DE ÆDLES ALMISSER

RET OG PLIGT PÅ FYNSKE GODSHOSPITALER I FØRSTE HALVDEL AF 1700-TALLET

Forfattere

  • Rasmus Skovgaard Jakobsen Vejlemuseerne
  • Søren Broberg Knudsen DANSK CENTER FOR HERREGÅRDSFORSKNING

Nøgleord:

Adel, Almisse, Godshospitaler, Fyn

Resumé

Artiklen undersøger det store antal godshospitaler, som findes på Fyn i 1700-tallet. Undersøgelsen viser, at alle fynske landhospitaler var underlagt og blev vedligeholdt af en godsejer. Dermed udgjorde godserne en central ramme i den landbasserede fattighjælp i 1700-tallet. En ramme som forskningen i emnet ofte har overset, da man hidtil har begrænset sig til et nationalt lovgivnings- eller hovedstadsperspektiv. I artiklen viser vi, at baggrunden for godsejernes hjælp til de fattige på godserne ikke blot stammede fra en økonomisk eller forvaltningsmæssig tænkning, men at godsejernes rolle som luthersk øvrighed var en central baggrund i de mange hospitalsfundatser. At tage vare på sine underordnede var i et luthersk perspektiv en kristen forpligtelse, som i sidste ende kunne påvirke den enkelte godsejers forhold til selveste Gud. Godsejerne havde dermed magt over deres underordnede, men havde samtidig også en religiøs pligt til at tage vare på godsets beboere. I det perspektiv besad godsejerne ikke kun rettigheder som magthavere over godsets beboere – sådan som tidligere forskning har betonet – men også forpligtigelser og gensidighed som legitime kristne øvrigheder.

Referencer

PUBLICERET MATERIALE

Appel, Charlotte: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, bd. 1-2, København: Det Kon- gelige Bibliotek & Museum Tusculanums Forlag, 2001.

Appel, Charlotte og Morgen Fink-Jensen: Da læreren holdt skole. Tiden før 1780. I Charlotte Ap- pel og Ning de Coninck-Smith (red.): Dansk skolehistorie 1, Aarhus: Aarhus Universitetsfor- lag, 2013.

Bonderup, Gerda: “Health Care Provision and Poor Relief in Enlightenment and 19th Century Denmark”. I Ole Peter Grell, Andrew Cunningham og Robert Jütte (red.): Health Care and Poor Relief in 18th and 19th-Century Northern Europe, Aldershot: Ashgate, 2002, 172-188.

Danmarkshistorien.dk: Forordning om Betlere i Danmark (18. april 2021).

Dombernowsky, Lotte: Lensbesidderen som amtmand. Studier i administration af fynske grevskaber og baronier 1671-1849, København: Rigsarkivet & G.E.C Gads Forlag, 1983.

Feldbæk, Ole: Den lange fred. Gyldendal og Politikkens Danmarkshistorie, København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1990.

Hansen, Bente Dahl: Betler eller almisselem. Studier i den offentlige fattigforsorg i Sjællands stiftslandsogne 1708-1802, Auning: Landbohistorisk Selskab, 1984.

Henningsen, Peter: I sansernes vold. Bondekultur og kultursammenstød i enevældens Danmark, bd. 1-2, Auning & København: Landbohistorisk Selskab og Københavns Stadsarkiv, 2006.

Hofman, Hans de: Samlinger af Publique og Private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve, som foreindes udi Danmark og Norge, bd. 1-11, København, 1755-1780.

Ingesman, Per: “Visitations as an Instrument of Discipline in Early Modern Denmark”. I Sigrun Høgetveit Berg, Rognald Heiseldal Bergesen og Roald E. Kristiansen (red.): The Protracted Reformation in Northern Norway. Towards a Protestant North, bd. 2, Stamsund: Wehrhahn Verlag, 2016, 205-235, doi: https://doi.org/10.1515/9783110686210.

Ingesman, Per: “Reformation and Confessionalisation in Early Modern Denmark”. I Lars Ivar Hansen, Rognald Heiseldal Bergesen og Ingebjørg Hage (red.): The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies, bd. 1, Stamsund: Orkana forlag, 2014, 29-48, doi: h t t p s : // d o i . o r g / 1 0 . 1 5 1 5 / 9 7 8 3 1 1 0 6 8 6 2 1 0 .

