Østgrønlandsk dissonans under moderniseringens første årti? Forholdet mellem udvikling af erhverv og velfærdsydelser i Tunu i 1950’erne – og drivkræfterne bag

Forfattere

  • Annette Østergaard Schultz

Resumé

Ved moderniseringsplanen i 1950, som skulle bane vejen for en social, økonomisk og kulturel ligestilling mellem Danmark og Grønland, var Østgrønland – Tunu – markant anderledes stillet end Vestgrønland – Kitaa. Blandt mange parametre var den afgørende, at stort set hele Tunus befolkning var fangere, og at vilkårene for at udvikle fiskeriet var meget ringere end på Vestkysten. Det gjaldt navnlig den nordligste by, Ittoqqortoormiit, som kun var isfri tre måneder om året. Her kunne den generelle danske moderniseringspolitik ikke bruges. Hvor man for Kitaas vedkommende ønskede at udnytte de erhvervsmæssige fordele ved at koncentrere befolkningen i de større byer og derved også skabe bedre muligheder for velfærdsydelser, var befolkningskoncentration kontraproduktivt i forhold til samfund, som i væsentlig grad beroede på fangst. Samtidig gjorde en spredt befolkning det væsentligt dyrere at gennemføre velfærdsydelser. Resultatet var, at moderniseringsprocessen i Tunu fra dansk side indtil 1959 var tøvende og mangelfuld i modsætning til processen i Kitaa. Artiklen viser, at Tunus to distriktsråd og befolkningen, om end understøttet af danske midler, langt hen ad vejen gik forrest både i forhold til udvikling af erhverv (såvel fangst som fiskeri) og i forhold til velfærdsydelser som plejehjem og boliger. I en kort periode omkring 1957-1958 var centraladministrationen en støtte under det lokale initiativ, men fra 1959 havde både Den Kongelige Grønlandske Handel og Grønlandsministeriet mere håndfaste planer, som blev gennemført med minimalt blik for ønskerne fra befolkning og distriktsråd.

Referencer

UPUBLICERET MATERIALE

Andreasen, Søren: Ejnar Mikkelsen og oprettelsen af kolonien Scoresbysund, Bachelorprojekt, Institut for Kultur- og Samfundshistorie, Ilisimatusarfik, 2009, www.uni.gl/media/40804/soeren-andreasen.pdf (15.1.2023).

Jensen, Marianne: Postkoloniale ofre eller selvforskyldte problemer? Beslutningsprocesser i anlægsvirksomheden 1950-1960, kandidatspeciale, Afdeling for Kultur og Samfundshistorie, Ilisimatusarfik 2020, www.uni.gl/media/6776287/marianne-jensen.pdf (3.2.2022).

Rigsarkivet (RA), Grønlandsministeriet, Journalsager 1957-1989, j.nr. 0140-02 i pk. 67: Grønlandsministeriets Anlægsudvalg.

Rigsarkivet (RA), Grønlandsministeriet, Journalsager 1957-1989, j.nr. 0430-01/1957-1959 og 0430-01/1960-1961, begge i pk. 390: Referater af distriktsrådsmøder 1957-1959 og 1960-1961.

Rigsarkivet (RA), Grønlandsministeriet, Journalsager 1957-1989, j.nr. 0650-01-03/1959, i pk. 676: Ekstraordinært investeringsprogram for Østgrønland 1959-1964.

Rigsarkivet (RA), Grønlandsministeriet, Philip Rosendahl, embedsarkiv. Materiale om fangst, fiskeri, erhverv, veterinære forhold og fredning, pk. 3, læg 100: Rapport over minister Kjærbøls rejse til Østgrønland med m/s Kista Dan. Inspektør Jørgen Borchersens brev til Ministeren for Grønland 19. juli 1956.

Rigsarkivet (RA), Grønlandsministeriet, Philip Rosendahl, embedsarkiv. Materiale om fangst, fiskeri, erhverv, veterinære forhold og fredning, pk. 3, læg 99. Rosendahls brev til direktør A.W. Nielsen 28. november 1952, Rosendahls rapport om sin rejse 8. august-12. september 1952.

