ATOMKRIGENS ARKITEKTUR

VELFÆRD OG CIVILFORSVAR UNDER DEN KOLDE KRIG

Forfattere

  • Rosanna Farbøl Postdoc, ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet

Nøgleord:

Atomkrig, arkitektur, velfærd, civilforsvar, Kold krig

Resumé

Denne artikel undersøger relationen mellem kold krig og velfærd ved at afdække hvordan Civilforsvaret i stigende grad blev bygget ind i velfærdsstatens arkitektur fra midten af 1950’erne. Artiklens hoveddel er tre case-studier: et socialt boligbyggeri, en skole og et hospital, der alle havde vitale funktioner i det beredskab, der var etableret af Civilforsvaret for at imødegå den frygtede atomkrig. Ved at indkredse, hvordan kulturelle og politiske forestillinger og ideer om sikkerhed og det gode samfund materialiseredes og omvendt hvordan arkitektur og materialitet fik kulturel og politisk betydning søger artiklen at levere et originalt bidrag til den danske forskning i atomkultur og civilforsvar. Samtidig belyser artiklen en række civilforsvarsforanstaltninger og -praktikker som evakuering, beskyttelsesrumsbyggeri og sygehusberedskab, der ikke tidligere er beskrevet i dansk forskning. Artiklen fremfører det argument, at for det første var civilforsvaret gennemsyret af velfærdsstatstankegangen, ambitionen om at sikre borgernes lighed og sikkerhed fra vugge til grav og sociale normer som ro, renlighed og regelmæssighed. For det andet, materialiserede og reproducerede civilforsvarsarkitekturen myten om velfærdsstatens beståen og overlevelse efter atomkrigen, hvorved arkitekturen gav materiel substans til påstandene om katastrofens sandsynlighed og til ideen om (velfærds)statsligt beredskab.

