EN AFSLUTTET ELLER EVIG KAMP FOR DEMOKRATIET?

FORVENTNINGER TIL DANSK DEMOKRATI 1945-1960

Forfattere

  • Jesper Vestermark Køber Københavns Universitet

Nøgleord:

Demokrati, Begrebshistorie, Demokratidebat

Resumé

Med afsæt i Reinhart Kosellecks begrebshistorie undersøger artiklen, hvilke forestillinger om fortid og fremtid som centrale politiske aktører fra Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti forbandt med demokrati i perioden fra krigsafslutningen i 1945 til omkring 1960. Artiklen argumenterer for, at efterkrigstidens demokratidebat handlede om fire forskellige visioner om demokrati, der foregik i en forhandling, om hvorvidt demokrati skulle forstås som en afslutning eller en kontinuerlig kamp. For det første stod en mere eller mindre visionær forestilling om økonomisk demokrati stærkt umiddelbart efter besættelsen. For det andet viser artiklen, at Jens Otto Krag i 1950’ernne nedtonede visionen om økonomisk demokrati til fordel for en mere uklar fremtidshorisont for demokratiet, der dog betonede sammenhængen mellem demokrati som et repræsentativt system og det danske samfunds stabile samfundsudvikling. For det tredje lagde en anden socialdemokrat Julius Bomholt i 1950’erne vægt på det enkelte menneskes personlige engagement i demokratiet og derved en fremtidsvision, der knyttede begrebet til en konstant udvikling centreret omkring individets dannelse. For det fjerde viser artiklen, at repræsentanter fra Venstre og Det Konservative Folkeparti modsatte sig de socialdemokratiske ideer om demokratiets fremtidshorisont, som de vurderede som et ønske om statsmagtens vækst og bekæmpede udvidede forståelser af demokratibegrebet ved at præsentere demokrati som et fuldendt afsluttet projekt.

 

Forfatterbiografi

Jesper Vestermark Køber, Københavns Universitet

POSTDOC, SAXOINSTITUTTET, KØBENHAVNS UNIVERSITE

Referencer

Appel, Erik: "Grundlovsændringen", Højskolebladet, nr. 78, 1953, 225-227.

Bomholt, Julius: "Referat af tale ved grundlovsjubilæet", trykt i Grundlovsjubilæet den 5. juni 1949. Taler m.v, Rigsdagens Bureau, 1949, 14-18.

Bomholt, Julius: "Referat af tale ved grundlovsjubilæet", trykt i Grundlovsjubilæet den 5. juni 1949. Taler m.v, Rigsdagens Bureau, 1949, 40-42.

Bomholt, Julius: "Kulturelt demokrati". I Julius Bomholt (red.): Mennesket i Centrum, København: Forlaget Fremad, 1953, 11-20.

Bomholt, Julius: "Velfærdsstaten som kulturmiljø". I Bent Pihl (red.): Mennesket i nutidens samfund, Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark, 1959, 11-26.

Bryld, Claus: Den demokratiske socialismes gennembrudsår, København: SFAH, 1992.

Christmas Møller, Wilhelm: Christmas: Christmas Møller og Det konservative Folkeparti, bd. 2, Gyldendal, 1993.

Clausen, H.P: ”Hvor længe varede det 19. århundrede kulturelt?”. I Hans Peter Clausen (red.): Kulturelle, politiske og religiøse bevægelser i det 19. århundrede, Det lærde Selskabs publikationsserie, 1973, 3-17.

Conway, Martin: "Democracy in Postwar Western Europe: The Triumph of a Political Model", European History Quarterly, Vol. 32(1), 2002, 59-84. https://doi.org/10.1177%2F0269142002032001562.

Conway, Martin: "The Rise and Fall of Western Europe's Democratic Age 1945-1973", Contemporary European History, vol. 13 (1), 2004, 87, https://doi.org/10.1017/S0960777303001474.

Conway, Martin og Volker Depkat: "Towards a European History of the Discourse of Democracy: Discussing Democracy in Western Europe, 1945–60". I Martin og Kiran Klaus Patel (red.): Europeanization in the Twentieth Century, Palgrave Macmillan, 2010, 132-156. https://doi.org/10.1057/9780230293120_7.

Corduwener, Pepijn: The Problem of Democracy in Europe Conflicting and Converging Conceptions of Democracy in France, West Germany and Italy 1945-1989, ph.d.-afhandling, Utrecht Universitet, 2016.

