LANDSFORENINGEN MOD TVANGSVACCINATION

DEN FØRSTE ORGANISEREDE VACCINATIONSMODSTAND I DANMARK

Forfattere

  • Daniel Henschen

Nøgleord:

Tvangsvaccination, Landsforeningen mod tvangsvaccination, vaccinationslov, naturhelbredelse

Resumé

I denne artikel behandles den første danske antivaccinationsorganisation Landsforeningen mod tvangsvaccination, som var aktiv i den danske offentlighed fra grundlæggelsen i 1924 og frem til sin sidste aktion i 1931. Landsforeningen fik sit store gennembrud omkring 1930, da formanden Martin Bjørner fik landsdækkende sympati for den sultestrejke, han indledte som protest mod det bødekrav, der påhvilede alle, som nægtede at lade deres børn vaccinere. Det var en medvirkende årsag til en efterfølgende revision af vaccinationsloven med formel lempelse af vaccinationskravet.

Landsforeningen og dens medlemmer havde rod i naturhelbredelsen; en alternativ sundhedsforståelse, som betonede kroppens iboende sundhed og udefrakommende ’unaturlige’ påvirkninger som roden til sygdom. Disse påvirkninger kunne også findes på samfundsplan, og artiklen viser, hvordan Landsforeningens aktivister også var aktive i en række andre enkeltsager, der stræbte efter tilnærmelse til et mere naturligt liv – det være sig inden for ernæring, pædagogik eller religion.

Forfatterbiografi

Daniel Henschen

FREELANCEFORSKER, PH.D.

Referencer

UPUBLICERET MATERIALE

Ellen Hørups arkiv. Rigsarkivet. Arkivnr. 08094.

PUBLICERET MATERIALE

Abildgaard, Hanne: ”Dysmor�ismedebatten: en diskussion om sundhed og sygdom i den mo- dernistiske bevægelse omkring første verdenskrig”, Fund og forskning, 1984, doi: doi. org/10.7146/fof.v27i1.40913.

Altenbaugh, Richard J: Vaccination in America: Medical Science and Children’s Welfare, Springer 2018, doi: doi.org/10.1007/978-3-319-96349-5.

Austin, R.F.E.: Vaccination og Kopper, København: Landsforeningen mod Tvangsvaccination, 1930.

Baltzer, Eduard: Die natürliche Lebensweise, bd. 1-3. Nordhausen: Förstemann, 1867-1872. Baltzer, Eduard: Ideen zur socialen Reform. Nordhausen: Förstemann, 1872.

Barlösius, Eva: Naturgemäße Lebensführung. Zur Geschichte der Lebensreform um die Jahrhun-

dertwende. Frankfurt AM: Campus, 1997.

Berg, Anne Hagen: ”For samfundets og børnenes vel: Vaccinationspolitiske drøftelser på Rigs-

dagen og i Folketinget 1930-1986”, Temp – tidsskrift for historie, 21, 2020, 156-178. Berg, Anne Hagen: ”’Ha’ tillid og hold kæft!’”, Bibliotek for Læger, 2020, 4-25.

Jf. Petersen og Petersen: 13 reformer af den danske velfærdsstat; Bonde: J.P. Müller; Halse og Henschen: Mikkel Hindhede.

Blume, Stuart: Immunization – How Vaccines Became Controversial, London: Reaktion Books, 2017, doi: doi.org/10.1093/shm/hkx117.

Bogason, S: ”Obligatorisk Vaccination”, Ugeskrift for Læger, 1928, 837.

Bonde, Hans: Sundhedsapostlen J.P. Müller: Det kropsligt moderne gennembrud, 1864-1904,

Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2019.

Bonderup, Gerda: En kovending: koppevaccinationen og dens udfordring til det danske samfund

omkring 1800, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2001.

Borup, Jens M: Det store Brændoffer, Aarhus: Albert Bayers Forlag, 1906.

