She’s (not just) a witch!

At skrive hekseforfølgelserne ind i historien igen

Forfattere

  • Louise Nyholm Kallestrup

Resumé

Tiltrædelsesforelæsning

Referencer

Appel, Hans Henrik: Tinget, magten, æren. Studier i sociale processer og magtrelationer i et jysk bondesamfund i 1600-tallet, Odense: Odense Universitetsforlag, 1999.

Bering-Liisberg, H.C.: Vesten for Sø og østen for Hav. Trolddom i København og i Edinburgh 1590. Et Bidrag til Hekseprocessernes Historie, København: A. Christiansen, 1909.

Bertelsen, Ivar: Formaning til en kristelig og alvorlig pønitense. Såre nyttig udi denne farlige tid og sidste dage, 1561 (Early European Books).

Birket-Smith, S.: (udgivet ved) ”Den utro hustru”, De tre ældste danske Skuespil – “Christiern Hansen’s Komedier”, København: Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie, 1874.

Bricka, C.F. m.fl. (udg.): Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1596-1602 & 1603-1608, København: Rigsarkivet, 1913-1915.

Ginzburg, Carlo: I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Torino: Einaudi, 1966.

Ginzburg, Carlo: Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del 500, Torino: Einaudi, 1976 (dansk oversættelse 2006).

Henningsen, Gustav: The witches’ advocate. Basque witchcraft and the Spanish Inquisition (1609-1614), Reno: University of Nevada Press, 1980.

Hemmingsen, Niels: En undervisning af den hellige skrift, hvad man dømme skal om den store og gruelige gudsbespottelse som sker med trolddom, signelse, og manelse og anden sådan Guds hellige navn og ords vanbrug. 1603-udgaven, Det Kgl. Bibliotek.

Henningsen, Gustav: ”Da Djævelen var ude ...”, anmeldelse, Historisk Tidsskrift, 1992 (1), 131-149.

Hustavlen, oversat og udgivet af Rasmus Reravius, 2. udg. 1572, Det Kgl. Bibliotek.

Jacobsen, J.C.: Christenze Kruckow. En adelig Troldkvinde fra Chr. IV’s Tid, København: Gad 1972.

Johansen, Jens Christian V.: Da Djævelen var ude ... trolddom i det 17. århundredes Danmark, Odense: Odense Universitetsforlag, 1991.

Kallestrup, Louise Nyholm: ”The Infected and the Guilty”, Contested Orthodoxy in Medieval and Early Modern Europe”, Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2017, 233-254.

Kallestrup, Louise Nyholm: Agents of Witchcraft in Early Modern Italy and Denmark, Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2015.

Kristensen, Evald Tang: Danske sagn, som de har lydt i folkemunde, 1-6, Aarhus: Jacob Zeuners Bogtrykkeri, 1892-1939.

Ladurie, Emmanuelle Leroy: Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, 1975 (dansk oversættelse 1986).

Luther, Martin: “Von dess Teuffels Tyranney wider die Eheleute” Colloquia; oder, Tischrreden, Johannes Aurifaber (red.), Frankfurt am Main, 1593, 310-11, via D.L. Ashliman, https://sites.pitt.edu/~dash/type1353.html (17.10.2023).

Mitchell, Stephen: Witchcraft and Magic in the Nordic Middle Ages, Philadelphia: Pennsylvania University Press, 2011.

Palladius, Niels: Det hellige Ecteskabs Ordens Regle effter huilcke alle Ectefolck bør ath leffue, tilsammen screffne aff Nicalao Palladio 1557, Det Kgl. Bibliotek.

Palladius, Niels: Imod Ecteskabs Dieffle, fordanskit aff Nicolao Palladio, 1557, Det Kgl. Bibliotek.

Palladius, Niels: Druckenskabs Affljusning eller Aarsage, 1556, 1610, Det Kgl. Bibliotek.

Palladius, Peder. En visitatsbog. Oversat og udgivet af Martin Schwarz Lausten, København: Forlaget Anis, 2003.

Sørensen Vedel, Anders: En sørgelig Ligpredicken. Salig och høylofflig ihukommelse: Høybaarne Første oc Herre, Herr Frederich den Anden, Danmarckis ... Konning ... til en Christsalig amindelse, Giort udi Riber Domkircke den 5. dag Junij, der hans Naades Lig bleff nedsæt udi sit Soffuekammer i Roskilde Domkircke, Det Kgl. Bibliotek.

Thiele, J.M.: Danske Folkesagn, 1-3, København: C.A. Reitzel, 1843-1860.

Troels-Lund, Troels: Dagligliv i Norden i det sekstende Aarhundrede, København: Gyldendal, 1879-1901.

Villads Christensen, Chr.: ”Hekseprocesser fra Midtjylland (Viborg-Skive Egnen)”, Samlinger til jydsk Historie og Topografi 3. Rk. VI, 1908-10, 313-378.

Wittendorf, Alex: ”Trolddomsprocessernes ophør i Danmark”, Historisk Tidsskrift, 1992 (1), 1-28.

Zika, Charles: The Appearance of Witchcraft. Print and Visual Culture in Sixteenth Century Europe, London: Routledge, 2009.

Publiceret

2023-12-15

Citation/Eksport

Kallestrup, L. N. (2023). She’s (not just) a witch! : At skrive hekseforfølgelserne ind i historien igen. Temp - Tidsskrift for Historie, 14(27), 170–181. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/142352

Nummer

Sektion

Forelæsninger