Bondestandens petitioner mellem enevælde og repræsentativ politik, 1835-1847

Forfattere

  • Anne Engelst Nørgaard

Resumé

Denne artikel undersøger bondestandens petitioner til stænderforsamlingerne i Roskilde og Viborg i årene 1835-1846. Artiklen argumenterer for, at stænderforsamlingerne fra 1835 medførte en ændring i enevældens petitionskultur. Stænderforsamlingerne modtog flere hundrede petitioner fra bondestanden i perioden. Bondestandens politiske tænkning er noget overset i den politiske historieskrivning, og her præsenterer bondepetitionerne en indgang til politisk tænkning og argumentation hos en del af befolkningen, som ellers stort set var fraværende i den offentlige, politiske samtale.

Artiklen argumenterer for, at bondestandens petitioner i årene 1835-1846 ikke blot ligger i forlængelse af, men også repræsenterer et brud med enevældens petitionskultur. Petitionerne var kollektive og udtrykte ønsker om generelle samfundsændringer. Petitionerne gav anledning til, at den ikke-stemmeberettigede del af landbefolkningen fik mulighed for at udtrykke sig politisk. Artiklen argumenterer for, at kongefiguren spillede en central rolle i bondepetitionernes politiske argumentation. Artiklen konkluderer, at argumentation og sprog i bondepetitionerne bærer præg af at være produceret i en brydningstid mellem enevælde og en moderne, repræsentativ politisk kultur.

Referencer

UPUBLICERET MATERIALE

Rigsarkivet (RA), Den Kongelige Kommisarius ved Provinsialstænderne for Østifterne og Nørrejylland (1835-1846), Private Andragender (1835-1846).

PUBLICERET MATERIALE

Agnés, Benoît: “A Chartist Singularity? Mobilizing to Promote Democratic Petitions in Britain and France, 1838-1848”, Labour History Review, 78 (1), 2013, 51-67, doi: 10.3828/lhr.2013/4.

Almuevennen 17.08.1842.

Almuevennen 14.09.1842.

Almuevennen 21.09.1842.

Almuevennen 19.10.1842.

Almuevennen 2.11.1842.

Andersen, P.M.: “Den “fule folkeforfører“ Peder Hansen, Lundby”, Historisk Samfund for Præstø Amt, Ny række (4), 1956, 295-324.

Ben-Bassat, Yuval: Petitioning the Sultan: Protests and Justice in Late Ottoman Palestine, London: I.B. Tauris, 2013.

Bjørn, Claus: “ ’De danske cahiers’. Studier i bondereaktionerne på forordningen af 15. april 1768”, Landbohistorisk tidsskrift: Bol og By, 5 (2), 1983, 145-170.

Bjørn, Claus: Bonde, Herremand, Konge. Bonden i 1700-tallets Danmark, København: Gyldendal, 1981.

Bjørn, Claus: ”Landbruget 1830-1860”. I Claus Bjørn (red.): Det danske landbrugs historie III. 1810-1914, Odense: Landbohistorisk Selskab, 1988, 94-123.

Blickle, Peter (red.): Gemeinde und Staat im Alten Europa. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1998.

Bregnsbo, Michael: Folk skriver til kongen. Supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet, Haderslev: Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1997.

Carpenter, Daniel og Doris Brossard: “L’éruption patriote: The Revolt against Dalhousie and the Petitioning Explosion in Nineteenth-Century French Canada”, Social Science History, 43 (3), 2019, 453-485, doi: 10.1017/ssh.2019.23.

Christiansen, Palle Ove: A manorial world. Lord, Peasants and Cultural Distinctions on a Danish Estate 1750-1980, Oslo: Scandinavian University Press, 1996.

Clemmensen, Niels: ”Peder Hansen, Lundby – tradition eller nybrud i bondepolitikken”, Historie/Jyske Samlinger, Ny række (14), 1983, 668-674.

Costa, Ravi De: “Identity, Authority, and the Moral Worlds of Indigenous Petitions”, Comparative Studies in Society and History, 48 (3), 2006, 669-98, doi: 10.1017/S0010417506000260.

De, Rohit og Robert Travers: “Petitioning and Political Cultures in South Asia: Introduction”, Modern Asian Studies, 53 (1), 2019, 1-20, doi: 10.1017/S0026749X18000537.

Dissing, Thøger: “Sognefoged Hans Cristensen, Vejstrup, som stænderdeputeret”, Svendborg Amt Aarsskrift, 27, 1934, 96-138.

Dørum, Knut: Frå undersått til medborgar. Styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884, Oslo: Samlaget, 2016.

Dørum, Knut: ”Et oppgjør med eneveldet og standssamfunnet. Dannelsen av en folkelig offentlighet i norske bygder 1814-1850”, Historisk tidsskrift (Oslo), 92 (1), 2013, 91-123.