Referencer

Beck, Mikkel: ’Hospitalsbyggeri i paddehattens skygge’, Rigshospitalets medarbejdermagasin Indenrigs, 2017, 16.
Bennett, Tony og Patrick Joyce (red.): Material Powers. Cultural Studies, History and the Material Turn, London and New York: Routledge, 2010.
Betænkning vedrørende bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger. Afgivet af Indenrigsministeriets Luftværnsudvalg af 1946, København: J. H. Schultz A/S Bogtrykkeri, 1949.
Betænkning om beskyttelsesrum afgivet af det af indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg vedr. civilforsvar og brandvæsen m.v. København 1979.
Bjørnsson, Iben: ’”Stands tilløb til panik” – Civilforsvarspjecer som social kontrol’. I Bjørnsson, I. Lind, M. Pedersen og M. Rostgaard (red.): Atomangst og civilt beredskab: Forestillinger om atomkrig i Danmark 1945-1975, Aalborg: Aalborg University Press, 2020.
Bjørnsson, Iben, Casper Sylvest og Rosanna Farbøl: “Hvis krigen kommer: Forestillinger om fremtiden”, Kulturstudier 1, 2020, 33-61.
Balslev, J.M.: ’Hverdagen’. I S.B. Christensen (red.): Aarhus i årtier – Aarhusianernes historie fortalt i billeder, 1960’erne, Aarhus: Turbine forlaget, 2017, 123-185.
Bennett, Luke (red).: In the Ruins of the Cold War Bunker. Affect, Materiality and Meaning Making, London: Rowman & Littlefield International Ltd, 2017.
Burtch, Andrew: Give Me Shelter. The Failure of Canada’s Cold War Civil Defence, Vancouver: UBC Press, 2012
Castillo, Greg: Cold War on the Home Front: The Soft Power of Midcentury Design, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.
Christensen, Ivan L. og Marianne Rostgaard: ’Alkymistens drøm og fru Bergmans kaffe. Forankring af viden om atombomber og radioaktivitet mellem videnskab og dagligdag i Danmark 1945-1959’, Kulturstudier 2, 2019, 37-61.
Civilforsvarsstyrelsen: 40 års civilforsvar 1938-1978, København: Civilforsvarsstyrelsen, 1978.
Civilforsvar 1/86 ”Interview: Civilforsvaret er en fredsressource”, 4-5.
Civilforsvar 3/83 ”Indenrigsministeren: Befolkningen må informeres grundigt – også i fredstid”, 4-5.
Civilforsvar 5/83, ”Det mener partierne om CIVILFORSVARETS' FREMTID”, 5-9.
Civilforsvar 6/83, ”12 kontante spørgsmål om CF besvaret af Britta Schall Holberg”, 4-5.
Civilforsvarsbladet 3. marts 1963,”Civilforsvarsdirektøren 50 år”, 11.
Civilforsvarsbladet 5. maj 1963, ”Civilforsvaret må være smidigt i sin opbygning”, 12-14.
Cronqvist, Marie: ‘Survivalism in the Welfare Cocoon: The Culture of Civil Defense in Cold War Sweden’. I Thomas Lindenberger, Marcus Payk, Bernd Stöver og Annette Vowinckel (red.): European Cold War Cultures: Perspectives on Societies in the East and the West, New York: Berghan Books 2008, 191-210.
Cronqvist, Marie: ‘Utrymning i folkhemmet, Historisk tidskrift 3, 2008, 451–476.
Deville, Joe, Michael Guggenheim og Zuzana Hrdličková: ‘Concrete Governmentality: Shelters and the Transformations of Preparedness’, The Sociological Review, 62(S1), 183–210, 2014, doi: 10.1111/1467-954X.12129.
Egeskov, Ulla Vahnke og Helle Nørgaard: Regan Vest. Demokratiets Sidste Bastion, København: Gads forlag 2019.
Fabian, Louise: ‘Spatiale forklaringer. Da den geografiske tænkning kom på den humanvidenskabelige dagsorden’, Slagmark 57, 2010, 19-33.
Farbøl, Rosanna: ‘Urban civil defence: Imagining, constructing and performing nuclear war in Aarhus’, Urban History [under udgivelse].
Frohman, Larry: ‘Tony Bennett and Patrick Joyce (red.): Material Powers. Cultural Studies, History and the Material Turn’, Social History, 36, 3, 378-380, doi: 10.1080/03071022.2011.601070.
Grant, Matthew: After the Bomb. Civil Defence and Nuclear War in Britain, 1945-68, London: Palgrave Macmillan, 2010.
Grant, Matthew & B. Ziemann (red.): Understanding the Imaginary War. Culture, Thought and Nuclear Conflict 1945-90, Manchester: Manchester University Press, 2016.
Hansen, Peer Henrik: ’Kold krig i kælderen: Hvis katastrofen ramte Ærø’, Årbog for Ærø Museum, 22, 2015, 40-47.
Hansen, Peer Henrik, Thomas Tram Pedersen og Morten Stenak, M: Den Kolde Krigs anlæg, baggrundsnotat, København: Kulturstyrelsen, 2013.
Hogg, Jonathan: British Nuclear Culture Official And Unofficial Narratives in the Long Twentieth Century, London: Bloomsbury 2016.
Høghøj, Mikkel: Between Utopia and Dystopia. A Socio-Cultural History of Modernist Mass Housing in Denmark, c. 1945-1985 [upubl. ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet 2019].
Høghøj, Mikkel og Holmqvist, Silke: ’Da betonen blev belastende. Den emotionelle kamp om Gellerupplanen i 1960’erne og 1970’erne’, Temp – tidsskrift for historie, 2018, 124-145.
Ireland, Tracy & Jane Lydon: ‘Rethinking Materiality, Memory and Identity’, Public History Review, 23, 2016, 1-8.
Jasanoff, Sheila og Sang-Hyun Kim (red.): Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power, Chicago: Chicago University Press, 2015.
Jensen, Bent: Ulve, får og vogtere, København: Gyldendal 2014.
Jensen, Sanne Aaagaard: ‘Nuclear-proof Communications? The Cold War and the Governance of Telecommunications Security in NATO and Denmark [upubl. ph.d.-afhandling], ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation og Københavns Universitet, 2019.