Crouch, Colin: Post-Democracy, Verso, 2004.

Dalgaard, Niels: Ved demokratiets grænse. Demokratisering af arbejdslivet i Danmark 1919-1994, København: SFAH, 1995.

Dam, Anders Ehlers: ”Indledning”. I Anders Ehelers Dam (red.): Den stumme myte: Nedslag i efterkrigstidens kulturkritik. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2020, 9-25.

Depkat, Volker: "Discussing Democracy in Western Europe and the United States, 1945-1970". I Paul Nolte (red.): Transatlantic Democracy in the Twentieth Century. Transfer and Transformation, Berlin, 2016, 117-137. https://doi.org/10.1515/9783110492798-009.

Det Konservative Folkeparti: Vi vil vinde Freden - Det Konservative Folkepartis Program af 1945, 1945.

Det Radikale Venstre: Hvor står de Radikale, 1945.

Eigaard, Søren, Harry Haue og Helge Larsen: Aftenskolens historie i Danmark. København, 1987.

Eigaard, Søren: Idealer og politik. Historien om grundloven af 1953, Odense Universitetsforlag, 1993.

Eriksen, Erik: Frihed og Fremskridt. Liberale perspektiver, København: Nyt Nordisk Forlag, 1961.

Finnemann, Niels Ole: I broderskabets Aand: Den socialdemokratiske arbejderbevægelses idehistorie 1971-1977, København: Gyldendal, 1985.

Fonsmark, Henning: Historien om den danske utopi, København: Gyldendal, 1990.

Forner, Sean: German Intellectuals and the Challenge of Democratic Renewal. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Frihedsrådet: Når Danmark atter er frit, 1943.

Frit Danmarks bibliotekargruppe. Demokratiets krav til Bibliotekerne. København, 1945.

Grünbaum, Henry: Industrielt demokrati, København, 1947.

Hansen, Karin og Lars Torpe: "Demokratiet i Danmark – Socialdemokratisk set", Årbog for arbejderbevægelsens historie, årgang 13, 1983, 121-162. Genoptrykt i Jesper Vestermark Køber og Rasmus Knold Andersen (red.): Arbejderbevægelsens demokrati, København: SFAH, 2019, 40-88.

Hansen, Mogens Herman: Demokrati som styreform og som ideologi. København: Museum Tusculanums Forlag, 2010.

Hansen, Nils Gunder og Rasmus Mariager (red.): Der truer os i tiden. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013.

Hoffmann, Aage: "Fremtidens Danmark", Årbog for arbejderbevægelsens historie, 1993.

Honoré, Paul: Livsanskuelse, Folkeligt Oplysnings Forbund, Nyt Nordisk Forlag, 1952.

Jakobsen, Uffe: "Inventions and Developments of Democracy: The Approach of Conceptual History", European Political Science, Vol. 9 (3), 2010, 316-327, DOI:10.1057/eps.2010.31.

de Jong, Wim: “Political Education and the Recurring Crisis”, Creative Crisis of Democracy.

Judt, Tony: Ill Fares the Land, Penguin, 2010.

Jørgensen, Jørgen: Det demokratiske samfund, København: Forlaget Tiden, 1946.

Kjeldsen, Michael: "Folkets vilje - landets lov? Om DKP’s overgangsprogram og demokrati", i Fra mellemkrigstid til efterkrigstid: festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998. København: Museum Tusculanum, 1998, 447-500.

Kjældgaard, Lasse Horne: ”Fremtidens Danmark: Tre faser i dansk fiktionsprosa om velfærdsstaten, 1950-1980”, Kritik, 191, 2009, 31-43.

Kjældgaard, Lasse Horne: Meningen med velfærdsstaten, København: Gyldendal, 2018.

Knudsen, Tim: Fra enevælde til folkestyre, Akademisk forlag, 2006.

Knudsen, Tim: Fra folkestyre til markedsdemokrati, Akademisk Forlag, 2007.

Koch, Bodil: ”Skal Kvinderne have Særopgaver i Politik?”, Verdens Gang, nr. 2, 1947, 61-67.

Koch, Hal og Alf Ross: ”Forord”. I Hal Koch og Alf Ross (red.). Nordisk Demokrati. København: Westermann, 1949, XIV-XVI.

Koch, Hal: Dagen og Vejen, København, 1942.

Koch, Hal: Hvad er demokrati?, København: Nordisk Forlag, 1945.