Grönhammar, Ann: “Folkets böner til kungen”. I Barbro Bursell, Else Braut og Carl Zarmén (red.): Brødrefolkenes vel: Brödrafolkens Väl. Unionen 1814-1905, Stockholm: Livrustkammaren, 2005, 115-128.

Helgesen, Kari: “Supplikker på 1700-tallet – et lite brukt kildemateriale”, Heimen, 2, 1982, 93-100.

Helgesen, Kari: “Supplikken som kvinnehistorisk kilde”, Historisk Tidskrift, 61 (3), 1982, 258-264.

Henningsen, Peter: I sansernes vold. Bondekultur og kultursammenstæd i enevældens Danmark I-II, Landbohistorisk Selskab, 2006.

Hommerstad, Marthe: Politiske bønder. Bondestrategene og kampen om demokratiet: 1814-1837, Oslo: Scandinavian Academic Press, 2014.

Huzzey, Richard og Henry Miller: “Petitions, Parliament and Political Culture: Petitioning the House of Commons, 1780–1918”, Past & Present, 248 (1), 2020, 123-64, doi: 10.1093/pastj/gtz061.

Jaffe, James A.: “The Languages of Petitioning in Early Colonial India”, Social Science History, 43 (3), 2019, 581–597, doi: 10.1017/ssh/2019.17.

Janse, Maartje: “’What Value Should We Attach to All These Petitions?’: Petition Campaigns and the Problem of Legitimacy in the Nineteenth-Century Netherlands”, Social Science History, 43 (3), 2019, 509–530, doi: 10.1017/ssh.2019.18.

Jensen, Hans: De danske Stænderforsamlingers historie 1830-1848 I, København: J.H. Schultz Forlag, 1931.

Jensen, Hans: ”Bondecirkulæret af 8. November 1845”, Historisk Tidsskrift, 9 (2), 1923, 171-232.

Jensen, Hans: De danske Stænderforsamlingers historie 1830-1848 II, København: J.H. Schultz Forlag, 1934.

Jensen, Hans: Dansk Jordpolitik 1757-1919. Anden Del. Fæstevæsenets Afvikling og Jord-Lovgivningen i Perioden 1810-1919, København: Gyldendal/Nordisk Forlag, 1945.

Johansen, Jens Chr.: “Retssamfundet, retsstaten og retssikkerheden i 16.-18. århundrede”, Fortid og Nutid, 1995, 111-127.

Jørgensen, Erik Stig: ”Hoverispørgsmålet i og omkring stænderforsamlingen i Roskilde 1835-36”. I Svend Gissel: Landbohistoriske Studier tilegnede Fridlev Skrubbeltrang på halvfjerdsårsdagen den 5. august 1970, København: Landbohistorisk Selskab, 1970, 199-227.

Jørgensen, Erik Stig: ”Politisk aktivitet og politisk organisation i den danske landbefolkning 1835-1866”. I K. Sørensen: Venstre. 50 år for folkestyret, København: Forlaget Liberal, 1979, 13-44.

Karpantschof, René og Flemming Mikkelsen, F: “Petitioner, adresser og demokrati i Danmark 1835-1899”, Temp - Tidsskrift for Historie, 4 (7), 2013, 50-78.

Knudstorp, Annette: ”Bondevennerne, bonden og fæstesagen”, Landbohistorisk Tidsskrift: Bol og By, 6, 1984, 143-164.

Kümin, Beat og Andreas Würgler: “Petitions, Gravamina and the Early Modern State: Local Influence on Central Legislation in England and Germany (Hesse)”, Parliaments, Estates & Representation, 17, 1997, 39–60, doi: 10.1080/02606755.1997.9627013.

Maliks, Jakob: Vilkår for offentlighet: sensur, økonomi og transformasjonen av det offentlige rom i Danmark-Norge 1730-1770. Ph.d.-afhandling, Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet, 2011.

Miller, Henry:“’Petition! Petition!! Petition!!!’: Petitioning and the Organisation of Public Opinion in Britain, 1800–1850”. I Henk te Velde og Maartje Janse (red.): Organising Democracy: Reflections on The Rise of Political Organisations in the Nineteenth Century, Cham: Springer International Publishing Palgave Macmillan, 2018, 43-61, doi: 10.1007/978-3-319-50020-1.

Miller, Henry: “Introduction: The Transformation of Petitioning in the Long Nineteenth Century (1780-1914)”, Social Science History, 43 (3), 2019, 409–429, doi: 10.1017/ssh.2019.18.

Munck, Thomas: “Petitions and ‘legitimate’ Engagement with Power in Absolutist Denmark 1660-1800”, Parliaments, Estates & Representation, 38(3), 2018, 378-91, doi: 10.1080/02606755.2018.1532654.

