REPUBLIKANISME FOR ØJET

SATIRETEGNING OG POLITIK I CORSAREN, 1841-43

Forfattere

  • Bertel Nygaard Lektor, Ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Nøgleord:

republikanisme, politik, Corsaren, satiretegning, Meïr Goldschmidt

Resumé

Stregtegningerne fra forfatteren Meïr Goldschmidts satiriske københavnske ugeblad Corsaren blev væsentlige led i udviklingen af et nyt, radikalt og bredt appellerende politisk standpunkt i begyndelsen af 1840’erne. Heri kan man se et tidligt eksempel på samspil mellem moderne, demokratiserende politik og enkle visuelle udtryk med budskaber, som var tydelige og umiddelbart forståelige i den samtidige kontekst. Desuden kan Corsarens både tekstlige og visuelle publikumsappel vise en lige så karakteristisk moderne tendens til flygtighed og foranderlighed i de politiske standpunkter, delvis forbundet med politisk-kulturel kontekstfølsomhed, men også på et mere generelt plan forankret i fokus på fremstillingsformens varelignende karakter, dens ’salgbarhed’ over for publikum.

Referencer

Albertsen, Leif Ludwig: ’Hr. Sørensen. Den personificerede danske Biedermeier’, Kritik, nr. 7, 1968, 68-82.
Andersson, Lars M., Lars Berggren & Ulf Zander (red.): Mer än tusen ord. Bilden och de historieska vetenskaperna, Lund: Nordic Academic Press, 2001.
Andreasen, Uffe (red.): Corsaren: M. A. Goldschmidts årgange 1840-46, 7 bd., København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 1981.
Andreasen, Uffe: ’Debatten om ”virkeligheden” i Danmark 1840-70’. I Nordisk litteraturhistorie – en bog til Brøndsted, Odense: Odense Universitetsforlag, 1978, 159-172.
Andreasen, Uffe: ’Efterskrift’, Corsaren: M. A. Goldschmidts årgange 1840-46, København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 1981, 11-64.
Bagge, Povl: Studier over D.G. Monrads Statstanker, København: Levin & Munksgaard, 1936.
Bagge, Povl: ’Om opfattelsen af den danske enevælde. I anledning af Fredrik L: Tyskt och nordiskt i Danmarks författningsutveckling 1660-1849’, Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, 27, 1950, 326-336.
Bagge, Povl: ’Levned og politisk virksomhed’. I Johan Nicolai Madvig. Et mindeskrift I, København: Ejner Munksgaard i kommission, 1955, 1-184.
Bagge, Povl: ’Akademikerne i dansk politik i det 19. århundrede. Nogle synspunkter’, Historisk Tidsskrift 12 (4), 1970, 423-474.
Bagge, Povl: ’Ørsted som politiker’. I Ditlev Tamm (red.): Anders Sandøe Ørsted, 1778-1978, København: Juristforbundet, 1980, 139-148.
Billeskov Jansen, F.J.: Danmarks digtekunst. Tredje Bog: Romantik og romantisme, 2. udgave, København: Ejnar Munksgaard, 1964.
Bjørn, Claus: Fra reaktion til grundlov 1800-1850 (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Bind 10), København: Gyldendal og Politiken, 2003 (opr. 1990).
Bleiker, Roland (red.): Visual Global Politics, Abingdon: Routledge, 2018.
Borchsenius, Otto: ’M. Goldschmidt og Korsaren’. I Otto Borchsenius: Fra Fyrrerne: Litterære Skizzer. Anden Række, København: C.A. Reitzel, 1880, 231-325.
Borup, Morten (red.): Breve fra og til Meïr Goldschmidt, 3 bd., København: Rosenkilde og Bagger, 1963.
Borup, Morten (red.): Meïr Goldschmidts breve til hans familie, 3 bd., København: Rosenkilde og Bagger, 1963.
Brandt, Jørgen Gustava (red.): Meïr Goldschmidt: Digteren og journalisten, København: Danmarks Radio, 1974.
Breckman, Warren: ’Arnold Ruge and the Machiavellian Moment’. I Michael Quante & Amit Mohseni (red.): Die linken Hegelianer: Studien zum Verhältnis von Religion und Politik im Vormärz, Paderbon: Wilhelm Fink, 2015, 127-140.
Bredsdorff, Elias: Goldschmidts ‘Corsaren’, København: Sinistra, 1961.
Brøndsted, Mogens: Meïr Goldschmidt, Copenhagen: Gyldendal, 1965.
Brøndsted, Mogens: Meïr Goldschmidts fortællekunst, København: Gyldendal, 1967.
Baagø, Kaj: Magister Jacob Christian Lindberg, København: Gad, 1958.
Christensen, Dan Charly: En analyse af hovedpunkter i forfatningsdiskussionen i Danmark 1830-1849, upubliceret opgave, Københavns Universitet, 1969.