Koch-Olsen, Ib og Erik Ib Schmidt: Ordet eller Sværdet. København: Fremad, 1945.

Korsgaard, Ove: Kampen om folket - Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år, København: Gyldendal, 2004.

Koselleck, Reinhart: "’Erfaringsrum’ og ’forventningshorisont’ – to historiske kategorier". I Jens Busck, Jeppe Nevers og Niklas Olsen (red.): Begreber, tid og erfaring. En tekstsamling, København: Hans Reitzels Forlag, 2007, 27-56.

Koselleck, Reinhart: ”Begrebshistorie og socialhistorie”. I Jens Busck, Jeppe Nevers, Niklas Olsen (red.): Begreber, tid og erfaring. En tekstsamling, København: Hans Reitzels Forlag, 2007, 57-81.

Krag, Jens Otto: ”Socialisering og det økonomiske demokrati”, Vejen til demokrati og socialisme, Arbejdernes Oplysningsforbund, 1946, 9-17.

Krag, Jens Otto: "Forord". I Jens Otto Krag (red.): Tidehverv og samfundsorden: en socialistisk orientering, København: Forlaget Fremad, 1954, 7-8.

Krag, Jens Otto: "Demokratiet i Danmark". I Jens Otto Krag (red.): Tidehverv og samfundsorden: en socialistisk orientering, København: Forlaget Fremad, 1954, 9-21.

Køber, Jesper Vestermark: ”Hvor meget af demokratiet kan reddes? Theodor Geiger og den danske demokratidebat”. I Niklas Olsen og Rasmus Mariager (red.): Fra arvefjende til partner. Dansk-tyske forbindelser i det 19. og 20. århundrede, Den Danske Historiske Forening, 2018, 249-271.

la Cour, Paul: "Fragmenter af en dagbog", Heretica, nr. 1(1), 1948.

Levsen, Sonja: “Authority and Democracy in Postwar France and West Germany, 1945–1968”, The Journal of Modern History, 89 (December 2017), 812–850, https://doi.org/10.1086/694614.

Lindbom, Tage: Den nye Front. København: Forlaget Fremad, 1951.

Maier, Charles S.: "Democracy since the French Revolution". I John Dunn (red.): Democracy: The Unfinished Journey, 508 BC to AD 1993, Oxford: Oxford University Press, 1992, 125-154.

Müller, Jan-Werner: Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth Century Europe, Yale University Press, 2011.

Müller, Tim B og Jeppe Nevers: ”Narratives of Democracy: A Call for Historical Studies”, Journal of Modern European History, special Issue: Narratives of Democracy, nr. 17 (2), 2019, 123-134. https://doi.org/10.1177%2F1611894419835739.

Møller, Jes Fabricius: Teologi og politik: Studier i udviklingen i Hal Kochs forfatterskab og virke - sammenfattende redegørelse, 2018.

Møller, Jørgen og Svend-Erik Skaaning: Demokrati og demokratisering. En introduktion, København: Gyldendal, 2010.

Møller, Poul: "Om folkestyrets vilkår", Til alle mænds tarv.

Nevers, Jeppe: Fra Skældsord til slagord: Demokratibegrebet i dansk politisk historie, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2011.

Nevers, Jeppe: "Democracy and European Integration". I Jussi Kurunmäki, Jeppe Nevers og Henk te Velde (red.): Democracy in Modern Europe: A Conceptual History, New York: Berghahn Books, 2018, 281-299. https://doi.org/10.2307/j.ctvw04k8b.

Nevers, Jeppe og Jesper Lundsby Skov: ‘The "folk’is" Heritage in Nordic Democracy", Journal of Modern European History, nr. 17 (4), 2019, 432-447. http://dx.doi.org/10.1177/1611894419880457.

Nielsen-Man, Søren: Kurs mod demokrati? Kommunismens demokratigrundlag og DKP's demokratiopfattelse 1919-1947, SFAH Skriftserie nr. 48, 2008.

Nielsen, Niels Kayser: Den selvhjulpne, den modvillige og den forbrugende demokrat – en nordisk historie, Arbejdspapir, Historiske Institut, Århus Universitet, nr. 10, 2001.

Nielsen, Niels Kayser: ”Demokrati og kulturel nationalisme i Norden i mellemkrigstiden - en realpolitisk højredrejning?”, Historisk Tidskrift (Sverige), 4, 2004, 581-603.