Ingesman, Per: 2006. “Fromhed styrker rigerne”. I Carsten Bach-Nielsen, Johan Møhlenfeldt- Jensen, Jens Vellev og Peter Zeeberg (red.): Danmark og Renæssancen 1500-1650, Køben- havn: Gads Forlag, 2006, 130-145.

Jacobsen, Anette Faye: Husbondret. Rettighedskulturer i Danmark 1750-1920, København: Museum Tusculanums Forlag, 2008.

Jakobsen, Rasmus Skovgaard: Adel mellem Gud og folk efter reformationen. Adelsvældens øvrig- hedsideologi belyst gennem de publicerede ligprædikener, Aarhus: Upubliceret ph.d.-ahand- ling, Aarhus Universitet, 2019.

Jakobsen, Rasmus Skovgaard: “Idealer og pligter. Konfessionel iscenesættelse af den danske højadel, 1559-1617”. I Nina Javette Koefoed, Bo Kristian Holm og Sasja Emilie Mathiasen Stopa (red.): Religion som forklaring? Om kirke og religion i stat og samfund. Festskrift til Per Ingesman, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2018, 287-306.

Jakobsen, Rasmus Skovgaard: ”The Burden of the Highborn. The Nobility and Luther- anism in Late Sixteenth-Century Denmark.” I Bo Kristian Holm og Nina Javette Koe- foed (red.): Lutheran Theology and the Shaping of Society: The Danish Monarchy as Example, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, 241-259, doi: https://doi.org/10.13109/9783666551246.241.

Johansen, Hans Chr: En samfundsorganisation i opbrud 1700-1870. Dansk socialhistorie 4, Kø- benhavn: Gyldendal, 1979.

Johansen, Hans Chr. og Søren Kolstrup: ”Dansk fattiglovgivning indtil 1803”. I Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen (red.): Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk velfærdshistorie, bind 1, 1536-1898, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2010, 159- 198.

Jørgensen, Harald: ”Det offentlige Fattigvæsen i Danmark 1708-1770”. I Karl-Gustaf Andersson m.l. (red.): Oppdaginga av fattigdommen. Sosial lovgivning i Norden på 1700-talet, Oslo: Uni- versitetsforlaget, 1983, 86-91.

Jørgensen, Harald: Lokaladministrationen i Danmark. Oprindelse og historisk udvikling indtil 1970. En oversigt, Administrationshistoriske studier nr. 11, København: Rigsarkivet og G. E. C. Gads Forlag, 1985.

Kaufman, Thomas: “Lutheran Academic Culture in Early Modernity – Some Remarks”. I Bo Holm og Nina Javette Koefoed (red.): Lutheran Theology and the shaping of society: The Dan- ish Monarchy as Example, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, 151-168, doi: https:// doi.org/10.13109/9783666551246.151.

Koefoed, Nina Javette og Bo Holm (red.): Pligt og omsorg. Velfærdsstatens lutherske rødder, Kø- benhavn: Gads Forlag, 2021.

Koefoed, Nina Javette: “Authorities who Care: The Lutheran Doctrine of the Three Estates in Danish Legal Development from the Reformation to Absolutism”, Scandinavian Journal of History, bd. 44, nr. 4, 2019, 1-24, doi: https://doi.org/10.1080/03468755.2018.1562965.

Koefoed, Nina Javette: ”Social Responsibilities in the Protestant North. Denmark and Sweden”. I Leen van Molle: The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe, 1780–1920. Volume IV. Charity and Social Welfare, Leuven: Leuven University Press, 2017, 251-304.

Koefoed, Nina Javette: “The Lutheran Household as Part of a Danish Confessional Culture”. I Bo Holm & Nina Javette Koefoed (red.): Lutheran Theology and the shaping of society: The Dan- ish Monarchy as Example, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, 321-340, doi: https:// doi.org/10.13109/9783666551246.321.

Knudsen, Søren Broberg: Godgørende godsejere. Oprettelse af hospitaler på landets godser i 1700-tallet, Aarhus: Upubliceret speciale fra Aarhus Universitet, 2018.

Krogh, Tyge: Staten og de besiddelsesløse på landet 1500-1800, Odense: Odense Universitetsfor- lag, 1987.

Leth Jespersen, Mikkel, Jeppe Büchert Netterstrøm, og Bertel Nygaard: “Teorier om statsdan- nelse og den danske stat 1400-1660”, Den Jyske Historiker, nr. 116, 2007, 5–33.

