Hvem skriver om dem der skriver nyhederne? Dansk historieforskning i de traditionelle nyhedsmedier efter 1945

Forfattere

  • Josef Peter Batikha
  • Hannibal Munk
  • Emil Eiby Seidenfaden

Resumé

Dansk historieforskning i traditionelle nyhedsmedier som trykpressen, tv og radio har stået tilbage i forhold til forskningen i vores skandinaviske nabolande. Selvom der skrives denne type mediehistorie i Danmark, er feltet domineret af tre typer værker, som ikke svarer på de spørgsmål, historikere i et stærkt medieforbrugende land bør stille: Hvordan har nyhedsmedieaktørers historiske forudsætninger og selvbillede udviklet sig over tid? Hvordan kan journalisten som figur historiseres, og hvor kommer ”pressens” institutionelt monolitiske selvbillede som demokratiets vogter fra? For det første er danske mediehuses historie udødeliggjort i biografiske og institutionelt afgrænsede ”historier”. For det andet er der skrevet om pressens såkaldte strukturudviklinger gennem historien. For det tredje har mediesociologien tegnet konturerne af pressen og journalistikkens professionelle udvikling. I artiklen udpeger ”nye” historikere inden for de traditionelle nyhedsmedier tre forskningsstier, som mediehistorikere opfordres til at lade sig inspirere af for at opbygge en kritisk, internationaliseret og nuanceret dansk mediehistorie med blik for betydningen af enkeltaktører på tværs af medier og uformelle netværk, og hvor nyhedsmediernes rammevilkår, selvforståelse og produkter forstås i deres historiske kontekst.

Referencer

PUBLICERET MATERIALE

Barsøe, Magnus: ”Kvartalskapitalismen har inficeret Politikens Hus”, Politiken, 4. februar 2023.

Bastiansen, Henrik G. og Hans Frederik Dahl: Norsk mediehistorie, Oslo: Universitetsforlaget, 2003.

Batikha, Josef P.: “An American Voice on the Air: Mediated US Public Diplomacy in Danish State Broadcasting, 1945-1953”, Historical Journal of Film, Radio and Television, Volume 39, 2019, doi: 10.1080/01439685.2019.1643107

Batikha, Josef P.: ”Koldkrigsjournalistik: En analyse af Danmarks Radios relationer til the United States Information Agency set gennem den journalistiske tv-dækning under Kennedy, 1960-63”, Mediehistorisk Tidsskrift (Norge) 37/38, 2022, 110-131.

Batikha, Josef P.: ”’Hagekorset over Radioen’: Statsradiofonien under besættelsen, 1940-1945”, Arbejderhistorie, 2023/1, 36-67.

Beyersdorf, Frank: “First Professional International: FIJ (1926-1940)”. I Kaarle Nordenstreng, Ulf Jonas Björk, Frank Beyersdorf, Svennik Høyer og Epp Lauk (red.): A History of the International Movement of Journalists, London: Palgrave Macmillan, 2016.

Bindsløv Frederiksen, Laurits: Pressen under besættelsen: Hovedtræk af den danske dagspresses vilkår og virke 1940-1945, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1960.

Bjerrum Fossat, Sissel: Monopolbrud, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2020.

Bomholt, Julius: ”Denne radio for de modsatte meninger”. I Sven Alkærsig og Paul Berg (red.): Danmarks Radio 1948-1949, Danmarks Radios arkiv og bibliotek, 1949.

Bondebjerg, Ib: Virkelighedens fortællinger: den danske tv-dokumentarismes historie, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2008.

Bourdieu, Pierre: “L’emprise du journalisme”, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 101-102, 1994, 3-9, doi: 10.3406/arss.1994.3078

Bourdieu, Pierre: On Television – and Journalism, London: Pluto Press, 1998, 1996.

Bramsen, Bo: Politikens historie set indefra, 1884-1984, København: Politikens Forlag, 1984.

Bredal, Bjørn: Politiken mod Politiken: Idékampe 1884-2009, Politikens Forlag, 2009.

Brewin, Mark W.: “A Short History of the History of Objectivity”, The Communication Review, 16 (4), 2013, 211-229, doi: 10.1080/10714421.2013.839553

Bruhn Jensen, Klaus (red.): Dansk mediehistorie 1840-2015, I-IV, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2015.

Brüggemann, Michael m.fl.: “Hallin and Mancini Revisited: Four Empirical Types of Western Media Systems”, Journal of Communication, 64 (6), 2014, 1037–1065, doi: 10.1111/jcom.12127

Carruthers, Susan L.: The Media At War: Communication and Conflict in the Twentieth Century, Palgrave Macmillan, 2000.