Chu, Petra ten-Doesschate & Gabriel P. Weisberg (red.): The Popularization of Images: Visual Culture Under the July Monarchy, Princeton: Princeton University Press, 1994.
Damsholt, Tine: Fædrelandskærlighed og borgerdyd. Patrotisk diskurs og militære reformer i Danmark i sidste del af 1700-tallet, København: Museum Tusculanum, 2000.
Davidsen, Jacob: Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn I, Copenhagen: Gyldendalske Boghandel, 1880.
Deseur, Brecht: ’Republican Monarchy in the 1830 Revolutions: From Lafayette to the Belgian Constitution’, History of European Ideas 47 (7), 2019, 992-1010, https://doi.org/10.1080/01916599.2019.1628085 .
Dreier, Frederik: ’M.A. Goldschmidt. Et Litteraturbillede’ (1852), i samme: Samlede skrifter, 5 bd., København: C.A. Reitzel, 2003, bd. 1, 223-340.
Engelhardt, Juliane: Borgerskab og fællesskab: de patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814, København: Museum Tusculanum, 2010.
Echternkamp, Jörg: Der Aufstieg des deutschen Nationalismus (1770-1840), Frankfurt am Main: Campus, 1996.
Feldbæk, Ole: ’Færlighed til fædrelandet‘, Fortid og nutid nr. 31, 1984, 270-288.
Fink, Troels: ’Admiralstatsplanerne i 1840’erne’, i Festskrift til Erik Arup, København, Gyldendal, 1946, 287-302.
Fink, Troels: ’Omkring Ejderpolitikkens udformning. Danmarks forhold til Holsten og til det tyske forbund omkring 1840’, Historie/Jyske Samlinger 1, 1950, 93-106.
Frandsen, Steen Bo: ’Danmark på langs og på tværs’, Temp – tidsskrift for historie, nr. 18, 2019, 12-34.
Frandsen, Steen Bo: Opdagelsen af Jylland: Den regionale dimension i danmarkshistorien, 1814-1864, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1996.
Friisberg, Claus: Ideen om et frit Danmark: Den nationalliberale bevægelses ideologi og politik – især i enevældens sidste år, Varde: Vestjysk kulturforlag, 2003.
Glenthøj, Rasmus: På fædrelandets alter. National identitet og patriotisme hos det danske borgerskab 1807-1814, København: Museum Tusculanum, 2007.
Glenthøj, Rasmus: Skilsmissen. Dansk og norsk identitet før og efter 1814, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2012.
Glenthøj, Rasmus: 1864. Sønner af de slagne, København: Gad, 2014.
Glenthøj, Rasmus: ’Et norsk banner. De danske liberale og den norske grundlov under den sene enevælde’, i samme: Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år, København: Gad, 2016, s. 164-179.
Goldschmidt, Meïr: Livs Erindringer og Resultater, København: Rosenkilde og Bagger, 1965 (opr. 1877).
Grand, Karina Lykke & Gertrud Oelsner: ’Politisering af det nationale? Billedkunstneriske og politiske agendaer omkring midten af 1800-tallet i Danmark’, Passepartout, nr. 35, 2014, 65-113.
Gurley, David Gantt: Meïr Aaron Goldschmidt and the Poetics of Jewish Fiction, Syracuse: Syracuse University Press, 2016.
Harley, J.B.: The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.
Haslund, Morten: Mejer og magthaverne. En studie i M.A. Goldschmidts ungdomsjournalistik, Odense: Odense Universitetsforlag, 1984.
Henriksen, Aage m.fl. (red.): Ideologihistorie I: Organismetænkningen i dansk litteratur 1770-1870, København: Tabula/Fremad, 1975.
Holm, Edvard: Nogle Hovedtræk af Trykkefrihedens Historie 1770-1773, København: Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1975 (opr. 1885).
Holm, Edvard: Den offentlige Mening og Statsmagten i den dansk-norske Stat i Slutningen af det 18de Aarhundrede (1784-1799), København: Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1975 (opr. 1888).
Horstbøll, Henrik, Ulrik Langen og Frederik Stjernfelt: Grov konfækt. Tre vilde år med trykkefrihed, 1770-1773, København: Gyldendal, 2020.
Japsen, Gottlieb: ’Statspatriotisme og nationalfølelse i Sønderjylland før 1848’, Historie. Jyske samlinger, 13 (1-2), 1979, 107-122.
Jensen, C.E.: Karikatur-Album : Den europæiske Karikatur-Kunst fra de ældste Tider indtil vore Dage, 2 bd. København: Chr. Flors Forlag, 1906-9.