Broegård, Arne: Nøgle til Hans Scher�igs Frydenholm, København: Forlaget Solitude, 1990. Burgess, R.A., Osborne R.H. m.�l.: “The COVID-19 Vaccine Rush: Participatory Community Engagement Matters More than Ever”, Lancet, 397, 2021, 8–10, doi: doi.org/10.1016/S01406736(21)00443-8.

Dalhaug, Ole: ””... Selvbestemmelsesretten over vore egne legemer ...”: Vaksinasjonsmotstand i Haugesund og aksjonen i 1911.”, Årbok for Karmsund, 2003-2004, 2-19.

Durbach, Nadja. Bodily Matters: The Anti-Vaccination Movement in England, 1853–1907, Raleigh,

NC: Duke University Press, 2004, doi: doi.org/10.1215/9780822386506.

Egerod, Oluf: Uden titel, Solblink, 1922, nr. 6, 40-41.

Egerod, Oluf: ”Vaccination”, Det frie Blad, 19, 1921, 278.

Egerod, Oluf: Lægernes Vildfarelser: med Beretninger om Helbredelse uden Medicin. Frederiksberg: Nordisk Sundhedsforlag, 1917.

Eklöf, Motzi: ”Den problematiska medicinska integrationen: En betraktelse över betydelsen av

nation, tradition och organisation i svensk vård”, Socialmedicinsk tidskrift 1, 2017, 60-69. Eklöf, Motzi: ”Preventionens vapenvägrare: Samvete, vetenskap eller personlig erfarenhet –

om (il)legitima skäl till undantag från obligatorisk smittkoppsvaccination”, Socialmedicinsk tidskrift 6, 2015, 662-673.

Eklöf, Motzi: Kurkulturer: Bircher-Benner, patienterna och naturläkekonsten 1900-1945, Stockholm: Carlsson, 2008.

Eklöf, Motzi: Alternativ medicin i Sverige. Sparreholm: Memento, 1988.

Gandhi, Mahatma: Om Vaccination, Kopper og Læger, Holte: Landsforeningen mod Tvangsvaccination, u.å.

Gjerløff, Anne Katrine: ”Vaccinationens historie - modtagelse og modstand”, Kaskelot, 214,

, 14-17.

Grønberg-Petersen, Regine: Vaccineringen mod Kopper: en Haan mod Etik, Hygiejne og Intelli-

gens, København: Vilh. Dates Bogtrykkeri, 1922.

Grønberg Petersen, Regine: ”Vaccinationen”, Det frie Blad, 16, 1921, 227-228.

Gundelach, Peter: Sociale bevægelser og samfundsændringer, Århus: Politica, 1988.

Halse, Sven: ”Vitalisme: Begrebets anvendelse og rækkevidde i en kulturanalytisk kontekst”.

Prosopopeia. 2009, 8-18.

Halse, Sven og Henschen, Daniel: Mikkel Hindhede og kampen om danskernes kost, Aarhus: Aar-

hus Universitetsforlag, 2020.

Hansen, Søren: ”Vakcinationsspørgsmaalet”, Ugeskrift for Læger, 39, 1928, 949.

Harsløf, V.J.H.: ”Om tvungen Vaccination”, Ugeskrift for Læger, 36, 1928, 892-893.

Heiberg, Peter og Skude, Flemming: Arkitekten Ejnar Ørnsholt: liv og værk. Nakskov: Nakskov

Lokalhistoriske Arkiv, 2016.

Helmstädter, Axel: „Zur Geschichte der deutschen Impfgegner Bewegung“, Geschichte der Phar-

mazie, 2, 1990, 19-23.

Henschen, Daniel, Weekendavisen: ”Angreb på livskraften”, 22.6.2018

Henschen, Daniel: ”Nervehelse: selvhjælpsråd fra 1908”, Bibliotek for læger, (12) 2019, 362-379. Henschen, Daniel, Politiken: „100 års kamp med antivaxxere i Danmark”, 24.2.2021.

Henschen, Daniel, Weekendavisen: ”En tørst i tiden”, 20.5.2021.

