UDBREDELSEN AF BEGREBET ENTREPRENØRSKAB

FRA ØKONOMISK BEGREB TIL PÆDAGOGISERET BORGERIDEAL

Forfattere

  • Clara Lyngholm Mortensen Stenhus Gymnasium

Nøgleord:

Entreprenørskab, Uddannelsessystem, Begrebshistorie, globalisering, konkurrencestat

Resumé

Artiklen kortlægger empirisk udbredelsen af begrebet entreprenørskab i det danske uddannelsessystem og i Danmark. Artiklens overordnede konklusion er, at begrebet i løbet af 00’erne blev udbredt som en del af VK-regeringens politiske reaktion på globaliseringen, hvor uddannelsessystemet fik til opgave at fremdyrke en entreprenøriel væremåde for at sikre Danmarks fremtidige konkurrenceevne og vækst. Udbredelsen af entreprenørskab blev et middel til at fremme et borgerideal, der kunne imødekomme konkurrencestatens imperativ om vækst. Til at udbrede en forståelse af entreprenørskab som generator for vækst, der kunne optimeres gennem uddannelse, virkede de transnationale organisationer og akademiske discipliner som transportbånd, der sikrede, at begrebet fandt vej til Danmark. Derudover etablerede og skabte kritikken af Danmarks manglende entreprenørskab i den hjemlige debat og i rapporter fra de transnationale organisationer et pres, der medvirkede til, at begrebet blev udbredt og implementereret i det danske uddannelsessystem.

Forfatterbiografi

Clara Lyngholm Mortensen, Stenhus Gymnasium

CAND.SOC. SAMFUNDSFAG OG HISTORIE,
ADJUNKT VED STENHUS GYMNASIUM

Referencer

Publiceret materiale

Andersen, Søren Kaj og Ove Kaj Pedersen (red.): Konkurrencestaten og dens kritikere, København: Jurist- og Økonomiforbundet, 2017.

Burgin, Angus: "The Reinvention of Entrepreneurship". I Raymond Haberski Jr. og Andrew Hartman (red.): American Labyrinth: Intellectual History for Complicated Times, London: Cornell University Press, 2018, 163-180, doi: 10.7591/j.ctt21h4w2k.14.

Carlsson, Bo, Pontus Braunerhjelm, Maureen McKelvey, Christer Olofsson, Lars Persson og Håkan Ylinenpää: "The Evolving Domain of Entrepreneurship Research’, Small Business Economics 41 (4), 2013, 913–930, doi: 10.1007/s11187-013-9503-y.

Centeno, Vera G.: "The Birth of the OECD’s Education Policy Area". I Christian Ydesen (red.): The OECD’s Historical Rise in Education: The Formation of a Global Governing Complex, Cham: Springer International Publishing AG, 2019, 63-82, doi: 10.1007/978-3-030-33799-5.

Cerny, Philip G.: "Paradoxes of the Competition State: The Dynamics of Political Globalization", Government and Opposition, 32 (2), 1997, 251-274, doi: 10.1111/j.1477-7053.1997.tb00161.x.

Christensen, Jens: Entrepreneurship i vidensamfundet. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2005.

Danmarks Forskningsråd: Det globale videnmarked – en udfordring for offentligt-privat samspil. København: Forskningsministeriet, 2000.

Dardot, Pierre og Christian Laval: The New Way of the World: On Neoliberal Society, New York: Verso, 2013.

Drucker, Peter: Innovation and Entrepreneurship, New York: Routledge, 1985 [2015], doi: 10.4324/9781315747453

Elkjær, Jørgen Ravn: "Entreprenørbegrebet", Nationaløkonomisk Tidsskrift 130, 1992, 309-315.

Elkjær, Jørgen Ravn: "Entreprenøren og foretageren i økonomisk teori", Nationaløkonomisk Tidsskrift 126, 1988, 96-111.

EU-Kommissionen: "Entrepreneurship Education in Europe: Fostering Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning", The Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe, Oslo, October 26–27, 2006.

Fonden for Entreprenørskab: Entreprenørskab fra ABC til ph.d., Odense: Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise, 2012.

Forskningsministeriet: Innovative iværksættere - kompetence og kapital, Arbejdsgruppen om innovative iværksættere og nyttiggørelse af forskningsresultater og opfindelser, København: Forskningsministeriet, 1996.

Foucault, Michel: The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979, New York: Palgrave Macmillan UK, 2008, doi: 10.1057/9780230594180

Fyens Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Avis og Avertissements-Tidende, 9.01.1810: http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:d3a65143-3f44-4968-821f-fa8cb49fe790 (29.12.2019).