Christiansen, Ernst: 25 års virke for en folkets radio, Arbejdernes Radioforbund 1926-1951, Fremads Forlag, 1951.

Christiansen, Ernst: 40 år. Radio og TV. Danmarks Radio, 1926-1965, Gyldendal, 1965.

Christiansen, Ernst og Peter Nørgaard: Hvad skete med Radioen under Krigen, Forlaget Fremad, 1945.

Christiansen, Ernst, Knud Rée og J. Rosenkjær (red.): Statsradiofonien 1925-1950, Gyldendal, 1950.

Cook, Timothy E.: Governing with the News. The News Media as a Political Institution, University of Chicago Press, 1998, 2005.

Cronqvist, Marie og Christoph Hilgert: “Entangled Media Histories. The value of Transnational and Transmedial Approaches in Media Historiography”, Media History, 23 (1), 2017, 130-141, doi: 0.1080/13688804.2016.1270745

Dahl, Hans Fredrik: Norsk Presses Historie 1-4 Oslo: Universitetsforlaget, 2010.

Deacon, David og James Stanyer: ”Mediatization: Key concept or conceptual bandwagon”, Media, Culture & Society, 36 (7), 2014, 1032-1044.

Delporte, Christian: “Les journalistes dans l’entre-deux-guerres. Une identité en crise”, Vingtième Siècle, revue d’histoire, no. 47, 1995, 158-175, doi: 10.3406/xxs.1995.3186

Drotner, Kirsten: Mediehistorier, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2011.

Due-Nielsen, Carsten: ”Niels Thomsen (21. april 1930 – 30. september 2011)”, Historisk Tidsskrift, 115 (2), 2016, 505-511.

Eide, Martin: Blod, sverte og gledestårer. Verdens Gang 1945-95, Oslo: Schibsteds Forlag, 1995.

Eisenstein, Elisabeth: The Printing Press as an Agent of Change, Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

Eriksen, Gerhardt: Erik Seidenfaden. En biografi, Spektrum, 2000.

Eriksen, Gerhardt: Hvis De vil vide mere: historien om en avissucces, Forlaget Morgenavisen Jyllands-Posten, 1994.

Eriksen, Gerhardt: Nic. Blædel: En biografi om journalisten og dagbladsredaktøren der vaccinerede danskerne mod nazismen, Spektrum, 1994.

Eriksen, Gerhardt: Sider af avisens historie, Centrum, 1990.

Esmann, Frank (red.): Nyhedskriterier i det 21. århundrede – en antologi, DR, 2002.

Fabricius Møller, Jes: Livtag med tidsånden – Kristeligt Dagblad gennem 125 år, Kristeligt Dagblads Forlag, 2021.

Gustafsson, Karl Erik og Per Rydén (red.): A History of the Press in Sweden, Göteborg: Nordicom, 2010.

Gustafsson, Karl Erik og Per Rydén (red.): Presshistoriens pionjärer, Göteborg: Nordicom, 2009.

Hallin, Daniel C. og Paolo Mancini: Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics, Cambridge University Press, 2004.

Hallin, Daniel C. og Paolo Mancini: “Ten Years After Comparing Media Systems: What Have We Learned?”, Political Communication, 34 (2), 2017, 155-171, doi: 10.1080/10584609.2016.1233158

Hallin, Daniel C.: The “Uncensored War”: The Media and Vietnam, University of California Press, 1986.

Hampton, Mark, Visions of the Press in Britain 1850-1950, Chicago: University of Illinois Press, 2004.

Hjarvard, Stig (red.): Dansk TV’s historie, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2006.

Hjarvard, Stig: ”Den politiske presse – en analyse af danske avisers politiske orientering”, Journalistica, 2 (5), 27-53, 2007.

Hjarvard, Stig (red.): Medialisering: Mediernes rolle i social og kulturel forandring, København: Hans Reitzel, 2016.

Hjarvard, Stig: ”Samfundets medialisering. En teori om mediernes forandring af samfund og kultur”, Nordicom-Information 31, 2009, 5-35.

Horne Kjældgaard, Lasse: Meningen med velfærdsstaten: Da litteraturen tog ordet – og politikerne lyttede, København: Gyldendal, 2018.

Hovden, Jan Fredrik: Profane and Sacred – a Study of the Norwegian Journalistic Field, (ph.d.-afhandling), University of Bergen, 2008.

