https://tidsskrift.dk/dttk/issue/feed Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2022-11-08T10:43:09+01:00 Jeppe Bach Nikolajsen dttk@teologi.dk Open Journal Systems <p> </p> <p>Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.</p> <p>Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.</p> <p>Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle forskningsartikler. Disse bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages.</p> https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/134486 Introduktion 2022-11-01T14:01:41+01:00 Jeppe Bach Nikolajsen jb@teologi.dk 2022-11-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/134487 Folkekirkens indre anliggender. En historisk afklaring og en retsteologisk drøftelse 2022-11-01T14:06:37+01:00 Jeppe Bach Nikolajsen jb@teologi.dk <p>Denne artikel bidrager med en afklaring af udtrykket kirkens indre anliggender og en drøftelse af konsekvenserne af denne afklaring i et nutidigt kirkeretligt perspektiv. I den foreliggende forskning præsenteres den kirkehistoriske baggrund for dette udtryk kun i meget begrænset omfang, ligesom en nyere højesteretsdom af væsentlig betydning for forståelsen af udtrykket ikke inddrages. Artiklen viser, at den grundlæggende præmis for tænkningen om kirkens indre og ydre anliggender fra reformationens indførelse og frem til enevældens afslutning var, at kongen var overhoved for både kirke og øvrighed, og at kongen i begge tilfælde var bundet af de bibelske skrifter og den augsburgske bekendelse. Det juridiske og det teologiske normsystem havde altså fælles præmisser og udgjorde en enhed. Med sekulariseringen af det danske samfund de seneste to århundreder er der sket en selvstændiggørelse af det juridiske normsystem. Konsekvensen af dette må være, anføres det i artiklen, at kirkens indre anliggender må lægges i hænderne på kirken selv, så disse i højere grad varetages i overensstemmelse med et teologisk normsystem.</p> 2022-11-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/134488 Søren Kierkegaard og C. S. Lewis om fantasi, fornuft og følelse 2022-11-01T14:19:06+01:00 Jakob Valdemar Olsen mangler@mangler.dk <p>Denne artikel er en sammenligning af Søren Kierkegaard og C. S. Lewis med særlig fokus på deres forståelse af fantasi og fornuft, og hvordan denne forståelse bestemmer deres menneskesyn og tanker om formidling. Kierkegaard og Lewis er ofte blevet anvendt i to noget forskellige traditioner, hvor Kierkegaard læses som en kritiker af apologetik og en dyrker af det paradoksale i modsætning til Lewis, som er dybt engageret i apologetik, ønsker at forene tro og fornuft og ellers skriver for børn og lægfolk. Jeg argumenterer for, at lighederne dem imellem er større end forskellene, og at en fordel ved en samlæsning er, at det derigennem er lettere at få øje på Kierkegaards apologetiske projekt, samt på Lewis’ bredere apologetiske sigte og hans dybdeborende hermeneutik.</p> 2022-11-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/134489 Velfærdsstat og ordmission – ny vinkel på dansk diakonihistorie 2022-11-01T14:24:45+01:00 Kurt E. Larsen mangler@mangler.dk <p>I fremstillinger af dansk diakonihistorie fylder striden mellem Vilhelm Beck fra Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark og Harald Stein fra Københavns Indre Mission meget, og udbredt er den tolkning, at striden skyldtes, at Københavns Indre Mission stod for »gerningsmission« i modsætning til Indre Mission, der stod for »ordmission«. Artiklen påviser, at denne tolkning er historisk tvivlsom, idet begge lagde vægt på såvel forkyndelse som diakoni som troens frugt. Det, der førte til den meget omtalte strid, var snarere forskellige syn på værdien af et bredt folkekirkeligt samarbejde og forskellige samfundssyn. Striden varede også kun en kort periode i 1800-tallet, og i artiklen følges udviklingen fremad mod 1933, der var en milepæl i opbygningen af det offentlige velfærdssamfund, og artiklen konkluderer, at begge missionsforeninger kan siges at have bidraget til at fremme social velfærd i landet, men at grundsynet i Indre Mission pegede mest i retning af det, der endte med at blive den danske velfærdsmodel: En skattefinansieret offentlig velfærdsstat.</p> 2022-11-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/134490 Hvad nu hvis … Tankeexperimentet som teologisk resource 2022-11-01T14:30:02+01:00 Michael Agerbo Mørch mangler@mangler.dk <p>Artiklen analyserer brugen af tankeexperimenter (TE) i den systematiske teologi (ST) på et generelt niveau. Først afklares dog, hvad der menes med ST, hvor der præsenteres en tredelt niveauinddeling, samt de forskellige kilder, som ST har til rådighed for sit arbejde. Der gives herefter en kortfattet indføring i nogle generelle principper for TE inden for naturvidenskab og filosofi, inden artiklen giver en række eksempler på brug af TE indenfor ST. Her er udvalgt eksempler fra skabelsesteologien i dogmatikken og fra forholdet mellem kunstig intelligens og teologisk antropologi. Afslutningsvist overvejes mulige problemer ved at anvende TE i ST, men konklusionen på artiklen er, at de har en vigtig rolle at spille som ressource for ST i arbejdet med at hæve kohærensgraden af teologiske teorier.</p> 2022-11-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/134491 Folkekirken, højrefløjen og Grundtvig 2022-11-01T14:34:59+01:00 Hans Raun Iversen mangler@mangler.dk 2022-11-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/134492 Sverre Bøe: På vegne av Kristus (Kolon, 2022) 2022-11-01T14:39:26+01:00 Kasper A. Bergholt mangler@mangler.dk 2022-11-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/134493 Anders Kingo: Søren Kierkegaard og herrnhuterne (Fønix, 2021) 2022-11-01T14:42:55+01:00 Jakob Valdemar Olsen mangler@mangler.dk 2022-11-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke https://tidsskrift.dk/dttk/article/view/134495 Bent Hylleberg: Dansk baptisme og tysk nazisme (Forlaget Apophasis, 2021) 2022-11-01T14:48:23+01:00 Kurt E. Larsen mangler@mangler.dk 2022-11-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 Forfatter og Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke