En ungdom uden kriminalitet

Straf, velfærd og neoliberalisme i Danmark, 1990-2010

Forfattere

  • Lea Brinkgaard Københavns Universitet

Nøgleord:

Ungdomskriminalitet, velfærd, straf

Resumé

Artiklen udfordrer Nordic Exceptionalism-tesen med en analyse af, hvordan ungdomskriminalitet blev forstået og håndteret som et problem i årene mellem 1990 og 2010. Med inspiration fra Loïc Wacquants tolkning af neoliberalisme og studier inden for velfærds- og kriminalitetshistorisk forskning drager artiklen en analytisk kobling mellem forandringer i statens sociale og straffende funktioner. Med empirisk udgangspunkt i fire indsatser fra perioden viser artiklen, at ungdomskriminalitetsproblemet blev opfattet og håndteret på baggrund af: 1) et kulturelt ideal om individuelt ansvar, den enkeltes frie valg og idealet om den unge forbruger, og (i modsatte retning) 2) en fremstilling af konsekvens og hårdslående reaktioner som en nødvendighed for at løse unges kriminalitetsproblemer samt årsagerne hertil. Indsatserne havde således til opgave at aktivere og ansvarliggøre de unge og deres forældre gennem nye socialpolitiske teknikker og gennem en skærpet straffeindsats og -diskurs, der primært var rettet mod etniske minoritetsunge og deres forældre. På baggrund heraf argumenterer artiklen for, at diskurser og teknikker over for unge på kant med loven mellem 1990 og 2010 var influeret af neoliberaliseringen af den danske velfærdsstat, der indebærer, at statens sociale funktioner træder i baggrunden til fordel for de markedsorienterede og straffende.

Forfatterbiografi

Lea Brinkgaard, Københavns Universitet

Ph.d.-stipendiat

Referencer

Aas, Katja F.: “Bordered Penalty: Precarious Membership and Abnormal Justice”, Punishment og Society, 16 (5), 2014, 520–41, doi: 10.1177/1462474514548807.

Andersen, Niels Å.: Borgerens kontraktliggørelse, Kbh: Hans Reitzel, 2003.

Balvig, Flemming: “When Law and Order Returned to Denmark”, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 5 (2), 2004, 167-87, doi: 10.1080/14043850410010711.

Balvig, Flemming: Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark, Glostrup: Det Kriminalpræventive Råd, 2006.

Barker, Vanessa: “Nordic Exceptionalism Revisited: Explaining the Paradox of a Janus-faced Penal Regime”. Theoretical Criminology, 17 (1), 2013, 5-25, doi: 10.1177/1362480612468935.

Barker, Vanessa: Nordic Nationalism and Penal Order: Walling the Welfare State. Routledge, 2018, doi: 10.4324/9781315269795.

Barker, Vanessa og Peter Scharff Smith: “This is Denmark: Prison Islands and the Detention of Immigrants”, The British Journal of Criminology, 2021; azab016, doi: 10.1093/bjc/azab016.

Barry, Monica og Dag Leonardsen: “Inequality and Punitivism in Late Modern Societies: Scandinavian Exceptionalism Revisited”, European Journal of Probation, 4 (2), 2012, 46–61, doi: 10.1177/206622031200400204.

Bengtsson, Tea T.: Youth Behind Bars, an Ethnographic Study of Youth Confined in Secure Care Institutions in Denmark, PhD Thesis, Kbh.: Department of Sociology, University of Copenhagen, 2012.

Berlingske Tidende 18.12.2000, ”Ny dagsorden”.

Borch, Christian: Kriminalitet og magt. Kriminalitetsopfattelser i det 20. århundrede, Kbh.: Politisk Revy, 2005.

Bourdieu, P., Loic J. D. Wacquant, og Samar Farage: “Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field”, Sociological Theory, 12(1), 1994 [1993], 1-18, doi: 10.2307/202032.

Bourdieu, Pierre: The Weight of the World, Social Suffering in Contemporary Society. Oxford: Polity Press, 1999.