Hindhede, Mikkel, A�holdsdagbladet: ”Lægernes Vildfarelser”, 26.09.1917.

Hindhede, Mikkel, Solblink: ”Vaccinationsspørgsmålet”, 6, 1922, 39-40.

Horsens Folkeblad: ”Antivaccinationsmændene hos Indenrigsministeren”, 2.11.1929.

Haastrup, Lisbeth: ”Signe Bjørner”, Dansk Kvindebiogra�isk Leksikon, https://www.kvinfo.

dk/side/597/bio/154/origin/170/ (21.6. 2021).

International Vegetarian Union (IVU): ”Oluf Egerod”. https://ivu.org/members/council/oluf- egerod.html.

Jensen, Henrik: Krigen 1914-1918 – og hvordan den forandrede verden, København: Kristeligt Dagblads Forlag, 2014.

Krabbe, Wolfgang: Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1974.

Kragh, Jesper Vaczy: ”Kulturkamp i 1920’erne”, Slagmark, 50, 2017, 82-94. Kristeligt Dagblad: ”Bratbjergmanden i Folketinget”, 16.11.1928.

Kvinden og Samfundet, ”Kur- og Hvilehjemmet ’El Hadra’”, 1915, 109. Grønberg-Petersen, Regine: ”Dysmor�isme”.

Land og Folk: ”Martin Bjørner er død”, 6.12 1969.

Larsen, Michael: Mådehold og Sundhed: populære Overveielser om en Ændring af vor Levemåde.

København: Priors Forlag, 1889.

Larsen, Michael: Naturhelbredelsen: en Sundhedslære fra vegetarisk Synspunkt, København: Gyl-

dendal, 1901.

Lodahl, Anders Bank og Hansen, Jørn: Skodsborg Badesanatorium: Persilleslottet som blev Nor-

dens største kursted, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2018.

Magaard, Harald: ”Vivisektion og Tvangsvaccination”, Ugeskrift for Læger, 38, 1928, 930-931. Mantegazza, P. Nervøsitetens Aarhundrede. København: Wilhelm Priors Forlag, 1888.

Merta, Sabine: Schlank!: ein Körperkult der Moderne, Stuttgart: Steiner, 2008.

Mod Tvangs-Vaccination, 2, 1925: ”Adresser”, 8.

Mod Tvangsvaccination, 2, 1925, ”Generalforsamlingen”, 6.

Nationaltidende, “Kandidatliste E”, 14.9.1936.

OECD: “The Need for Speed: Faster Vaccine Rollout Critical to Stronger Recovery.” https://

www.oecd.org/newsroom/the-need-for-speed-faster-vaccine-rollout-critical-to-stronger-

recovery.htm (22.6. 2021).

Paulsson, Lars: ”Revolt mot industrisamhället!: Civilisationskritik hos Per Jönsson-Rösiö samt

några jämförelser med Pjotr Kropotkin och John Ruskin”, Idéhistoriska uppsatser nr. 24,

Stockholms universitet, 1991.

Petersen, Jørn Henrik og Petersen Klaus (red.): 13 reformer af den danske velfærdsstat, Odense:

Syddansk Universitetsforlag, 2005.

Politiken: ””Anti-vaccinationen” arbejder foran Sruminstituttet”, 28.10.1931, 9.

Politiken: ”Hr. Bjørner paa fri Fod”, 28.7.1928.

Pontoppidan, K. Neurasthenien: Bidrag til Skildringen af vor Tids Nervøsitet. København: Sær-

tryk af Bibliothek for Læger, 1886.

Rasmussen, Lars Igum, Politiken: ”Sundhedsdirektøren: ’Det postfaktuelle sniger sig ind på

sundhedsområdet’”, 19.2.2017.

Rigsdagstidende 1930-31. Forhandlinger i Folketinget, København: J.H. Schultz Forlag, 1931. Roskilde Avis: ”Vakcinations-Modstanderne forsøger en stor Propaganda. En Samtale med

Sundhedsstyrelsens Formand, Dr. Tryde”, 31.5.1924.