Jensen, Grethe: ‘Den unge Orla Lehmanns historiesyn’, Historisk Tidsskrift 85 (1) 1985, 40-66.
Jensen, Grethe: Den unge Orla Lehmann, København 1989 (upubliceret licentiatafhandling).
Jensen, Hans: De danske Stænderforsamlingers Historie 1830-1848, 2 bd., København: : J.H. Schultz, 1931-34.
Jensen, Hans: ’Den politisk-historiske Udviklingstanke i de danske Forfatningsdrøftelser 1830-1848’, Historisk Tidsskrift 10 (5), 1939-41, 431-444.
Jensen, Johan Fjord m.fl.: Dansk litteraturhistorie 4: Patriotismens tid 1746-1807, København: Gyldendal, 1983.
Jensen, Klaus Bruhn (red.): Dansk mediehistorie. Bind 1. Mediernes forhistorie 1840-1880, København: Samleren, 1996.
Jessen, Kaare Ulrich: En redegørelse for ”Kjøbenhavnspostens”s ideologiske holdning fra 1827-1859 med særligt henblik på bladets vurdering af den hjemlige liberalisme i årene 1839-1849, Aarhus, 1976 (upubliceret speciale).
Jensen, Poul: Presse, penge & politik 1839-48, København: Gad, 1971.
Juelstorp, Søren: ’Den store forfatningsdebat 1841-42’, Historie, nr. 1, 1995, 59-80.
Jørgensen, Harald: Tidsskriftspressen i Danmark indtil 1848, København: Berlingske, 1961.
Jørgensen, Harald: Trykkefrihedsspørgsmaalet i Danmark 1799-1848, København: Selskabet for af kilder til dansk historie, 1978 (opr. 1944).
Kerr, David S.: Caricature and French Political Culture 1830-1848: Charles Philipon and the Illustrated Press, Oxford: Clarendon Press, 2000.
Kierkegaard, Søren: ‘Vor Journal-Litteratur’. I Niels Jørgen Cappelørn m.fl. (red.): Søren Kierkegaards Skrifter bd. 27, København: Søren Kierkegaard Forskningscenteret og Gad, 2011, 189-204.
Koch, Ursula E.: Der Teufel in Berlin. Von der Märzrevolution bis zu Bismarcks Entlassung. Illustrierte politische Witzblätter einer Metropole 1848–1890, Köln: Leske, 1991.
Koch, Ursula E.: Le Charivari. Die Geschichte einer Pariser Tageszeitung im Kampf um die Republik (1832 - 1882). Ein Dokument zum deutsch-französischen Verhältnis, Köln: Leske, 1984.
Kondrup, Johnny: ‘Meïr Goldschmidt: The Cross-Eyed Hunchback’. I Jon Stewart (red.): Kierkegaard and his Danish Contemporaries, Tome III, Literature, Drama and Aesthetics, Aldershot: Ashgate, 2009, 105-149.
Kruuse, Jens: Danske Streger: Dansk humoristisk Tegnekunst gennem 100 Aar, København: P. Haase & Søns Forlag, 1946.
Kyrre, Hans: M. Goldschmidt, København: Hagerup, 1919.
Leonhard, Jörn: Liberalismus: Zur historischen Semantik eines europäischen Deutungsmusters. Munich: R. Oldenburg, 2001.
Lerner, Jillian: Graphic Culture: Illustration and Artistic Enterprise in Paris, 1830-1848. Quebec: McGill-Queens University Press, 2018.
Levy, Jette Lundbo: ’Den æstetiske elendighed. Om Frederik Dreiers og Georg Brandes’ opfattelse af litteraturens forhold til samfundet’, Kritik nr. 19, 1971, 26-43.
Liebst, Asger: ‘Småborgeren og skandalen’. Kultur & klasse 12 (2), 1982, 83-99.
Löwy, Michael & Robert Sayre: Romanticism Against the Tide of Modernity, Durham: Duke University Press, 2003.
Maidment, Brian: Comedy, Caricature and the Social Order 1820-50, Manchester: Manchester University Press, 2013.
Magnussen, Anne, Kirstine Sinclair & Casper Sylvest (red.): Visuel historie. Tilgange og eksempler, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2018.
Moggach, Douglas: ’German Republicans and Socialists in the Prelude to 1848’. I Douglas Moggach & Gareth Stedman Jones (red.): The 1848 Revolutions and European Political Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 216-235.
Munch-Petersen, Erland: Romantisk underholdning. Copenhagen: Chr. Ejlers, 1970.
Munch-Petersen, Erland: Romanens århundrede: Studier i den masselæste oversatte roman 1800-1870. København: Forum, 1978.
Nevers, Jeppe: Fra skældsord til slagord. Demokratibegrebet i dansk politisk historie, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2011.
Nevers, Jeppe: ’Frihed over by og land: De liberale og liberalismen i Danmark, 1830-1940’. I Jeppe Nevers, Niklas Olsen og Casper Sylvest (red.): Liberalisme. Danske og internationale perspektiver, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013, 101-126.
