Heste i Holstebro 1485-1521

Senmiddelalderlig byhistorie i et handelsmæssigt perspektiv

Forfattere

  • Mirja Piorr

Resumé

Hestehandlen har spillet en stor rolle for Holstebros historie. Allerede mellem 1485 og 1521 var hestehandlen omfangsrig, velorganiseret og involverede mange mennesker i og omkring byen. Hestehandlens organisering fremgår af byens tre årlige markeder, dyrenes opdræt i lokalområdet samt hestehandlernes fælles rejser og muligvis endda fælles handel. Holstebros hestehandlere rejste flere gange om året gennem toldstedet i Ribe til Hertugdømmerne og Lübeck for at sælge deres hesteflokke. Hestehandlen placerede Holstebro i en international sammenhæng allerede i slutningen af 1400-tallet og muliggjorde købstadens forsyning med internationale handelsvarer, som hestehandlerne medførte som returvarer. En del af hestehandlerne etablerede sig i oksehandlen omkring 1520 og førte store okseflokke mod syd. Hestene beholdt alligevel deres status som en vigtig handelsvare i byen. Hidtil har heste- og oksehandlens betydning for Holstebro været veldokumenteret fra 1700-tallet og frem. Med artiklens påvisning af heste- og oksehandlen i 1400-1500-tallet gennem analysen af toldregnskaber fra Ribe, Gottorp og Plön fremstår helt ny viden om Holstebros tidligere historie. Holstebros hestehandlere begyndte allerede omkring år 1500 at deltage i oksehandlen, men de fortsatte med at forhandle heste, der således fortfarende var en vigtig handelsvare for byen.

Referencer

UPUBLICERET MATERIALE

Landesarchiv Schleswig-Holstein [LASH]

LASH, Abt. 1, Nr. 7, Plöner Zollrechnungen 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1500.

LASH, Abt. 1, Nr. 8, Plöner Zollrechnungen 1503, 1505, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1518.

Rigsarkivet, København [RA]

RA, Regnskaber 14331559: Ribe og Kolding toldregnskaber (1501-1524), pakke nr. 5.

• Ribe Toldregnskab 1504/05.

• Ribe Toldregnskab 1509.

• Ribe Toldregnskab efter 1512.

RA, Regnskaber 14331559: Ribe og Kolding toldregnskaber (1501-1524), pakke nr. 12.

• Ribe og Kolding Toldregnskab 1519, 25/3, hæfte 1, 1a-13b.

• Ribe Toldregnskab 1519, 24/6, hæfte 1, 14a-14b.

• Ribe Toldregnskab 1519, 8/9, hæfte 1, 15a23a.

• Ribe og Kolding Toldregnskab 1520, 25/3, hæfte 1, 31b-40b.

• Ribe Toldregnskab 1520, 8/9, hæfte 2, 1a6a.

• Kolding Toldregnskab 1520, 4/10, hæfte 2, 7a12a.

• Ribe Toldregnskab 1521, 25/3, hæfte 2, 13a17a.

• RA, Regnskaber 1433-1559: Riberhus Lens regnskab (1537-1540), pakke nr. 28.

RA, Regnskaber 14381559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580: Gottorp toldregnskab (14841579), pakke nr. 17, Gottorp Toldregnskab 1485.

RA, Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertug Frederik 1.: Toldregnskaber (14901519), pakke nr. J 3, Gottorp Toldregnskab 14901491, 14911492, 1497-1498, 1498, 1501, 1508.

RA, Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertug Frederik 1.: Toldregnskaber (14901519), pakke nr. J 4, Gottorp Toldregnskab 1510, 1511, 1519.

PUBLICERET MATERIALE

Achelis, Thomas Otto: ”Aus der Geschichte des jütischen Ochsenhandels”, Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 60, 1931, 173-212.

Aldal, Jens Ingvar: Holstebros Historie gennem Tiderne. 1274-1939, Holstebro: Hilmer Thomsens Boghandel, 1939.

Bang, Nina: ”Dansk Studehandel i 2. halvdel af 16. Århundrede”, Historisk Tidsskrift, 7 (1) 1897-1899, 328-45.

Baur, Kilian: ”Der spätmittelalterliche Barchenthandel vom Heiligen Römischen Reich nach Dänemark”, Hansische Geschichtsblätter, 131, 2013, 77-110.

Baur, Kilian: Freunde und Feinde. Niederdeutsche, Dänen und die Hanse im Spätmittelalter (1376-1513) (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, ny række, bd. 76), Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2018.