Rigsarkivet (RA), Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv.

Projektmateriale, pk. 28, læg: Anlægsplaner 1952-1956.

Rigsarkivet (RA), Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv.

Materiale fra Grønlandsministeriets Anlægsudvalg 1955-1964, pk. 79.

Rigsarkivet (RA), Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv.

Mødereferater, Grønlandsministeriets Anlægsudvalg 1955-1963, pk. 63, mødet den 11. november 1959.

Rigsarkivet (RA) Kongelig Grønlandske Handel, Direktøren, Korrespondance internt, ministeriet, grønlandske institutioner, pk. 15, læg: Kolonien Angmagssalik.

PUBLICERET MATERIALE

Borchersen, Jørgen: Jørgen Borchersens levnedsbeskrivelse. Skrevet til ordenskapitlet i anledning af hans udnævnelse til ridder d. 4. oktober 1968, www.borchersen.dk/lberind/54-joergensenind.html (24.4.2023).

Borchersen, Jørgen: “Østgrønland efter krigen”, Tidsskriftet Grønland, 1963-6, 201-264.

Brimnes, Niels: “Offer, subjekt, aktør”. I Søren Rud og Søren Ivarsson (red.): Globale og postkoloniale perspektiver på dansk kolonihistorie, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2021, 19-54, doi: 10.2307/j.ctv34wmp3t.

Forslag til lov om opførelse af fiskeindustrianlæg m.v. fremsat 22.1.1959, www.folketingstidende.dk/samling/19581/lovforslag/L91/19581_L91_som_fremsat.pdf (17.3.2023) .

Grønlandskommissionens betænkning 1, Indledning. Placering og udformning af bebyggelser.

Den fremtidige anlægsvirksomhed I, København: Grønlandskommissionen, 1950.

Grønlandskommissionens betænkning 4, Sundhedsvæsenet. Boligbyggeriet og sociale forhold I, København: Grønlandskommissionen, 1950.

Grønlandskommissionens betænkning 6, Angmagssalik, Scoresbysund og Thule, København: Grønlandskommissionen, 1950.

Gulløv, Hans Christian (red): Grønland – den arktiske koloni, København: Gads Forlag, 2017.

Lyager, Poul: Om byplan i Grønland mellem præstestyre og hjemmestyre, København: Dansk Byplanlaboratorium, 2002, www.byplanlab.dk/sites/default/files/BHU_SKRIFT46_0.pdf? 0.7858938386198133 (2.4.2023).

Nielsen, Jens: Dagbogsbreve fra Scoresbysund 1957-1959, København: Det Grønlandske Selskab, 2012.

Nielsen, Kristian Hvidtfeldt og Allan Lyngs Kjærgaard: “At se og fejle som en velfærdsstat”, Temp – tidsskrift for historie, 12, 2016, 41-58.

Rosendahl, Gunnar P., Atuagagdliutit: “Østkystprogrammet påbegyndes et år tidligere end planlagt”, 27.7.1961.

Statistisk Årbog, København: Statistisk Departement, 1950, 1955, 1960, 1966. Statistiske oversigter vedrørende Grønland (diverse tabeller).

Sørensen, Axel Kjær: Danmark-Grønland i det 20. århundrede – en historisk oversigt, København: Nyt Nordisk Forlag, 1983.

Uden forfatter, Imarput/Grønlands Fiskeritidende: “Ny fabrik i Kuummiut står klar til oktober”, 15.9.1994.

Publiceret

2023-12-15

Citation/Eksport

Schultz, A. Østergaard. (2023). Østgrønlandsk dissonans under moderniseringens første årti? Forholdet mellem udvikling af erhverv og velfærdsydelser i Tunu i 1950’erne – og drivkræfterne bag. Temp - Tidsskrift for Historie, 14(27), 126–149. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/142323

Nummer

Sektion

Artikler