Global Entreprenurship Monitor: National vurdering af iværksætteraktivitet, Danmark 1999, Kolding: CESFO, Syddansk Universitet, 1999.

Hébert, Robert og Albert Link: A History of Entrepreneurship, London: Routledge, 2009, doi: 10.4324/9780203877326

Herlau, Henrik og Helge Tetzschner: Fra jobtager til jobmager, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 1995.

Hermann, Stefan: Et diagnostisk landkort over kompetenceudvikling og læring – pejlinger og skitser, København: Danmark Pædagogiske Universitetsforlag, 2008.

Hirsch, Joachim: Der nationale Wettbewerbsstaat: Staat, Demokratie und Politik in globalen Kapitalismus, Berlin: Edition ID-Archiv, 1995.

Hoppe, Magnus: "Policy and Entrepreneurship Education", Small Business Economics 46 (1), 2016, 13-29, doi: 10.1007/s11187-015-9676-7.

Hoppe, Magnus: "The Entrepreneurship Concept: A short introduction", Högre Utbildning 6 (2), 2016, 95-108.

Illeris, Knud (red.): Læring i konkurrencestaten – kapløb eller bæredygtighed, København: Samfundslitteratur, 2014.

Innovationsrådet: Den danske strategi: Danmarks muligheder i det globale videnssamfund. København: Mandag Morgen nr. 36, 2004.

Iversen, Dorte Christiane: "Nyt dannelsesideal i kølvandet på entreprenørskabsparadigmet". I Anne Kirketerp og Linda Greve (red.): Entreprenørskabsundervisning, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2001, 81-90.

Jensen, Jacob og Niklas Olsen: "Hvad er neoliberalisme? – Redaktionelt forord", Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie 74, 2016, 9-22.

Kirzner, Israel: Competition and Entrepreneurship, Chicago: University of Chicago Press, 1973, doi: 10.7208/chicago/9780226375489.001.0001

Kjeldsen, John: Bidrag til udvikling af en egentlig entrepreneurteori, Århus: Handelshøjskolen i Århus, 1991.

Kompetencerådet: Kompetencerådets rapport 1998, København: Mandag Morgen Strategisk Forum, 1999.

Kristensen, Catherina Juul og Søren Voxted: "Indledning. Innovation og entreprenørskab". I Catherina Juul Kristensen og Søren Voxted (red.): Innovation & Entreprenørskab, København: Hans Reitzles Forlag, 2011, 9-22.

Kristensen, Jens Erik og Stefan Hermann: "Kompetenceudvikling – Psykologisk inderliggørelse på dåseform?", Psyke & Logos, 25 (2), 2004, 494-515.

Kristensen, Jens Erik, Hans Siggaard Jensen og Ove Korsgaard: "Globalisering og livslang læring". I Ove Korsgaard, Jens Erik Kristensen og Hans Siggaard Jensen (red.): Pædagogikkens Idehistorie, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2017, s. 359-415.

Kristensen, Jens Erik: "Viljen til innovation – en idehistorisk og samtidsdiagnostisk kommentar til tidens innovationstrang og – tvang", KvaN 32 (92), 2012, 54-72.

Langergaard, Louise Li: "Entreprenøren som figur under neoliberalismen: Kapitalisme, individ og velfærdsorganisering", Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie 74, 2016, 159-174.

Lund, Birthe: "The Enterprising Self: Innovationsevne og entreprenørskab i et dannelsesperspektiv", I Maziar Etemadi, Merete Wiberg, Michael Paulsen og Søren Harnow Klausen (red.): Læring og Erkendelse, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2009, 109-136.

Marcussen, Martin: OECD og idéspillet: game over?, København: Hans Reitzel, 2002.

Marttila, Tomas: The Culture of Enterprise in Neoliberalism: Specters of Entrepreneurship, New York: Routledge, 2013, doi: 10.4324/9780203094693.

McClelland, David C.: The Achieving Society, Princeton: Van Nostrand, 1961, doi: 10.1037/14359-000.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse: Danmark – Løsningernes Land, København: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, 2012.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet: Strategi for Uddannelse i Entreprenørskab, København: Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 2009.

Mises, Ludwig von: Human Action: A Treatise on Economics, Auburn: The Ludwig von Mises Institute, 1998 [1949].

Nielsen, Suna Løwe, Kim Klyver, Majbritt Evald og Torben Bager: Entreprenørskab i teori og praksis: Paradokser i spil, 1. udgave, Kolding: Iværksætterakademiet IDEA, 2009.