Rothschuh, Karl E: Naturheilbewegung, Reformbewegung, Alternativbewegung. Stuttgart: Hip-

pokrates-Verlag, 1994, doi: doi.org/10.1017/s0025727300044896.

Sandberg, Hugo: Plikten att skydda sitt barn – En undersökning av ansökningarna om undantag

från det svenska vaccinationsobligatoriet 1917-1920, Linköpings universitet, 2016.

Scher�ig, Hans: Idealister, København: Gyldendals Bogklub, 1975.

Schiøtz, Aina: Viljen til liv. Medisin – og helsehistorie frå antikken til vår tid. Oslo: Samlaget 2017. Shaw, Bernhard: Collected Letters: 1898-1910, New York: Viking.

Sol og Sundhed, 1, 1937: “Undertitel”, 1.

Solblink, 5: ”Generalforsamlinger og Møder”, 1913, 55.

Solblink, 2: “Vegetarisk Litteratur”, 1918, 13-15.

Solblink, 11: ”Vaccination”, 119, 1919.

Solblink, 7: ”Medlemsliste”, 1920, 64.

Solblink, 6: ”Vaccinationsspørgsmaalet”, 1922.

Solblink, 11: ”Vaccination”, 1922, 91-93.

Solblink, 12: ”Om Vaccination mod Kopper”, 1922, 98-99.

Solblink, 7: ”Landsforeningen Dansk vegetarisk Forenings medlemmer”, 1923, 59-66. Spinney, Laura, The Guardian: ”Could Understanding the History of Anti-Vaccine Sentiment

Help Us to Overcome It?”, 26.1.2021.

Starcke, Viggo: ”Vaccination”, Det frie Blad, 9, 1921, 112.

Stolare, Martin: Kultur och Natur: Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920, Karlstads

universitet, 2003.

Sundin, Bosse: ”Vägen till Idealtillvaron: Saxon och vegetarismen”. I: Ambjörnsson, Ronny:

Framtidens tjänst: ur folkhemmets idéhistoria. Stockholm: Gidlund, 1986, 77-101. Svikmøllen: ”En Snedkermester i Frederikssund”, 1929, 10.

WHO: ”Ten Threats to Global Health in 2019”, https://www.who.int/news-room/spotlight/

ten-threats-to-global-health-in-2019 (21.6. 2021).

Thielst, Peter: Degeneration: en idé og dens historie. Frederiksberg: Det lille forlag, 2016. Thießen, Malte: Immunisierte Gesellschaft: Impfen in Deutschland im 19. und 20. Jah-

rhundert. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2017, doi: https://doi.

org/10.13109/9783666370533.

UN Report: World Economic Situation and Prospects as of mid-2021, New York: United Nations.,

Ugeskrift for Læger: ”Vegetarisme og Naturhelbredelse”, 1915, 1391-1392.

Ugeskrift for Læger: ”Vegetarer i Broderkrig”, 1917, 1701.

Ugeskrift for Læger: ”Vakcinationen i Norge”, 1925, 365.

Vallgårda, Signild: Folkesundhed som politik, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2003. Wedemeyer-Kolwe, Bernd: Au�bruch: Die Lebensreform in Deutschland, Darmstadt: Philipp von

Zabern Verlag, 2017.

Vegetarisk Tidsskrift, 9: ”Fritagelse for Vaccination”, 1934, 140.

Wikforss, Åsa: Alternative fakta om kundskaben og dens �jender, København: Turbine, 2020. Aalborg Stiftstidende: ”Konduite”, 28.7.1928.

Ørnsholt, Einar: ”Vaccinationen”, Det frie Blad, 6, 1921, 83.

Downloads

Publiceret

2022-01-03

Citation/Eksport

Henschen, D. (2022). LANDSFORENINGEN MOD TVANGSVACCINATION: DEN FØRSTE ORGANISEREDE VACCINATIONSMODSTAND I DANMARK. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(23), 79–104. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/130082

Nummer

Sektion

Artikler