Møller Jørgensen, Claus: “Statsbygning, etnosymbolisme og Danmarks historie i 1700-tallet”, Historisk Tidsskrift, 117 (1), 2017, 119-146.

Nubola, Cecilia og Andreas Würgler: Operare la resistenza. Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XVIII)/Praktiken des Widerstandes: Suppliken, Gravamina und Revolten in Europa (15.-19. Jahrhundert). Bologna: Societa editrice il Mulino, 2006.

Nørgaard, Anne Engelst: “Kongefiguren i politisk retorik, 1848-1849”. I Rasmus Glenthøj m.fl.: Konge og Kirke. Festskrift i anledning af Michael Bregnsbos 60-års dag, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2022, 225-241.

Nørgaard, Anne Engelst: ”Speaking through Petitions. Peasant Farmers in the Nascent Democracy, Denmark 1830s”, Journal of Modern European History, 21 (1), 2023, 90-109, doi: 10.1177/16118944221146898.

Poole, Robert: “Petitioners and Rebels: Petitioning for Parliamentary Reform in Regency England”, Social Science History, 43 (3), 2019, 553–579, doi: 10.1017/ssh.2019.22.

Rian, Øystein: Sensuren I Danmark-Norge: Vilkårene for Offentlige Ytringer 1536-1814. Oslo: Universitetsforlag, 2014, doi: 10.7557/4.3562.

Rubin, Marcus: 1807-14: Studier til Københavns og Danmarks historie, København: P.G. Philipsens Forlag, 1892.

Rugaard, D.E.: Fremragende danske Bønder før og nu: Smaa livsskildringer og Tidsbilleder, København, 1871.

Seip, Jens Arup: ”Teorien om det opinionsstyrte enevelde”, Historisk Tidsskrift (Oslo), 38 (2), 1958, 397-463.

Skovgaard-Pedersen, Vagn: Tiden 1814-1864, København: Gyldendal, 1985.

Stender-Petersen, Ole: ”Husmandsagitatoren Peder Hansen, Lundby”, Historisk Samfund for Præstø Amt, Ny række (5), 1961, 189-219.

Supphellen, Steinar: “Supplikken som institusjon i norsk historie. Framvokster og bruk særleg først på 1700-tallet”. I Steinar Imsen og Steinar Supphellen (red.): Studier i norsk historie 1537-ca. 1800. Drammen: Universitetsforlaget, 1984, 81-108.

Sørensen, Rasmus, Almuevennen: ”Om Forandring i Tiendeafgiften”, 22.05.1844.

Sørensen, Rasmus, Almuevennen: ”Om det fri og det ufri Hartkorn”, 15.05.1844.

Sørensen, Rasmus, Almuevennen: ”Om Fæstegodsets Overgang til Arvefæste eller Eiendom”, 29.05.1844.

Sørensen, Rasmus, Almuevennen: ”Almindelig Væbning og almindelig Værnepligt”, 5.06.1844

Tidende for Forhandlingerne ved Provindsialstænderne for Sjællands, Fyens, Lolland-Falsters Stifter samt for Island og Færøerne. København og Roeskilde: Brødrene Berling, Årgang 1836-1846.

Tidende for Forhandlingerne ved Provindsialstænderne for Nørre-Jylland. Viborg: R.P. Dons, Årgang 1836-1846.

Vammen, Hans: Den tomme stat. Angst og ansvar i dansk politik 1848-1864, København: Museum Tusculanum, 2011.

van Voss, Lex Heerma: “Introduction”, International Review of Social History 46, 2001, 1-10, doi: 10.1017/S0020859000100030X.

Würgler, Andreas: “Voices From Among the ‘Silent Masses’: Humble Petitions and Social Conflicts in Early Modern Central Europe”, International Review of Social History 46, 2001, 11-34, doi: 10.1017/S00208590001000311.

Zaret, David: Origins of Democratic Culture: Printing, Petitions and the Public Sphere in Early Modern England. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Zaret, David: ”Petition-and-Response and Liminal Petitioning in Comparative/Historical Perspective”, Social Science History, 43 (3), 2019, 431-451, doi: 10.1017/ssh.2019.16.

Zaret, David: “Fabricating Opinion. The Duke of Northumberland’s subscription campaign for petitions to parliament against the 1831 Reform Bill”, Parliaments, Estates and Representation, 42 (2), 2022, 122-146, doi: 10.1080/02606755.2022.2084292.

Publiceret

2023-12-15

Citation/Eksport

Nørgaard, A. E. (2023). Bondestandens petitioner mellem enevælde og repræsentativ politik, 1835-1847. Temp - Tidsskrift for Historie, 14(27), 54–77. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/142318

Nummer

Sektion

Artikler