Blanckenburg, Christine von: Die Hanse und ihr Bier. Brauwesen und Bierhandel im hansischen Verkehrsgebiet (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, ny række, bd. 51), Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 2001.

Bricka, Carl Frederik (red.): Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1551-1555, Kjøbenhavn: Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri, 1885-1886.

Bøgh, Anders: ”Økonomi, administration og kongelige magtbaser i middelalderen og senere”. I Anders Bøgh, Helle Henningsen og Kristian Dalsgaard (red.): Nørre Vosborg i tid og rum, bd. 1: Borg og herresæde, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2014, 59-72.

Christensen, William (red.): Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, København: Græbes Bogtrykkeri, 1904.

Cordes, Albrecht: Spätmittelalterlicher Gesellschaftshandel im Hanseraum (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, ny række, bd. 45), Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 1998.

Cordes, Albrecht: Wie verdiente der Kaufmann sein Geld? Hansische Handelsgesellschaften im Spätmittelalter (Handel, Geld und Politik vom frühen Mittelalter bis heute, hæfte 2), Lübeck: Schmidt-Römhild, 2000.

Danske Magazin, indeholdende Bidrag til den Danske Histories og det Danske Sprogs Oplysning, 4. række, bd. 1, udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, Kjøbenhavn: J. H. Schulz, 1864.

Enemark, Poul: ”Anmeldelse af ’Fra Åretold til toldetat’”, Historie/Jyske Samlinger, ny række 18, 1989, 471-84.

Enemark, Poul: ”Hestehandel (Danmark)”. I Allan Karker (red.): Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, bd. 6, København: Rosenkilde og Bagger, 1961, 524-32.

Enemark, Poul: ”Humlehandel Danmark”. I Allan Karker (red.): Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, bd. 7, København: Rosenkilde og Bagger, 1962, 58-62.

Enemark, Poul: ”Danmarks handel i senmiddelalderen. En niche i europæisk økonomisk udvikling?”. I Per Ingesman og Jens Villiam Jensen (red.): Danmark i senmiddelalderen, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1994, 241-58.

Enemark, Poul: Dansk oksehandel 1450-1550. Fra efterårsmarkeder til forårsdrivning, bd. 1 og 2, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Enemark, Poul: ”Flensborg og oksehandelen i årtierne op til 1500”, Sønderjyske årbøger, 1989, 67-98.

Enemark, Poul: ”Flensborg og oksehandelen i årtierne efter 1500”, Sønderjyske årbøger, 1991, 35-72.

Enemark, Poul: ”Lybæk og Danmark. Skæbnemodstandere eller handelspartnere?”. I Poul Enemark, Per Ingesman og Jens Villiam Jensen (red.): Kongemagt og samfund i middelalderen. Festskrift til Erik Ulsig på 60-årsdagen 13. februar 1988 (Arusia, bd. 6), Aarhus: Arusia, 1988, 161-89.

Enemark, Poul: Studier i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af 16. århundrede. Med særligt henblik på dansk okseeksport = Studien über Zollrechnungsunterlagen zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Mit besonderer Berücksichtigung des dänischen Rinderexports, bd. 1 og 2, Aarhus: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 1971.

Enemark, Poul: ”Vesteuropa, Lybæk og dansk handel i senmiddelalderen”, Historisk Tidsskrift, 91 (1), 1991, 361-401.

Erslev, Kristian Sophus og Arthur Julius William Mollerup (red.): Danske Kancelliregistranter 1535-1550, Kjøbenhavn: Nielsen & Lydiche, 1881-1882.

Graugaard, Esben: Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet. Studie i netværket omkring en regional kultur- og driftsform o. 1788-1914, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2009.

Hormuth, Dennis: ”Die Hanse in Fehde – Seeraub und Diplomatie”. I Carsten Jahnke, Dennis Hormuth og Sønke Loebert (red.): Die Hamburgisch-Lübischen Pfundgeldlisten 1485-1486 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg, bd. 21), Hamburg: Hamburg University Press, 2006, 13-41.

Hvidtfeldt, Johan: ”Holstebro Markeder i ældre Tid”, Hardsyssels Aarbog, 30, 1936, 1-13.

Jacobsen, Grethe: Magtens kvinder før enevælden, København: Gads Forlag, 2022.

Jahnke, Carsten: ”Die hamburg-lübeckischen Pfundgeldlisten von 1458/59 und 1480- 1487”, Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, 76, 1996, 27-53.