Nygaard, Bertel: ’Demokratibegrebets gennemrud i Danmark i 1848’, Historisk Tidsskrift 111 (81), 2011, 37-73.
Nygaard, Bertel: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840’ernes danske politiske kultur. Copenhagen: SFAH, 2014.
Nygaard, Bertel: ’D.G. Monrads liberale manifest fra 1839’, K&K 37 (1), 2009, 92-115.
Nygaard, Bertel: ’Er du Jeppe? Byrum og tid som oplevelsesforbrug i Meïr Goldschmidts rejsebreve fra 1843’. I Kasper H. Andersen, Kristoffer Jensen og Mikkel Thelle (red): Forbrugets kulturhistorie: Butik, by og forbrugere efter 1660, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2017, 137-166.
Nygaard, Bertel: ’Hegelianism in Politics: Denmark 1830-48’, Intellectual History Review, 19 (3), 2009, 303-318.
Nygaard, Bertel: ‘Internationalisme i nationernes tidsalder. Kjøbenhavnsposten i 1840’erne’, Historisk Tidsskrift 114 (2), 2014, 353-384.
Nygaard, Bertel: ’Konservativ utopi? F.C. Sibberns politik i 1840’, Temp- tidsskrift for historie, nr. 5, 2012, 52-74.
Nygaard, Bertel: Kærlighedens samfund: Romantiske utopier i 1800-tallets Danmark. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2016.
Nørgaard, Anne Engelst: Demokratiet og kampen og Junigrundloven. En undersøgelse af demokratibegrebet i den danske grundlovskamp 1848-49, Aarhus 2016 (upubliceret ph.d.-afhandling).
Ober, Kenneth H.: Meïr Goldschmidt, Boston: Twayne, 1976.
Ober, Kenneth H. (red.): M.A. Goldschmidts Dagbøger, 2 bd., København: C.A. Reitzel, 1987.
Ober, Kenneth H.: ’Meïr Goldschmidt and the Main Currents in 19th-century Judaism’, Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 22 (1), 2001, 7-45.
Petersen, Niels (red.): Betænkninger fra Christian VIII’s tid om styrelsen af det danske monarki, København: Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, 1969.
Pettit, Philip: Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford: Clarendon Press, 1997.
Pocock, J.G.A.: The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton: Princeton University Press, 1975.
Rerup, Lorenz: ’Fra litterær til politisk nationalisme. Udvikling og udbredelse fra 1808 til 1845’. I Ole Feldbæk (red.): Dansk identitetshistorie, 4 bd., København: C.A. Reitzel, 1991-92, bd. 2, s. 325-390.
Rubow, Paul V.: Goldschmidt og Kierkegaard, København: Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag, 1952.
Schmidt, Sally Schlosser: ‘Se på historien’, Temp – tidsskrift for historie, nr. 18, 2019, 202-209.
Seidel, Claus: Til stregen. Bladtegningen i Danmark, 3 bd., København: Gad, 2020.
Sibbern, F.C.: Om Skattebevillingsret og Constitution, København: Schultz, 1840.
Simonsen, Cecilie S. Schrøder: ’Formidlende fortællinger – M.A. Goldschmidts forfatterskab’, Rambam. Tidsskrift for jødisk Kultur Og Forskning, 21 (1), 2012, 26-41.
Skinner, Quentin: Liberty Before Liberalism, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Stender-Petersen, Ole: ”Kjøbenhavnsposten” – organ for ”det extreme Democrati”, Odense: Odense Universitetsforlag, 1978.
Szarota, Tomasz: Der deutsche Michel. Die Geschichte eines nationalen Symbols und Autostereotyps. Osnabrück: Fiber, 1998.
Thing, Morten: De danske vittighedsblades historie. Copenhagen: Nemos Bibliotek, 2017.
Tudvad, Peter: Stadier på antisemitismens vej. Søren Kierkegaard og jøderne, København: Rosinante, 2010.
Vammen, Hans: Den tomme stat. Angst og ansvar i dansk politik 1848-1864, København: Museum Tusculanums Forlag, 2011.
Wentzel, Knud: ’Udvikling og påvirkning. Goldschmidts vej fra korsar til skriftklog’, Kritik, nr. 10, 1969, 52-89.
Winckler, Lutz: Kulturvareproduktion, Aarhus: GMT, 1977.

Downloads

Publiceret

2020-12-20

Citation/Eksport

Nygaard, B. (2020). REPUBLIKANISME FOR ØJET: SATIRETEGNING OG POLITIK I CORSAREN, 1841-43. Temp - Tidsskrift for Historie, 11(21), 47–74. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/124361