Nielsen, Niels Kayser: Bonde, stat og hjem. Nordisk demokrati og nationalisme – fra pietismen til 2. verdenskrig, Århus Universitetsforlag, 2009.

Nissen, Henrik S.: "Demokratidebatten efter befrielsen". I Hans Jeppesen, Anders Monrad Møller, Henrik S. Nissen og Niels Thomsen (red.): Søfart Politik Identitet, Falcon, 1996, 325-333.

Olesen, Niels Wium: "Jens Otto Krag og Fremtidens Danmark", Historie/Jyske Samlinger, 19, 1993, 46-72.

Pedersen, Esther Oluffa: Fremkaldte kulturrum, København: Hans Reitzels Forlag, 2019.

Petersen, Klaus, Jørn Henrik Petersen og Niels Finn Christiansen: "Det socialpolitiske idelandskab". I Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen (red.): Velfærdsstaten i støbeskeen, Dansk Velfærdshistorie, bd. 3, Syddansk Universitetsforlag, 2012, 83-149.

Possing, Birgitte: Uden omsvøb – Portræt af Bodil Koch. Gyldendal, 2007.

Rasmussen, Søren Hein: "Om at beskytte demokratiet ved at indskrænke det". I Claus Bryld og Søren Hein Rasmussen (red.): Demokrati mellem fortid og fremtid, København: Tiderne Skifter, 2003, 160-172.

Rasmussen, Søren Hein, Niels Kayser Nielsen: Strid om demokratiet – Artikler fra en dansk debat 1945-46, Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Reid-Henry, Simon: Empire of Democracy, London: John Murray, 2019.

Ross, Alf: Hvorfor Demokrati, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1967 [1946].

Skov, Christian Egander: "A True People’s Party? - The Rise and Fall of One Nation Conservatism in Denmark in the 1940s", Scandinavian Journal of History, 2020. https://doi.org/10.1080/03468755.2020.1815572.

Skov, Jesper Lundsby: Frihed og ret, ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet, 2019.

Socialdemokratiet: Program og Love for Socialdemokratiet i Danmark. 1913.

Socialdemokratiet: Fremtidens Danmark, valgprogram, 1945.

Socialdemokratiet: Vejen frem. Socialdemokratiets principprogram, 1961.

Stone, Dan: Goodbye to All That? The Story of Europe Since 1945, Oxford: Oxford University Press, 2014.

Strang, Johan: "Scandinavian Legal Realism and Human Rights: Axel Hägerström, Alf Ross and the Persistent Attack on Natural Law’, Nordic journal of human rights, nr. 3, 2018, 202-218. https://doi.org/10.1080/18918131.2018.1522757.

Strang, Johan: "The Other Europe? Scandinavian Intellectuals and the Fragility of Democracy in the Wake of World War II’, Journal of Modern European History, nr. 17 (4), 2019, 500-518. https://doi.org/10.1177%2F1611894419880462.

Streeck, Wolfgang: "How will Capitalism End?", New Left Review, nr. 87, 2014, 35-64.

Stråth, Bo: "När var demokratin?", Svensk Historisk Tidskrift, bd. 95, 2016, 269-291.

Sørensen, Nils Arne: "Danmarkshistoriens vigtigste parentes". I Joachim Lund (red.): Partier under pres – demokratiet under besættelsen, København: Gyldendal, 2003, 346-369.

Thing, Morten: "Af velfærdsstatens tilblivelseshistorie", Social Kritik, nr. 44, juni, 196, 10-19.

Tingsten, Herbert. Demokratiets Problemer. København: Gyldendal, 1946.

Torfing, Jacob. Velfærdsstatens ideologisering. Roskilde Universitet, Research paper 2/99, 1999.

Torpe, Lars: ”Den politiske konsensuskultur i Danmark.” I Erik Christensen og Carsten Heyn-Johnsen (red.): 1990’erne - set med samfundsvidenskabelige øjne, Aalborg: Institut for Økonomi, politik og forvaltning, 1991, 101-115.

Undervisningsministeriet: Demokratikanon, Udvalget til udarbejdelse af en demokratikanon og Undervisningsministeriet, 2008.

Publiceret

2022-01-03

Citation/Eksport

Køber, J. V. (2022). EN AFSLUTTET ELLER EVIG KAMP FOR DEMOKRATIET? FORVENTNINGER TIL DANSK DEMOKRATI 1945-1960. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(23), 105–127. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/130084

Nummer

Sektion

Artikler