OECD: Fostering Entrepreneurship, Paris: OECD, 1998, doi: 10.1787/20743653.

OECD: Life Long Learning for All, Paris: OECD, 1996a.

OECD: OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in Denmark, Paris: OECD, 2000.

OECD: The Knowledge-based Economy, Paris: OECD, 1996b.

OECD: Towards an ‘enterprising’ culture: A challenge for education and training, OECD/CERI educational monograph no. 4. Paris: OECD, 1989.

Olsen, Niklas: "The Mont Pélerin Society: neo-liberalismens fødsel og mutationer 1930-2000", Kritik 45 (206), 2012, 2-16.

Olssen, Mark og Michael Peters: "Neoliberalism, Higher Education and the Knowledge Economy: From the Free Market to Knowledge Capitalism", Journal of Education Policy 20 (3), 2005, 313–345, doi: 10.1080/02680930500108718.

Pedersen, Ove Kaj: "Konkurrencestaten og dens uddannelsespolitik – baggrund, intentioner og funktionsmåder". I Knud Illeris (red.): Læring i konkurrencestaten – kapløb eller bæredygtighed, København: Samfundslitteratur, 2014, 13-32.

Pedersen, Ove Kaj: Konkurrencestaten, København: Hans Reitzel, 2011.

Petersen, Jørn Henrik: "Plan og marked – marked eller plan?", Nationaløkonomisk Tidsskrift, 129, 1991, 84-97.

Petersen, Jørn Henrik: Fra Luther til Konkurrencestaten, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2016.

Philipsen, Kristian: Innovation: entreprenørskab og intraprenørskab, Odense: PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag, 2015.

Rambøll Management: Frontløberlande i den nye økonomi – Benchmarking af Danmark.com., Århus: PLS Rambøll Management, 2000.

Rasmussen, Martin Bøje Møller: Konkurrencestatsministeren: til forsvar for den danske konkurrencestat, København: DJØF Forlag, 2019.

Regeringen: Better Education, København: Undervisningsministeriet, 2002.

Regeringen: Et samfund med plads til det frie initiativ, København: Schultz, 2003.

Regeringen: Nye veje mellem forskning og erhverv – fra tanke til faktura, København, 2003.

Robinson, Sarah og Per Blenker: "Tensions between Rhetoric and Practice in Entrepreneurship Education; an Ethnography from Danish Higher Education", European Journal of Higher Education 4 (1), 2014, 80–93, doi: 10.1080/21568235.2013.853621.

Sarauw, Laura Louise: Kompetencebegrebet og andre stileøvelser: Fortællinger om uddannelsesudviklingen på de danske universiteter efter universitetsloven 2003. København: Københavns Universitet, 2011.

Schmelzer, Matthias: The Hegemony of Growth: The OECD and the Making of the Economic Growth Paradigm, Cambridge: Cambridge University Press, 2016, doi: 10.1017/CBO9781316452035.

Schultz, Theodore W.: "The Value of the Ability to Deal with Disequilibria", Journal of Economic Literature, 13 (3), 1975, 827–846.

Schumpeter, Joseph A.: "The Theory of Economic Development", oversat af Redvers Opie, London: Transaction Publishers, 1983 [1911], doi: 10.4324/9781315135564.

Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: Innovation, Entrepreneurship and a Culture of Independence in the Danish Education System, København: Undervisningsministeriet, 2004.

Verdensbanken: Priorities and Strategies for Education: a World Bank Review, Washington D.C.: The World Bank, 1995, doi: 10.1596/0-8213-3311-9.

Verdensbanken: World Development Report: The Challenge of Development, New York: Oxford University Press, 1991.

Ydesen, Christian og Karen Egedal Andreasen: "Koblinger mellem økonomi og uddannelse: et rids af dansk transnational uddannelseshistorie", Educare 1, 2019, 18-42, doi: 10.24834/educare.2019.1.2.

Ydesen, Christian: The OECD’s Historical Rise in Education: The Formation of a Global Governing Complex, Cham: Springer International Publishing AG, 2019, doi: 10.1007/978-3-030-33799-5.

Downloads

Publiceret

2022-01-03

Citation/Eksport

Mortensen, C. L. (2022). UDBREDELSEN AF BEGREBET ENTREPRENØRSKAB: FRA ØKONOMISK BEGREB TIL PÆDAGOGISERET BORGERIDEAL. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(23), 149–174. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/130086

Nummer

Sektion

Artikler