Brinkgaard, Lea Cecilie: “En ungdom uden kriminalitet”: en historisk undersøgelse af problematiseringer og håndteringer af ungdomskriminalitet og unge lovbrydere i det kontemporære Danmark. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Saxo-Instituttet, Afdelingen for Historie, 2018.

Bruhn, Anders A., Per-Åke Nylander og Odd Lindberg: “Swedish 'Prison Exceptionalism' in Decline: Trends Towards Distantiation and Objectification of the Other”. I Erickson, Anna (red.): Punishing the Other: The Social Production of Immorality Revisited, London New York: Routledge, 2016, 101-123, doi: 10.4324/9781315772912.

Bryderup, Inge M.: Ungdomskriminalitet, Socialpolitik og socialpædagogik, Biografiske interview med unge om straf og behandling. Århus: Klim, 2010.

Delica, Kristian N. og Christian S. Hansen: ”Den sociale krop, den avancerede marginalisering og den straffende stat - introduktion til Loïc Wacquants œuvre”, Praktiske Grunde. Nordisk Tidsskrift for Kultur- og Samfundsvidenskab, 1-2, 2014, 5- 26.

Egelund, Tine: ”Styrkelse af forældreansvaret?”. I Egelund, Tine og Turf Böcker Jakobsen (red.): Behandling i socialt arbejde, Kbh.: Hans Reitzel, 2006, 237-252.

Ekspertgruppen om ungdomskriminalitet: Rapport om ungdomskriminalitet, Kbh.: Justitsministeriet, 2001.

Floto, Inga: Dødsstraffens kulturhistorie. Ritualer og metoder 1600-2000, Kbh.: Museum Tusculanum, 2001.

Foucault, Michel: Discipline and Punish. The Birth of the Prison, Harmondsworth: Penguin, 1991a [1977].

Fransen, Peter: ”Ungdomsfængsel – dømt til opdragelse på ubestemt tid. Et element i 1950’ernes diskussion om straffelovsrevisionen”. I Hansen, Else, Leon Jespersen og Rigsarkivet (red.): Samfundsplanlægning i 1950'erne. Tradition eller tilløb?, Forvaltning, trafik, uddannelse, fængsel, familie. Administrationshistoriske studier, Kbh.: Museum Tusculanum, 2009, 295-363.

Fransen, Peter: “The Rise of the Open Prisons and the Breakthrough of the Principle of Normalisation from the 1930s Until Today”. I Ugelvik, Thomas og Peter Scharff Smith. Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced by the Welfare State? London: Palgrave MacMillan, 2017, 81-102, doi: 10.1057/978-1-137-58529-5_4.

Garland, David: Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies. Ashgate, 1985.

Garland, David: The Culture of Control, Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford: Oxford University Press, 2001, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199258024.001.0001.

Garland, David: “The Welfare State: A Fundamental Dimension of Modern Government.” European Journal of Sociology., vol. 55, no. 3, 2014, 327–64, doi: 10.1017/S0003975614000162.

Goldson, Barry og Janet Jamieson: “Youth Crime, the ‘Parenting Deficit’ and State Intervention: A Contextual Critique”, Youth Justice, 2 (2), 2002, 82-99, doi: 10.1177/147322540200200203.

Greve, Vagn: Straffene. 2. udgave, 1. oplag. Kbh: Jurist- og Økonomforbundet, 2002.

Hansen, Christian S.: At gøre en forskel, socialt arbejde, socialarbejde og marginaliserede børn og unge, 1945-, Ph.d.-afhandling, Kbh.: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2011.

Hansen, Lisbeth og Karen Zobbe: Fokus på anvendelsen af de sikrede afdelinger, Hillerød: Teori og metodecentret, 2006.

Ignatieff, Michael: A Just Measure of Pain. The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850, New York: Columbia University Press, 1978.

Integrationsministeriet: En ny chance til alle. Rregeringens integrationsplan, Kbh.: Integrationsministeriet, 2005.

Jepsen, Jørgen: “Juvenile Justice in Denmark: From Social Welfare to Repression”. I Jensen, Eric L. og Jørgen Jepsen (red.): Juvenile Law Violators, Human Rights, and the Development of New Juvenile Justice Systems. Oxford, Portland, Oregon: Hard Publishing, 2006, 213-262, doi: 10.5040/9781472559951.