Jørndrup, Hanne: Journalistik – midt i en krigstid: En analyse af journalistikkens forhold til det nationale set gennem danske avisers dækning af Irak-krigens udbrud i marts 2003, (ph.d.-afhandling), SDU/Humanistisk Fakultet, 2005.

Kjos Fonn, Birgitte: 50 år med journalistutdanning – en historie om akademiseringen av et yrkesfag, Oslo: Cappelen, 2015.

Kolstrup, Søren: “The Change of News Structure: Danish Newspapers 1873-1914”. I Søren Kolstrup og Niels Brügger (red.): Media History. Theories. Methods. Analysis, Aarhus: Aarhus University Press, 2002.

Kreth, Rasmus: Pilestræde under pres. De Berlingske Blade, 1933-1945, København: Berlingske Tidende og Gyldendal, 1998.

Køber, Jesper Vestermark: “Henning Fonsmark and the Reformulation of Danish Democracy in the 1990s”, Scandinavian Journal of History, 2022., 359-378, doi: 10.1080/03468755.2022.2086170

Lange, Rasmus: ”Læsertal: Fremgang vender trist kurve for landsdækkende aviser”, Mediawatch, 16. september 2022.

Lange, Ole og Alex Frank Larsen: Outze, Informations Forlag, 2015.

Lund, Erik og Inge Primstad (red.): På nært hold af Information, 1943-1993, Informations Forlag & Informations Venner, 1993.

Lundell, Patrik: ”Det goda samhällets tjänare iscensatt: Kring en pressutställning 1945”. I Martin Kylhammar og Michael Godhe (red.): Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar, Stockholm: Carlssons Bökförlag, 2005.

Lundell, Patrick: “The Medium is the Message – a Media history of the Press”, Media History, vol. 14 (1), 2008, 1-16, doi: 10.1080/13688800701880382

Lundström, Gunilla: När tidningarne blev moderna: om svensk journalistik, 1898-1969, Göteborg: Nordicom, 2004.

Madsen, Henrik: For velfærdens skyld? En analyse af de danske debatter om velfærdsstat og medlemskab af EF 1950-1972, ph.d.-afhandling, SDU, 2006.

Markvad, Willy: Den socialdemokratiske presse fra Socialisten til Aktuelt. Bind 1-3, Kbh: Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv, 1976.

McLaughlin, Greg: The War Correspondent, Pluto Press, 2002.

Munk, Hannibal: Den visuelle leder: Satiretegning i dansk dagspresse siden 1924, Upubliceret ph.d.-afhandling, Roskilde Universitet, 2019.

Obitsø, Ole: ”Dagbladene mister generelt læsere – men nogle få holder stand”, Journalisten, 1. marts 2019.

Poulsen, Ib: Radiomontagen og dens rødder: et studie i den danske radiomontage med vægt på dens radiofoniske genreforudsætninger, Roskilde Universitet, 2008.

Roslyng Jensen, Palle: ”Scavenius og Politikens Hus 1937-1940 og Scavenius-eftermælet 1940-1945”. I Sofie Lene Bak (red.):”Kildekunst” – Historiske og Kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen. Bind II, København: Kgl. Bibliotek, 2016, 173-199.

Schudson, Michael: Discovering the News. A Social History of American Newspapers, New York: Basic Books, 1978.

Schultz [Willig], Ida, “Fra Partipresse over Omnibuspresse til Segmentpresse”, Journalistica, 2007, 2 (5), 2007, 5-26.

Seidenfaden, Emil Eiby, ”Gentlemen of the Press – danske journalister i britisk eksil 1940-1945”, Historisk Tidsskrift, 122 (1), 2022, 87-121.

Skovmand, Roar (red.): DR50, København: Danmarks Radio, 1975.

Solgaard Andersen, Troels: “In Defense of Danish Writers. The Daily Workings of the Press Bureau; or the Struggle for Sovereignty, 1940-1943”, Scandinavian Journal of History, 48 (2), 2023, 206-227, doi: 10.1080/03468755.2022.2084156

Syvertsen, Trine, Gunn Ennli, Ole J. Mjøs og Hallvard Moe: The Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era, University of Michigan Press, 2014, doi: 10.3998/nmw.12367206.0001.001

Thing, Morten: Jyllands-Posten, diktaturet, krystalnatten og jøderne, Roskilde: Roskilde Universitetsbibliotek, 2013.

Thomsen, Niels: Dagbladskonkurrencen 1870-1970. Politik, journalistik og økonomi i dansk dagspresses strukturudvikling, I-II, Universitetsforlaget i København i kommission hos Gads Forlag, 1972.