Jahnke, Carsten: ”Lübecks rolle i Danmarks handel i det 15. århundrede”. I Mikkel Leth Jespersen og Mikkel Thelle (red.): Land og by på tværs. Festskrift til Bjørn Poulsen i anledning af 65-års dagen, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2020, 313-31, doi:10.2307/j.ctc34wmnxr.

Jahnke, Carsten, Dennis Hormuth og Sønke Loebert (red.): Die Hamburgisch-Lübischen Pfundgeldlisten 1485-1486 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg, bd. 21), Hamburg: Hamburg University Press, 2006, doi: 10.15460/HUP.STAHLH.21.75

Jahnke, Carsten: ”Some Aspects of Medieval Cloth Trade in the Baltic Sea Area”. I Kathrine Vestergård Pedersen og Marie-Louise B. Nosch (red.): The Medieval Broadcloth. Changing Trends in Fashions, Manufacturing and Consumption (Ancient Textiles Series, bd. 6), Oxford: Oxbow Books, 2009, 74-89.

Jürgens, Adolf: Zur Schleswig-Holsteinischen Handelsgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts (Abhandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte, bd. 8), Berlin: Curtius, 1914.

Kristensen, Hans Krongaard og Bjørn Poulsen: Danmarks byer i middelalderen, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2016, doi: 10.2307/jj.608318.

Nielsen, Helge: Middelalderen bag tallene. Middelalderens befolkningsudvikling, landbrug, bebyggelse og økonomi belyst ud fra listerne i Kong Valdemars Jordebog og andre kilder, Nykøbing Sjælland: Bogværket, 2010.

Nielsen, Oluf August (red.): Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark, København: G. S. Wibes Bogtrykkeri, 1867.

Nielsen, Oluf August (red.): Gamle jydske Tingsvidner. Samlede og udgivne med Oplysninger, Register og Ordliste, Kjøbenhavn: J. Jørgensen & Co., 1882.

Nielsen, Oluf August (red.): Harsyssels Diplomatarium. En Samling af hidtil utrykte Diplomer fra Tiden før Reformationen, Kjøbenhavn: J. Jørgensen & Co., 1893.

Pajung, Stefan og Bjørn Poulsen: ”Et senmiddelalderligt handelsnetværk. Flensborgkøbmanden Namen Jansens købmandsbog 1528-49”, Temp – tidsskrift for historie, 9, 2014, 23-42.

Pätzold, Stefan og Marcus Stumpf (red.): Mittelalterliche und frühneuzeitliche Rechnungen als Quelle der landesgeschichtlichen Forschung (Westfälische Quellen und Archivpublikationen, bd. 30), Münster: DruckVerlag Kettler, 2016.

Petersen, Niels: ”Dat ene jegen da ander rekent: Ertrag und Perspektiven der Forschung mit Rechnungsquellen”. I Gudrun Gleba og Niels Petersen (red.): Wirtschaftsund Rechnungsbücher des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Formen und Methoden der Rechnungslegung: Städte, Klöster und Kaufleute, Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2015, 329-34, doi: 10.17875/gup2015-825.

Piorr, Mirja: Königin Christines Hof in Odense und die wirtschaftliche Verflechtung mit der Residenzstadt (1496-1521) (Residenzenforschung, ny række, bd. 8), Ostfildern: Thorbecke, 2021.

Poulsen, Bjørn: Land – by – marked. To økonomiske landskaber i 1400-tallets Slesvig, Flensborg: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 1988.

Poulsen, Bjørn: “Tilbagegang og vækst i senmiddelalderens danske by”. I Søren Bitsch Christensen (red.): Middelalderbyen (Danske Bystudier, bd. 1), Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2004, 191-248.

Venge, Mikael: Fra åretold til toldetat. Middelalderen indtil 1660 (Dansk Toldhistorie, bd. 1), København: Toldhistorisk Selskab, 1987.

Vogtherr, Hans-Jürgen: ”Einführung”. I Hans-Jürgen Vogtherr (red.): Die Lübecker Pfundzollbücher 1492-1496, bd. 1-4 (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, ny række, bd. 41), Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 1996, 1-48.

Publiceret

2023-12-15

Citation/Eksport

Piorr, M. (2023). Heste i Holstebro 1485-1521: Senmiddelalderlig byhistorie i et handelsmæssigt perspektiv. Temp - Tidsskrift for Historie, 14(27), 5–23. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/142310

Nummer

Sektion

Artikler