PLIGTEN TIL LYDIGHED - TJENESTEFOLK OG LANDARBEJDERES RETSSTILLING PÅ DANSKE HERREGÅRDE I 1800-TALLET

  • Dorte Kook Lyngholm Ph.d, postdoc-stipendiat Dansk Center for Herregårdsforskning
Nøgleord: 1800-tallet, retspraksis, tjenestefolk, herregårde, afstraffelse

Resumé

Dorte Kook Lyngholm: Absolute obedience. The legal status of servants and
workers on Danish estates in the 19th century
The focus of this article is the legal relation between landlords and their servants and rural workers on Danish estates in the 19th Century. It examines legal practice at the local court in Rougsø, Sønderhald and Øster Lisbjerg districts in the years 1830-35 and 1870-73 and shows how conflicts between landlords and servants or workers were handled in court.
It pays special attention to legal practice in cases where the courts operated in household con􀏐licts that had traditionally been a private matter between master and servant. It examines the specific areas where legislation entitled landlords to impose sanctions on their servants and workers, such as the right of chastisement and the master’s right to dismiss his servants without notice. The article argues that a central feature in these cases was that legislation demanded that servants and workers showed their landlords unspecified obedience. It shows how local courts in the 19th century protected the remains of the traditional inequality between landlords and the rural population.

 

Referencer

Utrykte kilder

Rigsarkivet, Viborg (RAV)

Gammel Estrup birkedommer:

Domprotokol 1821-1848 (GE domprotokol 1821-48)

Politiprotokol 1820-1835 (GE politiprotokol 1820-1835)

Randers arresthus:

Arrestjournal 1869-1877 (Arrestjournal 1869-1877)

Rougsø, Sønderhald og Øster Lisbjerg herreder:

Domprotokol 1867-72 (RSØ domprotokol 1867-72)

Domprotokol 1872-75 (RSØ domprotokol 1872-75)

Politiprotokol 1828-31 (RSØ politiprotokol 1821-31)

Politiprotokol 1831-33 (RSØ politiprotokol 1831-33)

Politiprotokol 1833-36 (RSØ politiprotokol 1833-36)

Sager til politiprotokoller 1830-31 (RSØ sager 1830-31)

Sager til politiprotokoller 1832-33 (RSØ sager 1832-33)

Sager til politiprotokoller 1833-34 (RSØ sager 1833-34)

Trykte kilder

Algreen-Ussing, Tage (udg.): Love og Anordninger, samt andre offentlige Kundgjørelser Danmarks Lovgivning vedkommende. København, 1850-71.

Claus Bjørn: Bonde Herremand Konge. Bonden i 1700-tallets Danmark. København: Gyldendal, 1981.

Michael Bregnsbo: ’Patriarkalisme eller rettigheder’, Fønix årg. 16, nr. 4 (1992), 231-239.

Cooper, Sheila McIsaac: ‘From Family Member to Employee: Aspects of Continuity and Discontinuity in English Domestic Service, 1600-2000’. I Antoinette Fauve-Chamoux: Domestic Service and the Formation of European Identity, Bern: Peter Lang, 2004, 277-296.

Dombernowsky, Lotte: Lensbesidderen som amtmand. Studier i administrationen af fynske grevskaber og baronier 1671-1849. København: G.E.C. Gads Forlag, 1983.

Dombernowsky, Lotte: ”Slagsmaale ere nu om stunder langt sjældnere”: retsopfattelse og adfærd hos fynsk landalmue omkring år 1800. Odense: Landbohistorisk Selskab, 1985.

Fauve-Chamoux, Antoinette: om ‘Introduction’, I Antoinette Fauve-Chamoux: Domestic Service and the Formation of European Identity, Bern: Peter Lang, 2004, 1-16.

Faye Jacobsen, Annette: ‘Parallelle retsordner. En retspluralistisk tolkning af jura og retskultur i Danmark fra slutningen af det 17. til begyndelsen af den 20. århundrede’, Historisk Tidsskrift 107:1 (2007), 71-101.

Faye Jacobsen, Annette: Husbondret. Rettighedskulturer i Danmark 1750-1920. København: Museum Tusculanums Forlag, 2008.

Fogtman, Laurids (red.): Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, udtogsviis udgivne i chronologisk Orden, 1660-1849, bd. 1-54. København, 1786-1849.

Harnesk, Börje: ’Patriarkalism och lönarbete: teori och praktik under 1700- och 1800-talen’, i (Svensk) Historisk tidskrift, nr. 3 (1986), 326-355.

Jansson, Karin Hassan: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800. Uppsala: Uppsala Universitet, 2002.

Jensen, Hans Beksgaard: Arbejdets organisering og kapitalakkumulation i det danske storlandbrug ca. 1830-1880. Upubliceret speciale, Aarhus Universitet, 1979.