Johnston, Helen: “Concluding Remarks. The ’Punitive Turn’: The Shape of Punishment and Control in Contemporary Society”. I Johnston, Helen (red.): Punishment and Control in Historical Perspective, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2009, doi: 10.1057/9780230583443.

Jyllands-Posten 29.8.2008, ”Til kamp mod slatten opdragelse”.

Kamali, Masoud, and Jessica H. Jönsson (red.): Neoliberalism, Nordic Welfare

States and Social Work: Current and Future Challenges. Routledge, 2018.

Kolstrup, Søren. Den danske velfærdsmodel 1891-2011: sporskifter, motiver, drivkræfter. Frederiksberg: Frydenlund, 2014.

Krogh, Tyge: Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel, Kbh.: Samleren, 2000.

Kyvsgaard, Britta: “Youth Justice in Denmark”, Crime and Justice, 31, 2004, 349- 90, doi: 10.1086/655344.

Kyvsgaard, Britta: Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2016. Med separate opgørelser for kommuner og politikredse, Kbh.: Justitsministeriets forskningskontor, 2017.

Lacey, Nicola: “Punishment, (Neo)Liberalism and Social Democracy”. I Simon, Jonathan og Richard Sparks (red.): The SAGE Handbook of Punishment and Society, London: Sage, 2013, 260-280, doi: 10.4135/9781446247624.n13.

Løkke, Anne: Vildfarende børn. Om forsømte og kriminelle børn mellem filantropi og stat 1880-1920, Holte: SocPol, 1990.

Melossi, Dario og Massimo Pavarini: The Prison and the Factory. Origins of the Penitentiary System, London: Macmillan, 1981 [1977].

Nielsen, Peter: ”Nyliberalismen i velfærdssamfundet”, i Lundkvist, Anders (red.): Dansk Nyliberalisme, Kbh: Frydenlund, 2009, 95-132.

Olsen, Niklas: ”Velfærdsstatens krise og neoliberalismens indtog i Danmark i 1970’erne”, Slagmark – Tidsskrift for idéhistorie, 74, 2016, 119-138.

Olsen, Niklas: The Sovereign Consumer: A New Intellectual History of Neoliberalism Cham: Springer International Publishing, 2019, doi: 10.1007/978-3-319-89584-0.

Olsen, Niklas, et al.: Citizen Categories in the Danish Welfare State: from the Founding Epoch to the Neoliberal Era. University Press of Southern Denmark, 2021.

O'Malley, Pat: “Risk, Power and Crime Prevention”, Economy and Society, 21 (3), 1992, 252-75, doi: 10.1080/03085149200000013.

O’Malley, Pat: “Neoliberalism, Crime and Criminal Justice”, i Cahill, Damien, Martijn Konings og Melinda Cooper (red.): The Sage Handbook of Neoliberalism, CA: SAGE, 2018, doi: 10.4135/9781526416001.n23.

Orloff, Ann Shola, and Kimberly J. Morgan: The Many Hands of the State: Theorizing Political Authority and Social Control. Cambridge University Press, 2017, doi: 10.1017/9781316471586.

Peck, Jamie: Constructions of Neoliberal Reasoning, Oxford: Oxford University Press, 2010, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199580576.001.0001.

Pedersen, Anne-Julie B. og Tanja T. Jørgensen: Udvikling i ungdomskriminalitet. De mest kriminelle, Kbh.: Justitsministeriets forskningskontor, 2017.

Petersen, Jørn Henrik og Klaus Petersen: ”Kapitel 12: Sammenfatning og perspektivering”, i Petersen, Jørn Henrik, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen (red.): Dansk Velfærdshistorie. Hvor glider vi hen? Bind VI., Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2010.

Pratt, John: “Scandinavian Exceptionalism in an Era of Penal Excess”, The British Journal of Criminology, 48 (3), 2008, 275-92, doi: 10.1093/bjc/azm072.

