13:15:29+02:00 Christian Schøler Holmgaard mangler@mangler.dk Himmeriget er velsagtens det vigtigste element i Jesus' undervisning og prædiken i Matthæusevangeliet. På trods af navnet er der dog meget, der taler for, at der ikke er tale om et håb for himlen, men et håb for jorden. En række forventninger i Det Gamle Testamente og samtidig jødisk litteratur knytter Guds rige tæt sammen med et håb for skaberværket. Disse forventninger kommer også til udtryk i Matthæusevangeliet, hvor Himmeriget har en række håndgribelige og jordiske karaktertræk. I lignelserne om vækst i Matt 13,31-33 kommer det til udtryk, at Himmeriget en dag vil være et verdensomspændende rige, der bringer forvandling og fornyelse til hele skaberværket. Denne fortolkning bakkes desuden op i Matt. 19,28, hvor der tales om en genfødsel af verden. 2018-06-15T13:15:29+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/106305 Konfirmationsanordningens fire negationer 2018-06-15T13:15:29+02:00 Anna Døssing Gunnertoft mangler@mangler.dk Artiklen tager udgangspunkt i det juridisk forpligtende materiale, der danner grundlag for konfirmationen. Herigennem peges på fire negationer, som rummer en central problematik vedrørende konfirmationsteologi, kristendomssyn, kristen pædagogik og tilspørgslen/trosspørgsmålene. Et hovedspørgsmål bliver: Hvorledes er det muligt at gøre konfirmationsteologiske overvejelser af selvstændig natur på luthersk grund uden derved at afsvække dåbens betydning? Det analytiske greb til svaret ligger i balancen eller relationen mellem den såkaldte objektive og subjektive konfirmationsforståelse. 2018-06-15T13:15:29+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/106306 Adalbert Ihle. Missionæren der tippede magtbalancen i Det Danske Missionsselskab 2018-06-15T13:15:29+02:00 Harald Nielsen mangler@mangler.dk Hen over foråret og sommeren 1889 oprulledes der en sag, som har fået navnet “ihlesagen”, og som rystede DMS i sådan grad, at det fremkaldte såvel et ledelsesskifte som et systemskifte i missionsselskabet. Sagen handlede om en missionær, der havde været lidt for optimistisk i sine rapporter hjem til bestyrelsen og missionsvennerne. Da missionær Adalbert Ihle i foråret 1889 vendte hjem til Danmark efter tolv års tjeneste i Det Danske Missionsselskabs (DMS) arbejdsområde i Arcot i Sydindien, fik han at vide, at han ikke ville kunne genudsendes, da DMS’ bestyrelse ikke længere havde tillid til ham. Tilsyneladende var der tale om, at Ihle havde gjort sig skyldig i magtmisbrug, både hvad angår økonomisk forvaltning og blomstrende rapporter hjem til bestyrelsen om dåbstal, der ikke havde bund i virkeligheden. Men i virkeligheden var der snarere tale om, at der var kræfter i dansk kirkeliv, der pønsede på at overtage ledelsen af DMS og kun ventede på, at der skulle opstå en sag, som kunne bruges som løftestang til at gennemføre et systemskifte. I dette spil blev Ihle en velkommen brik. I det følgende vil vi først se på, hvorledes selve sagen opstod, og hvad den indeholdt. Derpå vil vi følge de forskellige aktørers brug af sagen, hvor man dels krævede Ihles afsked, dels at bestyrelsens formand og forretningsudvalg skulle træde tilbage for at give plads til nye folk. Herefter vil vi se på det store møde mellem DMS’ bestyrelse og repræsentanter for forskellige dele af dansk kirkeliv, som fandt sted i Fredericia i oktober 1889, og hvor DMS fik en helt ny struktur. Ved dette møde, der var indkaldt, for at bestyrelsen skulle give en redegørelse til missionsvennerne om, hvorfor man havde afskediget Ihle, kom ihlesagen i virkeligheden til at fylde en ganske lille del af dagsordenen. På den baggrund diskuterer jeg, om Ihles afsked var berettiget eller ej. At Ihle blev brugt politisk til at forskellige aktører kunne nå deres mål, er uomtvisteligt. Men var afskedigelsen berettiget? 2018-06-15T13:15:29+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/106307 Livet stammer fra dåben. Dåbens sakramentale indhold udtrykt i dansk liturgi og praksis siden Luther 2018-06-15T13:15:29+02:00 Kurt E. Larsen mangler@mangler.dk 2018-06-15T13:15:29+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/106309 Jon A.P. Gissel: Gud, Livet og Menneskene: Ni danske, konservative forfatterskaber (Munch & Lorenzen, 2017) 2018-06-15T13:15:29+02:00 Jakob Munk Jensen mangler@mangler.dk 2018-06-15T13:15:29+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/106310 Niels Henrik Gregersen og Carsten Bach-Nielsen (red.): Reformationen i dansk kirke og kultur, bind I-III (Syddansk Universitetsforlag, 2017) 2018-06-15T13:15:29+02:00 Kurt E. Larsen mangler@mangler.dk 2018-06-15T13:15:29+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/106311 Martin Schwarz Lausten: Luther og ”de fremmede” (Eksistensen, 2017) 2018-06-15T13:15:29+02:00 Mona Kjær Nielsen mangler@mangler.dk 2018-06-15T13:15:29+02:00 ##submission.copyrightStatement##