Jørgensen, Annette Herkert: Tyende på østjyske herregårde 1787-1921. Upubliceret rapport, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, 2006.

Jørgensen, Harald: ’De private birkers endeligt’, Arkiv 3, 1970-71, 93-97.

Hyldegaard-Pedersen, Bent: En undersøgelse af Forligsprotokollerne i Tyendesager som kilde til tyendeforholdene på landet. Tyende og

husbond 1854-1921. Utrykt speciale, Københavns Universitet, 1974.

Høiesteretstidende, udgiven af Høiesterets Protocolsecretairer, diverse årgange.

Knudsen, Pernille Ulla: Lovkyndighed og Vederhæftighed. Sjællandske byfogeder 1682-1801.

København: Jurist- og Økonomiforbundet, 2001.

Kong Christian den Femtes Danske Lov af 15. april 1683. Udg. ved Stig Iuul. København: Gads Forlag, 1949.

Kussmaul, Ann: Servants in husbandry in early modern England. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Lundh, Christer: Life Cycle Servants in Nineteenth Century Sweden – Norms and Practice. Lund Papers in Economic History, nr. 84, Lund: Department of Economic History, Lund University, 2003.

Lyngholm, Dorte Kook: Godsejerens ret. Adelens retshåndhævelse i 1700-tallet – lov og praksis ved Clausholm birkeret, Viborg: Dansk Center for Herregårdsforskning og Landbohistorisk Selskab, 2013.

Lyngholm, Dorte Kook: “Når herregårdenes tjenestepiger kom i ulykkelige omstændigheder”. I Britta Andersen m.􀏐l. (red.): Herregårdshistorie, bind 8, Ebeltoft: Gammel Estrup-Herregårdsmuseet,

, s. 23-31.

Løgstrup, Birgit: Jorddrot og offentlig administrator. Godsejerstyret indenfor skatte- og udskrivningsvæsenet i det 18. århundrede. København: G.E.C. Gads Forlag, 1983.

Madsen, Agnete Birger: Karen Sophies barselsfærd. Levevilkår for ugifte mødre og ugifte børn i to danske landsogne cirka 1830-1880. Aarhus: Kvindemuseet i Danmark, 2005.

Mührmann-Lund, Jørgen: Borgerligt regimente. Politiforvaltningen i købstæderne og på landet under en danske enevælde. Upubliceret ph.d.-a􀏐handling, Aalborg Universitet, 2011.

Porskrog Rasmussen, Carsten: ’Gård og gods’. I John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen (red.): Herregården, bd. 1, Gods og samfund, København: Nationalmuseet, 2009, 163-240.

Porskrog Rasmussen, Carsten: ’Hvad er en herregård? Et historisk svar’. I Britta Andersen og Helene Kjærbøl (red.): Herregårde – Jordegods – Herlighed. Tanker fra Gammel Estrup. Gylling: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, 2005, 83-92.

Porskrog Rasmussen, Carsten: ’Storlandbrugets storhedstid’. I Britta Andersen m.fl. (red.): Herregårdenes Indian Summer fra Grundloven 1849 til Lensa􀏔løsningsloven 1919. Skippershoved, 2006, 101-117.

Schou, Johan Henrik (red.): Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve, samt andre trykte Anordninger, som fra Aar 1670 af ere udkomne bd. 1-28. København, 1777-1850.

Schytte, Finn N.: ’Husmændenes arbejde på godserne 1780-1870. En undersøgelse af 10 godser i Randers Amt’. I Carsten Porskrog Rasmussen (red.): Det danske godssystem – udvikling og

afvikling 1500-1919. Aarhus: Forlaget Historia. 1987.

Skriver, Jens: Den værste straf? Hoveri i praksis: hoveriet og arbejdets organisering ved Vilhelmsborg, Moesgård, Østergård, Marselisborg og Constantinsborg fra o. 1700 til hoveriets afvikling i midten af det 19. århundrede. Gylling: Landbohistorisk Selskab og Moesgård Museum,

Sogner. Sølvi: ‘The Legal Status of Servants in Norway from the Seventeenth to the Twentieth Century. I Antoinette Fauve-Chamoux: Domestic Service and the Formation of European Identity. Bern: Peter Lang, 2004, 175-187.

Ørsted, Anders Sandøe: Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed, I-VI. København:

Soldin, 1822-35.

Østhus, Hanne: Vanartige tjenestefolk eller uordentlige husbønder? Tjenestefolk i arbeidskonflikter

i Christiania på slutten av 1700-tallet. Oslo: DUO, Universitetet i Oslo, 2007.

Publiceret
2017-01-06
Citation/Eksport
Lyngholm, D. (2017). PLIGTEN TIL LYDIGHED - TJENESTEFOLK OG LANDARBEJDERES RETSSTILLING PÅ DANSKE HERREGÅRDE I 1800-TALLET. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(13), 27-59. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/24979
Sektion
Artikler