Pratt, John og Anna Erickson. “In Defence of Scandinavian Exceptionalism”, i Ugelvik, Thomas og Jane Dullum (red): Penal Exceptionalism? Nordic Prison Policy and Practice. Oxon: Routledge, 2012, 235-260, doi: 10.4324/9780203813270.

Pratt, John: “Punishment and ‘The Civilizing Process’”, i Simon, Jonathan og Richard Sparks (red.): The SAGE Handbook of Punishment and Society, London: Sage, 2013, doi: 10.4135/9781446247624.n5.

Rothman, David J.: The Discovery of the Asylum, Social Order and Disorder in the New Republic, Boston: Little, Brown and Company, 1971.

Rusche, Georg og Otto Kirschheimer: Punishment and Social Structure, New York: Columbia University Press, 1939.

Servicestyrelsen: Håndbog om ungdomssanktionen, Odense: Servicestyrelsen, 2008.

Simon, Jonathan og Richard Sparks: “Punishment and Society: The Emergence of an Academic Field”, i Simon, Jonathan og Richard Sparks (red.): The SAGE Handbook of Punishment and Society, London: Sage, 2013, 1-20, doi: 10.4135/9781446247624.n1.

Smith, Peter Scharff: Moralske hospitaler. Det moderne fængselsvæsens gennembrud 1770-1870, Kbh: Forum, 2003.

Socialministeriet, Justitsministeriet og Det Kriminalpræventive Råd: Ungdomskontrakter. Et inspirationshæfte om anvendelse af sanktionsformen over for 15-17 årige lovovertrædere, Kbh.: Socialministeriet Departementet, 2001.

Socialministeriet: Vejledning om styrkelse af forældreansvaret. Kbh.: Socialministeriet, 2006.

Ugelvik, Thomas og Jane Dullum (red.): Penal Exceptionalism? Nordic Prison Policy and Practice, Oxon: Routledge, 2012, doi: 10.4324/9780203813270.

Ugelvik, Thomas og Peter Scharff Smith: “Introduction: Punishment, Welfare and Prison History in Scandinavia”, i Ugelvik, Thomas og Peter Scharff Smith (red.): Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice, Embraced by the Welfare State?, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2017, 511-530. doi: 10.1057/978-1-137-58529-5_1.

Ugelvik, Thomas og Peter Scharff Smith: “Punishment and Welfare in Scandinavia”, i Ugelvik, Thomas og Peter Scharff Smith (red.): Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice, Embraced by the Welfare State?, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2017, 511-530, doi: 10.1057/978-1-137-58529-5_21.

Ugelvik, Thomas og Peter Scharff Smith (red.): Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice, Embraced by the Welfare State?, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2017, doi: 10.1057/978-1-137-58529-5.

Valverde, Mariana: “Comment on Loïc Wacquant’s ‘Theoretical Coda’ to Punishing the Poor”, Theoretical Criminology, 14 (1), 2010, 117-20, doi: 10.1177/1362480609352889.

VEJ nr. 119. Vejledning om ungdomskontrakter, Kbh.: Socialministeriet, 1998.

Vestergaard, Jørn: ”Ungdomskontrakter”. I Lihme, Benny og Ejler Johansen (red.): Forbandede ungdom. Artikler om unge og samfund, Kbh.: Selskabet til fremme af social debat, 1991, 23-36.

Vestergaard, Jørn: “A Special Youth Sanction”, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 5 (1), 2004a, 62-84, doi: 10.1080/14043850410029711.

Villadsen, Kaspar: Det sociale arbejdes genealogi. Om kampen for at gøre fattige og udstødte til frie mennesker, Kbh.: Hans Reitzel, 2004.

Wacquant, Loïc: Punishing the Poor, the Neoliberal Government of Social Insecurity, Durham NC: Duke University Press, 2009, doi: 10.1215/9780822392255.

Publiceret

2023-01-06

Citation/Eksport

Brinkgaard, L. (2023). En ungdom uden kriminalitet: Straf, velfærd og neoliberalisme i Danmark, 1990-2010. Temp - Tidsskrift for Historie, 13(25), 114–136. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/135458

Nummer

Sektion

Artikler