Luther, Martin: Martin Luther. Den store Katekismus ved Leif Grane, København: Det danske Bi- belselskab, 1976.

Løgstrup, Birgit: ”Den bortforpagtede statsmagt. Godsejeren som offentlig administrator i det 18. århundrede”, Bol og by, nr. 1, 1985, 21-58.

Løgstrup, Birgit: Jorddrot og offentlig administrator. Godsejerstyret inden for skatte- og udskriv- ningsvæsenet i det 18. århundrede, København: Rigsarkivet & G.E.C Gads Forlag, 1983.

Pedersen, Ove K: ”Staten og samfundet. Individets og statens historie: fra forsørgelse til vel- færd”. I Niels Henrik Gregersen og Carsten Bach-Nielsen (red.): Reformationen i dansk kirke og kultur 1700-1914, bd. 2, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2017, 128-134.

Petersen, Jørn Henrik: Fra Luther til konkurrencestaten, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2016.

Porskrog Rasmussen, Carsten: “Ikke kun herregårdshistorie, men godshistorie”. I Britta An- dersen & Helene Kjærbøl (red.): Herregårde, Jordegods, Herlighed. Tanker fra Gammel Estrup, Gammel Estrup: Gammel Estrup – Jyllands Herregårdsmuseum, 2005, 147-154.

Pontoppidan, Erik: Sandhed til Gudfrygtighed. Forklaring over Martin Luthers Lille Katekismus, tilrettelagt af Finn B. Andersen, København: Books on Demand Gmbh, 2018.

Schilling, Heinz: ”The Confessionalization of European Churches and Societies – an Engine for Modernizing and for Social and Cultural Change”, Norsk Teologisk Tidsskrift, 110, 1, 3-16. Secher, V.A: Kong Christian den Femtis Danske Lov. Ved Justitsministeriets omsorg, under Det Juridiske Fakultets tilsyn, København: G. E. C. Gads Boghandel, 1911.

Stopa, Sasja Emilie Mathiasen: ”Den kristne opdragelse i 1700-tallets Danmark”. I Koefoed,

Nina Javette og Bo Holm (red.): Pligt og omsorg. Velfærdsstatens lutherske rødder, København: Gads Forlag, 2021, 105-133.

Stopa, Sasja Emilie Mathiasen: “‘Honor Your Father and Mother’. The Inluence of Honor on Martin Luther’s Conception of Society”. I Bo Kristian Holm og Nina Javette Koefoed (red.): Lutheran Theology and the Shaping of Society: The Danish Monarchy as Example, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, 107-127, doi: https://doi.org/10.13109/9783666551246.107.

Stopa, Sasja Emilie Mathiasen: “Soli Deo Honor et Gloria” – A Study of Honour and Glory in the Theology of Martin Luther, Aarhus: Upubliceret ph.d.-ahandling fra Aarhus Universitet, 2016.

Sunde, Jørn Øyrehagen: “The Business of Charity and the Charity of Business - Donations in the Norwegian Merchant Town of Bergen in the Seventeenth and Eighteenth Centuries”. I Ole- Albert Rønning, Helle Møller Sigh og Hell Vogt (red.): Donations, Inheritance and Property in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today, London: Routledge, 2017, 234- 250, doi: https://doi.org/10.4324/9781315182704.

Sunde, Jørn Øyrehagen: Speculum legale - rettsspegelen. Ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv, Bergen: Fagbokforlaget, 2005.

Hansen, Peter Wessel: “The Age of Miracles? Alms Culture and Charitable Donations in Copen- hagen, c. 1770-1840”. I Ole-Albert Rønning, Helle Møller Sigh og Helle Vogt (red.): Donations, Inheritance and property in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today, London: Routledge, 2017, 269-293, doi: https://doi.org/10.4324/9781315182704.

Witte, John Jr: Law and Protestantism. The Legal Teachings of the Lutheran Reforma- tion, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, doi: https://doi.org/10.1017/ CBO9780511613548.

Publiceret

2022-01-03

Citation/Eksport

Jakobsen, R. S., & Knudsen, S. B. (2022). DE ÆDLES ALMISSER: RET OG PLIGT PÅ FYNSKE GODSHOSPITALER I FØRSTE HALVDEL AF 1700-TALLET. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(23), 24–47. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/130080

Nummer

Sektion

Artikler