Lidegaard, Bo: ’Danmarks overlevelsesstrategi i den kolde krigs første år’, Arbejderhistorie, 1999 (4), 35-46.
Lov nr. 253 af 27. maj 1950 om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger.
Lov nr. 152 af 1. april 1949 om civilforsvaret.
Lov nr. 342 af 23. december 1959 om det civile beredskab.
McEnaney, Laura: Civil Defense Begins at Home, Princeton: Princeton University Press, 2000.
Mariager, Rasmus: ‘Den Kolde Krig i international og dansk historieforskning’. I John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark, København: Gad 2011, 720-746.
Masco, Joseph: ‘”Survival is Your Business”: Engineering Ruins and Affect in Nuclear America’, Cultural Anthropology, 23(2), 2008, 361–398.
Monteyne, David: Fallout Shelter. Designing for Civil Defense. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2011.
Møller, Jes Fabricius: ‘Illusionsløsheden som filosofisk og politisk program: Det evige liv, virkeligheden, atombomben og velfærden i højskolebevægelsen i 1950’erne’. I Nils Gunder Hansen & Rasmus Mariager (red.): “Der truer os i tiden”: Velfærds-og koldkrigstænkning i 1950’ernes danske kulturdebat, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013, 143-66.
Nielsen, Aske H.: Dansk atomkultur fra 1945-1963. Forestillinger om atomenergiens praktiske anvendelse i efterkrigstidens Danmark [upubl. ph.d.-afhandling], SDU 2020.
Oakes, Guy: The Imaginary War, New York, Oxford: Oxford University Press, 1994.
Olesen, Niels W.: ‘Velfærd og kold krig’, Historien om Danmark, København: Gads forlag 2017.
Olesen, Thorsten B. og Niels W. Olesen: Anker Jørgensens tid. De danske ministerier 1972-82, København: Gads forlag, 2017.
Orbinger, Herbert og Carina Schmitt: ‘Guns and Butter? Regime Competition and the Welfare State during the Cold War’, World Politics 63, 2, april 2011, 246–70.
Orbinger, H., K. Petersen og P. Starke (red.): Warfare and Welfare: Military Conflict and Welfare State Development in Western Countries, Oxford University Press Scholarship Online, doi: 10.1093/oso/9780198779599.001.0001.
Pedersen, Poul Bæk: Arkitektur og plan i den danske velfærdsby 1950-1990. Container og urbant rester, Aarhus: Arkitektens forlag, 2005.
Pedersen, P. og Pedersen, K.: Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker, Værløse: Billesø og Baltzer, 2014.
Pedersen, Thomas Tram: ’Beskyttelsen af civile’. I M. Stenak, T. Tram Pedersen, P.H. Hansen og M. Jespersen (red.): Kold krig. 33 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark, Færøerne og Grønland København, Kulturministeriet, 2013, 26-32.
Petersen, Klaus: ‘Velfærdsstaten’. I John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark, København: Gad 2011, 676-679.
Petersen, Klaus: ’The early Cold War and the Western welfare state’, Journal of International and Comparative Social Policy, 29, 3, 226-240, doi: 10.1080/21699763.2013.855129.
Puff, Helmut: ‘Ruins as Models: Displaying Destruction in Postwar Germany’. I Julia Hell og Andreas Schörle (red.): Ruins of Modernity, Durham and London: Duke University, 2010, 253-270.
Stigel, Lars: ‘Grænserne sprænges. Århus 1950-1984’. I H. Paludan m.fl. (red.): Århus Bys Historie fra vikingetid til nutid, Aarhus: Husets forlag, 1984, 281-353.
Sylvest, Casper: ’Atomfrygten og civilforsvaret’, Temp - tidsskrift for historie, 16, 2018, 16-39.
Sylvest, Casper: ’Kvinders medborgerskab i 1950’ernes atomalder: Civilforsvaret og Danske Kvinders Beredskab’, Historisk Tidsskrift, 2020, 79-111.
Sylvest, Casper: ’Nuclear Fallout as Risk: Denmark and the Thermonuclear Revolution’. I Johan Östling, Niklas Olsen og David Larsson Heidenblad (red.): Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia: Actors, Arenas and Aspirations, London: Routledge, 2020.
Ude og Hjemme 25.1.1963, J. Hammelev: ”Hospitalet under jorden”, 38-39.
Vale, Lawrence. J.: The Limits of Civil Defence in the USA, Switzerland, Britain and the Soviet Union, Basingstoke: Macmillian 1987.
Vanderbilt, Tom: Survival City. Adventures Among the Ruins of Atomic America, Princeton: Princeton Architectural Press, 2002.
Wharton, Annabel J.: Building the Cold War. Hilton International Hotels and Modern Architecture, Chicago: University of Chicago Press, 2001.
Weizman, Eyal: Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation. London: Verso, 2007.
Weizman, Eyal: The Least of Two Possible Evils: Humanitarian Violence from Arendt to Gaza. London: Verso, 2011.
Weizman, Eyal: Forensic Architecture: Notes from Fields and Forums, Ostfildern: Hatje Cantz, 2012.
Ziauddin, Silvia B: ‘Superpower Underground. Switzerland’s Rise to Global Bunker Expertise in the Atomic Age’, Technology and Culture 2017 (4), 921-954.
Ziauddin, Silvia B: ‘(De)Territorializing the Home. The Nuclear Bomb Shelter as a Malleable Site of Passage’, Society and Space 35 (4), 2017, 674-693.

Downloads

Publiceret

2020-12-20

Citation/Eksport

Farbøl, R. (2020). ATOMKRIGENS ARKITEKTUR: VELFÆRD OG CIVILFORSVAR UNDER DEN KOLDE KRIG. Temp - Tidsskrift for Historie, 11(21), 101–125. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/124363