Thomsen, Niels og Jette D. Søllinge: De danske aviser 1634-1991 I-III, Odense: Dagspressens Fond i kommission hos Odense Universitetsforlag, 1988-1991.

Vogel-Jørgensen, Torkild: Berlingske Tidende gennem 200 år, 1749-1949, University of Minnesota, 1949.

Willig, Ida: “Ideals of Journalism. The Historical Consecration of Media Capital in Prize Awards and the case of the Danish Cavling award 1945-2016”, Media History, 26 (4), 2020, 489-507, doi: 10.1080/13688804.2019.1608169

WEB

Andersen, Victor: “Den Danske Publicistklub”, Den Store Danske, https://denstoredanske.lex.dk/Den_Danske_Publicistklub (02.05.2023).

Fédération Internationales des Journalistes, “’FIJ – 90 ans d’histories’ magasin special edité pour le 29. congrès de la fédération internationales des journalistes”, 2016, https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/article/ifj-special-magazine-90-years-of-stories-1 (09.08.2023).

Marckmann Andreassen, Andreas og Christian Lindhardt: “Derfor er statsministeren på SoMe: Aviser har ikke så mange abonnenter længere”, Journalisten, 7. december 2020, https://journalisten.dk/derfor-er-statsministeren-paa-some-aviser-har-ikke-saa-mange-abonnenter-laengere/ (14.02.2023).

Mollerup, Jacob: ”Jacob Mollerup: Jeg fortalte om Politikens nedgang ved middagsbordet. Min far var også bekymret”, Politiken, 9. februar, 2023, https://politiken.dk/kultur/medier/art9203729/Jeg-fortalte-om-Politikens-nedgang-ved-middagsbordet.-Min-far-var-ogs%C3%A5-bekymret (18.10.2023).

Nielsen, Ervin: ”Danmarks Mediemuseum”, Den Store Danske, https://denstoredanske.lex.dk/Danmarks_Mediemuseum (18.04.2023).

Nygaard, Kristian Dam: ”DR og TV 2 har et stort problem: ’Vi er nødt til at finde en løsning’”, BT, 15. maj 2022, https://www.bt.dk/film-tv-og-streaming/dr-og-tv-2-har-et-stort-problem-vi-er-noedt-til-at-finde-en-loesning (19.09.2022).

Rüdiger, Mogens: ”Dansk Journalisforbund”, Den Store Danske, https://denstoredanske.lex.dk/Dansk_Journalistforbund (02.05.2023).

Seidenfaden, Erik: ”Karl I. Eskelund”, Dansk Biografisk Leksikon, https://biografiskleksikon.lex.dk/Karl_I._Eskelund (04-07-2023).

Søllinge, Jette D.: ”Land og Folk”, Den Store Danske, https://denstoredanske.lex.dk/Land_og_Folk (29.04.2023).

Tekeli, Maja og Emil Findalen: ”Barbara Bertelsens bogklub: Chefredaktør er inhabil overfor Statsministeriets embedsværk”, Frihedsbrevet, 10. juni 2021, https://frihedsbrevet.dk/barbara-bertelsens-bogklub-chefredaktoer-er-inhabil-over-for-statsministeriets-embedsvaerk/.

Thomsen, Niels: ”Danmarks Journalisthøjskole”, Den Store Danske, https://denstoredanske.lex.dk/Danmarks_Journalisthøjskole (02.05.2023).

Thomsen, Niels: ”Dansk Pressehistorisk Selskab”, Den Store Danske, https://denstoredanske.lex.dk/Dansk_Pressehistorisk_Selskab (16.03.2023).

Tvilum, Poul: “Nordmænd de flittigste avislæsere” Jyllands-Posten, 4. oktober 2005, https://jyllands-posten.dk/international/ECE3811550/Nordm%C3%A6nd-de-flittigste-avisl%C3%A6sere/dk, (20.03.2023).

Udvalget for Videnskab og Teknologi (UVT), ”Evaluering af dansk journalistik forskning”, oktober 2005, https://www.ft.dk/samling/20051/almdel/uvt/spm/91/svar/270973/300145.pdf (02.05.2023).

Publiceret

2023-12-15

Citation/Eksport

Batikha, J. P., Munk, H., & Seidenfaden, E. E. (2023). Hvem skriver om dem der skriver nyhederne? Dansk historieforskning i de traditionelle nyhedsmedier efter 1945. Temp - Tidsskrift for Historie, 14(27), 150–169. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/142324

Nummer

Sektion

Artikler